Znajdź kurs rozliczanie czasu pracy kierowców lub szkolenie z czasu pracy kierowców!

 • Znajdź szkolenia z czasu pracy kierowców, rozliczenie czasu pracy kierowców
 • Poznaj program zajęć, sylwetki trenerów prowadzących zajęcia i ceny uczestnictwa
 • Wybierz szkolenie dopasowane do własnych potrzeb i zapisz się na nie online!
szkolenia czas pracy kierowców
Artykuł

Szkolenie czas pracy kierowców: naucz się rozliczania czasu pracy kierowców!

Czas pracy, bez względu na branżę prowadzonego biznesu, podlega ścisłym regulacjom prawnym. Jednak są one szczególnie restrykcyjne i drobiazgowe dla firm działających w sektorze TSL. Czas pracy kierowców wymaga precyzyjnej rejestracji, a za działania niezgodne z przepisami przewoźnikowi grożą poważne konsekwencje finansowe. Jaki jest aktualny stan prawny w tej sprawie i kluczowe zasady? Jakie szkolenia czas pracy kierowców lub kurs rozliczanie czasu pracy kierowców warto rozważyć?

Spis treści:
 1. Rozliczanie czasu pracy kierowców – regulacje prawne
 2. Czas pracy kierowców - definicja
 3. Ile może maksymalnie wynosić czas pracy kierowców?
 4. Jakie przerwy obowiązują kierowców?
 5. Szkolenia z czasu pracy kierowców, rozliczanie czasu pracy kierowców kurs
 6. Jakie zagadnienia omawiane są w programie szkolenia z czasu pracy kierowców?
Rozliczanie czasu pracy kierowców – regulacje prawne

Kwestie związane z czasem pracy kierowców w Polsce są regulowane przez polskie i unijne prawo przewozowe. Co istotne, zasady te dotyczą zarówno ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy osób realizujących zadania przewozowe w ramach umowy o pracę jak i innych form rozliczania – np. jako podwykonawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Kluczowe akty normatywne, z których zapisami należy się zapoznać w kontekście rozliczania czasu pracy kierowców, to:

 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879
 2. Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r., w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85,
 3. Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r., w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (jedynie w zakresie nie zmienionym przez Rozporządzenie 561),
 4. Akt prawa międzynarodowego - Umowa Europejska, dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., a ratyfikowana przez Polskę dnia 30 sierpnia 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1087;).
 5. Kodeks pracy - na mocy art. 4 u.c.p.k., w zakresie nieuregulowanym tą ustawą, (Dz U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
Czas pracy kierowców - definicja

Wskazane powyżej regulacje prawne wyraźnie definiują, czym jest czas pracy kierowców. Warto wiedzieć, że jej zakres nie zamyka się wyłącznie w czasie, jaki pracownik spędza, prowadząc pojazd. Pozostałe czynności, które ustawodawca wlicza do okresu wykonywania przez niego obowiązków, to:

 • załadunek i rozładunek towarów oraz nadzorowanie tych czynności,
 • nadzór nad osobami wsiadającymi i wysiadającymi oraz pomaganie im przy tych czynnościach,
 • czynności spedycyjne,
 • codzienna obsługa pojazdu i przyczepy, w tym jego utrzymanie w czystości,
 • wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem pojazdu, ładunku oraz przewożonych pasażerów,
 • formalności administracyjne,
 • pozostawanie w gotowości w okresie oczekiwania na załadunek / rozładunek, których czas wykonania nie jest znany kierowcy przed rozpoczęciem pracy.

W czas pracy nie wlicza się natomiast:

 • tzw. dyżurów – a więc czasu pozostawania „do dyspozycji”, o ile kierowca nie wykonał w tym czasie żadnej pracy,
 • nieusprawiedliwionych postojów, których kierowca dokonał dla załatwienia własnych spraw,
 • dobowego nieprzerwanego odpoczynku (musi wynieść min. 11 godzin),
 • przerw w pracy, które wynikają z przerywanego czasu pracy (może trwać nie dłużej niż 6 godzin, gdy dobowy czas pracy kierowcy nie przekracza 7 godzin).

Należy również pamiętać, że do codziennej pracy kierowców zastosowanie mają również odpowiednie przepisy prawa pracy, w tym dotyczące wymiaru urlopu itp.

Ile może maksymalnie wynosić czas pracy kierowców?

