Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Szkolenia i kursy Incoterms 2020: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław...

Wyświetlone wszystkie (17)
1
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
Akademia Biznesu MDDP

Akademia Biznesu MDDP

Szkolenia i kursy Incoterms 2020: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław... Szkolenia i kursy Incoterms 2020: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław...

Wyświetlone wszystkie (17)
1
Zobacz również

Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020

Międzynarodowe Reguły Handlu Incoterms® 2020 to zbiór kluczowych zasad regulujących przebieg transakcji handlowych na polu międzynarodowym. Przepisy te obejmują kluczowe kwestie związane z odpowiedzialnością za ładunek i przebieg jego dostawy – wskazując jasno, która ze stron, sprzedający czy kupujący, przejmuje na siebie obowiązki na poszczególnych etapach realizacji transakcji. Dowiedz się więcej na ich temat.

Kogo obowiązują reguły Incoterms® 2020?

Warto już na początku jasno podkreślić, że Incoterms to zwyczaje handlowe, a więc zespół ogólnie przyjętych reguł, których stosowanie nie jest obligatoryjne. Jednak mimo że Międzynarodowe Warunki Handlowe są fakultatywne, stosuje się do nich zdecydowana większość przedsiębiorstw na całym świecie.

Z czego wynika popularność Incoterms? Przede wszystkim z faktu, że sporządzane na ich podstawie kontrakty handlowe są przejrzyste i pozwalają na efektywną współpracę na linii sprzedawca – kupujący.

Co istotne, Incoterms® 2020 obowiązują tylko importera i eksportera, a więc strony transakcji. Należy też zwrócić uwagę, że pierwszeństwo wobec tych warunków dostaw mają przepisy prawa krajowego i międzynarodowego.

Jakie kwestie dokładnie reguluje Incoterms® 2020?

Incoterms® 2020 jest kolejną wersją zbioru reguł dotyczących międzynarodowej wymiany handlowej. Ich historia sięga roku 1936, a najnowszy zestaw zasad, na jakich będą realizowane kontrakty handlowe na rynkach światowych, wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.

Najnowsza edycja, podobnie jak poprzednie, reguluje szczegółowo kwestie związane z tym, na którą stronę transakcji spada odpowiedzialność za:
 • organizację poszczególnych etapów przygotowania towaru i jego dostawy, włącznie z załadunkiem i rozładunkiem,
 • bezpieczeństwo ładunku oraz jego ubezpieczenie,
 • organizację i koordynację realizacji kwestii formalnych związanych z transportem – tj. m.in. z formalnościami przy odprawie celnej.
Jak można się domyślić, kontrakty handlowe, z uwagi na swoją różnorodność, mogą wymagać różnych zasad przenoszenia ryzyka i odpowiedzialności między sprzedającym oraz kupującym. Autorzy reguł Incoterms® 2020 przewidzieli to, przygotowując aż 11 reguł handlowych, spośród których można wybrać. Umowy handlowe zawierane na rynku dużych korporacji czy podmiotów międzynardowych w znacznej mierze stosują się do zasad Incoterms.

Jakie są reguły Incoterms® 2020?

W Incoterms® 2020, podobnie jak w poprzedniej wersji tego dokumentu, zaprezentowano 11 różnych reguł handlowych, które pozwalają realizować kwestie związane z transportem, spedycją i logistyką w różnych scenariuszach. Można je podzielić na cztery grupy, oznaczone kolejno literami C, D, E i F. I tak:

Grupa C to zbiory reguł typu Main Carriage Paid, co oznacza, że na sprzedającym spoczywa zawarcie umowy przewozu oraz koszty z nim związane, a także dokonanie odprawy eksportowej. Moment nadania towaru jest tym, w którym ryzyko przechodzi na kupującego. W tej grupie wyróżnia się reguły:
 • CPT - Przewoźne opłacone do... określonego miejsca przeznaczenia
 • CIF - Koszt, ubezpieczenie i fracht... określony port przeznaczenia
 • CIP - Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do... określonego miejsca przeznaczenia.
Grupa D to reguły zakładające, że sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów na własny koszt i odpowiedzialność do uzgodnionego miejsca (należącego lub nienależącego do kupującego – może to być również np. terminal czy port morski). W znowelizowanej wersji 2020 w tej grupie wyróżnia się reguły:
 • DPU - Dostarczone do miejsca z rozładunkiem… (określone miejsce przeznaczenia) – to nowa kategoria, która zastępuje wcześniejszą DAT
 • DAP - Dostarczone do miejsca… (określone miejsce przeznaczenia)
 • DDP - Dostarczone, cło opłacone… (określone miejsce przeznaczenia)
Grupa E - w tym przypadku sprzedający udostępnia nabywcy towar w określonym miejscu, a kupujący przejmuje na siebie pełne ryzyko i odpowiedzialność od rozpoczęcia załadunku. Można wyróżnić tu jedną regułę – EXW Od zakładu… (określone miejsce)
Grupa F - zgodnie z tymi regułami na sprzedawcy spoczywa odpowiedzialność za uiszczenie eksportowej opłaty celnej, ale już koszty samego transportu i jego ubezpieczenia spoczywają na kupującym. W tej grupie wyróżnia się reguły:
 • FCA - Dostarczone do przewoźnika… (określone miejsce)
 • FAS - Dostarczone wzdłuż burty statku… (określony port załadunku)
 • FOB - Dostarczone na statek… (określony port załadunku).
Warto wiedzieć, że część spośród omówionych reguł ma zastosowanie dla wszystkich gałęzi i środków transportu, a część – wyłącznie do transportu wodnego, transportu morskiego i śródlądowego. W tej pierwszej grupie znajdują się reguły EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU i DDP, a w drugiej – FAS, FOB, CFR oraz CIF.

Znajomość zwyczajów handlowych obowiązujących przy transakcjach międzynarodowych pozwala efektywnie realizować kontrakty z partnerami z wielu krajów. Dlatego tak ważne jest uzyskanie szczegółowej wiedzy na temat Incoterms 2020 – np. podczas szkoleń specjalistycznych dla branży TSL.

Szkolenia Incoterms® 2020, szkolenia z zasad Incoterms

Otoczenie gospodarcze w transporcie, spedycji, logistyce i handlu międzynarodowym ulega dynamicznym przeobrażeniom. Za zmianami biznesowej rzeczywistości muszą nadążać również prawo, w tym prawo przewozowe oraz branżowe zwyczaje, stąd też pojawienie się zaktualizowanych zasad Incoterms. Ich znaczna złożoność może nastręczać pracownikom przedsiębiorstw pewnych trudności, dlatego warto rozważyć udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach, kórych celem jest zapoznanie ze zmianami. W trakcie szkoleń omawiane są najistotniejsze praktyczne zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa kontraktowego, sposobów układania stosunków z kontrahentami zagranicznymi, jak też najczęściej popełnianych błędów w umowach.