Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Szkolenia Compliance - lista szkoleń i kursów compliance

Wyświetlone wszystkie (10)
Langas Group

Langas Group
Langas Group

Langas Group
Langas Group

Langas Group
Langas Group

Langas Group
Langas Group
 Warszawa 06-06.03.2019
Langas Group

Szkolenia Compliance - lista szkoleń i kursów compliance Szkolenia Compliance - lista szkoleń i kursów compliance

Wyświetlone wszystkie (10)
Zobacz również

Compliance – zapewnienie zgodności działania z prawem

Pojęcie compliance zdecydowanie nie jest nowe – od lat funkcjonuje ono w filiach zagranicznych spółek i różnego rodzaju organizacjach z sektora finansowego. Zainteresowanie polityką compliance jest jednak w biznesie coraz większe, m.in. ze względu na plany zmiany prawa w tym zakresie. Dowiedz się, czym jest compliance, za co odpowiada i dlaczego warto już teraz dokładniej przyjrzeć się temu zagadnieniu.

Compliance – co to znaczy?

Compliance w znaczeniu dosłownym to zgodność. To anglojęzyczne słowo używane w kontekście biznesowym oznacza zapewnienie zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności operacyjnej z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa oraz przepisami branżowymi (tzw. hard law), a także regulacjami i standardami wewnętrznymi czy zasadami etyki (tzw. soft law). To jednak wyłącznie podstawowa definicja. Compliance ma bowiem wiele wymiarów. Może być rozumiane również jako zarządzanie ryzykiem braku zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi i rozmaitymi standardami czy normami. To zespół procedur, których zadaniem jest zapobieganie występowaniu ryzyka natury prawnej. Dziedzina ta łączy zagadnienia z zakresu prawa, zarządzania, ryzyka oraz controllingu.

Skąd wzięło się compliance?

Historia compliance sięga początków XX wieku. To właśnie wtedy, przede wszystkim w USA, zaczęły powstawać organizacje kontrolujące przedsiębiorstwa, jak np. FDA (Agencja Żywności i Leków – Food and Drug Administration). Również w Stanach Zjednoczonych została rozwinięta ta idea. W czasach intensywnego rozwoju gospodarczego zaczęto w tamtejszych firmach opracowywać nowoczesne formy zarządzania oraz struktury organizacyjne, które w znacznej mierze znane i stosowane są do dzisiaj. Jednocześnie zaczęto dostrzegać wpływ wdrażania zasad zgodności z prawem i różnego rodzaju normami na efektywność działania takich przedsiębiorstw. Następnie, w efekcie afer polityczno-gospodarczych, które miały miejsce w latach 70. i 80. stworzono organizację o nazwie US Sentencing Commission, której zadaniem było określanie wytycznych dla organizacji oraz egzekwowanie kar związanych z ich nieprzestrzeganiem. W tym okresie same firmy zaczęły również opracowywać wewnętrzne standardy i procedury mające na celu dostosowanie się do przepisów prawa oraz norm, co stanowiło podwaliny dla compliance.

Compliance w firmie

Obecnie compliance jest standardem w większych amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich firmach. Procedury tego rodzaju mają na celu ustrzeżenie się przed konsekwencjami nieprzestrzegania ważnych przepisów o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, a także monitoring procesu wdrażania przepisów obowiązującego prawa i różnego rodzaju standardów, tak aby zostały w jasny i przejrzysty sposób wprowadzone w firmie i w należyty sposób zastosowane. W praktyce oznacza to wprowadzenie ładu w strukturach funkcjonowania firmy oraz usprawnienie komunikacji w taki sposób, aby informacje docierały do właściwych osób, a odpowiedzialność związana z podejmowaniem decyzji była jasna.

Compliance powinno działać dwutorowo:
 • wewnątrz organizacji – za sprawą różnego rodzaju regulaminów i standardów, ale również edukacji pracowników w zakresie konsekwencji podejmowanych przez nich decyzji,
 • na zewnątrz organizacji – za sprawą przestrzegania przepisów i norm, a także stosowania dobrych praktyk wobec kontrahentów i organów prawnych.

