Najlepsze szkolenia AML, CFT i KYC

 • W naszej bazie znajdziesz sprawdzone kursy AML i CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz KYC (know your customer)
 • Poznasz program zajęć, ceny i zapiszesz się na zajęcia w mniej niż 5 minut!
Rozwiń Poszukujesz szkoleń poświęconych AML, CFT i KYC? W naszej bazie znajdziesz szkolenia online, kursy e-learningowe, a także tradycyjne szkolenia stacjonarne organizowane w największych miastach w Polsce, takich jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Łódź, Gdańsk, Katowice. Znajdź szkolenia dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wdrażania procedur KYC od najlepszych firm szkoleniowych, wybierz ofertę dla siebie i zapisz się na zajęcia przez Internet w mniej niż 5 minut.  Zwiń

szkolenia i kursy z AML, CFT i KYC

Szkolenia AML: 27

RODO dla AML

 • już od 1 910 zł
1 910 zł
 • już od 2 492 zł
2 492 zł
 • już od 2 156 zł
2 156 zł
 • już od 1 670 zł
1 670 zł
 • już od 2 201 zł
2 201 zł
 • już od 1 370 zł
1 370 zł
 • już od 1 270 zł
1 270 zł
 • już od 1 261 zł
1 261 zł
 • już od 339 zł
339 zł
 • już od 3 106 zł
3 106 zł
 • już od 1 619 zł
1 619 zł
 • już od 2 201 zł
2 201 zł
 • już od 1 522 zł
1 522 zł
 • już od 2 492 zł
2 492 zł
 • już od 1 470 zł
1 470 zł
Artykuł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)

AML to skrót od Anti Money Laundering (przeciwdziałanie praniu pieniędzy). CFT to natomiast skrót od Counter-Terrorism Financing (przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu). Systemy tego typu obowiązują w niemalże wszystkich krajach świata, również w Polsce. Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dotyczą wielu przedsiębiorców, a mimo to nie wszyscy zdają sobie sprawę z ciążących na nich z tego powodu obowiązków. Wyjaśniamy, czym dokładnie jest AML i jakie przepisy z tej dziedziny trzeba znać. Jak poprzez profesjonalne szkolenia AML online i stacjonarne porzygotować się do spełnienia wymogów prawnych i wdrożyć procedury AML?

Spis treści:

 1. KYC - Know Your Customer
 2. AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 3. CFT - przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
 4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 5. Implementacja AML/CFT w firmie
 6. Szkolenia AML/CFT, kursy AML online, pranie pieniędzy szkolenia

KYC - Know Your Customer

Co to jest KYC? KYC to skrót od angielskiego terminu "Know Your Customer", co w tłumaczeniu oznacza "Znaj swojego klienta". Jest to proces, w ramach którego firmy i instytucje finansowe zbierają i weryfikują informacje dotyczące tożsamości swoich klientów. Celem KYC jest zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz innym formom przestępczości finansowej poprzez identyfikację i weryfikację tożsamości klientów.

Proces KYC obejmuje zbieranie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, a także dokumentów potwierdzających tożsamość, takich jak dowód osobisty czy paszport. Firmy mogą także korzystać z różnych narzędzi, takich jak bazy danych czy systemy biometryczne, aby dodatkowo zweryfikować tożsamość klienta.

Wprowadzenie procesu KYC ma na celu zwiększenie transparentności w transakcjach finansowych i ograniczenie możliwości wykorzystywania systemu finansowego do nielegalnych działań. Przestrzeganie przepisów dotyczących KYC jest często wymagane przez organy regulacyjne w różnych krajach.

AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Co to jest AML? AML to skrót od angielskiego zwrotu Anti Money Laundering i w wolnym tłumaczeniu oznacza "przeciwdziałanie praniu pieniędzy". AML jest wymogiem prawnym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz zestawem działań, procedur i narzędzi służących zapobieganiu praniu pieniędzy.

