Baza szkoleń i kursów dotyczących czasu pracy!

Zapoznaj sięz ofertą najnowszych kursów, szkoleń i warsztatów dotyczących czasu pracy, przepisów regulujących czas pracy i praktycznego rozliczania czasu pracy. Wybierz najlepsze szkolenie i zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online!

Zapoznaj sięz ofertą najnowszych kursów, szkoleń i warsztatów dotyczących czasu pracy, przepisów regulujących czas pracy i praktycznego rozliczania czasu pracy. Wybierz najlepsze szkolenie i zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online!

Przewiń stronę

Szkolenia z czasu pracy: 126

Czas pracy

 • Online, 15 stycznia 2021
 • już od 450 PLN
już od 450 PLN
 • Online, 15 stycznia 2021
 • już od 280 PLN
już od 280 PLN
Artykuł

Czas pracy w polskim prawie

Czy wiesz, że w połowie XIX wieku średni tydzień pracownika liczył ok. 80-90 godzin, a o normach związanych z regulacją godzin wykonywania obowiązków zawodowych nikt jeszcze nie słyszał? Sytuacja zmieniła się dopiero na początku wieku XX, kiedy na całym świecie stopniowo wprowadzono dobrze znaną 8-godzinną normę i 40-godzinny tydzień pracy. Jednak te zapisy są niewystarczające, zwłaszcza na nowoczesnym rynku pracy. Dlatego obecnie obowiązujące w Polsce regulacje prawne dają znacznie więcej możliwości zarządzania w tym aspekcie.

Kodeks pracy – podstawowy akt prawny

Aktem prawnym, który reguluje wszelkie kwestie, jakie wynikają ze stosunku pracy, jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.). Jest on nieustannie nowelizowany – tak, aby przepisy dostosować do realiów obowiązujących na rynku.

Zagadnieniu czasu pracy jest poświęcony cały VI rozdział kodeksu, a znajdujące się w nim zapisy pozwalają dopracować procedury związane z zarządzaniem i rozliczaniem nim w każdej branży.

Rozliczanie czasu pracy – wymiar

Systemy rozliczania czasu pracy obowiązujące w firmach są bardzo zróżnicowane. Zwłaszcza tam, gdzie występuje zjawisko sezonowości, a więc większego zapotrzebowania na siłę roboczą w określonych momentach roku i przestojów w innych, nie jest możliwe trzymanie się sztywnych reguł 8/40 (tj. 8 h pracy dziennie i 40-godzinny tydzień). Problemy z takim systemem występują również w organizacjach, gdzie:
 • pracownicy wykonują powierzone im prace zadaniowo lub częściowo zdalnie,
 • specyfika powierzonych obowiązków wymaga wykroczenia poza przepisowe 8 h (warto spojrzeć choćby na pracę sektora medycznego, kierowców czy służb mundurowych).
Niemniej jednak, bez względu na przyjęty system pracy, organizacja musi przestrzegać podstawowych zasad związanych zarządzaniem czasu pracy. Zgodnie z nimi:
 • pracownik powinien pracować średnio 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo,
 • łączna liczba nadgodzin tygodniowo nie może przekroczyć 8 godzin tygodniowo (tj. łączny czas pracy w tygodniu nie może przekroczyć 48 h),
 • pracownikowi przysługuje co najmniej 11 godzin odpoczynku na dobę i 35-godzinny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy,
 • przy dniu wynoszącym co najmniej 6 godzin pracownikowi przysługuje 15 min przerwy, która jest wliczana do czasu pracy.
Jeżeli zaś normy te zostaną z jakichś przyczyn przekroczone, pracodawca musi „oddać” pracownikowi nadprogramowe godziny. Nie może mu za nie po prostu zapłacić.

W kwestii rozliczenia czasu pracy warto również pamiętać, że pracownikowi, dla którego sobota nie jest zwykłym dniem pracy, przysługuje cały dzień wolny za podjęcie działań zawodowych w tym czasie. Dnia wolnego pracodawca musi udzielić również, gdy na sobotę wypadnie święto.

Systemy rozliczania czasu pracy w Polsce

Nowelizacja Kodeksu pracy z 2013 roku wprowadziła istotne zmiany w sposobie rozliczania czasu pracy – tak, aby dostosować go do zmieniających się realiów biznesowych, a zwłaszcza do specyfiki działania firm, w których występuje sezonowość. Kluczowa nowelizacja dotyczyła umożliwienia rozliczenia czasu pracy w systemie 12-miesięcznym, a nie, jak wcześniej, w maksymalnie 4-miesięcznym.

Obecne rozliczanie czasu pracy jest możliwe w kilku trybach – pod warunkiem spełniania wytycznych ramowych opisanych powyżej. Wyróżniamy zatem:
 • system podstawowy – stosowany przez większość przedsiębiorstw. Czas pracy jest rozliczany w systemie tygodniowym, w standardowym rytmie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, w 5-dniowym tygodniu pracy;
 • system równoważny – dający możliwość przedłużania lub skracania wymiaru pracy w poszczególne dni tygodnia, z zachowaniem łącznego tygodniowego wymiaru (np. pracownik jednego dnia pracuje 6 godzin, a drugiego – 10),
 • zadaniowy – to elastyczny tryb, w którym pracownik samodzielnie decyduje o tym, jak rozłoży tygodniowy wymiar pracy, adekwatnie do powierzonych mu zadań, przy założeniu, że wywiąże się z ich wykonania w wyznaczonym terminie,
 • przerywany – kiedy pracownik rozpoczyna pracę dwukrotnie w ciągu jednej doby pracowniczej. Wówczas przerwa (trwająca nie dłużej niż 5h) nie jest wliczana do czasu pracowniczego, ale przysługuje za nią wynagrodzenie (to połowa stawki za czas przestoju),
 • skrócony tydzień pracy – gdy tygodniowy wymiar pracy jest dzielony na mniej niż 5 dni, przez co dobowy czas pracy (np. w ciągu 4 dni) jest wyższy, ale nadal nie przekracza średnio 12 h dziennie w miesięcznym systemie rozliczeń,
 • weekendowy system pracy – zakłada pracę w piątki, soboty, niedziele i święta. Wówczas doba pracownicza również nie może przekroczyć 12 h.

Szkolenia z prawa pracy w 2020 roku

Prawo pracy podlega ciągłym zmianom i nowelizacjom, dlatego warto jest śledzić prasę specjalistyczną bądź uczestniczyć w szkoleniach z prawa pracy, które dostępne są we wszystkich większych miastach w Polsce. Osobne zasady, na jakich prowadzona jest ewidencja czasu pracy, są stosowane m.in. wobec kierowców, dlatego warto zapoznać się z nimi w trakcie specjalistycznych szkoleń z czasu pracy kierowców. Osobnym zagadnieniem jest tematyka urlopów pracowniczych oraz wciąż popularne szkolenia z prawa pracy.
Czas pracy w polskim prawie