Compliance dla firm z sektora finansowego i nie tylko

W Polsce z zagadnieniem compliance można spotkać się głównie w filiach i odnogach zagranicznych korporacji oraz instytucjach finansowych. Polski rząd od dłuższego czasu przymierzał się jednak do zmiany Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, właśnie pod kątem zaostrzenia wymogów dla przedsiębiorstw w zakresie odpowiedzialności za działania niezgodne z prawem. Zarówno obowiązujące obecnie regulacje, jak i projektowane zmiany nie nakazują organizacjom wprost tworzenia działów compliance czy też zatrudniania compliance officerów, jednak wskazują, że podmiot zbiorowy może być pociągnięty do odpowiedzialności za niewłaściwą organizację działalności oraz brak należytej staranności w wyborze lub nadzorze nad osobami działającymi w imieniu czy też na rzecz spółki. Przepisy stawiają również wymóg wdrażania i stosowania niezbędnych procedur zapewniających należyte realizowanie obowiązków regulacyjnych w poszczególnych sektorach aktywności.

Zmiany w prawie mają doprecyzować pojęcie nieprawidłowości, których zaistnienie będzie stanowiło przesłankę do pociągnięcia podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności. Przewidują też surowe kary w przypadku wykrycia owych nieprawidłowości. W praktyce więc w coraz większej liczbie firm pojawi się zapotrzebowanie na compliance officerów. Wiele organizacji już teraz rozpoczyna budowanie odpowiednich struktur, by przygotować się na nieuniknione zmiany w prawodawstwie. Compliance to istotne narzędzie zarządzania procesami operacyjnymi w organizacji – tak, aby mogła ona należycie wywiązywać się z obowiązków prawnych, dlatego z pewnością warto rozważyć wprowadzenie tego rodzaju praktyk już teraz.

Complianace w przedsiębiorstwie

Compliance, czyli całokształt działań zmierzających do zapewnienia zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami funkcjonujących w danej dziedzinie zaleceń. nadrzędnym celem zespołó ds. compliance oraz systemu systemu compliance w organizacji, np. w przedsiębiorstwie czy instytucji publicznej, jest zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobieganiu utracie dobrego imienia, czy też powstaniu strat finansowych spowodowanych niezgodnością z powszechnie obowiązującymi normami prawa.

Szkolenia compliance, szkolenia Complianace Officer

W związku z trwającymi pracami nad ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z czasem utworzenie stanowiska Compliance Officer będzie obowiązkowe dla większości firm i wybranych instytucji publicznych. Każdy podmiot decydujący się na zatrudnienie specjalisty z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności, w pierwszej koleności powinien określić w jaki sposób zorganizuje wewnętrzny system compliance (zgodności) oraz jakich kompetencji potrzebują osoby dbające o jego sprawne funkcjonowanie i rozwój. Pomóc w tym mogą szkolenia z zakresu compliance, a w późniejszym czasie szkolenia dla Compliance Officer'ów pomagające właściwie umiejscowić stanowisko w strukturze firmy, a następnie zadbać o rozwój umiejętności i wiedzy osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. zarządzania rysykiem braku zgodności.

Zakres obowiązków Compliance

Głównym zadaniem Compliance jest zorganizowanie systemu monitoringu, przewidywania i minimalizacji ryzyka prawnego w firmie.Główne zadania systemu compliance to m.in.:
 • dbałość o ochronę danych osobowych,
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • raportowanie naruszeń prawa, 
 • zapobieganie konfliktom interesów,
 • zapewnianie wysokich standardów postępowania z informacjami poufnymi,
 • monitoring przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów,
 • doradztwo w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych,
 • organizacja pracy zewnętrznych podmiotów, np. kancelarii prawnych wspierających podmiot w obszarze prawa, audytu itp.,
 • podnoszenie poziomu wiedzy pracowników instytucji w zakresie obowiązujących norm prawnych, standardów rynkowych oraz kodeksów etycznych,

Jakie są wymagania na stanowisku Compliance Manager/Compliance Officer?

Większość firm decydujących się na utworzenie takie stanowiska w organizacji wymaga od kandydatów ukończonych studiów prawniczych oraz szerokiej wiedzy i doświadczenia biznesowego. Konieczne są dobre umiejętności analityczne, organizacyjne, ale też miękkie kompetencje - efektywna komunikacja interpersonalna, umiejętność prowadzenia szkoleń, asertywność, sumienność itp. Umiejętności takie można rozwijać poprzez udział w szeregu szkoleń miękkich.