Najlepsze szkolenia i kursy z rachunkowości!

 • Zapoznaj się z ofertą najlepszych kursów oraz szkoleń rachunkowych
 • Poznaj program szkoleń, ceny i zarejestruj się na nie online!
Rozwiń Stale zmieniające się przepisy dotykające rachunkowości, standardów rachunkowych i podatków wymuszają regularne szkolenia i kursy rachunkowe w firmie. W naszej bazie zgromadziliśmy oferty kursów z rachunkowości od czołowych polskich firm szkoleniowych, dzięki czemu porównanie programu szkoleń oraz ich cen jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Rejestracji na szkolenia z rachunkowości można dokonać przez nasz bezpłatny formularz rejestracji internetowej. Życzymy udanych kursów i szkoleń rachunkowych! Zwiń

kursy i szkolenia poświęcone rachunkowości

Szkolenia z rachunkowości: 174

 • Online, 9-10 marzec 2022
 • już od 1185 PLN
już od 1185 PLN
Artykuł

Rachunkowość: szkolenia, warsztaty i kursy stacjonarne i online

Sukces prowadzonego przedsiębiorstwa jest uzależniony nie tylko od tego, jak innowacyjne i dopasowane do potrzeb klienta są oferowane przez nie produkty. Równie istotna jest dobra organizacja pracy – zwłaszcza w odniesieniu do kwestii finansowych. Dlatego prawidłowo prowadzona rachunkowość jest niezbędna nie tylko z uwagi na wymogi prawne. Dobrze prowadzone księgi to również gwarancja przejrzystości tego, jak realizowane są wszelkie operacje gospodarcze. Zobacz, czym dokładnie jest rachunkowość oraz jak zapewnić wysoką jakość rachunkowości w firmie dzięki profesjonalnym szkoleniom, warsztatom i kursom rachunkowym.

Czym jest rachunkowość?

Choć z pojęciem rachunkowości czy księgowości spotkał się każdy – nawet osoby, które nie prowadzą działalności biznesowej – gdy poprosić o jej zdefiniowanie, pojawia się problem. I rzeczywiście, naukowcy wyjaśniają to pojęcie na wiele różnych sposobów – albo w ujęciu teorii, albo jako działania praktyczne. Niemniej jednak, rachunkowość można ogólnie zdefiniować jako system ewidencji, który wprowadza się w celu zobrazowania sytuacji majątkowej danej organizacji. Dane są gromadzone przez rachunkowość w sposób systematyczny i ciągły, służąc do analizy, syntezy i prezentacji danych ekonomiczno-finansowych, zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

System rachunkowy:

 • pozwala na wyrażenie wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w konkretnej, mierzalnej wartości pieniężnej,
 • opiera się na „twardych danych” – gromadzonych na podstawie dokumentów źródłowych potwierdzających dokonanie konkretnych operacji (np. przelewów bankowych, faktur, rachunków itp.),
 • musi być prowadzony w oparciu o obowiązujące w kraju przepisy prawa – tak, aby organizacja mogła zachować zdolność do rozliczania się z fiskusem i innymi instytucjami.
Zakres merytoryczny rachunkowości

W ujęciu ogólnym rachunkowość w przedsiębiorstwie obejmuje wszystkie procesy gospodarcze. Jednak składa się na nie wiele elementów. Oto lista tych najważniejszych.

Księgowość - choć księgowość bywa utożsamiana z rachunkowością, jest jedynie jej częścią składową. Mówiąc dokładniej – to dział rachunkowości, który koncentruje się na kwestiach związanych z ewidencją zdarzeń gospodarczych. Celem prowadzenia księgowości jest odzwierciedlenie stanu majątkowego organizacji oraz ich zmiany. To księgowość zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych w zgodzie z przyjętą przez organizację formą rozliczenia.

Rachunek kosztów - ta dziedzina koncentruje się na zarządzaniu kosztami i analizowaniu kosztów działania organizacji – zarówno w obszarze ewidencyjnym, jak i analitycznym. Ten dział rachunkowości obejmuje również budżetowanie, a więc planowanie przyszłych wydatków przedsiębiorstwa.

Sprawozdawczość finansowa - to jej narzędzia są głównym źródłem informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa – głównie jeśli ma ono osobowość prawną. Wiele raportów trafia do szerokiego grona odbiorców – np. współwłaścicieli czy inwestorów, a także instytucji finansowych. Przygotowane sprawozdania finansowe obejmują: bilans, rachunek zysków i strat, cash flow (informacje o przepływie pieniędzy) czy zestawienie zmian w kapitale własnym organizacji.

Jakie są najważniejsze rodzaje rachunkowości?

Poza rozróżnieniem poszczególnych działów rachunkowości, dziedzinę tę można podzielić pod względem merytorycznym na kilka kluczowych obszarach. W tej perspektywie główne odmiany rachunkowości to:

 • rachunkowość finansowa – to z nią najczęściej jest utożsamiana rachunkowość w ogóle; chodzi o system ewidencji gospodarczej, który odzwierciedla procesy gospodarcze, a zwłaszcza finansowe, które zachodzą w organizacji. Można ją prowadzić zgodnie z polskim prawem w systemie uproszczonym lub pełnym, w zależności od formy organizacyjnej działalności;
 • rachunkowość zarządcza – jej zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i dostarczanie danych ekonomicznych i finansowych o działalności przedsiębiorstwa na jego potrzeby wewnętrzne. Celem ich pozyskiwania jest wsparcie działań zarządczych i ułatwienie podejmowania decyzji strategicznych;
 • rachunkowość podatkowa – obejmuje ewidencję gospodarczą w kontekście rozliczeń podatkowych. Jej zadaniami są głównie kalkulowanie i ewidencjonowanie podatków oraz wszelkie operacje związane z tym aspektem działalności,
 • rachunkowość bankowa – jest prowadzona w wyłącznie w bankach,
 • rachunkowość budżetowa – jest prowadzona w sektorze administracji publicznej.

