VDA 6.3 oraz 6.5: wymagania jakości dla firm z branży automotive

VDA - standard jakości w branży automotive
Artykuł

Kompendium wiedzy o VDA

VDA to standard przeprowadzania audytów w branży motoryzacyjnej, opracowany przez niemieckie stowarzyszenie producentów samochodów VDA (Verband der Automobilindustrie). Standard ten służy ocenie skuteczności systemu zarządzania jakością (VDA 6.3) oraz ocenie zdolności produkcyjnych i jakości produktów (VDA 6.5) w organizacjach, które chcą być częścią niemieckiego łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej.

Czym jest VDA 6.3?

VDA 6.3 to standard przeprowadzania audytu wewnętrznego w branży automotive, dla firm które chcą być częścią niemieckiego łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej.

Kompendium wiedzy o VDA 6.3:

 1. Cel i zakres audytu VDA 6.3 - celem audytu jest ocenienie skuteczności systemu zarządzania jakością w organizacji, w szczególności w kontekście wymagań klienta i prawnych. Zakres audytu obejmuje wszystkie procesy i działy organizacji, które mają wpływ na jakość produktów lub usług.

 2. Wymagania wstępne - przed przeprowadzeniem audytu VDA 6.3, organizacja musi spełnić szereg wymagań wstępnych, takich jak: posiadanie certyfikatu ISO 9001, posiadanie systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania IATF 16949, posiadanie dokumentacji systemu zarządzania jakością oraz przeprowadzenie audytu wewnętrznego.

 3. Etapy audytu VDA 6.3 - audyt VDA 6.3 składa się z trzech etapów:
  • Etap 1: Przegląd dokumentacji - audytor analizuje dokumentację systemu zarządzania jakością organizacji, w celu ustalenia, czy spełnia ona wymagania standardu VDA 6.3.
  • Etap 2: Audyt w terenie - audytor przeprowadza audyt w terenie, w celu zweryfikowania skuteczności systemu zarządzania jakością w praktyce. Audytor przeprowadza rozmowy z pracownikami, sprawdza dokumentację i przeprowadza inspekcje procesów i produktów.
  • Etap 3: Raport i zamknięcie audytu - audytor przygotowuje raport z audytu, w którym prezentuje wyniki audytu i wskazuje ewentualne niezgodności z wymaganiami standardu VDA 6.3. Organizacja ma obowiązek wprowadzić poprawki wskazane w raporcie i przeprowadzić audyt zweryfikujący.

 4. Kryteria oceny - audytor ocenia skuteczność systemu zarządzania jakością w organizacji na podstawie szeregu kryteriów, takich jak: stopień spełnienia wymagań klienta, stopień spełnienia wymagań prawnych, stopień zaangażowania kierownictwa, skuteczność procesów zarządzania jakością, skuteczność systemu zarządzania ryzykiem oraz skuteczność systemu ciągłego doskonalenia.

 5. Zalety i korzyści z przeprowadzenia audytu VDA 6.3 - przeprowadzenie audytu VDA 6.3 pozwala organizacji na identyfikację słabych stron systemu zarządzania jakością i wdrożenie poprawek, co przyczynia się do poprawy jakości produktów lub usług. Ponadto, przeprowadzenie audytu VDA 6.3 jest wymaganiem wielu klientów w branży motoryzacyjnej i może być kluczowe dla uzyskania nowych kontraktów.

Podsumowując, VDA 6.3 to standard przeprowadzania audytów w branży motoryzacyjnej, który służy ocenie skuteczności systemu zarządzania jakością w organizacji. Audyt VDA 6.3 składa się z trzech etapów: przeglądu dokumentacji, audytu w terenie i raportu z audytu. Organizacja, która chce być częścią niemieckiego łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej, musi spełnić szereg wymagań wstępnych i przeprowadzić audyt VDA 6.3.

Kto powinien zdobyć wiedzę o VDA 6.3?

Wiedza o VDA 6.3 może przydać się wielu grupom osób i organizacjom, w szczególności tym, które są zaangażowane w branżę motoryzacyjną i chcą być częścią niemieckiego łańcucha dostaw. są to przede wszystkim:

 1. Dostawcy i poddostawcy branży motoryzacyjnej - dla dostawców i poddostawców branży motoryzacyjnej, którzy chcą być częścią niemieckiego łańcucha dostaw, wiedza o VDA 6.3 jest niezbędna. Przeprowadzenie audytu VDA 6.3 może być wymaganiem kontraktowym wielu klientów w branży motoryzacyjnej, a spełnienie wymagań tego standardu może pomóc w uzyskaniu nowych kontraktów.