Tzw. pranie pieniędzy (potocznie: pranie brudnych pieniędzy) to poważny proceder przestępczy polegający na wprowadzaniu do legalnego obrotu środków pieniężnych lub innych aktywów pozyskanych na skutek nielegalnej działalności w sposób, który ma utrudnić ustalenie ich pochodzenia. Po raz pierwszy termin ten został użyty w związku z działalnością mafii Ala Capone, który prowadził nielegalną działalność pod przykrywką legalnych biznesów różnego typu. Z tym terminem wiążą się też pojęcia czystych, brudnych i szarych pieniędzy. Czyste pieniądze to te, które pozyskano zgodnie z prawem, np. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i odprowadzono od nich wszelkie podatki czy opłaty. Szare pieniądze związane są z tzw. szarą strefą – pochodzą z działalności legalnej, ale z nielegalnych transakcji mających na celu uniknięcie odprowadzania należnych podatków i opłat. Natomiast brudne pieniądze to takie, które zdobyto na skutek zorganizowanej działalności przestępczej lub też nielegalnej działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że „czyste”, „brudne” czy „szare” również mogą być inne aktywa – np. papiery wartościowe, prawa majątkowe i nieruchomości.

CFT - przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Co to jest CFT? Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu (CFT, od ang. Counter-Terrorism Financing) to zbiór procedur, regulacji i mechanizmów służących do wykrywania, monitorowania i zapobiegania przepływom środków finansowych, które mogą być wykorzystywane do wspierania działalności terrorystycznej.

Finansowanie terroryzmu to proces, w którym środki finansowe są kierowane do organizacji terrorystycznych lub jednostek zajmujących się działalnością terrorystyczną. Te środki mogą pochodzić z legalnych źródeł, takich jak donacje, lub z nielegalnych, takich jak pranie brudnych pieniędzy.

Regulacje CFT są częścią szerszego ramy regulacyjnego znanej jako AML/CFT (Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing), która obejmuje także przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. W wielu krajach rządy, organy regulacyjne i międzynarodowe organizacje, takie jak Grupa Robocza ds. Prania Pieniędzy (FATF), współpracują w celu rozwijania i wdrażania efektywnych strategii CFT.

Dla firm, zwłaszcza w sektorze finansowym, oznacza to konieczność wdrożenia szeregu kontroli i procedur, takich jak:

 • Identyfikacja klienta (KYC): obejmuje to proces gromadzenia i weryfikacji informacji o klientach, aby upewnić się, że nie są zaangażowani w działalność terrorystyczną.
 • Monitorowanie transakcji: polega to na śledzeniu transakcji, aby wykryć nietypowe lub podejrzane wzory, które mogą wskazywać na finansowanie terroryzmu.
 • Raportowanie podejrzanych transakcji: w przypadku wykrycia podejrzanej transakcji, firma musi zgłosić ją odpowiednim organom ścigania.
 • Szkolenia i edukacja pracowników: obowiązek ten obejmuje zapewnienie, że pracownicy są świadomi zasad i procedur CFT i wiedzą, jak je stosować.
 • Zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami: firma musi znać i przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów i standardów dotyczących CFT w swoim kraju i regionie.

Celem tych i innych środków jest zapobieganie wykorzystywania systemu finansowego do finansowania działalności terrorystycznej, a także ułatwienie wykrywania i ścigania tych, którzy się w to angażują.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu określane również skrótem AML/CFT to działania służące zabezpieczeniu systemu finansowego przed wykorzystaniem go do niecnych i przestępczych celów. Jego zasady regulują właściwe przepisy.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zaczęła obowiązywać 13 lipca 2018 roku i powstała na podstawie dyrektyw europejskich. W myśl tego aktu prawnego instytucje finansowe, a także przedsiębiorcy spełniający określone warunki są tzw. instytucjami obowiązanymi, które muszą stosować względem swoich klientów określone środki bezpieczeństwa finansowego. Dotyczą one rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy realizacji rozmaitych transakcji.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dokładnie określa, jakie podmioty są zaliczane do tzw. instytucji obowiązanych. Są to przede wszystkim:

 • banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje pożyczkowe,
 • biura usług płatniczych i agencje rozliczeniowe,
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach rynków regulowanych,
 • przedsiębiorstwa prowadzące kantory wymiany walut,
 • agencje ubezpieczeniowe,
 • pośrednicy nieruchomości,
 • adwokaci, radcowie prawni,
 • notariusze,
 • doradcy podatkowi,
 • biegli rewidenci,
 • operatorzy pocztowi,
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gier losowych i hazardowych,
 • przedsiębiorcy oferujący usługi wirtualnego biura.

