Zarządzanie zmianą (change management): basza szkoleń i kursów!

 • Rozwijaj wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego zarządzania zmianami
 • Znajdź szkolenie lub kurs z change management - online i stacjonarnie
 • Poznaj cenę i zarejestruj się online!
 • Rozwijaj wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego zarządzania zmianami
 • Znajdź szkolenie lub kurs z change management - online i stacjonarnie
 • Poznaj cenę i zarejestruj się online!
szkolenia z zarządzania zmianą, change management
Przewiń stronę

Szkolenia z zarządzania zmianą (change management): 35

Artykuł

Zarządzanie zmianą – Change Management

Zmiany nigdy nie są łatwe – i to zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Ich dokonanie wymaga wyjścia ze strefy komfortu i adaptacji do nowych warunków. Ich wprowadzenie jest szczególnie trudne w dużej organizacji – kiedy konsekwencje „rewolucji” odbiją się na wszystkich członkach zespołu. Właśnie dlatego tak ważne jest umiejętne zarządzanie zmianą. Czym dokładnie jest i jak przeprowadzić ten proces, aby wprowadzone unowocześnienia przyniosły zamierzone efekty?

Czym jest zarządzanie zmianą?
Zmiany są nieodłączną częścią naszego życia oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa. Są nie tylko jedynym sposobem na rozwój działalności i jej usprawnienie, ale i wymogiem koniecznym do utrzymania się na zmiennym, konkurencyjnym rynku. Nie bez powodu mówi się, że ten, kto się nie rozwija, cofa się.

Dlatego od wprowadzania modyfikacji w funkcjonowaniu organizacji nie da się ochronić. Mogą one przybrać różne formy – np.:
 • wprowadzenia nowego oprogramowania czy sprzętu,
 • zmiany struktury organizacyjnej firmy – np. na skutek dołączenia do większej grupy kapitałowej czy fuzji z innym przedsiębiorstwem albo z rozbudową przedsiębiorstwa,
 • modyfikacji metodyki pracy, np. obowiązujących procedur,
 • zmian kadrowych – powołanie nowego zespołu kierowniczego, przeniesienie pracowników do innego zespołu itp.
O ile są to niewielkie modyfikacje – dotyczące choćby niewielkiej aktualizacji oprogramowania czy usprawnienia drobnej procedury – przebiegają zazwyczaj bez echa i są dobrze przyjmowane zespół.

Problem może się pojawiać przy bardziej rewolucyjnych zmianach. Ich wprowadzenie niesie za sobą duże ryzyko – nie ma pewności, że proponowane rozwiązania zostaną zaakceptowane przez zespół. Kiedy pojawi się wyraźny sprzeciw wobec nowych propozycji, w ślad za nim pójdą opóźnienia we wdrożeniu modyfikacji. W najgorszym przypadku konieczne będzie wycofanie się z planów i ich przemodelowanie.

Aby tak się nie stało, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich działań z obszaru change management, czyli zarządzania zmianą. W tym kontekście proces ten można zdefiniować jako wszelkie działania i narzędzia pomocnicze wykorzystywane w celu efektywnego wdrożenia zaplanowanych przekształceń.
Dlaczego change management jest tak ważnym elementem?
Szanse na osiągnięcie przez firmę sukcesu są uzależnione w ogromnym stopniu od tego, jak zmotywowany i zaangażowany do działania jest zespół ludzi, którzy ją tworzą. Chodzi nie tylko o kadrę menedżerską (zobacz też: szkolenia menedżerskie), ale o pracowników każdego szczebla. Właśnie w tym ujęciu warto spojrzeć na zmiany dokonywane w firmie.

Modyfikacja procedur czy przekształcenia struktury organizacji dotykają wszystkich – począwszy od pracowników niższego szczebla, aż po kierownictwo. Jeśli takie zmiany zostaną wprowadzone w zbyt gwałtowny sposób i nie będą właściwie zakomunikowane pracowników – napotkany opór może skutecznie zablokować ich wdrożenie.

Umiejętne zarządzanie zmianą:
 • pozwala zespołowi lepiej zrozumieć potrzebę mających zajść przekształceń dzięki efektywnej komunikacji wewnętrznej,
 • wzmacnia motywację pracowników do uczestnictwa w przeprowadzanych procesach i zaadaptowania się do nowych warunków,
 • umożliwia wdrożenie zmian na drodze ewolucji – tak, aby zminimalizować stres i napięcie, które związane jest z koniecznością dostosowania się do nich,
 • daje szansę na monitorowanie reakcji na zmianę i skuteczne tłumienie ewentualnych sytuacji kryzysowych i rozwiązanie problemów, które powstają w tym wymagającym okresie.
Jak wdrożyć zarządzanie zmianą?
Na początek najważniejsze: wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie musi być procesem wieloetapowym. Gwałtowne rewolucje, brak zaplanowania działań i stawianie zespołu „przed faktem dokonanym” to droga donikąd – zwłaszcza, że czasy autorytarnego modelu zarządzania w biznesie dawno odeszły do lamusa historii.

Najczęściej sam proces można podzielić na 5 kroków. Są to:
 1. zdiagnozowanie powodu, dla którego konieczne jest wprowadzenie zmian – mogą to być np. przestarzałe technologie produkcji (i konieczność rozbudowy parku maszynowego) czy zbyt duży poziom zatrudnienia (i konieczność redukcji etatów);
 2. sprecyzowanie celu wprowadzania zmian – a zatem wymiernych efektów, które mają one przynieść dla poprawy jakości działania organizacji,
 3. sporządzenie planu przeprowadzenia zmiany – podzielenie procesu na wiele etapów w uporządkowany sposób,
 4. wdrożenie zaplanowanych zmian zgodnie z przyjętym planem (połączone z monitorowaniem przebiegu procesu),
 5. zapewnienie trwałości wprowadzonych zmian – również poprzez zagwarantowanie jej akceptacji przez zespół.
Aby zmiana się powiodła, kadra menadżerska powinna skutecznie zakomunikować ją całemu zespołowi. Istotne jest:
 • jasne i uczciwe przedstawienie pracownikom powodów, dla których konieczne są modyfikacje (można przedstawić np. wyniki audytu czy sprawozdanie finansowe lub porównanie oferty firmy z konkurencją),
 • skonsultowanie z zespołem kierunku zmian i planu ich wdrażania – współudział w przeprowadzonej modernizacji zwiększy zaangażowanie kadry oraz pomoże zespołowi utożsamić się z nowym kierunkiem działania,
 • zaprezentowanie planu i harmonogramu dokonywania przekształceń – istotne jest rozsądne rozłożenie ich w czasie, z zastosowaniem okresów przejściowych, aby możliwe było stopniowe przystosowywanie się do nowych warunków,
 • zachęcenie do udzielenia feedbacku na każdym z etapie realizacji nowego projektu, a także do wyrażenia emocji z tym związanych.
Należy także pamiętać, że wprowadzanie poważnych przekształceń w przedsiębiorstwie jest obarczone ryzykiem – m.in. koniecznością dokonania zmiany planów, kiedy praktyka zweryfikuje teorię. Dlatego tak istotna jest również przemyślana polityka zarządzania ryzykiem – nieodłącznie związana z wdrażaniem zmian w organizacji.
Zarządzanie zmianą – Change Management