Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

• Szkolenia unijne, kursy unijne, szkolenia UE, kursy UE 2020

Wyświetlone wszystkie (243)
1
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

• Szkolenia unijne, kursy unijne, szkolenia UE, kursy UE 2020 • Szkolenia unijne, kursy unijne, szkolenia UE, kursy UE 2020

Wyświetlone wszystkie (243)
1
Zobacz również

Szkolenia unijne, szkolenia UE w 2020 roku

Unia Europejska za jeden z głównych celów stawia zapewnienie konkurencyjności i innowacyjności europejskich gospodarek dzięki rozwijaniu potencjału ludzkiego. Stąd też wiele funduszy i programów operacyjnych przygotowanych przez UE dotyczy wspierania dostępności do szkoleń, kursów i innych wydarzeń o charakterze merytorycznym. Oferta takich szkoleń kierowana jest zarówno do uczestników indywidualnych, jak i przedsiębiorstw w ramach programów takich jak EFS (Europejski Fundusz Społeczny), szkoleń dofinansowanych z UE organizowanych przez Urzędy Pracy i instytucje centralne, oraz szkoleń unijnych dofinansowanych z UE organizowanych przez prywatne firmy.

Czym jest program EFS?

EFS, czyli Europejski Fundusz Społeczny to główne narzędzie finansowe przygotowane w ramach Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie zatrudnienia w państwach członkowskich i regionach UE, promowanie spójności w wymiarze społecznym i gospodarczym.

EFS jest jednym z największych funduszy strukturalnych UE – dysponuje on blisko 10% całkowitego budżetu UE, które dla zapewnienia spójności społecznej i podniesienia konkurencyjności lokowane są głównie w mniej rozwiniętych regionach, w tym w Polsce. Środki EFS przeznaczane są między innymi na tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy w UE poprzez współfinansowanie krajowych, regionalnych i lokalnych projektów i programów, które przyczyniają się do zwiększenia stopy zatrudnienia, polepszenia jakości miejsc pracy oraz jakości kadr, a także do poprawy integracji na rynku pracy, na szczeblu krajowym i regionalnym.

EFS w latach 2007–2013, przebiegał pod hasłem „Inwestycja w kapitał ludzki”, a w jego ramach odbył się cały szereg szkoleń, kursów czy konferencji dofinansowanych ze środków UE, w których udział wzięło łącznie kilkadziesiąt milionów osób w całej Europie, z czego znaczna część w Polsce.

Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020 obejmują projekty ukierunkowane na kilka głównych celów:
 • poprawę aktywności i zdrowia starzejącego się społeczeństwa oraz wzmocnienie rynku pracy,
 • zwalczanie dyskryminacji, integrację społeczności marginalizowanych,
 • poprawę dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wykorzystania w społeczeństwie i gospodarce,
 • poprawę jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zrównoważonego,
 • inwestowanie w usprawnienie oraz efektywność administracji publicznej,
 • poprawę dostępu do pracy dla osób szukających zatrudnienia, integrację na rynku pracy, samozatrudnienie oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest jednym z najważniejszych programów realizowanych w ramach EFS w latach 2014-2020 na poziomie krajowym. Podstawowym celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Zadania realizowane w ramach tego programu będą koncentrować się na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym. W ramach programu główne cele to:
 • wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników,
 • wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (tzw. lifelong learning),
 • wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

Szkolenia dofinansowane z UE 2020

Wraz z zakończeniem programu „Inwestycja w kapitał ludzki” dostępność szkoleń otwartych dofinansowanych przez UE spadła, co nie oznacza że tego typu szkolenia zupełnie nie są dostępne na rynku. Wciąż szkolenia unijne dofinansowywane są z innych programów, takich jak Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój czy Polska Cyfrowa. Warto również pamiętać, że możliwe jest staranie się o dofinansowanie szkoleń z Funduszu Pracy, zwłaszcza dla osób bezrobotnych, ale też dla osób zatrudnionych, zwłaszcza:
 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • pobierają rentę szkoleniową lub świadczenie szkoleniowe,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.