 2. Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni - audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni, którzy przeprowadzają audyty w organizacjach z branży motoryzacyjnej, powinni posiadać wiedzę o VDA 6.3. Znajomość tego standardu umożliwia im przeprowadzenie audytu w sposób skuteczny i efektywny, a także identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka i niezgodności z wymaganiami klienta i prawnymi.

 3. Kierownictwo i pracownicy organizacji - kierownictwo i pracownicy organizacji, którzy są zaangażowani w procesy związane z jakością i zarządzaniem ryzykiem, powinni posiadać wiedzę o VDA 6.3. Znajomość tego standardu umożliwia im lepsze zrozumienie wymagań klienta i prawnych, a także wdrożenie skutecznych rozwiązań w celu poprawy jakości produktów i usług.

 4. Konsultanci i szkoleniowcy - konsultanci i szkoleniowcy, którzy wspierają organizacje w implementacji systemów zarządzania jakością i przeprowadzaniu audytów, powinni posiadać wiedzę o VDA 6.3. Znajomość tego standardu umożliwia im świadczenie skutecznego wsparcia i doradztwa w zakresie wdrażania i utrzymywania skutecznego systemu zarządzania jakością w organizacji.

Wiedza o VDA 6.3 może przydać się wielu grupom osób i organizacjom, które są zaangażowane w branżę motoryzacyjną i chcą być częścią niemieckiego łańcucha dostaw. Znajomość tego standardu umożliwia lepsze zrozumienie wymagań klienta i prawnych, a także wdrożenie skutecznych rozwiązań w celu poprawy jakości produktów i usług. Co ciekawe, metodykę zastosowaną w VDA można z powodzeniem przenieść na inne branże, w których kontrola jakości jest istotną częścią działalności.

Podpunkty od P1 do P7

Standard VDA 6.3 został podzielony na siedem głównych podpunktów (P1 do P7), które obejmują różne aspekty systemu zarządzania jakością oraz wymagania dotyczące audytów. Poniżej znajduje się krótkie omówienie każdego z tych podpunktów:

 1. P1 - Zarządzanie procesami: Ten podpunkt skupia się na analizie i zarządzaniu procesami w organizacji. Obejmuje to identyfikację procesów, ich dokumentację, ocenę ryzyka, opracowanie procedur oraz monitorowanie i doskonalenie procesów produkcyjnych.

 2. P2 - Zarządzanie systemem jakości: Koncentruje się na ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością w organizacji. W ramach tego podpunktu oceniane są dokumentowane procedury, instrukcje, kwestie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz systemem oceny dostawców.

 3. P3 - Zarządzanie zasobami: Ten podpunkt dotyczy oceny zarządzania zasobami w organizacji, w tym zarządzania personelem, szkoleniami, środkami produkcji i infrastrukturą.

 4. P4 - Zarządzanie produktami zgodnie z założeniami zorientowanymi na klienta: Skupia się na ocenie, czy organizacja jest odpowiednio zorientowana na klienta. Obejmuje to analizę potrzeb klientów, procesów zapewnienia jakości, reakcji na reklamacje i skargi klientów oraz analizę satysfakcji klientów.

 5. P5 - Planowanie produkcji: Koncentruje się na ocenie planowania produkcji, w tym harmonogramowania, zarządzania ryzykiem, zarządzania zapasami, a także na dostosowaniu procesów produkcyjnych do planów i wymagań klienta.

 6. P6 - Zarządzanie środkami produkcji: Ten podpunkt dotyczy oceny zarządzania urządzeniami, maszynami oraz narzędziami używanymi w procesach produkcyjnych. W ramach tego oceniana jest konserwacja, kalibracja, monitorowanie i doskonalenie stanu technicznego urządzeń (utrzymanie ruchu).

 7. P7 - Realizacja produktu: Ostatni podpunkt skupia się na ocenie samego procesu realizacji produktu, obejmującego m.in. kontrolę produktu, identyfikację i śledzenie produktu, a także zarządzanie niezgodnościami.

W sumie, podział na te podpunkty umożliwia kompleksową ocenę systemu zarządzania jakością oraz procesów produkcyjnych w organizacji, co pozwala na identyfikację obszarów wymagających doskonalenia i poprawy.

Skala ocen w audycie 6.3

Skala ocen w audycie VDA 6.3 obejmuje pięć stopni, które są używane do oceny zgodności badanej organizacji z wymaganiami normy. 

 1. A - Bez zastrzeżeń: Oznacza, że organizacja w pełni spełnia wszystkie wymagania normy VDA 6.3. Nie ma żadnych odstępstw ani niezgodności, a system zarządzania jakością działa skutecznie i efektywnie.

