• Szkolenia unijne, kursy unijne, szkolenia UE, kursy UE 2020
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

• Szkolenia unijne, kursy unijne, szkolenia UE, kursy UE 2020

Wyświetlone wszystkie (208)
1
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

• Szkolenia unijne, kursy unijne, szkolenia UE, kursy UE 2020 • Szkolenia unijne, kursy unijne, szkolenia UE, kursy UE 2020

Wyświetlone wszystkie (208)
1
Zobacz również

Szkolenia unijne, szkolenia UE w 2020 roku

Unia Europejska za jeden z głównych celów stawia zapewnienie konkurencyjności i innowacyjności europejskich gospodarek dzięki rozwijaniu potencjału ludzkiego. Stąd też wiele funduszy i programów operacyjnych przygotowanych przez UE dotyczy wspierania dostępności do szkoleń, kursów i innych wydarzeń o charakterze merytorycznym. Oferta takich szkoleń kierowana jest zarówno do uczestników indywidualnych, jak i przedsiębiorstw w ramach programów takich jak EFS (Europejski Fundusz Społeczny), szkoleń dofinansowanych z UE organizowanych przez Urzędy Pracy i instytucje centralne, oraz szkoleń unijnych dofinansowanych z UE organizowanych przez prywatne firmy.

Czym jest program EFS?

EFS, czyli Europejski Fundusz Społeczny to główne narzędzie finansowe przygotowane w ramach Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie zatrudnienia w państwach członkowskich i regionach UE, promowanie spójności w wymiarze społecznym i gospodarczym.

EFS jest jednym z największych funduszy strukturalnych UE – dysponuje on blisko 10% całkowitego budżetu UE, które dla zapewnienia spójności społecznej i podniesienia konkurencyjności lokowane są głównie w mniej rozwiniętych regionach, w tym w Polsce. Środki EFS przeznaczane są między innymi na tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy w UE poprzez współfinansowanie krajowych, regionalnych i lokalnych projektów i programów, które przyczyniają się do zwiększenia stopy zatrudnienia, polepszenia jakości miejsc pracy oraz jakości kadr, a także do poprawy integracji na rynku pracy, na szczeblu krajowym i regionalnym.

EFS w latach 2007–2013, przebiegał pod hasłem „Inwestycja w kapitał ludzki”, a w jego ramach odbył się cały szereg szkoleń, kursów czy konferencji dofinansowanych ze środków UE, w których udział wzięło łącznie kilkadziesiąt milionów osób w całej Europie, z czego znaczna część w Polsce.

Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020 obejmują projekty ukierunkowane na kilka głównych celów:
 • poprawę aktywności i zdrowia starzejącego się społeczeństwa oraz wzmocnienie rynku pracy,
 • zwalczanie dyskryminacji, integrację społeczności marginalizowanych,
 • poprawę dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wykorzystania w społeczeństwie i gospodarce,
 • poprawę jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zrównoważonego,
 • inwestowanie w usprawnienie oraz efektywność administracji publicznej,
 • poprawę dostępu do pracy dla osób szukających zatrudnienia, integrację na rynku pracy, samozatrudnienie oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest jednym z najważniejszych programów realizowanych w ramach EFS w latach 2014-2020 na poziomie krajowym. Podstawowym celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Zadania realizowane w ramach tego programu będą koncentrować się na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym. W ramach programu główne cele to:
 • wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników,
 • wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (tzw. lifelong learning),
 • wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

Szkolenia dofinansowane z UE 2020

Wraz z zakończeniem programu „Inwestycja w kapitał ludzki” dostępność szkoleń otwartych dofinansowanych przez UE spadła, co nie oznacza że tego typu szkolenia zupełnie nie są dostępne na rynku. Wciąż szkolenia unijne dofinansowywane są z innych programów, takich jak Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój czy Polska Cyfrowa. Warto również pamiętać, że możliwe jest staranie się o dofinansowanie szkoleń z Funduszu Pracy, zwłaszcza dla osób bezrobotnych, ale też dla osób zatrudnionych, zwłaszcza:
 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • pobierają rentę szkoleniową lub świadczenie szkoleniowe,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.