Raportowanie do KOBIZE – szkolenie z warsztatami przy komputerze

O warsztatach

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: struktura raportu do Krajowej bazy, substancje objęte raportowaniem, instalacje, źródła emisji i emitory, wskaźniki emisyjne, emisje roczne do powietrza, raporty do Krajowej bazy a raporty opłatowe do urzędów marszałkowskich.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, podmioty korzystające ze środowiska, które w ramach prowadzonej działalności wprowadzają substancje do powietrza (np. eksploatując różnego rodzaju instalacje produkcyjne, kotłownie zakładowe, spawalnie, samochody służbowe, agregaty, wózki widłowe, itp.), są zobowiązane przedkładać:

do Krajowej bazy (do Kobize) - raporty o emisjach, które miały miejsce w danym roku sprawozdawczym,
do właściwego marszałka województwa - wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska wykorzystane do ustalenia wysokości opłat.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, powyższe wykazy opłatowe muszą być sporządzane na podstawie raportu wprowadzonego do Krajowej bazy (KOBIZE).

Cele szkolenia:
- przekazanie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie obowiązków przedsiębiorców dotyczących raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
- pomoc w przygotowaniu się do wypełnienia obowiązków związanych z raportowaniem i w prawidłowym sporządzeniu raportu.
Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu będziemy omawiać m.in. następujące zagadnienia:

 • kto jest objęty obowiązkiem raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE),
 • w jaki sposób dokonać rejestracji podmiotu w Krajowej bazie (KOBIZE) i założyć konto konieczne na potrzeby raportowania,
 • w jaki sposób i w jakich sytuacjach należy aktualizować dane dot. podmiotu posiadającego konto w Krajowej bazie,
 • jaki jest obowiązujący termin na przedłożenie raportu do KOBIZE,
 • w jaki sposób należy sporządzić i przedłożyć raport do KOBIZE,
 • jakiego spektrum substancji emitowanych do powietrza dotyczy obowiązek sprawozdawczy,
 • jakie jest powiązanie pomiędzy raportowaniem o emisjach do Krajowej bazy, a raportowaniem dot. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • jaka jest poprawna struktura raportu wprowadzanego do Krajowej bazy,
 • elementy raportu wykraczające poza dane typowo emisyjne (podział zakładu na instalacje, źródła emisji wchodzące w skład instalacji, emitory, urządzenia ochronne, paliwa, odpady, surowce, wielkość produkcji, wielkość przetwarzania, posiadane pozwolenia i zezwolenia, dokonane zgłoszenia eksploatacji instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na emisję gazów lub pyłów),
 • ogólne zasady podawania danych technologicznych, produkcyjnych, emisyjnych, itp. w raporcie do Krajowej bazy,
 • rodzaje instalacji i źródeł emisji,
 • sposoby pozyskiwania danych o emisji do powietrza na potrzeby raportowania do Krajowej bazy,
 • źródła danych o emisji do powietrza na potrzeby raportowania do Krajowej bazy (m.in. publikacje określające wskaźniki emisji dla danych procesów, sprawozdania z pomiarów okresowych, raporty z pomiarów ciągłych, karty charakterystyk stosowanych preparatów, itp.).

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w następującym zakresie:

