ZFŚS, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: szkolenia i kursy!

 • Znajdź kursy i szkolenia ZFŚS organizowane w całej Polsce oraz online
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
Artykuł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: kursy, szkolenia i warsztaty ZFŚS

Choć o „socjalu” dla pracowników mówi się dzisiaj głównie w kontekście benefitów, które firmy oferują w ramach pakietu motywacyjnego, warto pamiętać o tym, że podstawowe wsparcie w tym obszarze może zapewnić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Czy organizacja musi go otwierać, a jeśli tak, to kiedy? Na jakich zasadach działa ZFŚS? W jaki sposób można wykorzystać gromadzone tam środki? Jakie warsztaty, kursy i szkolenia z ZFŚS warto rozważyć?

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to fundusz celowy gromadzony przez pracodawcę na oddzielnym koncie bankowym, z którego środki mają być przeznaczone na zapewnienie wsparcia socjalnego pracownikom będącym w potrzebie. Zagadnienia związane z obowiązkiem jego tworzenia jaki sposobem dysponowania środkami i kwestiami organizacyjnymi reguluje przede wszystkim Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163). Zgodnie z jej zapisami, obowiązkowo ZFŚS muszą utworzyć:

 • wszystkie jednostki budżetowe oraz samorządowe,
 • przedsiębiorstwa prywatne, które na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 50 pracowników (przeliczając na pełne etaty).

W przypadku firm, które zatrudniają pracowników na mniej niż 50 pełnych etatów utworzenie ZFŚS jest możliwe, ale nieobowiązkowe.

Warto podkreślić, że przedsiębiorstwa prywatne zatrudniające powyżej 50 pracowników mogą również zrezygnować z prowadzenia Funduszu, jednak musi się to odbyć za zgodą organizacji związkowych działających w organizacji lub – jeśli ich nie ma – z pracownikiem wyznaczonym przez kadrę do reprezentowania jej interesów.

Z czego są gromadzone środki w ZFŚS?

Podstawowym źródłem finansowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest odpis, jaki dokonuje pracodawca za każdego pracownika. Podstawowy wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej rocznie. Kwota jest wyliczana w odniesieniu do wartości podawanej przez GUS kolejno za I i II kwartał roku. Całość składki musi zostać uiszczona do 30 września danego roku, przy czym 75% powinna zostać przekazana do dnia 31 maja tego samego roku.

Warto również wiedzieć, że:

 • kwota bazowa wysokości składki do ZFŚS za pracownika może być podwyższona m.in. z uwagi na jego niepełnosprawność, pracę w szczególnych warunkach bądź pracę o szczególnym charakterze, a także emerytów lub rencistów,
 • odpis powinien być prowadzony również na pracowników młodocianych – wynosi on odpowiednio 5, 6 i 7% w kolejnych latach nauki,
 • możliwe są również dodatkowe, dobrowolne odpisy, np. w postaci składek pracowniczych.

Odpisy są dokonywane w odniesieniu do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku i koryguje się ją w odniesieniu do faktycznej liczby pracowników na koniec roku.

Na co mogą być wydane środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

ZFŚS jest funduszem celowym, a to oznacza, że tworzy się go z konkretnym przeznaczeniem. Jego zarządcą jest pracodawca, na którym spoczywa sporządzenie regulaminu gospodarowania zebranymi środkami. Mogą one zostać przeznaczone na zapewnienie wsparcia socjalnego pracownikom, którzy go akurat potrzebują – z uwagi na trudną sytuację życiową, rodzinną oraz materialną. Chociaż nie ma bardzo precyzyjnej listy celów, na które wykorzystuje się tak zgromadzone pieniądze, do najpopularniejszych należą:

 • dofinansowanie wypoczynku pracownika bądź jego dzieci,
 • zapomogi z uwagi na zdarzenie losowe, które dotknęło pracownika (np. śmierć bliskiego, choroba, wypadek etc.),
 • dofinansowanie w obszarach kulturalnym albo sportowo-rekreacyjnym (np. bilety na eventy kulturalne),
 • paczki żywnościowe dla dzieci lub paczki świąteczne,
 • dofinansowanie przyzakładowych żłobków oraz przedszkoli.

Należy jednocześnie podkreślić, że środki z ZFŚS nie mogą zostać wykorzystane na:

 • dofinansowanie stołówki pracowniczej,
 • nabycie środków trwałych,
 • prywatną opiekę medyczną bądź szczepienia profilaktyczne dla pracowników,
 • premie, nagrody,
 • szkolenia pracownicze,
 • imprezy integracyjne,
 • pokrycie kosztów dojazdu do pracy.

