MSR, MSSF: baza szkoleń i kursów poświęconych MSR, MSSF.

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów MSR, MSSF organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia MSR, MSSF

Szkolenia MSR, MSSF: 3

 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 1 848 zł
1 848 zł
Artykuł

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)

Stosowanie jednolitych standardów sprawozdawczości finansowej i rachunkowości ma ogromne znaczenie w czasach, w których coraz więcej firm działa na arenie globalnej. Dlatego opracowano międzynarodowe normy, które określają zasady związane z prowadzeniem rachunkowości i sporządzania sprawozdań. Dowiedz się więcej o MSR oraz MSSF i sprawdź, czy powinieneś wdrożyć je w swojej firmie.

Czym są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSSF i MSR)?
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to zbiór rozwiązań w zakresie sprawozdawczości opracowywanych i zatwierdzanych przez niezależną instytucję, jaką jest Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards Board). Pomiędzy 1973 a 2001 rokiem instytucja ta nosiła nazwę Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC – International Accounting Standards Committee), a zatwierdzane przez nią standardy były znane jako Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). Starsze nazewnictwo do tej pory jest stosowane w odniesieniu do norm związanych stricte z rachunkowością.
 
Cele stosowania MSSF i MSR
Dzięki wprowadzeniu tego rodzaju zharmonizowanych standardów firmy zyskały szczegółowe wytyczne dotyczące możliwie miarodajnej i obrazowej prezentacji ich finansów. Jednocześnie możliwe jest łatwe porównanie wyników różnych spółek działających na zróżnicowanych obszarach globu. To szczególnie ważne w dobie otwartego rynku, który umożliwia inwestowanie na całym świecie. Ze względu na to, że prawo i zasady dotyczące rachunkowości są inne w każdym kraju, nie stosując standardów MSSF i MSR trudno porównywać dane spółek działających na terytoriach różnych państw. Celem międzynarodowych standardów jest więc ujednolicenie systemu sprawozdawczości na całym świecie.
 
Czym różnią się MSSF od MSR?
Różnice pomiędzy MSSF a MSR to coś, co nie zawsze jest jasne, tym bardziej że nazwa Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest używana w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, w ten sposób określa się zasady, które niejako zastąpiły Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Poprzez MSSF określa się jednak również wszystkie wydane do tej pory MSSF wraz z uaktualnionymi i nadal obowiązującymi MSR i ich interpretacjami.
 
Co określają MSSF i MSR?
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to zbiór zasad i wytycznych związanych przede wszystkim z prezentacją kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W szerokim ujęciu obejmującym również aktualne wersje MSR określają one:
 • sposób prezentacji danych finansowych,
 • zakres informacji, jakie muszą znaleźć się w sprawozdaniu finansowym,
 • metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,
 • sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych (cash flow),
 • sposób prezentacji majątku trwałego.
Zgodnie z MSSF każde sprawozdanie finansowe powinno cechować się:
 • zrozumiałością,
 • trafnością,
 • wiarygodnością,
 • przydatnością,
 • porównywalnością,
 • istotnością.
Jak powinno wyglądać sprawozdanie finansowe według MSSF i MSR?
Struktura sprawozdań zgodnych z MSSR różni się od tych sporządzanych jedynie według polskich przepisów. Rodzime prawo nakazuje sporządzanie sprawozdań składających się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, a niekiedy także rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. W przypadku MSSR zawiera:
 • sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec okresu – odpowiednik bilansu,
 • sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów – z osobną prezentacją zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów,
 • informację dodatkową – jednak bez rozróżnienia na wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
 • sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz ze zmian w kapitale własnym, które mają podobne odpowiedniki w polskich przepisach, a zgodnie z MSSF muszą być sporządzane dla wszystkich spółek.
Zgodnie z zakresem standardów sprawozdania sporządza się też w oparciu o określony sposób wyceny aktywów i pasywów, przez co wyniki ukazane w dokumencie mogą się różnić od tych uzyskanych podczas wyliczeń zgodnych z polskim prawem.
 
MSSF i MSR – dlaczego warto?
Zasadniczo spółki działające w Polsce obejmuje obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości. W niektórych przypadkach dopuszczane lub wręcz wymagane jest jednak stosowanie standardów międzynarodowych. Zobowiązane do postępowania zgodnie z MSSF są niektóre grupy kapitałowe – skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych oraz banków powinny dotrzymywać Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Warto wiedzieć również, że sprawozdania sporządzane według MSSF są uważane za bardziej wiarygodne i prestiżowe. Można wówczas liczyć na większe zaufanie inwestorów działających na arenie międzynarodowej. Ze względu na to, że standardy są znacznie bardziej szczegółowe i rozległe niż polskie przepisy, ich zastosowanie wymaga odpowiedniej wiedzy i zasobów, ale w zamian uzyskuje się informację o finansach firmy, która może być porównywana z danymi spółek z całego świata.
 
Ile kosztuje szkolenie z MSR i MSSF?
Nasza analiza pokazuje, że przeciętne szkolenie dotyczące MSSF kosztuje od 750 do 1200 zł netto za dzień szkoleniowy od osoby. Przeciętne szkolenie omawiające zasady MSSF składa się z dwóch dni szkoleniowych i około 16h zajęć merytorycznych. Ponad 60% szkoleń o tej tematyce organizowane było w Warszawie, kursy te były jednak dostępne również w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach oraz innych miastach. 

Polecamy Państwa uwadze również szkolenia z budżetowania oraz cen transferowych.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)