Baza szkoleń i kursów z negocjacji w biznesie!

 • Wyszukaj szkolenia dotyczące prowadzenia negocjacji handlowych i zakupowych
 • Zapoznaj się z ich programem, sylwetkami trenerów
 • Sprawdź koszt uczestnictwa i zgłoś się już dziś!
 • Wyszukaj szkolenia dotyczące prowadzenia negocjacji handlowych i zakupowych
 • Zapoznaj się z ich programem, sylwetkami trenerów
 • Sprawdź koszt uczestnictwa i zgłoś się już dziś!
szkolenia z negocjacji handlowych i zakupowych
Przewiń stronę

Szkolenia negocjacje: 133

 • Warszawa, 16 - 17 września 2021
 • już od 1212.5 PLN
już od 1212.5 PLN
Artykuł

Wszystko co warto wiedzieć o negocjacjach w biznesie

Negocjacje biznesowe są nieodłączną częścią prowadzenia działalności niemalże w każdej branży i pod każdą szerokością geograficzną. Mogą przyjmować postać czy to negocjacji handlowych, w których przedsiębiorstwo stara się zawszeć korzystny kontrakt handlowy, ale równie często negocjacji pracowniczych, zarówno ze związkami zawodowymi jak i indywidualnymi pracownikami czy też negocjacji zakupowych, w których liczą się warunki i cena zakupu towarów czy usług. Jak więc przygotować się do prowadzenia negocjacji w biznesie?

Negocjacje w biznesie prawie nigdy nie są proste. Stawka rozmów jest bardzo często wysoka, ewentualne powodzenie może przynieść firmie znaczne korzyści, a fiasko negocjacji może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji, czy to finansowych, prawnych czy organizacyjnych. Dlatego tak ważne jest, aby do negocjacji nie podchodzić z biegu, dobrze poznać techniki i strategie negocjacyjne, jeśli to możliwe przećwiczyć je, rozwijać swoje kompetencje w tym obszarze negocjując mniejsze bądź prostsze kontrakty, aby w nieodległej przyszłości być gotowym do prawdziwych negocjacyjnych batalii. W przygotowaniu tym pomóc mogą oczywiście odpowiednie szkolenia i kursy, które znajdą Państwo powyżej. W artykule przybliżamy najważniejsze fakty dotyczące negocjacji, technik negocjacyjnych i wywierania wpływu.

Negocjacje – definicja i typy negocjacji

Zgodnie ze słownikową definicją negocjacje to dwustronny bądź wielostronny proces komunikowania się stron, którego celem jest osiągnięcie porozumienia (zawarcie umowy, kontraktu…), w sytuacji gdy przynajmniej jedna strona ma odmienne spojrzenie bądź opinię na kształt ewentualnego porozumienia.

Negocjacje są więc jednocześnie sposobem i drogą osiągania porozumienia (konsensusu), a ich nieodłącznym elementem jest konieczność pójścia na kompromis przez właściwie obydwie strony. Za pełnoprawne negocjacje trudno jest uznać sytuację, w której jedna ze stron dysponuje na tyle silną pozycją, że de facto narzuca w pełni swoją wolę – tego typu sytuację należy raczej nazywać pozornymi negocjacjami bądź wymuszeniem porozumienia.

We współczesnej literaturze i praktyce dotyczącej biznesu występuje wiele rodzajów negocjacji, m.in.:

