Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/warsztaty-z-archiwizacji-dokumentow-69611-id11

Informacje o szkoleniu

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

.

Szkolenie skierowane jest do:

.Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjnych, instytucji znajdujących się pod nadzorem archiwalnym, koordynujących pracę, bądź pracujących w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracowników innych instytucji prowadzących składnice akt, registratury oraz osób zainteresowanych pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

Program szkolenia:

1. ORGANIZACJA PRACY KANCELARYJNEJ
- informacja jako podstawowy produkt kancelarii i formy jej dokumentowania
- organizacja pracy kancelaryjnej - charakterystyka systemów kancelaryjnych
- podstawy prawne funkcjonowania kancelarii - instrukcja kancelaryjna i wykaz akt
- zasady obiegu pism w jednostkach organizacyjnych - kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego
- specyfika i zakres kompetencji twórców dokumentacji: administracja rządowa / administracja samorządowa / urzędy stanu cywilnego / sądy i prokuratura / banki / biura projektowe / szkoły / przedsiębiorstwa / partie polityczne, fundacje, stowarzyszenia
- miejsce archiwum zakładowego/składnicy akt w strukturze organizacyjnej jednostki
- przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego / składnicy akt
- dokumentacja tajna, poufna, ochrona danych osobowych

2. ZASADY OGÓLNE KLASYFIKACJI AKT - PODZIAŁ AKT NA MATERIAŁY ARCHIWALNE I DOKUMENTACJĘ NIEARCHIWALNĄ
- ogólne zasady klasyfikacji dokumentacji
- przepisy archiwalne oraz resortowe określające okresy przechowywania akt
- podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
- rodzaje akt zakwalifikowanych do materiałów archiwalnych

3. PORZĄDKOWANIE AKT W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM / SKŁADNICY AKT
- podstawowe terminy i etapy prac porządkowych w archiwum zakładowym / składnicy akt
- rozpoznawanie przynależności zespołowej akt znajdujących się w archiwum zakładowym / składnicy akt
- etapy porządkowania dokumentacji
- wydzielanie materiałów kategorii B
- segregacja i systematyzacja akt zaliczanych do kategorii B
- segregacja i systematyzacja akt kategorii A
- znakowanie akt - nadawanie sygnatury archiwalnej

4. ARCHIWUM ZAKŁADOWE - SKŁADNICA AKT
- cele, zadania i personel archiwum zakładowego / składnicy akt
- lokal i wyposażenie archiwum zakładowego / składnicy akt
- zasady przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego/składnicy akt
- gromadzenie dokumentacji i jej układ w archiwum zakładowym / składnicy akt

5. DOKUMENTACJA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO / SKŁADNICY AKT- INWENTARYZACJA DOKUMENTACJI
- spisy zdawczo - odbiorcze dokumentacji
- wykazy spisów zdawczo - odbiorczych
- karty udostępniania dokumentacji
- protokóły o braku, uszkodzeniu lub zniszczeniu dokumentacji
- dokumentacja związana z brakowaniem dokumentacji
- protokóły brakowania
- zgody archiwum państwowego na brakowanie
- spisy teczek założonych zgodnie z wykazem akt w komórkach organizacyjnych
- inwentarz kartkowy
- inne pomoce inwentaryzacyjne

6. BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ
- przepisy dotyczące brakowania dokumentacji
- metody brakowania dokumentacji
- brakowanie w zasobie uporządkowanym
- brakowanie w zasobie nieuporządkowanym
- zastępcze funkcje dokumentacji niearchiwalnej
- komisje kwalifikujące dokumentację do brakowania
- sporządzanie spisów i wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
- tryb uzyskiwania zgód na brakowanie dokumentacji
- ekspertyzy archiwalne
- likwidacja dokumentacji

7. PRZEKAZYWANIE DOKUMENTACJI DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
- przepisy prawne dotyczące przekazywania dokumentacji
- sporządzanie spisów dokumentacji przekazywanej do archiwum państwowego (ćwiczenia praktyczne)
- organizacja przekazywania
- stan fizyczny przekazywanej dokumentacji
- dodatkowa ewidencja przekazywanej dokumentacji
- opracowanie notatki wstępnej

Informacje o prelegentach:

Warsztaty poprowadzi: Roland Banduch - Kierownik Oddziału Dokumentacji Kartograficznej i Technicznej Archiwum Państwowego w Katowicach.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1800 pok. 1 os. + wyżywienie
  • 1900 pok. 2 os. + wyżywienie

Cena zawiera:

wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby
KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

Wydarzenie: Warsztaty z archiwizacji dokumentów