Lista szkoleń i kursów Incoterms 2020 w całym kraju!

 • Znjdź najlepsze szkolenia Incoterms online i stacjonarne w całej Polsce
 • Zapoznaj się z programem kursów Incoterms, sylwetkami trenerów i kosztami
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
 • Znjdź najlepsze szkolenia Incoterms online i stacjonarne w całej Polsce
 • Zapoznaj się z programem kursów Incoterms, sylwetkami trenerów i kosztami
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia Incoterms
Przewiń stronę

Szkolenia Incoterms: 20

 • Online, 19 maja 2021
 • już od 790 PLN
już od 790 PLN
 • Katowice, 23 października 2020
 • już od 990 PLN
już od 990 PLN
 • Online, 23 lipca 2020
 • już od 490 PLN
już od 490 PLN
Artykuł

Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020

Międzynarodowe Reguły Handlu Incoterms® 2020 to zbiór kluczowych zasad regulujących przebieg transakcji handlowych na polu międzynarodowym. Przepisy te obejmują kluczowe kwestie związane z odpowiedzialnością za ładunek i przebieg jego dostawy – wskazując jasno, która ze stron, sprzedający czy kupujący, przejmuje na siebie obowiązki na poszczególnych etapach realizacji transakcji. Dowiedz się więcej na ich temat.

Kogo obowiązują reguły Incoterms® 2020?
Warto już na początku jasno podkreślić, że Incoterms to zwyczaje handlowe, a więc zespół ogólnie przyjętych reguł, których stosowanie nie jest obligatoryjne. Jednak mimo że Międzynarodowe Warunki Handlowe są fakultatywne, stosuje się do nich zdecydowana większość przedsiębiorstw na całym świecie.

Z czego wynika popularność Incoterms? Przede wszystkim z faktu, że sporządzane na ich podstawie kontrakty handlowe są przejrzyste i pozwalają na efektywną współpracę na linii sprzedawca – kupujący.

Co istotne, Incoterms® 2020 obowiązują tylko importera i eksportera, a więc strony transakcji. Należy też zwrócić uwagę, że pierwszeństwo wobec tych warunków dostaw mają przepisy prawa krajowego i międzynarodowego.
 
Jakie dokładnie kwestie regulują Incoterms® 2020?
Incoterms® 2020 jest kolejną wersją zbioru reguł dotyczących międzynarodowej wymiany handlowej. Ich historia sięga roku 1936, a najnowszy zestaw zasad, na jakich będą realizowane kontrakty handlowe na rynkach światowych, wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.

Najnowsza edycja, podobnie jak poprzednie, reguluje szczegółowo kwestie związane z tym, na którą stronę transakcji spada odpowiedzialność za:
 • organizację poszczególnych etapów przygotowania towaru i jego dostawy, włącznie z załadunkiem i rozładunkiem,
 • bezpieczeństwo ładunku oraz jego ubezpieczenie,
 • organizację i koordynację realizacji kwestii formalnych związanych z transportem – tj. m.in. z formalnościami przy odprawie celnej.
Jak można się domyślić, kontrakty handlowe, z uwagi na swoją różnorodność, mogą wymagać różnych zasad przenoszenia ryzyka i odpowiedzialności między sprzedającym oraz kupującym. Autorzy reguł Incoterms® 2020 przewidzieli to, przygotowując aż 11 reguł handlowych, spośród których można wybrać. Umowy handlowe zawierane na rynku dużych korporacji czy podmiotów międzynardowych w znacznej mierze stosują się do zasad Incoterms.
 
Grupy reguł Incoterms® 2020
W Incoterms® 2020, podobnie jak w poprzedniej wersji tego dokumentu, zaprezentowano 11 różnych reguł handlowych, które pozwalają realizować kwestie związane z transportem, spedycją i logistyką w różnych scenariuszach. Można je podzielić na cztery grupy, oznaczone kolejno literami C, D, E i F. I tak:

