PUP: szkolenia i kursy dla Powiatowych Urzędów Pracy!

 • Terminy szkoleń PUP i kursów dla Powiatowych Urzędów Pracy
 • Program szkoleń i kursów PUP, ceny, rejestracja online!
szkolenia i kursy PUP

Kursy i szkolenia PUP: 4

 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 766 zł
766 zł
Artykuł

Szkolenia PUP: szkolenia i kursy dla Powiatowych Urzędów Pracy

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) to instytucja publiczna, której zadaniem jest między innymi badanie rynku pracy, przygotowywanie analiz dotyczących zatrudnienia i bezrobocia w powiecie, udzielaniem wsparcia osobom bezrobotnym, rozwojem kwalifikacji zawodowych osób poszukujących zatrudnienia, a także pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy. Pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy również potrzebują wsparcia w rozwoju zawodowym i sprawnym wykonywaniu obowiązków, dlatego z myślą o pracownikach PUP powstały liczne kursy, warsztaty i szkolenia dla pracowników PUP. 

PUP: Powiatowy Urząd Pracy - definicja, rola i kompetencje

PUP, czyli Powiatowy Urząd Pracy to instytucja wchodząca w skład administracji publicznej, której zadaniem jest badanie rynku pracy na poziomie powiatu, udzielanie wsparcia osobom poszukującym zatrudnienia, a także chcącym poprawiać kwalifikacje zawodowe. PUP został powołany do życia ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ale jego zakres kompetencji, sposób funkcjonowania i zadania uregulowane są również w innych aktach prawnych, między innymi: ustawie o finansach publicznych, ustawie o samorządzie powiatowym, ustawie Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do organizacji administracji publicznej. Aktualnie w Polsce funkcjonuje 340 powiatowych urzędów pracy oraz 16 wojewódzkich urzędów pracy. Warto podkreślić, że Powiatowe Urzędy Pracy nie są podległe Wojewódzkim Urzędom Pracy i realizują odmienny zakres zadań.

W praktyce PUP zajmuje się między innymi:

 • rejestrowaniem obywateli jako osób bezrobotnych,
 • pośrednictwem zawodowym na rynku pracy, w tym wyszukiwaniem i pozyskiwaniem ofert pracy oraz wyszukiwaniem pracowników,
 • organizacją szkoleń i kursów, które zwiększają szanse pracowników na rynku pracy,
 • organizacją staży i praktyk zawodowych, które przygotowują do podjęcia pracy,
 • organizacją prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych,
 • refundacją kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną,
 • udzielaniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,
 • prowadzeniem poradnictwa zawodowego,
 • analizami i badaniami powiatowego rynku pracy, w tym poziomu zatrudnienia,
 • udzielaniem innego wsparcia osobom bezrobotnym i poszukującym zatrudnienia.
Szkolenia PUP: kursy i szkolenia dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy

Ze względu na społeczną odpowiedzialność i znaczenie PUP dla lokalnych rynków pracy niezwykle istotny jest stały rozwój wiedzy i kompetencji pracowników PUP. Z myślą o tego typu zadaniach zarówno online, jak i stacjonarnie, organizuje się cały szereg szkoleń dla pracowników PUP oraz kursów i warsztatów rozwojowych dla pracowników PUP. Listę tego typu szkoleń i kursów kierowanych do Powiatowych Urzędów Pracy znaleźć można na górze strony. Lista umożliwia zapoznanie się z tematami szkoleń dla PUP, terminami i miejscem ich realizacji, programem zajęć merytorycznych, a także cenami szkoleń, warsztatów i kursów. Rejestracja na wybrane szkolenie PUP lub kurs możliwa jest z użyciem bezpłatnego formularza rejestracji online. Po jego wypełnieniu trafia on do organizatora szkolenia, który potwierdza rejestrację i przekazuje wszelkie niezbędne informacje organizacyjne, w tym dotyczące płatności, faktur itp.

Najpopularniejsze tematy szkoleń i kursów dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) to między innymi:

Warto również zapoznać się z innymi szkoleniami i kursami dla urzędników administracji publicznej.

Szkolenia PUP dla osób bezrobotnych 

Jedną z najczęściej stosowanych form aktywizacji zawodowej przez Powiatowe Urzędy Pracy jest organizacja szkoleń zawodowych. Ich nadrzędnym celem jest nabycie przez osobę bezrobotną bądź zagrożoną utratą pracy wiedzy i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie pracy na danym stanowisku bądź utrzymanie aktualnie zajmowanego stanowiska pracy, jak też przygotowanie do pełnienia obowiązków zawodowych na nowym stanowisku. Szkolenia PUP dla osób bezrobotnych i podnoszących kwalifikacje zawodowe mogą być organizowane zarówno jako szkolenia indywidualne, jak też grupowe. Zakres tematyczny szkoleń i kursów, ich czas trwania i termin uzależnione są od zawodu, miejsca pracy i harmonogramu przygotowanego przez PUP. Szkolenia takie prowadzone są na zlecenie PUP przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe, a udział w szkoleniu wiąże się z otrzymaniem stypendium szkoleniowego. Ofert szkoleń PUP dla bezrobotnych należy szukać na stronach internetowych PUP oraz bezpośrednio w siedzibach urzędów powiatowych.

Szkolenia PUP: szkolenia i kursy dla Powiatowych Urzędów Pracy
Szkolenia PUP

Zapisz się i otrzymuj powiadomienia o nowych szkoleniach i terminach opublikowanych na tej stronie!