Baza szkoleń, kursów i warsztatów z prawa pracy!

 • Znajdź nadchodzące szkolenia, kursy i warsztaty dotyczące prawa pracy,
 • Wybierz szkolenie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb,
 • Zgłoś się na nie online poprzez nasz bezpłatny formularz rejestracji!
 • Znajdź nadchodzące szkolenia, kursy i warsztaty dotyczące prawa pracy,
 • Wybierz szkolenie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb,
 • Zgłoś się na nie online poprzez nasz bezpłatny formularz rejestracji!
szkolenia i kursy z prawa pracy
Przewiń stronę

Szkolenia prawo pracy: 97

 • Online, 31 sierpnia 2021
 • już od 690 PLN
już od 690 PLN
 • Online, 14 - 15 czerwca 2021
 • już od 890 PLN
już od 890 PLN
Artykuł

Prawo pracy w Polsce

Potencjał firmy tkwi przede wszystkim w ludziach, którzy ją tworzą. Nie jest to wyłącznie właściciel lub zarząd, ale głównie osoby zatrudnione do wykonywania poszczególnych zadań. Wszystkie zasady, jakie są związane ze stosunkiem między pracodawcą a pracownikiem, zostały ujęte w prawie pracy. Oto najważniejsze informacje na temat tej gałęzi legislacji i kluczowych zasad zatrudniania.

Kogo obejmuje prawo pracy?

Prawo pracy, a dokładniej mówiąc Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) to nadrzędny akt prawny, który reguluje wszystkie kwestie związane z relacjami na linii pracodawca-pracownik oraz pokrewnych. Należy przy tym pamiętać, że prawo pracy obejmuje jedynie relacje wynikające ze stosunku pracy. Oznacza to, że przepisom podlegają osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Gdy zaś relacje między firmą a osobą realizującą konkretne zadania na jej rzecz są regulowane np. przez umowę o dzieło, umowę zlecenia czy inny dokument – wszystkie wątpliwości są rozwiązywane w oparciu o inne zapisy ustawowe. Jest to przede wszystkim kodeks cywilny.

Warto również wiedzieć, że postanowienia, które zostaną zawarte w umowie o pracę, muszą spełnić minimalne warunki wynikające z przepisów prawa lub być dla pracownika korzystniejsze.

Należy również podkreślić, że polski kodeks pracy jest zgodny z prawem europejskim, a wszystkie inne akty i ustawy dotyczące relacji pracownik-pracodawca, w tym wewnętrzne regulaminy organizacji działających na terenie RP muszą pozostawać z nim w zgodzie.

Jakie aspekty zatrudnienia reguluje prawo pracy?

Kodeks pracy jest obszernym aktem prawnym, liczącym obecnie 172 strony i zawiera 305 artykułów . Mimo że podstawowy dokument powstał ponad 35 lat temu, ulega on stałym nowelizacjom, które dostosowują przepisy do aktualnych realiów rynkowych. Główne obszary, które reguluje prawo pracy, to:

 • zasady zawierania umów o pracę, ich zmiany i rozwiązywania – zarówno w odniesieniu do obywateli RP, jak również obywateli państw UE oraz pozostałych,
 • zasady zawierania umów powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę,
 • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia – w tym przysługujące w czasie niezdolności do pracy oraz odprawy rentowe, emerytalne i pośmiertne,
 • obowiązki pracodawcy i pracownika – to m.in. ogólne zasady dotyczące zatrudniania, regulaminów zakładu pracy, nagród i kar,
 • odpowiedzialność materialna pracowników – za szkodę i powierzone mienie,
 • czas pracy,
 • urlopy pracownicze,
 • uprawnienia związane z rodzicielstwem (m.in. urlopy macierzyńskie i ojcowskie, skrócenie czasu pracy w okresie po ciąży itp.),
 • zatrudnianie młodocianych,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP),
 • układy zbiorowe pracy – kwestie związane m.in. z działalnością związków zawodowych,
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciw prawom pracownika – a zatem sytuacje, w których niezbędne są orzeczenia sądu pracy.

