Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/klauzule-niedozwolone-w-praktyce-bankowej-szkolenie-28630-id270

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie przez radców prawnych punktów szkoleniowych wynikających z obowiązku określonego w przepisach ustawy o radcach prawnych z dn. 6.VII.1982 r. / Dz. U. z 2002 r. Nr 123 poz.1059 z późniejszymi zmianami/ i Uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

CEL SZKOLENIA:

Mimo, iż pojęcie "klauzuli niedozwolonej" funkcjonuje w prawie polskim od ponad dziesięciu lat, dopiero w ostatnim okresie instytucja ta jest wykorzystywana (a niejednokrotnie nadużywana) w praktyce. Dynamicznie rozwijająca się oferta produktów finansowych, a jednocześnie rosnąca świadomość konsumentów, specjalizacja firm prawniczych w "wyłapywaniu" błędów przedsiębiorców i egzekwowaniu praw przed sądami powszechnymi, stawia banki przed koniecznością stałej weryfikacji wzorców umownych. Brak nadzoru nad wzorami umów i regulaminów oraz nieumiejętność korzystania z Rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powoduje, że lawinowo rośnie liczba niedozwolonych postanowień umownych umieszczonych we wzorcach, którymi posługują się banki, wpisanych do Rejestru Klauzul Niedozwolonych.

Szkolenie obejmuje: - wykład obejmujący zarówno definicje, jak i praktyczne propozycje zmian zapisów wzorców umownych oraz możliwe do podniesienia zarzuty w postępowaniach administracyjnych i sądowych,- analizę najczęstszych zapisów niedozwolonych kwestionowanych przez pojedynczych konsumentów oraz organy nadzorcze,- praktyczne omówienie orzecznictwa sądowego, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i orzeczeń Arbitra Bankowego.

Szkolenie skierowane jest do:

radców prawnych.

Program szkolenia:

1. Podstawowe definicje:
- klauzula niedozwolona
- wzorzec umowny
- kontrola abstrakcyjna wzorca umownego
- kontrola indywidualna wzorca umownego
2. Przesłanki uznania klauzuli za niedozwoloną.
3. Czy negocjacje z konsumentem zwalniają z zarzutu abuzywności?
4. Klauzule "szare" czyli jak nie spowodować, by stały się niedozwolone:
- wykaz klauzul z Kodeksu cywilnego
- unijne propozycje zmian w wykazie klauzul niedozwolonych.
5. Jak odróżnić klauzule niedozwolone od innych naruszeń prawa konsumenta do informacji, np. niejasnych zapisów umownych.
6. Klauzule abuzywne a nieuczciwe praktyki rynkowe.
7. Praktyczne wskazówki, jak unikać klauzul niedozwolonych i jakie zapisy umieszczać zamiast nich w umowach.
8. Omówienie wybranych orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących klauzul niedozwolonych:
- problem domniemań faktycznych na przykładzie domniemania doręczenie przesyłki,
- taryfy opłat i prowizji,
- klauzule zwalniające bank od odpowiedzialności odszkodowawczej,
-przykładowe katalogi działań banku.
9. Jak w praktyce wykorzystywać uzasadnienia orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10. Charakter prawny klauzul niedozwolonych wpisanych do Rejestru Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
- skuteczność erga omnes
- zarzut powagi rzeczy osądzonej
- skutki stosowania klauzuli po jej wpisaniu do Rejestru
11. Postępowanie przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
- rodzaje postępowań: w sprawie kontroli wzorców i naruszenia - zbiorowych interesów konsumentów
- rodzaje rozstrzygnięć kończących postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- ugoda postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- kryteria wymiaru kary, praktyka orzecznicza Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
12. Klauzule niedozwolone a pozwy zbiorowe - analiza przypadku.

Informacje o prelegentach:

Katarzyna Marczyńska - arbiter bankowy. W latach 1989 - 2002 Sędzia Sądu Rejonowego i Okręgowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego oraz Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2002 r. radca prawny, pełni funkcję Arbitra Bankowego, obecnie trzeciej kadencji. Członek kapituły Programu Gospodarczo - Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA/BIAŁA LISTA, którego celem jest propagowanie zasad etyki biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 700 cena netto (+23% VAT)

Cena zawiera:

indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy i lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.abc.com.pl istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia faxem pod numer 022-535-81-34. Warunki uczestnictwa oraz system rabatowy dostępne na stronie http://www.szkolenia.abc.com.pl/

Wydarzenie: Klauzule niedozwolone w praktyce bankowej - SZKOLENIE