Baza kursów i szkoleń unijnych i dotyczących UE!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń unijnych i kursów UE organizowanych w całej Polsce
 • Poznaj warunki uczestnictwa, ceny, program
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia unijne, kursy unijne

Szkolenia unijne: 221

Artykuł

UE: szkolenia unijne, kursy z Unii Europejskiej.

Unia Europejska za jeden z głównych celów stawia zapewnienie konkurencyjności i innowacyjności europejskich gospodarek dzięki rozwijaniu potencjału ludzkiego. Stąd też wiele funduszy i programów operacyjnych przygotowanych przez UE dotyczy wspierania dostępności do szkoleń, kursów i innych wydarzeń o charakterze merytorycznym. Oferta takich szkoleń kierowana jest zarówno do uczestników indywidualnych, jak i przedsiębiorstw w ramach programów takich jak EFS (Europejski Fundusz Społeczny), szkoleń dofinansowanych z UE organizowanych przez Urzędy Pracy i instytucje centralne, oraz kursów i szkoleń unijnych dofinansowanych z UE organizowanych przez prywatne firmy.

Czym jest program EFS?
EFS, czyli Europejski Fundusz Społeczny to główne narzędzie finansowe przygotowane w ramach Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie zatrudnienia w państwach członkowskich i regionach UE, promowanie spójności w wymiarze społecznym i gospodarczym.

EFS jest jednym z największych funduszy strukturalnych UE – dysponuje on blisko 10% całkowitego budżetu UE, które dla zapewnienia spójności społecznej i podniesienia konkurencyjności lokowane są głównie w mniej rozwiniętych regionach, w tym w Polsce. Środki EFS przeznaczane są między innymi na tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy w UE poprzez współfinansowanie krajowych, regionalnych i lokalnych projektów i programów, które przyczyniają się do zwiększenia stopy zatrudnienia, polepszenia jakości miejsc pracy oraz jakości kadr, a także do poprawy integracji na rynku pracy, na szczeblu krajowym i regionalnym.

EFS w latach 2007–2013, przebiegał pod hasłem „Inwestycja w kapitał ludzki”, a w jego ramach odbył się cały szereg szkoleń, kursów czy konferencji dofinansowanych ze środków UE, w których udział wzięło łącznie kilkadziesiąt milionów osób w całej Europie, z czego znaczna część w Polsce.

Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020 obejmują projekty ukierunkowane na kilka głównych celów:
 • poprawę aktywności i zdrowia starzejącego się społeczeństwa oraz wzmocnienie rynku pracy,
 • zwalczanie dyskryminacji, integrację społeczności marginalizowanych,
 • poprawę dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wykorzystania w społeczeństwie i gospodarce,
 • poprawę jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zrównoważonego,
 • inwestowanie w usprawnienie oraz efektywność administracji publicznej,
 • poprawę dostępu do pracy dla osób szukających zatrudnienia, integrację na rynku pracy, samozatrudnienie oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

W ramach EFS organizowanych jest wiele szkoleń, kursów i warsztatów edukacyjnych zorientowanych na rozwój katitału ludzkiego. 

Program Wiedza Edukacja Rozwój
Program Wiedza Edukacja Rozwój jest jednym z najważniejszych programów realizowanych w ramach EFS w latach 2014-2020 na poziomie krajowym. Podstawowym celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Zadania realizowane w ramach tego programu będą koncentrować się na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym. W ramach programu główne cele to:
 • wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników,
 • wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (tzw. lifelong learning),
 • wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.
Szkolenia dofinansowane z UE, kursy UE i szkolenia unijne
Wraz z zakończeniem programu „Inwestycja w kapitał ludzki” dostępność szkoleń otwartych dofinansowanych przez UE spadła, co nie oznacza że tego typu szkolenia zupełnie nie są dostępne na rynku. Wciąż szkolenia unijne dofinansowywane są z innych programów, takich jak Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój czy Polska Cyfrowa. Warto również pamiętać, że możliwe jest staranie się o dofinansowanie szkoleń z Funduszu Pracy, zwłaszcza dla osób bezrobotnych, ale też dla osób zatrudnionych, zwłaszcza:
 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • pobierają rentę szkoleniową lub świadczenie szkoleniowe,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
Jakie jeszcze szkolenia unijne, kursy z Unii Europejskiej i dotyczące funkcjonowania UE warto sprawdzić?

Zasady ubiegania się o fundusze unijne zmieniają się każdego roku. Również lista projektów i programów UE ulega stałym zmianom, można się z nimi zapoznać dzięki odpowiednim szkoleniom, które głównie koncentrują się wokół tematów:

Wiele z wymienionych szkoleń z UE dostępnych jest na górze strony. Są one organizowane przede wszystkim w miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Gdańsk, Katowice, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów, Kielce, Częstochowa, Radom, Olsztyn, Opole i Poznań. Od czasu epidemii koronawirusa wiele ze szkoleń i kursów unijnych dostępnych jest zdalnie, w formie zajęć online na żywo. Dodatkową formą podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych mogą być również kursy unijne zorganizowane w postaci e-learningu, których zaletą jest możliwość realizowania programu kursu we własnym tempie.

Popularne szkolenia i kursy unijne
 • Projekty unijne dla początkujących i zaawansowanych
 • Kontrola i audyt projektów unijnych
 • Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych
 • Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych
 • Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu?
 • Zamykanie projektów unijnych w czasach Covid-19
 • Kurs pisania wniosków unijnych
 • Fundusze Europejskie - nowa perspektywa finansowa 2021-2027
 • Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE
 • Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych
 • Księgowość w projektach unijnych – jak uniknąć błędów?
 • Pomoc publiczna. Zmiany zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027
 • Protesty i procedura odwoławcza w projektach unijnych
 • Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania
 • Realizacja i rozliczanie projektów B+R realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE
UE: szkolenia unijne, kursy z Unii Europejskiej.
Powiadomienia: szkolenia unijne i dotyczące UE

Zapisz się i otrzymuj alerty o nowych szkoleniach i kursach unijnych opublikowanych na stronie!