Już ta lista pokazuje, że zbiór przepisów zawartych w kodeksie pracy zawiera odpowiedzi na wszelkie pytania związane z zatrudnieniem i wskazówki niezbędne przy zawieraniu umów oraz organizacji pracy zakładu.

Jakie zmiany nastąpiły niedawno oraz nastąpią w prawie pracy?

Przepisy prawa pracy zmieniają się dynamicznie, co jest efektem zmian na samym rynku pracy. Zapisy legislacyjne muszą się dostosowywać np. do nowych form pracy (w tym do pracy zdalnej), „sezonowości” funkcjonowania niektórych zakładów. Dlatego w ostatnich latach zmieniono m.in. zasady rozliczania czasu pracy zgodnie z zasadą równoważności.

Do najważniejszych zmian, które wprowadzono w ostatnim czasie można zaś zaliczyć:

 • ograniczenie zakresu danych osobowych, jakich pracodawca może wymagać od pracownika i kandydata – to wynik wprowadzenia RODO,
 • zmiany w zasadach gromadzenia dokumentacji pracowniczej – dodano możliwość prowadzenia akt pracowniczych w formie elektronicznej i skrócono czas ich przechowywania do 10 lat,
 • redefinicja dyskryminacji w miejscu pracy – obecnie każdy przejaw nierównego traktowania uznaje się za dyskryminację,
 • konieczność przywrócenia na stanowisko pracownika, który występuje przeciw byłemu pracodawcy do sądu pracy jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku (zapis wzbudza wiele kontrowersji),
 • liczne zmiany w rozliczaniu czasu pracy kierowców, zmierzające do zapewniania lepszego przestrzegania praw pracowniczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie.

Z początkiem roku weszły zaś w życie m.in. zmiany w urlopach macierzyńskich, nowe przepisy antymobbingowe (zobacz: szkolenia mobbing) oraz nowe zasady wydania świadectwa pracy (ma być ono wydane w dniu ustania stosunku pracy, a nie, jak do tej pory „niezwłocznie”).

Warto zatem śledzić na bieżąco nowelizacje kodeksu pracy i poszerzać wiedzę na temat praktycznego zastosowania zawartych w nim przepisów.

Prawo pracy

Prawo pracy to gałąź prawa obejmująca szereg regulacji i przepisów z zakresu nawiązywania, utrzymywania i rozwiązywania stosunku pracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, jak również dotycząca organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, partycypacji pracowniczej oraz dialogu w zbiorowych stosunkach pracy. Najważniejszym aktem prawnym z zakresu prawa pracy w Polsce jest Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Ustawa była wielokrotnie nowelizowana, stąd też warto korzystać z wersji jednolitej z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917).

Co zawiera w sobie Kodeks Pracy?

Kodeks pracy składa się z 15 działów zawierających szereg szczegółowych przepisów dotyczacych stosunku pracy (jego nawiązywania, podtrzymywania oraz rozwiązywania), wynagradzania za pracę, wzajemnych obowiązków stron stosunku pracy, czasu pracy i urlopów, zasad BHP itp. W dużej mierze definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy, takie jak: pracownik, pracodawca, stosunek pracy, wynagrodzenie (płaca), zatrudnienie, zwolnienie, umowa o pracę, rokowania pracownicze, spór zbiorowy, strajk, mobbing, świadectwo pracy, Państwowa Inspekcja Pracy.

 • Dział pierwszy: Przepisy ogólne
 • Dział drugi: Stosunek pracy
 • Dział trzeci: Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 • Dział czwarty: Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Dział piąty: Odpowiedzialność materialna pracowników
 • Dział szósty: Czas pracy
 • Dział siódmy: Urlopy pracownicze
 • Dział ósmy: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Dział dziewiąty: Zatrudnianie młodocianych
 • Dział dziesiąty: Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Dział jedenasty: Układy zbiorowe pracy
 • Dział dwunasty: Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
 • Dział trzynasty: Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Dział czternasty: Przedawnienie roszczeń
 • Dział piętnasty: Przepisy końcowe
Inne akty prawne z zakresu prawa pracy

Kodeks pracy nie jest jedynym źródłem prawa w zakresie stosunku pracy w Polsce, ale jest to źródło hierarchicznie najważniejsze.

