Znajdź szkolenie EZD lub kurs EZD online!

 • Sprawdź szkolenia EZD: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami
 • Poznaj program szkoleń, trenerów prowadzących zajęcia i ceny
 • Wybierz szkolenie EZD dla siebie i zarejestruj się na nie online!

Szkolenia EZD: 14

 • już od 921 zł
921 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 766 zł
766 zł
 • już od 465 zł
465 zł
 • już od 766 zł
766 zł
 • już od 6 870 zł
6 870 zł
 • już od 6 870 zł
6 870 zł
 • już od 4 650 zł
4 650 zł
Artykuł

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją: szkolenia EZD.

Dowiedz się co to jest EZD i kto powinien wdrożyć EZD. Sprawdź szkolenia EZD oraz kursy, które mogą pomóc w przygotowaniu podmiotu publicznego do wdrożenia systemu klasy EZD oraz zapewnienia sprawnego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania kancelarii i obsługi kancelaryjnej.

Spis treści:

 1. EZD: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
 2. EZD - podstawy prawne
 3. Cele szkolenia EZD
 4. Program szkolenia EZD
 5. Szkolenie EZD, kurs EZD - dla kogo?
EZD: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Co to jest EZD? Elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD) to system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach publicznych, umożliwiający wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych. Pod pojęciem dokumentu elektronicznego rozumie się dokumenty w postaci pliku tekstowego, muzycznego, graficznego, filmowego lub mieszanego będącego wynikiem pracy z danym programem komputerowym, które dają się zapisać, a następnie odczytać i posiadają cechy dokumentu, czyli potwierdzają prawdziwość zaistnienia danego wydarzenia, okoliczności, zjawiska oraz cechy pliku. Tego typu dokument może więc spełniać rolę dowodu w procedurach prawnych. EZD umożliwia także prowadzenie spisu spraw, które ze względu na swoją właściwość zostały zastrzeżone do prowadzenia w formie papierowej.

EZD - podstawy prawne

Główne przepisy prawa regulujące zarządzanie dokumentacją w podmiocie to:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
Cele szkolenia EZD?

Celem szkoleń i kursów z EZD jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w temacie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach dotyczących Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją pozwala zapoznać uczestników z najważniejszymi aspektami wdrażania systemu EZD oraz metodami pracy kancelaryjnej w systemie tradycyjnym i w systemie klasy EZD oraz obsługi dokumentów papierowych i elektronicznych. W trakcie szkoleń omawiane są zagadnienia przepisów prawa regulujących zarządzanie dokumentacją oraz aktów wykonawczych dotyczących funkcjonujących w administracji publicznej systemów kancelaryjnych (EZD i system tradycyjny), przedstawiane zasady postępowania z dokumentacją bieżącą i archiwalną w systemie EZD i w systemie tradycyjnym. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala przygotować podmiot publiczny do wdrożenia systemu EZD. Szkolenia z EZD realizowane są online oraz stacjonarnie. Rynek oferuje również specjalistyczne kursy dla koordynatorów EZD oraz koordynatorów czynności kancelaryjnych.

Program szkolenia EZD

Szkolenia EZD w zależności od tematu, grupy docelowej, czasu trwania i organizatora różnią się programem zajęć. Główne zagadnienia, które znajdziemy w niemalże każdym kursie czy szkoleniu EZD to między innymi:

 • przepisy prawne regulujące zarządzania dokumentacją: KPA a dokument elektroniczny, potwierdzenie złożenia dokumentu UPP a UPD...
 • rodzaje dokumentacji i elektroniczny obieg dokumentów dokument elektroniczny: kategoryzacja dokumentów, obieg dokumentów, dokumenty papierowe i elektroniczne (w tym ePUAP), sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej, doręczanie pism i dokumentów w formie elektronicznej, formy poświadczenia odbioru dokumentów elektronicznych przez adresatów, formy zatwierdzania dokumentów elektronicznych oraz skutki prawne podpisu elektronicznego...
 • system elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD: procedury wewnętrzne, koordynator czynności kancelaryjnych, akta sprawy w EZD, metryka sprawy w EZD...
 • czynności kancelaryjne w systemie w EZD: główne czynności, rejestracja, tworzenie składu, wypożyczania i wycofywanie dokumentacji, przekazywanie do archiwum zakładowego...
 • rola kierowników komórek organizacyjnych w systemie EZD: dekretacja pism, jedno i wielostopniowa akceptacja projektów pism, podpisywanie podpisem elektronicznym, podpisywanie podpisem odręcznym...
 • archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD.
Szkolenie EZD, kurs EZD - dla kogo?

Grupą docelową dla szkoleń oraz kursów z elektronicznego obiegu dokumentów są między innymi:

 • kierownictwo urzędów administracji publicznej - rządowej i samorządowej,
 • pracownicy merytoryczni Urzędów,
 • pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz jednostek im podlegających: szpitale, szkoły, przedszkola, GOPS, MOPS itp.,
 • pracownicy placówek oświatowych i uniwersytetów,
 • koordynatorzy EZD oraz osoby zatrudnione na stanowisku koordynator czynności kancelaryjnych EZD.
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją: szkolenia EZD.
Szkolenia EZD: elektroniczne zarządzanie dokumentacją

Zapisz się i otrzymuj mailowe powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie EZD lub kurs EZD.