Podstawy prawne rachunkowości

Wszystkie zadania z obszaru rachunkowości są ściśle regulowane przez przepisy prawa – krajowego, a także międzynarodowego, w tym prawo podatkowe. Kluczowe akty prawne, które muszą być znane osobie odpowiedzialnej za prowadzenie działań rachunkowych, a zwłaszcza księgowych i podatkowych, to:

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. nr 121, poz. 591),
 • rozporządzenia oraz komunikaty wydawane przez Ministra Finansów,
 • uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w postaci Krajowych Standardów Rachunkowości,
 • MSR, czyli Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
 • przepisy z zakresu cen transferowych.

Należy mieć na uwadze, że przepisy z roku na rok ulegają zmianom – dostosowując się do aktualnych wymogów rynkowych. Dlatego warto na bieżąco uczestniczyć w szkoleniach i kursach dotyczących zmian przepisów i standardów rachunkowości, aby wykonywać obowiązki w zgodzie z obowiązującymi regulacjami.

Szkolenia i kursy poświęcone rachunkowości

Ze względu na pojawiające się regularnie liczne zmiany podatkowe i konieczność zapewnienia zgodnego z literą prawa działania przedsiębiorstw i rozmaitych instytucji rozwinął się bardzo szeroki rynek szkoleń i kursów poświęconych rachunkowości. Pozwalają one w efektywny sposób dostosowywać działalność firmy do obowiązujących ustaw i aktów wykonawczych.

Najpopularniejsze tematy szkoleń z rachunkowości to między innymi:

 • kurs podstaw rachunkowości,
 • kurs na samodzielnego księgowego, głównego księgowego oraz dyplomowanego księgowego,
 • kurs na specjalistę ds. rachunkowości podatkowej,
 • rachunkowość zarządcza i controlling menedżerski,
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowośći MSR MSSF,
 • Niemieckie Standardy Rachunkowości HGB,
 • Amerykańskie Standardy Rachunkowości US GAAP,
 • fuzje, przejęcia i przekształcenia w ujęciu rachunkowym,
 • różnice kursowe a rachunkowość,
 • rachunkowość budżetowa, rachunkowość budżetowa od podstaw,
 • środki trwałe – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych, zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej,
 • środki trwałe oraz umowy leasingowe – ujęcie bilansowe, podatkowe i międzynarodowe standardy rachunkowości,
 • sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji,
 • rachunkowość i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń,
 • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych,
 • rachunkowość usług w obrocie międzynarodowym po zmianach - ewidencja, raportowanie,
 • kurs podstaw rachunkowości,
 • finanse i rachunkowość,
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • kurs rachunkowości od A do Z.

Szkolenia z rachunkowości realizowane są zarówno w postaci tradycyjnych szkoleń stacjonarnych odbywających się w sali szkoleniowej, jak też coraz częściej w postaci szkoleń online prowadzonych na żywo na platformach do komunikacji zdalnej, takich jak Zoom czy Microsoft Teams. Szkolenia stacjonarne znajdziemy we wszystkich większych miastach w Polsce, a prym w tym względzie wiodą Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Gdańsk, Poznań, Katowice, Opole, Białystok, Lublin, Rzeszów, Bydgoszcz i Szczecin. Osobną kategorię szkoleń rachunkowych stanowią kursy rachunkowe online realizowane na platformach e-learning. Mają one z reguły postać nagrań multimedialnych, prezentacji oraz ćwiczeń, które uczestnik kursu wykonuje samodzielnie w dogodnym dla niego miejscu, tempie i czasie. Taki kurs rachunkowości online pozwala również na wielokrotne wracanie do danej partii materiału.

Czy warto zrobić kurs rachunkowości, aby rozpocząć pracę w zawodzie?

Wiele osób zainteresowanych rozpoczęciem kariery w księgowości zastanawia się czy warto inwestować czas i środki pieniężne w kurs podstaw rachunkowości oraz czy jego ukończenie pozwoli uzyskać zatrudnienie w zawodzie księgowego? Warto zdawać sobie sprawę, że kurs rachunkowości może być dobrym wstępem do uzyskania zatrudnienia w księgowości, jednakże sam kurs bez odpowiedniej praktyki zawodowej może być niewystarczający do podjęcia pracy w zawodzie księgowego. Z reguły osoby po ukończonym kursie rachunkowości podjemują zatrudnienie w roli asystenta ds. księgowości oraz na innych stanowiskach księgowych nie wymagających samodzielności. Dopiero połączenie wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie kursu z rachunkowości z wiedzą praktyczną pozwala myśleć o stopniowym awansie i wykonywaniu zawodu samodzielnego księgowego. Nie mniej kursy rachunkowe mogą stanowić dobrą podstawę w staraniach o zatrudnienie w działach rachunkowości.

Rachunkowość: szkolenia, warsztaty i kursy stacjonarne i online
Kursy rachunkowości, szkolenia z rachunkowości

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych kursach i szkoleniach rachunkowych!