Zgodnie z art. 9 Kodeksu pracy źródłami prawa pracy w Rzeczpospolitej Polskiej są w kolejności:

 • Kodeks pracy i akty wydane na podstawie Kodeksu
 • ustawy i inne akty wydane na podstawie ustaw określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
 • układy zbiorowe pracy
 • inne porozumienia zbiorowe
 • regulaminy, statuty określających prawa i obowiązki stron stosunków pracy.
Szkolenia i kursy z prawa pracy

Ze względu na dużą częstość zmian w Kodeksie Pracy, a także znaczenie tych zmian oraz wysokość sankcji karnych związanych z nieprzestrzeganiem prawa pracy, przedsiębiorcy zdani są na ciągłe śledzenie zmian w prawie pracy i dostosowywanie prowadzonej działalności do obowiązujących regulacji. W zapewnieniu dostępu do wiedzy w tym obszarze pomocne może być zapoznawanie się z prasą specjalistyczną, śledzenie ustawodawstwa, ale również udział w rozmaitych szkolenia i kursach dotyczących prawa pracy i zmian w przepisach.

Szkolenia tego typu znajdziemy zarówno w wersji stacjonarnej - odbywają się one w największych miastach w Polsce, takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Lublin, Białystok czy Rzeszów - jak też w formie szkoleń i kursów online. Realizowanych zarówno na żywo, w trakcie których uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i bezpośredniego kontaktu z prowadzącym zajęcia oraz innymi uczestnikami, jak i kursów i szkoleń w formie e-learning, w których to uczestnik decyduje o porze zapoznawania się z materiałami szkoleniowymi. Ich zaletą jest możliwość powrotu do wybranych partii szkolenia, a wadą brak możliwości uzyskania wyjaśnień, doprecyzowania przedstawianych zagadnień itp.

Specyficzną formą są szkolenia wyjazdowe z prawa pracy, które odbywają się w popularnych ośrodkach wypoczynkowych, takich jak Zakopane, Karpacz, Kołobrzeg, Sopot czy Kazimierz Dolny. Umożliwiają one połączenie zdobywania wiedzy z wypoczynkiem, a ich główną zaletą jest pełna koncentracja na procesie uczenia i możliwość efektywnego zapoznania się z dużymi partiami materiału w krótkim czasie. Występują one w wersji dla początkujących oraz zaawansowanych.

Prawo pracy w Polsce
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Baza szkoleń, kursów i warsztatów z prawa pracy

Dowiedz się jak działa nasza baza ofert szkoleniowych i jak zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu, kursie, konferencji lub warsztacie z prawa pracy.
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Serwis Eventis.pl zajmuje się agregowaniem informacji o nadchodzących szkoleniach, kursach, konferencjach i warsztatach m.in. z prawa pracy organizowanych przez blisko tysiąc różnych firm szkoleniowych. Umożliwia to szybsze znalezienie szkolenia, zapoznanie się z jego programem i cenami oraz porównanie oferty z ofertami innych organizatorów.

Na tej stronie znajdziesz szkolenia, kursy i konferencje poświęcone prawu pracy!

Wybierz ofertę, która najlepiej spełnia twoje potrzeby, a następnie wypełnij formularz rejestracyjny dostępny na stronie danego szkolenia, kursu czy konferencji. Formularz natychmiast trafia do organizatora, który skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić rejestrację i dopełnić wszelkich formalności.
Serwis Eventis.pl nie pobiera żadnych opłat z tytułu rejestracji na wybrane wydarzenie - płacisz tylko cenę uczestnictwa w wydarzeniu dla jego Organizatora!

Skontaktuj się z nami - umożliwimy Ci założenie konta w serwisie i samodzielne umieszczanie informacji o organizowanych kursach, szkoleniach i konferencjach z prawa pracy. Współpracujemy z organizatorami szkoleń stacjonarnych, kursów online - zarówno na żywo, jak i e-learning...