 • dokonanie poprawnej rejestracji w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • poprawne tworzenie w Krajowej bazie miejsc korzystania ze środowiska przypisanych do danego podmiotu,
 • tworzenie raportów dla danego podmiotu oraz sprawozdań dla poszczególnych miejsc korzystania ze środowiska danego podmiotu, tworzenie sprawozdań z eksploatacji urządzeń, sprawozdań z przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • poprawne konstruowanie struktury raportu, zgodnie z rzeczywistą strukturą technologiczną instalacji eksploatowanej na terenie danego miejsca korzystania ze środowiska (np. zakładu) oraz zgodnie ze sposobem monitorowania procesów technologicznych, produkcji i emisji,
 • wprowadzanie do raportu danych emisyjnych w sposób spójny z prowadzonymi przez dany podmiot innymi rodzajami sprawozdawczości, w tym sprawozdawczością dot. opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdaniami GUS i PRTR,
 • poprawny dobór źródeł danych o emisji z poszczególnych instalacji i źródeł emisji,
 • korzystanie z opublikowanych materiałów dot. wskaźników emisyjnych (np. w zakresie spalania paliw w kotłach, w zakresie procesów spawania),
 • korzystanie ze sprawozdań z pomiarów emisji do powietrza,
 • pozyskiwanie danych z kart charakterystyk preparatów stosowanych w ramach procesów związanych z emisją do powietrza (np. malowanie i emisja LZO z preparatów malarskich, lakierniczych, itp.),
 • identyfikowanie, na potrzeby raportu do Krajowej bazy, tych emisji do powietrza, które miały miejsce w warunkach odbiegających od normalnych (np. w trakcie rozruchów źródeł emisji) lub zachodziły przypadkowo (np. ubytki czynników zawierających tzw. f-gazy z urządzeń klimatyzacyjnych),
 • poprawne wprowadzanie do raportu w Krajowej bazie informacji o posiadanych decyzjach administracyjnych dot. emisji do powietrza i o dokonanych zgłoszeniach eksploatacji instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • poprawne wprowadzanie do raportu w Krajowej bazie informacji o planowanych/realizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, w tym danych o prognozowanej wielkości emisji.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności korzystają ze środowiska w zakresie emisji do powietrza.

Program warsztatu

 1. Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji:
  • podstawy prawne - ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
  • podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu, zakres raportu w zależności od rodzaju eksploatowanych instalacji i/lub urządzeń,
  • substancje wprowadzane do powietrza objęte systemem zarządzania emisjami,powiązanie systemu opłatowego do Marszałka Województwa  z raportem do KOBIZE.
    
 2. Zasady sporządzania Raportów do Krajowej bazy KOBIZE:
  • terminy i miejsca składania raportów i sprawozdań,
  • zasady rejestracji i aktualizacji podmiotów (konto w Krajowej Bazie),
  • zasady dot. tworzenia miejsc korzystania ze środowiska,
  • emisja zorganizowana i niezorganizowana,
  • zasady i sposoby pozyskiwania potrzebnych danych – wskaźniki emisji zanieczyszczeń, pomiary emisji z instalacji, karty charakterystyki, definicja LZO,
  • budowanie struktury technologicznej zakładu, ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów, określanie czasu pracy instalacji i źródeł,
  • wprowadzanie wielkości produkcji/przetwarzania, informacji o posiadanych pozwoleniach/zezwoleniach/dokonanych zgłoszeniach,
  • przykłady praktycznych rozwiązań, instrukcje, rady i wskazówki.
    
 3. Wypełnianie raportu „krok po kroku”- część praktyczna:
  • sprawozdanie z eksploatacji urządzeń (w tym samochodów służbowych , wózków widłowych i maszyn roboczych),
  • sprawozdanie z miejsca korzystania ze Środowiska - kotły grzewcze,
  • sprawozdanie z procesów produkcyjnych (malowanie, spawanie),
  • sprawozdanie z ubytków czynników chłodniczych w klimatyzacji samochodowej i stacjonarnej,
  • raportowanie emisji z procesów prowadzonych poza instalacją (emisja niezorganizowana).
    
 4. Bieżące konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów dot. sposobu wprowadzenia danych do raportu, sposobu interpretacji danych będących w posiadaniu uczestnika szkolenia.

Czas trwania

10.00 - 16.00

Prelegenci

Trener - praktyk, od ponad 10 lat pracuje jako doradca i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska. Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów, na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami oraz organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Szkolenie podzielone jest na 2 części: teoretyczną i praktyczną – w trakcie której uczestnicy będą pracować przy komputerach. Na część praktyczną szkolenia uczestnicy powinni przygotować zestaw danych w oparciu o posiadane dokumenty – m.in. raporty opłatowe, dokumentacje wnioskowe, zgłoszeniowe, posiadane pozwolenia na emisję, sprawozdania z pomiarów itp.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!