Szkolenia z prawa pracy - 207 szkoleń z prawa pracy w 2019 roku
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Szkolenia z prawa pracy - 207 szkoleń z prawa pracy w 2019 roku

Wyświetlone wszystkie (209)
1
Perspecta
Gdańsk, 5.08.2019-30.10.2020Perspecta

Szkolenia z prawa pracy - 207 szkoleń z prawa pracy w 2019 roku Szkolenia z prawa pracy - 207 szkoleń z prawa pracy w 2019 roku

Wyświetlone wszystkie (209)
1
Zobacz również

Prawo pracy – gałąź prawa obejmująca szereg regulacji i przepisów z zakresu nawiązywania, utrzymywania i rozwiązywania stosunku pracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, jak również dotycząca organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, partycypacji pracowniczej oraz dialogu w zbiorowych stosunkach pracy. Najważniejszym aktem prawnym z zakresu prawa pracy w Polsce jest Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Ustawa była wielokrotnie nowelizowana, stąd też warto korzystać z wersji jednolitej z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917)

Co zawiera w sobie Kodeks Pracy?

Kodeks pracy składa się z 15 działów zawierających szereg szczegółowych przepisów dotyczacych stosunku pracy (jego nawiązywania, podtrzymywania oraz rozwiązywania), wynagradzania za pracę, wzajemnych obowiązków stron stosunku pracy, czasu pracy i urlopów, zasad BHP itp. W dużej mierze definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy, takie jak: pracownik, pracodawca, stosunek pracy, wynagrodzenie (płaca), zatrudnienie, zwolnienie, umowa o pracę, rokowania pracownicze, spór zbiorowy, strajk, mobbing, świadectwo pracy, Państwowa Inspekcja Pracy.

 • Dział pierwszy: Przepisy ogólne
 • Dział drugi: Stosunek pracy
 • Dział trzeci: Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 • Dział czwarty: Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Dział piąty: Odpowiedzialność materialna pracowników
 • Dział szósty: Czas pracy
 • Dział siódmy: Urlopy pracownicze
 • Dział ósmy: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Dział dziewiąty: Zatrudnianie młodocianych
 • Dział dziesiąty: Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Dział jedenasty: Układy zbiorowe pracy
 • Dział dwunasty: Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
 • Dział trzynasty: Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Dział czternasty: Przedawnienie roszczeń
 • Dział piętnasty: Przepisy końcowe

Inne akty prawne z zakresu prawa pracy

Kodeks pracy nie jest jedynym źródłem prawa w zakresie stosunku pracy w Polsce, ale jest to źródło hierartchicznie najwazniejżniejsze.

Zgodnie z art. 9 Kodeksu pracy źródłami prawa pracy w Rzeczpospolitej Polskiej są w kolejności:

 • Kodeks pracy i akty wydane na podstawie Kodeksu
 • ustawy i inne akty wydane na podstawie ustaw określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
 • układy zbiorowe pracy
 • inne porozumienia zbiorowe
 • regulaminy, statuty określających prawa i obowiązki stron stosunków pracy.

czas pracy kierowców        rekrutacja pracowników