Grupa C to zbiory reguł typu Main Carriage Paid, co oznacza, że na sprzedającym spoczywa zawarcie umowy przewozu oraz koszty z nim związane, a także dokonanie odprawy eksportowej. Moment nadania towaru jest tym, w którym ryzyko przechodzi na kupującego. W tej grupie wyróżnia się reguły:
 • CPT - Przewoźne opłacone do... określonego miejsca przeznaczenia
 • CIF - Koszt, ubezpieczenie i fracht... określony port przeznaczenia
 • CIP - Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do... określonego miejsca przeznaczenia.
Grupa D to reguły zakładające, że sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów na własny koszt i odpowiedzialność do uzgodnionego miejsca (należącego lub nienależącego do kupującego – może to być również np. terminal czy port morski). W znowelizowanej wersji 2020 w tej grupie wyróżnia się reguły:
 • DPU - Dostarczone do miejsca z rozładunkiem… (określone miejsce przeznaczenia) – to nowa kategoria, która zastępuje wcześniejszą DAT
 • DAP - Dostarczone do miejsca… (określone miejsce przeznaczenia)
 • DDP - Dostarczone, cło opłacone… (określone miejsce przeznaczenia)

Grupa E - w tym przypadku sprzedający udostępnia nabywcy towar w określonym miejscu, a kupujący przejmuje na siebie pełne ryzyko i odpowiedzialność od rozpoczęcia załadunku. Można wyróżnić tu jedną regułę – EXW Od zakładu… (określone miejsce).

Grupa F - zgodnie z tymi regułami na sprzedawcy spoczywa odpowiedzialność za uiszczenie eksportowej opłaty celnej, ale już koszty samego transportu i jego ubezpieczenia spoczywają na kupującym. W tej grupie wyróżnia się reguły:

 • FCA - Dostarczone do przewoźnika… (określone miejsce)
 • FAS - Dostarczone wzdłuż burty statku… (określony port załadunku)
 • FOB - Dostarczone na statek… (określony port załadunku).
Warto wiedzieć, że część spośród omówionych reguł ma zastosowanie dla wszystkich gałęzi i środków transportu, a część – wyłącznie do transportu wodnego, transportu morskiego i śródlądowego. W tej pierwszej grupie znajdują się reguły EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU i DDP, a w drugiej – FAS, FOB, CFR oraz CIF.

Znajomość zwyczajów handlowych obowiązujących przy transakcjach międzynarodowych pozwala efektywnie realizować kontrakty z partnerami z wielu krajów. Dlatego tak ważne jest uzyskanie szczegółowej wiedzy na temat Incoterms 2020 – np. podczas szkoleń specjalistycznych dla branży TSL.
 
