Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Administracja publiczna - szkolenia, kursy, konferencje

Wyświetlone wszystkie (1165)
1
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Administracja publiczna - szkolenia, kursy, konferencje Administracja publiczna - szkolenia, kursy, konferencje

Wyświetlone wszystkie (1165)
1
Zobacz również

Administracja publiczna – zadania, organy, wyzwania

Administracja publiczna powinna odpowiadać przede wszystkim za zaspokajanie potrzeb społeczności i obywateli. W jej skład wchodzi wiele struktur i organów, a jej działaniem kierują setki przepisów. Jakie wyzwania stoją przed współczesną administracją? Jakie zadania powinna realizować? W jaki sposób dbać o to, by jej pracownicy mogli efektywnie realizować należne do nich zadania?

Czym jest administracja publiczna?

Administracja publiczna w ujęciu formalnym to całokształt działań prowadzonych przez różne podmioty, organy i instytucje na rzecz realizacji interesu publicznego, jak też ogół podmiotów administracji realizujących zadania publiczne. Na administrację publiczną składają się trzy grupy podmiotów:
  • samorządowa (na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim) – obejmująca jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania publiczne na przynależnym im obszarze w celu zaspokajania potrzeb zamieszkujących go ludzi;
  • rządowa – centralna (Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, ministrowie oraz centralne organy administracji rządowej) obejmująca swoim zasięgiem terytorium całego kraju oraz terenowa (wojewoda i służby działające regionalnie) działająca na określonym obszarze;
  • państwowa, nie podlegająca rządowi – to m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa czy Narodowy Bank Polski.
Struktura administracji publicznej w Polsce jest dość skomplikowana. Kompetencje poszczególnych organów uzależnione są od właściwości rzeczowej określanej przez przepisy prawa materialnego, właściwości miejscowej (obszaru oddziaływania) oraz właściwości instancyjnej. Ważną cechą administracji jest decentralizacja – oznacza to, że zadania są rozłożone pomiędzy poszczególne jednostki na kolejnych szczeblach struktury, a organy administracji są od siebie niezależne.

Czym zajmuje się administracja publiczna?

Pojęcie administracji publicznej jest bardzo szerokie, podobnie jak jej zadania i kompetencje. Zakres zadań konkretnego organu administracji określony jest we właściwych aktach prawnych i obejmuje wyliczenie spraw, którymi dany organ się zajmuje oraz określenie działań, jakie może lub musi w tych sprawach podejmować. O zadaniach administracji publicznej jako ogółu mówią zaś wykaz jej podstawowych funkcji czy też płaszczyzn działania. Administracja publiczna:
  • chroni porządek publiczny i bezpieczeństwo zbiorowe poprzez regulowanie życia obywateli np. konkretnymi przepisami prawa;
  • świadczy usługi publiczne i zaspokaja potrzeby społeczne, np. poprzez utrzymanie instytucji takich jak szpitale, szkoły;
  • reguluje życie gospodarcze, np. poprzez wydawanie zezwoleń, ustalanie i egzekwowanie kontyngentów oraz ceł;
  • podejmuje działania organizacyjne i twórcze;
  • zajmuje się wykonywaniem (egzekwowaniem) prawa;
  • kontroluje i nadzoruje obywateli;
  • formułuje prognozy i plany, np. zagospodarowania.
Administracja może realizować należące do niej zadania bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty nie mające charakteru publicznego, a dopuszczone do wykonywania zadań publicznych.

Wyzwania administracji publicznej

Współcześnie administracja publiczna działa pod dużą presją oczekiwań społecznych, mierząc się jednocześnie z wyzwaniami wynikającymi ze stale zmieniających się potrzeb. Podmioty, na których rzecz działa administracja publiczna, oczekują, że będzie ona wykonywała swoje zadania zgodnie z określonymi zasadami i wartościami (takimi jak: etyka, legalność, subsydiarność, racjonalność, właściwość, jawność działania, sprawność). Jednocześnie jednak oczekiwania dotyczą dostosowania działań administracji do stale zmieniających się czynników, np. postępu technologicznego, demografii czy klimatu. Potrzeby społeczeństwa jako ogółu oraz jednostek również nieustannie się zmieniają, co sprawia, że działanie administracji publicznej powinno polegać na ciągłej ewolucji. Współczesne wyzwania administracji publicznej wiążą się m.in. z błyskawicznie postępującą cyfryzacją wielu sfer, rozwojem e-usług i koniecznością zapewnienia cyberbezpieczeństwa czy ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Skuteczna administracja publiczna - szkolenia, kursy i konferencje dla administracji publicznej w 2020 roku

Aby administracja publiczna była skuteczna i mogła sprostać pojawiającym się na bieżąco oczekiwaniom i wyzwaniom, należy inwestować w rozwój jej przedstawicieli. Urzędnicy mogą brać udział w wielu ciekawych szkoleniach dla administracji publicznej, które mogą wpłynąć na ich efektywność, zapewniając jednocześnie sprawniejsze działanie całego sektora. Wśród pracowników administracji publicznej warto rozwijać tzw. kompetencje miękkie (np. zarządzanie zespołem, zdolności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętności związane z rozwiązywaniem konfliktów, podejmowaniem decyzji itp.). Ważne szkolenia dla urzędników mogą dotyczyć jednak również legislacji, zasad ochrony danych osobowych, reguł przyznawania pomocy publicznej, systemów informatycznych, realizowania zamówień publicznych zgodnie z PZP, ochrony środowiska, kodeksu postępowania administracyjnego, rachunkowości budżetowej i wielu innych.

Na górze strony strony znajdą Państwo cały szereg wydarzeń skierowanych do administracji publicznej - zarówno klasycznych szkoleń czy kursów, ale również konferencji, kongresów czy praktycznych warsztatów, w których udział mogą Państwo zgłosić online. Warto jest pamietać, że uczestnictwo w konferencjach czy szkoleniach dla administracji publicznej może być dobrą metodą nie tylko podnoszenia wiedzy, ale również nawiązywania cennych kontaktów i dzielenia się dobrymi praktykami z poszczegółnych instytucji publicznych.