 • Negocjacje handlowe – zazwyczaj odbywają się pomiędzy dwoma niezależnymi organizacjami, podmiotami czy przedsiębiorstwami i dotyczą ustalenia warunków finansowych, prawnych i operacyjnych umowy handlowej. Ich celem jest ustalenie m.in. specyfikacji produktów/usług, harmonogramu dostaw towaru bądź realizacji usług oraz ceny oraz zasad płatności i rozliczeń.
 • Negocjacje zakupowe – jest to de facto rodzaj negocjacji handlowych, w których jedna ze stron dąży do korzystnego zakupu towarów lub usług. Pojęcie to zdobyło szczególną popularność w branżach takich jak FMCG czy handel wielkopowierzchniowy i międzynarodowy charakteryzujące się dużymi wolumenami dostaw.
 • Negocjacje cenowe – również rodzaj negocjacji handlowych, w których strony skupiają się przede wszystkim na cenach produktów i usług. Charakteryzują się one specyficznymi taktykami negocjacyjnymi, takimi jak zaokrąglanie cen, ukrywanie cen poprzez grupowanie, stosowanie progów cenowych itp.
 • Negocjacje pracownicze – najczęściej występują w postaci negocjacji indywidualnych, gdzie stronami są najczęściej pracownik i pracodawca, a ich celem jest ustalenie bądź zmiana warunków zatrudnienia (zarówno finansowych, ale też innych). Często jednak, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, spotyka się również negocjacje zbiorowe toczone przez pracodawcę i organizacje reprezentujące pracowników (związki zawodowe, komisje pracownicze…) zmierzające do zawarcie zbiorowego układu pracy. W negocjacjach tych mogą uczestniczyć też przedstawiciele organów państwowych czy też organizacje społeczne.
 • Formalne negocjacje prawne – w niektórych sytuacjach spotyka się również formalne negocjacje prawne, gdzie prezentowane w trakcie negocjacji stanowisko jest wiążące strony, więc nie może być tak swobodnie używane jako jedynie argument do osiągnięcia korzyści bądź zdobycia przewagi w rozmowach. Z sytuacją taką mamy do czynienia między innymi w trakcie nabywania zorganizowanych części przedsiębiorstw bądź całych przedsiębiorstw, gdzie strony składają oferty, które pod warunkiem spełnienia pewnych warunków muszą być wykonane. Oczywiście może zdarzyć się, że inna strona biorąca udział w negocjacjach złoży korzystniejszą ofertę i nasza zostanie odrzucona.
Jakie powinny być etapy przygotowania do negocjacji biznesowych?
 1. Określenie własnych celów i motywacji, granic ustępstw i kompromisu.
 2. Poznanie strony przeciwnej oraz próba oszacowania jej celów i motywacji.
 3. Wybór strategii negocjacyjnej oraz zespołu negocjacyjnego.
 4. Przygotowanie argumentacji i możliwych do zastosowania taktyk negocjacji.

Określenie własnych celów i motywacji, granic ustępstw i kompromisu. Pierwszym krokiem przygotowań powinno być ustalenie celów głównych i pobocznych jakie chcemy osiągnąć przez negocjacje wraz z uzasadnieniem dlaczego (motywacja) i jak ważne są dla nas poszczególne cele. Dobrą praktyką jest ułożenie ich pod względem priorytetów. Istotną częścią powinno być również określenie na jakie ustępstwa możemy pójść oraz które elementy nie podlegają dyskusji. Żeby dobrze przeprowadzić ten etap warto sięgnąć po liczby i fakty - aktualna pozycja przedsiębiorstwa, dogłębna znajomość produktów i ich rynkowej wartości, wiedza na temat pozycji cenowej i porównanie z konkurencją stosowanych warunków handlowych to minimum, które powinniśmy przeanalizować. Dodatkowy atutem będzie przeanalizowanie jakie mogą być scenariusze krańcowe negocjacji: jakie porozumienie byłoby rezultatem idealnym, jakie typową sytuacją win-win (najbardziej zalecaną ze względu na etykę i podtrzymanie dobrych relacji na przyszłość), a jaki scenariusz oznaczałby dla nas absolutne minimum.

Poznanie strony przeciwnej oraz próba oszacowania jej celów i motywacji. Truizmem będzie stwierdzenie, że mm więcej informacji pozyskamy na temat partnera, z którym rozmawiamy, tym dokładniej będziemy mogli ocenić jego mocne i słabe strony oraz motywacje, a dzięki temu określić pozycję w negocjacjach i potencjalną strategię negocjacyjną. W praktyce powinniśmy zebrać informacje dotyczące pozycji rynkowej partnera, przeanalizować jego sytuację finansową, dotychczasowych dostawców, a także własne doświadczenia z kontaktów i umowy zawierane w przeszłości. Częścią analizy powinno być również poznanie osób, które będą negocjować w imieniu partnera oraz spróbować ocenić jego styl negocjacyjny, zachowania w trakcie rozmów, pozycję w przedsiębiorstwie oraz cele.

Wybór strategii negocjacyjnej i zespołu negocjacyjnego. W praktyce występuje bardzo wiele systematyk strategii negocjacyjnych. Jedną z najpopularniejszych jest strategia współpracy, zwana również partnerską. Wychodzi ona z założenia, że jednym z najważniejszych elementów negocjacji powinna być orientacja na cele długoterminowe, czyli podtrzymanie współpracy długoterminowej poprzez zakończenie negocjacji poczuciem wygranej po obydwu stronach, co oczywiście nie zawsze udaje się osiągnąć. W strategii tej strony mogą przyjmować różne postawy, a rozmowy kończą się jednym z trzech rozwiązań:

Wygrana-Wygrana (win-win) – jest to tzw. sytuacja idealna, w której wszystkie strony negocjacji mają subiektywne poczucie osiągniecia sukcesu i realizacji celów. Podstawą tej postawy jest przeświadczenie, że druga strona nie jest wrogiem, lecz partnerem, który ma cele podobnie jak my. W podejściu tym strony skupiają się na rozbieżnościach i szukają takiego rozwiązania (kompromisu), który przyniesie maksimum korzyści każdej ze stron. Negocjacje przy przyjęciu takiej postawy toczą się w przyjaznej atmosferze, towarzyszą jej otwartość i konstruktywne odnoszenie się do uwag zgłaszanych przez partnera oraz dążenie do braku eskalacji negatywnych emocji, poszukiwania ustępstw i kompromisów. Współcześnie postawa ta zdobyła ogromną rzeszę zwolenników, nie tylko ze względu na możliwość utrzymywania długotrwałej współpracy, ale również ze względu na reputację – informacje o nieetycznych działaniach wyjątkowo łatwo rozchodzą się we współczesnym świecie i mogą negatywnie wpływać na zdolność przedsiębiorstwa do zawierania korzystnych kontraktów handlowych również z innymi partnerami, a nawet na możliwość pozyskania na rynku pracy najlepszych specjalistów, dla których etyka biznesu ma coraz większe znaczenie.

Wygrana-Przegrana – w przypadku tej postawy zakłada się, że wygrana jednej ze stron oznacza przegraną drugiej. Przyjmowanie takiej postawy może wynikać zarówno z przyczyn obiektywnych (np. brak możliwości pójścia na kompromis w danym obszarze) jak i subiektywnych, będących najczęściej odzwierciedleniem sposobu myślenia o biznesie i negocjacjach. Strona bądź strony wychodzą z założenia, że negocjacje prowadzi się niejako z wrogiem, a naszym celem jest jego pokonanie. Z założenia tego wynika atmosfera prowadzania rozmów nacechowana silną rywalizacją, brakiem zaufania, a nawet podejrzliwością i działaniami takimi jak manipulacja. W radzeniu sobie z tego typu partenerm mogą pomóc szkolenia z obsługi trudnego klienta.

Przegrana-Przegrana – w postawie tej strony dążą do wzajemnego szkodzenia sobie i możliwie silnego zdominowania partnera. Postawa ta wychodzi najczęściej z założenia, że partner jest nieuczciwy, a najlepszym rozwiązaniem będzie jego zniszczenie bądź znaczne osłabienie. Gdy obydwie strony wychodzą z takiego założenia mamy do czynienia z tzw. zimną wojną. Jest to najmniej efektywny tym podejścia do negocjacji, nastawiony na wyniszczenie, a nie osiąganie korzyści. Z reguły obydwie strony w wyniku tego typu negocjacji ponoszą straty.

W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie strategii współpracy strony mogą stosować cały szereg taktyk negocjacyjnych, które są przedmiotem szeregu szkoleń i kursów z technik negocjacji, zarządzania sprzedażą czy wywierania wpływu.

Przygotowanie argumentacji i możliwych do zastosowania taktyk negocjacji. Każde negocjacje, zwłaszcza partnerskie wymagają argumentacji i otwartości w jej przedstawianiu. Obejmuje to nie tylko prezentację argumentów, ale również umotywowanie dlaczego dana kwestia jest dla nas ważna. W strategii negocjacji nastawionych na win-win pozwala to szybciej dojść do porozumienia, bo często do realizacji celu prowadzi wiele dróg. Partnerzy rozumiejąc wzajemne motywacje mogą czynić ustępstwa w obszarach pozwalających realizować partnerowi ważne dla niego cele, aby w ten sam sposób móc osiągać własne.

Popularne taktyki negocjacyjne:

 • Znajdźmy kompromis
 • Dobry policjant, zły policjant
 • Badanie gruntu
 • Technika małych ustępstw
 • Technika eskalacji żądań (zwłaszcza w końcowej fazie)
 • Technika dużych trudności przy małych ustępstwach „Nie było to łatwe, ale udało mi się uzyskać zgodę…”
 • Technika tymczasowego usztywnienia w ustępstwach „To już absolutnie wszystko…”
 • Pozorowane zaskoczenie, zdumienie ofertą, argumentem czy pozycją negocjacyjną „To aż trudno skomentować / Pan raczy żartować”
 • Rozpoczęcie od mocnego uderzenia, aby stworzyć obszar do pozornych ustępstw
 • Rozczarowanie postępami „Wydaje się, że nie chcą Państwo negocjować”
 • Rozczarowanie ofertą „Będą Państwo musieli przyjść z (znacznie) lepszą ofertą”
 • Częściowa akceptacja, jako sposób wywalczenia ustępstw „Tak, ale…”, zwana też strategię dobrych i złych wiadomości
 • Odwoływanie się do wyższych instancji „Przedstawiłem Państwa ofertę, ale niestety nie spotkała się z akceptacją…”
 • Okładanie w czasie „Jeszcze wrócimy do tej kwestii…”
 • Zaokrąglanie, prezentacja zniekształcająca…
Szkolenia z negocjacji handlowych oraz technik negocjacyjnych w 2021 r.