Reguły Handlowe INCOTERMS 2020 - spis reguł wraz z ich zasadami:
 1. EXW (Ex Works) - zasady reguły:
  • Eksporter nie ponosi żadnych kosztów transportu i cła.
  • Rola eksportera polega i kończy się na wydaniu towaru z magazynu.
  • Organizacja trasportu oraz pokrycie jego kosztów, a także kosztów ubezpieczenia leży po stronie importera.
  • Przekazanie ryzyka następuje w chwili udostępnienia towaru kupującemu na terenie posesji sprzedającego.
 2. FCA (Free Carier Agreement) - zasady reguły:
  • Incoterm FCA ma zastosowanie do każdego rodzaju transportu.
  • Eksporter odpowiada za dostarczenie towaru po odprawie celnej do przewoźnika w określonej lokalizacji.
  • Koszty związane organizacją transportu i ubezpieczenia od momentu dostarczenia do lokalizacji w całości pokrywa importer.
  • Przekazanie ryzyka również następuje w chwili przekazania towaru wskazanemu przewoźnikowi.
 3. FOB (Free on Board) - zasady reguły:
  • Eksporter pokrywa wszystkie koszty dowozu towaru do portu wyjściowego, odprawy celnej oraz koszty portowe. Wszystkie zozostałe opłaty leżą po stronie importera.
  • Przekazanie ryzyka na odbiorcę następuje w chwili, gdy towar przekroczy burtę bądź wejdzie na pokład docelowego środka transportu.
 4. CFR (Cost and Freight) - zasady reguły:
  • Sprzedający pokrywa koszty transportu do portu docelowego.
  • Przekazanie ryzyka na odbiorcę następuje w chwili, gdy towar przekroczy burtę statku.
 5. CIF (Cost Insurance Freight) - zasady reguły:
  • Wszystkie koszty aż do portu docelowego leżą po stronie ekportera. Obejmuje to koszty dowozu, odprawy celnej, koszty portowe, koszty ubezpieczenia.
  • Pomimo kosztów po stronie eksportera, w regule tej przekazanie ryzyka następuje na odbiorcę już przy załadunku na statek.
 6. CPT (Carriage Paid To) - zasady reguły:
  • Sprzedający opłaca transport do określonego miejsca przeznaczenia.
  • Przekazanie ryzyka na osbiorcę następuje w chwili przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi.
  • Można zauważyć podobieństwo CPT do CFR, jednak w CFR mamy do czynienia jedynie z transportem morskim.
 7. CIP (Carriage and Insurance Paid) - zasady reguły:
  • Sprzedający ponosi koszty transportu oraz ubezpieczenia do określonego miejsca przeznaczenia.
  • Przekazanie ryzyka na kupującego następuje w chwili przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi.
  • Reguła CIP jest odpowiednikiem CIF, nie musi jednakze dotyczyć transportu morskiego.
 8. DAP (Delivered at Place) - zasady reguły:
  • Eksporter pokrywa wszystkie koszty transportu w formule "od drzwi do drzwi" do punktu wskazanego przez importera.
  • Importer natomiast pokrywa wszystkie koszty odprawy celnej i cła.
  • Przekazanie ryzyka następuje w chwili udostępnienia towaru nabywcy we wskazanym przez niego punkcie.
 9. DDP (Delivery Duty Paid) - zasady reguły:
  • Wszystkie koszty transportu i cła leżą po stronie eksportera.
  • Importer opłaca jedynie podatki w kraju dostawy.
  • Przekazanie ryzyka następuje w chwili udostępnienia towarów nabywcy we wskazanym przez niego punkcie.
 10. DPU (Delivery at Place Unloaded) - zasady reguły:
  • Eksporter ponosi zarówno koszty i ryzyka do momentu, gdy oddaje towar do dyspozycji importera we wskazanym przez niego punkcie, i co ważne po wyładunku ze środka transportu.
  • Importer dokonuje odprawy importowej.
  • Reguła ta zastąpiła dawną regułę DAT.
Szkolenia Incoterms® 2020, szkolenia z zasad Incoterms w 2021 roku

Otoczenie gospodarcze w transporcie, spedycji, logistyce i handlu międzynarodowym ulega dynamicznym przeobrażeniom. Za zmianami biznesowej rzeczywistości muszą nadążać również prawo, w tym prawo przewozowe oraz branżowe zwyczaje, stąd też pojawienie się zaktualizowanych zasad Incoterms. Ich znaczna złożoność może nastręczać pracownikom przedsiębiorstw pewnych trudności, dlatego warto rozważyć udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach, kórych celem jest zapoznanie ze zmianami. W trakcie szkoleń omawiane są najistotniejsze praktyczne zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa kontraktowego, sposobów układania stosunków z kontrahentami zagranicznymi, jak też najczęściej popełnianych błędów w umowach.

O znaczeniu sprawnego handlu i trasnportu miedzynarodowego przekonaliśmy się jako społeczeństwa w trakcie panedmii koronawirusa. Wiele łańcuchów dostaw przestało funkcjonować z pożądaną niezawodnością. Reguły INCOTERS 2020® pomagają w utrzymaniu sprawnego obiegu towarowego. Jeśli więc nasza firma zajmuje się handlem międzynarodowym, importem lub eksportem, transportem i spedycją międzynarodową, to potrzebujemy na pokładzie specjalistów, którzy będą doskonale rozumieć zasady Incoterms. Warto zainwestować w wiedzę zespołu poprzez odpowiednie i cykliczne szkolenia i kursy pozwalające śledzić zmiany w regułach, a także zdobyć i przećwiczyć umiejętność ich stosowania w praktyce. Oferta szkoleń i kursów Incoterms 2020 stale się poszerza, co ważne, wiele z nich dostępnych jest w postaci szkoleń i kursów online - co pozwala zoptymalizować koszt inwestycji w wiedzę i zwiększa dostępność do wiedzy bez względu na to, w jakim regionie prowadzimy działalność.

Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020