 2. B - Z ograniczeniami: W przypadku oceny na poziomie B, organizacja spełnia większość wymagań normy, ale istnieją pewne obszary, w których stwierdza się ograniczenia lub niedoskonałości. Te ograniczenia mogą wymagać działań naprawczych.

 3. C - Znaczące niezgodności: Organizacja ma istotne niezgodności lub braki w stosunku do wymagań normy VDA 6.3. W takim przypadku istnieje pilna potrzeba podjęcia działań korygujących i doskonalących, aby doprowadzić system zarządzania jakością do pożądanego poziomu.

 4. D - Poważne niezgodności: Stopień D wskazuje na istnienie poważnych niezgodności w systemie zarządzania jakością organizacji. Te niezgodności mogą mieć istotny wpływ na jakość produktów lub usług oraz mogą naruszać wymagania klientów i normy branżowe.

 5. E - Niewystarczające: Najniższy stopień oceny wskazuje, że organizacja nie spełnia podstawowych wymagań normy VDA 6.3. Istnieją poważne luki w systemie zarządzania jakością, które wymagają natychmiastowych działań naprawczych i gruntownych zmian.

Skala ocen w audycie VDA 6.3 umożliwia klarowną ocenę stanu systemu zarządzania jakością w organizacji i pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy oraz działania naprawcze.

Audytor wewnętrzny, Audytor drugiej strony, Audytor zatwierdzony

Chcąc pracować jako audytor wewnętrzny, audytor drugiej strony lub zatwierdzony audytor VDA 6.3, konieczne jest spełnienie określonych wymagań dotyczących kwalifikacji, doświadczenia oraz przeszkolenia.

Audytor Wewnętrzny VDA 6.3:

 • Audytor wewnętrzny VDA 6.3 jest osobą zatrudnioną przez samą organizację, która jest odpowiedzialna za przeprowadzanie audytów wewnętrznych w zakresie zgodności z wymaganiami normy VDA 6.3.
 • Jego głównym zadaniem jest ocena systemu zarządzania jakością wewnątrz organizacji, identyfikacja niezgodności oraz sugestie dotyczące poprawy.
 • Audytor wewnętrzny VDA 6.3 musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i przeszkolenie w zakresie audytów, a także znajomość wymagań normy VDA 6.3.

Audytor Drugiej Strony VDA 6.3:

 • Audytor drugiej strony VDA 6.3, zwany również audytorem dostawcy, jest osobą zewnętrzną, która przeprowadza audyty u dostawców, aby ocenić ich zgodność z wymaganiami normy VDA 6.3.
 • Jego rolą jest nie tylko ocena zgodności dostawcy, ale także udzielanie wsparcia i wskazówek dotyczących poprawy jakości produktów lub usług.
 • Audytor drugiej strony VDA 6.3 musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz zdolności komunikacyjne i negocjacyjne, aby skutecznie przeprowadzać audyty u dostawców.

Zatwierdzony Audytor VDA 6.3:

 • Zatwierdzony audytor VDA 6.3 to osoba, która uzyskała oficjalne zatwierdzenie lub certyfikację od organizacji akredytującej do przeprowadzania audytów zgodnych z normą VDA 6.3.
 • Taka osoba może być audytorem wewnętrznym lub zewnętrznym, ale jej zatwierdzenie potwierdza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności audytorskie w zakresie VDA 6.3.
 • Zatwierdzony audytor VDA 6.3 musi ukończyć określone szkolenia, posiadać szerokie doświadczenie audytorskie oraz zdać egzamin potwierdzający wiedzę i umiejętności związane z normą VDA 6.3.

Wszystkie te role odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu zgodności procesów produkcyjnych i usługowych z wymaganiami normy VDA 6.3 oraz w doskonaleniu systemu zarządzania jakością organizacji.

Czym różni się VDA 6.3 od 6.5?

VDA 6.3 i VDA 6.5 to dwa różne standardy przeprowadzania audytów w branży motoryzacyjnej, opracowane przez niemieckie stowarzyszenie producentów samochodów VDA (Verband der Automobilindustrie). Główne różnice między tymi standardami dotyczą zakresu i celu audytu.

