Dostęp do informacji publicznej i informacji przetworzonej: praktyka i orzecznictwo - szkolenie połączone z warsztatami dla organów administracji publicznej

O szkoleniu

Głównym celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy o stosowaniu przepisów prawa krajowego w zakresie udostępniania informacji publicznej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 16 września 2011 r.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: Uzyskanie wiedzy o metodach i narzędziach przekazywania informacji publicznych, o skutkach niezastosowania się do obowiązku ich udzielania ( odpowiedzialność karna ) jak i informacji które zostają objęte ograniczeniami dostępu do informacji ze względu na ochronę prywatności/danych osobowych. 
Umiejętności: Nabycie umiejętności w zakresie rozpatrywania wniosku o dostęp do informacji publicznej, z uwzględnieniem zagadnień najbardziej problematycznych .
Postaw społecznych: Dzięki nabytej wiedzy Uczestnik w sposób kompleksowy i praktyczny będzie stosował procedurę udostępniania informacji publicznej, oraz umiejętnie uzasadniał decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej, dzięki zaznajomienia się z orzecznictwem dotyczącym ograniczenia udostępniania informacji publicznej.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników jednostek samorządowych,
 • Pracowników administracji publicznej,
 • Osób odpowiedzialnych za publikację informacji,
 • Osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Program szkolenia

1. Dostęp do informacji publicznej  - założenia podstawowe
2. Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej i rozgraniczenie trybów ich udzielania (inf. o środowisku, inf. Infrastruktury przestrzennej itp.)
3. Pojęcie informacji publicznej

 • „Informacja” a „dokument”,  „dokument urzędowy”
 • każda informacja „o sprawach publicznych”
 • Przykłady informacji uznanych za „informacje publiczne”  w orzecznictwie sądów administracyjnych

4. Kto jest zobowiązany do gromadzenia  i udostępniania informacji publicznej?

 • „władze publiczne”
 • Organ administracji publicznej,  
 • Inne podmioty wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym
 • Czy sądy, prezydent RP i ciała doradcze  mieszczą się w  kategorii „władz publicznych”?

5. Forma gromadzenia i  udostępnienia informacji publicznej

 • Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej? (BIP)
 • Prowadzenie BIP (częstotliwość aktualizacji danych, obowiązek opatrzenia informacji informacjami)
 • Czy istnieją sankcje za nieprowadzenie lub wadliwe prowadzenie BIP dla organu lub dla pracowników?
 • Interfejs BIP, metadane, standard WACG 2.0

6. Centralne Repozytorium Informacji Publicznych

 • Czym jest CRIP?
 • Kto jest zobowiązany dostarczać dane do CRIP?

7. Inne formy udostępnienia informacji publicznych

 • Wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznej w miejscach ogólnie dostępnych
 • zainstalowanie urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją w miejscach ogólnie dostępnych

8. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek  - WARSZTATY połączone z analizą orzecznictwa sądów administracyjnych

 • Kiedy udostępnienie następuje na wniosek?
 • Kto może złożyć wniosek? (cudzoziemiec, małoletni itp.?)
 • Forma wniosku  (pisemny, ustny, w wersji elektronicznej)
 • Treść wniosku, treść żądania, uzupełnienie wniosku (Czy wniosek musi być podpisany? Czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?)
 • Forma udostępnienia informacji publicznej (wydruk, skan, kserokopia)

9. Opłata za udostępnienie  informacji publicznej  - WARSZTATY połączone z analizą orzecznictwa sądów administracyjnych

 • Sposób wyliczenia wysokości należnej opłaty (Czy można w opłatę wliczyć wynagrodzenie pracownika? Jak liczyć stawki za przekształcenie informacji w żądaną formę i koszty wysyłki?)
 • „Zaliczkowanie” udostępnienia informacji publicznej a dyscyplina finansów publicznych
 • Urzędowy „cennik” stawek opłat – niekonstytucyjny?
 • Forma prawna określenia wysokości opłaty  (postanowienie czy czynność materialno-techniczna?) i możliwości jej zaskarżenia
 • Opłata skarbowa, opłata „za zgodność z oryginałem”

10. Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej

 • Pojęcie bezczynności – kiedy organ nie jest bezczynny?
 • Środki prawne przysługujące wnioskodawcy i organowi
 • Koncepcja „nękania” organu wnioskami i  brak ochrony prawnej w krajowym porządku prawnym

11. Terminy na udostępnienie informacji publicznej

 • Bez zbędnej zwłoki
 • 14 dni, 2 miesiące – termin instrukcyjny czy zawity?
 • Czy można zawiesić postępowanie w sprawie udostępniania informacji publicznej?

12. Odmowa udostępnienia informacji publicznej WARSZTATY połączone z analizą orzecznictwa sądów administracyjnych i stanowisk GIODO

 • Test „szkody” i test „ważenia interesów”
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona praw autorskich
 • Inne tajemnice ustawowo chronione
 • Koncepcja „dokumentu wewnętrznego”

13. Udostępnianie informacji publicznej przetworzonej

 • Sposób rozumienia informacji przetworzonej w dyrektywie „re-use”
 • Informacja przetworzona w udip
 • Interes publiczny a interes społeczny i jego ocena przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji
 • Kiedy informacja publiczna „prosta” staje się informacją „przetworzoną”? (analiza orzecznictwa sądów administracyjnych)
 • Sposób wyceny kosztów udostępnienia informacji publicznej przetworzonej

14. Egzekucja opłat za udostępnienie informacji publicznej prostej i przetworzonej
15. Sankcje za nieudostępnienie informacji publicznej

Czas trwania

9:00-14:00 

Prelegenci

dr hab. Anna Haładyj, prof KUL

Doktor habilitowany nauk prawnych, konsultant w zakresie ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, ARiMR, organów nadzoru budowlanego i urzędników administracji publicznej z całej Polski.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

MS TEAMS

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
 • Ulica i nr: Aleja Warszawska 102
 • Kod pocztowy: 20-824
 • Miejscowość: Lublin
 • Numer NIP: 7122882045

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin, Polska Aleja Warszawska 102

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin, Polska
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!