Nie powinno się również rozdysponowywać środków po równo, ani też zgodnie z pozycją w hierarchii firmy – to niezgodne z ustawowym celem, dla którego powstaje ZFŚS. Pomocą mogą być za to objęci nie tylko pracownicy, ale również ich rodziny, jak również emeryci i renciści, którzy byli pracownikami, członkowie rodzin zmarłych pracowników oraz tzw. chałupnicy, czyli wykonawcy pracy nakładczej na rzecz zakładu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to ważne, dodatkowe źródło wsparcia dla pracowników, które – jak widać – warto zainwestować z myślą o dobru osób zatrudnionych, jak i budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy w dużym przedsiębiorstwie.

Warsztaty i szkolenia Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kursy ZFŚS

Ze szczegółowymi zasadami funkcjonowania ZFŚS pomóc mogą specjakistyczne szkolenia ZFŚS. Organizowane są one zarówno w formie tradycyjnych szkoleń stacjonarnych (główne miasta, w których znajdziemy szkolenia ZFŚS to Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, Katowice, Lublin, Rzeszów, Wrocław czy Bydgoszcz), jak też szkoleń i kursów z ZFŚS online. Szkolenia online ZFŚS realizowane są w znakomitej większości na żywo, co pozwala na bieżąco zadawać pytania prowadzącemu i uzyskać pomoc w trudnych kwestiach związanych z funkcjonwaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zajęcia mają charakter warsztatowy, oprócz wykładów i prezentacji prowadzone są w oparciu o ćwiczenia, analizę przypadków oraz dyskusję grupową.

Program szkolenia ZFŚS

Program szkolenia czy kursu ZFŚS różni się w zależności od organizatora, czasu trwania czy przyjętego podejścia, jednak pewne zagadnienia są stałe i pojawiają się w programie niemalże wszystkich warsztatów, seminariów, kursów i szkoleń dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Są to między innymi:

 • zasady tworzenia i funkcjonowania ZFŚS: podstawy prawne, ZFŚS a wewnętrzne regulacje prawne...
 • podmioty zobowiązane do utworzenia ZFŚS: ZFŚS a wypłata świadczenia urlopowego, warunki wyboru, zasady wypłaty...
 • roczny odpis obligatoryjny i fakultatywny na ZFŚS: wysokość, terminy, możliwość dowolnego kształtowania wysokości...
 • osoby uprawnione do korzystania z pomocy Funduszu: ustalanie kręgu uprawnionych, rodzaj umowy, staż i wymiar etatu a ZFŚS...
 • ustawowy zakres działalności socjalnej i świadczenia z Funduszu: zakres przedmiotowy, badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych, skutki podatkowe...
 • sposób  planowania i rozliczania środków Funduszu: zasady naliczania odpisu, metodyka ustalania liczby zatrudnionych, korekta odpisu, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę...
 • finansowanie pomocy z ZFŚS a przepisy ubezpieczeniowe i podatkowe: paczki, bony towarowe, bilety i karnety, zapomogi, wczasy pod gruszą, świadczenia dla emerytów i rencistów, zielone szkoły itp. - wpływ na podatki i składki
 • przepisy ustawy o ZFŚS: odpowiedzialność w świetle przepisów, ZFŚS w decyzjach PIP, wyjaśnieniach Ministerstwa Pracy i orzecznictwie sądowym, planowane zmiany w ustawie...
Jak zapisać się na szkolenie ZFŚS?

To bardzo proste! Wystarczy przejrzeć zgromadzone na górze oferty kursów, szkoleń i warsztatów z ZFŚS, porównać ich program oraz ceny, a następnie wybrać kurs lub szkolenie najlepiej spełniające nasze potrzeby. Na stronie szkolenia znaleźć można pełne informacje o cenie szkolenia i bezpłątny formularz pozwalający zarejestrować się online na dane szkolenie lub kurs. Po jego wypełnieniu trafia on do orgaizatora, który skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania wszystkich informacji oranizacyjnych oraz dopełnienia niezbędnych formalności (płatność, faktury...).

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: kursy, szkolenia i warsztaty ZFŚS

Szkolenia ZFŚS: 4

 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 434 zł
434 zł
Szkolenia ZFŚS: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zapisz się i otrzymuj powiadomienia o nowych szkoleniach zakładowy fundusz świadczeń socjalnych!