Ponadto obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy dotyczą wszystkich przedsiębiorców, którzy dokonują lub przyjmują transakcje w gotówce opiewające na kwotę co najmniej 10 000 euro. Oznacza to, że nawet jedna transakcja w tej kwocie może sprawić, że przedsiębiorca stanie się instytucją obowiązaną i będzie musiał wprowadzić w swojej organizacji wymagane przepisami prawa regulacje. Dlatego można stwierdzić, że w praktyce zapisy ustawy dotyczą każdej firmy. W związku z rosnącym znaczeniem zapobiegania praniu pieniędzy firmy powołują specjalne stanowiska zorientowane na wdrażanie polityki przeciwdziałania, czyli tzw. AML Officer. W wielu firmach tematyką tą zajmują się również Complinace Officer'owie (zobacz też szkolenia Compliance).

Implementacja AML/CFT w firmie

Na przedsiębiorcach, których działalność kwalifikuje się do grupy instytucji obowiązanych, spoczywa konieczność wprowadzenia wewnętrznych regulacji i procedur wypełniających przepisy ustawy. Procedurę taką można otrzymać biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i kursach z AML. Taka procedura musi określać:

 • konkretne czynności, jakie przedsiębiorca podejmuje w celu ograniczenia ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu,
 • warunki i zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
 • zasady rozpoznawania i oceny ryzyka (zobacz szkolenia z zarządzania ryzykiem),
 • środki stosowane w związku z prowadzonymi stosunkami gospodarczymi lub transakcjami okazjonalnymi,
 • zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji,
 • zasady przekazywania danych o transakcjach Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej,
 • zasady kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i nadzoru zgodności działalności przedsiębiorstwa z przepisami ustawy.

Instytucje obowiązane muszą przekazywać ponadto Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje o tzw. transakcjach ponadprogowych, tj. takich, których równowartość przekracza wartość 15 tys. EUR i które są:

 • transakcją gotówkową,
 • transferem środków pieniężnych, z wyłączeniem pewnych wyjątków wskazanych w ustawie,
 • transakcją kupna lub sprzedaży wartości dewizowych,
 • czynnością notarialną, określoną w ustawie.
Szkolenia AML/CFT, kursy KYC online, pranie pieniędzy szkolenia

Dlatego firmy muszą szkolić pracowników biorących udział w realizacji obowiązków ustawowych w zakresie KYC, AML i CFT. Często oznacza to konieczność przeszkolenia całego zespołu oraz powołania stanowiska AML Officer lub też KYC Oficer. Za niedostosowanie się do wymogów ustawy grążą srogie kary administracyjne oraz pieniężne o wysokości do miliona euro, a ponadto odpowiedzialność karna. Dlatego w zasadzie każdy przedsiębiorca powinien dostosować mechanizmy postępowania w swojej firmie do wymogów ustawy. Nierzadko warto skorzystać w tym przypadku z profesjonalnej pomocy. Na rynku dostępnych jest obecnie wiele szkoleń AML nakierowanych na tematykę wdrażania procedur AML i dostosowania działalności przedsiębiorstwa do nowych wymogów prawnych. Coraz większe jest też zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, ponieważ większe organizacje tworzą odrębne działy zajmujące się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Od czasu pandemii koronawirusa szkolenia AML organizowane są coraz cześciej online, w formule zdalnych zajęć na żywo, co znacząco zwiększa dostępność do specjalistycznej wiedzy i możliwości wdrożenia skutecznych procedów z zakresu AML i Compliance.

Podczas szkolenia AML/CFT skierowanego do małych i średnich firm, takich jak biura rachunkowe, omawiane są kompletne procedury, do których wdrożenia zobowiązane są one na podstawie przepisów prawa. Dzięki temu dostosowanie się do wymogów prawnych jest wyjątkowo proste. Na rynku dostępne jest również szkolenie GIIF z AML, pod nazwą Kurs „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, które omawia podstawy tematyki AML i CFT.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
Szkolenie AML i CFT, pranie pieniędzy szkolenie

Zapisz się, aby otrzymać powiadomienie, gdy pojawi się nowe szkolenie AML/CFT lub szkolenie pranie pieniędzy!