Współczesny rynek szkoleniowy oferuje szereg szkoleń i kursów negocjacyjnych oraz dotyczących technik negocjacyjnych, a także szkoleń sprzedażowych. Wiele z tych szkoleń ma czysto praktyczny wymiar i formę warsztatów umożliwiających nie tylko poznanie teorii, ale również przećwiczenie nabytej wiedzy. Warto jednak zwrócić uwagę, że poszczególne oferty przygotowane przez różne firmy szkoleniowe znacząco się różnią – jak to na wolnym rynku - spotkać możemy szkolenia wybitne oraz o wątpliwej jakości. Żeby ustrzec się nietrafionej inwestycji należy porównywać oferty poszczególnych organizatorów, a także przeprowadzić chociaż podstawową analizę potrzeb szkoleniowych. Powinniśmy sobie zadać pytanie, które z obszarów negocjacji handlowych czy zakupowych są dla nas znajome, a które powinniśmy rozwijać. Umożliwi to wybranie szkolenia dopasowanego do naszych potrzeb. Warto zapoznać się również z ofertami szkoleń z technik sprzedaży, wywierania wpływu czy autoprezentacji, które mogą być przydatne dla negocjatorów czy też osób zajmujących się profesjonalną sprzedażą.

Pamiętajmy również, aby przy wyborze szkoleń nie kierować się jedynie kosztem. Na koszt szkolenia czy kursu składa się cały szereg elementów: wynagrodzenie prelegenta czy prowadzącego, materiały szkoleniowe i opracowanie programu szkolenia, wynajęcie hotelu bądź sali szkoleniowej wraz z serwisem obiadowym i kawowym, ale też promocja szkolenia oraz marża organizatora. Złożona usługa na wysokim poziomie merytorycznym nie może być przesadnie tania.

Negocjacje zakupowe – jak się przygotować?

Samo znalezienie dobrych dostawców, którzy dysponują towarami niezbędnymi firmie do prowadzenie działalności to początek drogi do wypracowania korzystnych dla obu stron warunków współpracy. Kluczowym etapem, który zaważy na ostatecznej satysfakcji z podpisanej umowy, a co za tym idzie – na kosztach – są negocjacje zakupowe. Jak się do nich przygotować?

Chociaż negocjacje zakupowe są już ostatnim etapem zadań realizowanych przez menadżerów i pracowników działu zakupów, odgrywają ogromną rolę – zwłaszcza, jeśli są wstępem do długofalowej współpracy z kontrahentem. Dlatego zanim usiądzie się do stołu, należy się dobrze przygotować do rozmowy o cenach.

Negocjacje zakupowe: przygotowanie merytoryczne to nie wszystko

Przygotowanie merytoryczne do rozmowy o warunkach współpracy ma oczywiście kolosalne znaczenie dla rezultatów. Osoba odpowiedzialna za negocjacje zakupowe musi wiedzieć m.in.:

 • jak kształtują się rynkowe ceny dóbr, które są przedmiotem negocjacji,
 • jakie upusty są zwyczajowo udzielane kontrahentom, gdy zamówienie ma skalę, która jest planowana przez przedsiębiorstwo,
 • jak prezentują się oferty konkurencyjne.

Negocjator musi również:

 • określić wyraźnie, jak ważną rolę będzie odgrywała umowa z danym dostawcą w działalności firmy – a co za tym idzie, na jak duże ustępstwa może sobie pozwolić,
 • jakie są jego bariery negocjacyjne – a więc stawki i uzgodnienia, poniżej których nie może „zejść”.

Ale to tylko jedna strona medalu. Same negocjacje zakupowe mogą mieć bardzo zróżnicowany przebieg, a wiele zależy od samych umiejętności perswazyjnych osób prowadzących rozmowy. Istotne kwestie to zatem obranie dobrej strategii, wybranie adekwatnego stylu prowadzenia negocjacyjnego, umiejętność zastosowania odpowiednich technik sprzedażowych czy opanowanie stresu.

Szkolenia z negocjacji zakupowych – wsparcie dla początkujących i zaawansowanych

Z uwagi na to, jak dużą wagę odgrywają negocjacje zakupowe, a w szczególności zakupowe, nie może do nich przystąpić osoba bez właściwego przygotowania – także (a może zwłaszcza) w obszarze kompetencji miękkich. Pozwalają je szczegółowo wypracować i wzmocnić nowoczesne szkolenia z negocjacji zakupowych. Można się zdecydować na bardziej ogóle szkolenia otwarte (dla zdobycia fundamentalnych kompetencji i poznania strategii działania), jak i zamknięte (idealne, gdy potrzebne jest skoncentrowanie się na określonym obszarze, w wymiarze praktycznym). Inwestycja w nie szybko się zwróci w postci korzystniejszych umów handlowych zawieranych przez przedsiębiorstwo.

Życzymy udanych negocjacji!

Wszystko co warto wiedzieć o negocjacjach w biznesie