Obowiązuje nadrzędna zasada wynikająca z kodeksu pracy, mówiąca o tym, że średni czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w cyklu tygodniowym. Każda godzina powyżej tego limitu będzie traktowana jako nadliczbowa i musi być opłacana zgodnie z zasadami ogólnymi.

Jednak transport drogowy jest specyficzną branżą, w której trudno jest zachować 8-godzinny dzień pracy. Dlatego obowiązuje tu najczęściej równoważny system czasu pracy. Oznacza to, że rozliczanie czasu pracy kierowców następuje w cyklach, które wynoszą maksymalnie 3-4 miesiące.

Jakie przerwy obowiązują kierowców?

To jednak nie jedyne obostrzenia w branży TLS. Prawo przewozowe zakłada również, że:

 • dobowa przerwa dla kierowcy musi wynosić minimum 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku,
 • przy 9-godzinnym dniu pracy kierowcy przysługuje prawo do 30-minutowej przerwy po 6 godzinach,
 • przy czasie pracy powyżej 9 godzin przerwa po 6 godzinach rozszerza się do 45 minut,
 • kierowca w każdym tygodniu musi mieć minimum 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku (włączając w to 11-godzinną przerwę dobową) – w wyjątkowych sytuacjach może być on skrócony do 24 h.

Warto pamiętać, że czas pracy to nie to samo co czas prowadzenia pojazdu. Tu restrykcje są jeszcze ostrzejsze. I tak:

 • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 h, a kierowca jest zobowiązany do 45-minutowej przerwy w jeździe po 4,5 h (można ją podzielić na dwie krótsze – 15- i 30-minutową, w tej kolejności),
 • tygodniowy czas jazdy nie może przekroczyć 56 godzin ani 90 godzin w ciągu 2 następujących po sobie tygodniach.

Jak zatem widać, z uwagi na szeroki zakres wymagań związanych z rozliczaniem czasu pracy, a także dokumentacją, zarządzający firmami z branży TLS, a także sami kierowcy powinni przejść kompleksowe szkolenia. Niesprostanie wymogom formalnym może obciążyć przedsiębiorstwo poważnymi karami finansowymi.

Szkolenia z czasu pracy kierowców, rozliczanie czasu pracy kierowców kurs

Oferta szkoleń z ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy kierowców jest na szczęście dosyć rozwinięta. Szkolenia z czasu pracy kieroców organizowane są powszechnie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Lublin, Białymstok czy też Gdańsk. Przeciętny kurs rozliczanie czasu pracy kieroców trwa 16h, czyli 2 dni robocze, a jego cena oscyluje od 400 do 2600 zł za osobę. Coraz więcej szkoleń dotyczących czasu pracy kierowców realizowanych jest również na platformach szkoleniowych online, co umożliwia wzięcie udziału w zajęciach bez względu na miejsce zamieszkania czy zatrudnienia. Dostępne są również podstawowe kursy e-learningowe, w których uczestnik przechodzi uprzednio nagrane materiały szkoleniowe. Kursy tego typu dają możliwość wyboru czasu, miejsca i tempa realizacji programu kursu. Co więcej, kursy online charakteryzują się również atrakcyjnymi cenami.

Jakie zagadnienia omawiane są w programie szkolenia z czasu pracy kierowców?
 • podstawy prawne i zmiany w prawie: Rozporządzenie 561/2006, Rozporządzenie 165/2014, Dyrektywa 2002/15/WE, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców, Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, Rozporządzenie 2020/1054 – Pakiet mobilności,
 • podstawowe zagadnienia z zakresu czasu pracy kierowców: tachograf, dzienne i tygodniowe czasy pracy oraz jazdy, dzienne i tygodniowe odpoczynki, odpoczynki z promem/pociągiem, podwójna obsada,
 • sankcje za naruszenie norm czasu pracy, opisywanie naruszeń, dobre i złe praktyki,
 • tachografy samochodowe: analogowe, cyfrowe, obsługa tachografu analogowego, obsługa tachografu cyfrowego, najczęściej spotykane błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania tachografu,
 • kontrola czasu pracy kierowców: zasady i praktyka prowadzenia kontroli, prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego, obowiązki kontrolowanego w zakresie czasu pracy kierowców, najczęstsze błędy zwiększające wysokość nakładanych kar.
Szkolenie czas pracy kierowców: naucz się rozliczania czasu pracy kierowców!
Kurs rozliczanie czasu pracy kierowców, szkolenia czas pracy kierowców

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie z czasu pracy kierowców!