 1. Zakres audytu - VDA 6.3 dotyczy audytu systemu zarządzania jakością w organizacji, w celu oceny skuteczności tego systemu w kontekście wymagań klienta i prawnych. Z kolei VDA 6.5 dotyczy audytu procesu produkcyjnego w organizacji, w celu oceny zdolności produkcyjnych i jakości produktów.
 2. Cel audytu - celem audytu VDA 6.3 jest ocenienie skuteczności systemu zarządzania jakością w organizacji, w szczególności w kontekście wymagań klienta i prawnych. Z kolei celem audytu VDA 6.5 jest ocenienie zdolności produkcyjnych organizacji i jakości produktów, w celu identyfikacji ryzyka i potencjalnych problemów z jakością.
 3. Metodologia audytu - metodologia audytu VDA 6.3 skupia się na analizie dokumentacji systemu zarządzania jakością, rozmowach z pracownikami i inspekcjach procesów i produktów. Z kolei metodologia audytu VDA 6.5 skupia się na analizie danych dotyczących procesu produkcyjnego, takich jak wskaźniki jakości, wydajność i niezawodność procesu.
 4. Wymagania wstępne - przed przeprowadzeniem audytu VDA 6.3, organizacja musi spełnić szereg wymagań wstępnych, takich jak posiadanie certyfikatu ISO 9001 i systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania IATF 16949. Z kolei przed przeprowadzeniem audytu VDA 6.5, organizacja musi spełnić szereg wymagań wstępnych, takich jak posiadanie systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania ryzykiem.

Podsumowując, VDA 6.3 i VDA 6.5 to dwa różne standardy przeprowadzania audytów w branży motoryzacyjnej. VDA 6.3 dotyczy audytu systemu zarządzania jakością, a VDA 6.5 dotyczy audytu procesu produkcyjnego. Różnice między tymi standardami dotyczą zakresu, celu i metodologii audytu, a także wymagań wstępnych.

Szkolenia VDA

Szkolenia VDA to specjalistyczne programy edukacyjne zapoznające ze standardami prowadzenia audytu zgodnie z zasadami Verband der Automobilindustrie (VDA) - niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego. Szkolenia te obejmują szeroki zakres tematyczny związany z branżą motoryzacyjną, w tym normy, standardy, procedury oraz najlepsze praktyki związane z zarządzaniem jakością, procesami produkcyjnymi i innymi obszarami kluczowymi dla przemysłu motoryzacyjnego. Szkolenia VDA realizowane są zarówno online (zajęcia prowadzone są zdalnie, ale na żywo), jak też w postaci szkoleń stacjonarnych. W ofercie znaleźć można również kursy e-learningowe, ale ze względu na złożoność tematyki VDA cieszą się one mniejszą popularnością.

Program szkolenia

W programie szkoleń dla audytorów omawiane są między innymi następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do auditowania procesów – wymagania IATF 16949 i VDA 6.3,
 2. Prowadzenie audytu według standardów VDA 6.5 i IATF 16949,
 3. Omówienie audytu systemu, procesu i wyrobu, roli i wymagań względem audytora,
 4. Założenia dla analizy ryzyka (diagram żółwia), analiza ryzyka dla audytowanego obszaru,
 5. Prowadzenie audytów wg standardu VDA, techniki audytowania,
 6. Lista kontrolna audytu, podpunkty P1 - P7 w audycie, metodyka ocniania,
 7. Analiza wyników audytu, opracowanie raportu z audytu, zamknięcie audytu,
 8. Prowadzenie działań korygujących, zapobiegawczych, doskonalących

Certyfikat ukończenia szkolenia VDA

Szkolenie oże kończyć się również egzaminem, którego pozytywne zaliczenie pozwala uzyskać certyfikat. Uzyskanie certyfikatu jest niezwykle ważne i wartościowe zarówno dla organizacji, jak i szkolącego się audytora. Egzamin po zakończeniu szkolenia pozwala na ocenę zdobytej wiedzy i umiejętności przez uczestników. Uzyskanie certyfikatu potwierdza, że osoba posiada wymaganą wiedzę i umiejętności z danego obszaru tematycznego. W branży motoryzacyjnej istnieją wysokie standardy jakości oraz złożone procedury i wymagania. Posiadanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia VDA jest dowodem na to, że osoba przeszła przez proces szkoleniowy i jest gotowa do pracy zgodnie z normami branżowymi.

Posiadanie certyfikatu VDA daje audytorom i innym specjalistom w branży motoryzacyjnej większą wiarygodność i zaufanie w oczach klientów, pracodawców i partnerów biznesowych. Potwierdza to ich profesjonalizm i kompetencje. Dlatego też posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia na audytora VDA może otworzyć drzwi do lepszych możliwości zawodowych, awansu oraz podnoszenia kwalifikacji. Firmy często poszukują specjalistów posiadających certyfikaty VDA, co może przyspieszyć rozwój kariery audytora.

Kompendium wiedzy o VDA

Szkolenia VDA: 8

 • już od 1 774 zł
1 774 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 500 zł
1 500 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 184 zł
1 184 zł
 • już od 1 024 zł
1 024 zł
Szkolenia VDA 6.3 i 6.5

Zostaw e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach i szkoleniach VDA.