Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Szkolenia rachunkowość: lista szkoleń i kursów w 2020 r.

Wyświetlone wszystkie (211)
1
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Akademia Biznesu MDDP

Akademia Biznesu MDDP

Szkolenia rachunkowość: lista szkoleń i kursów w 2020 r. Szkolenia rachunkowość: lista szkoleń i kursów w 2020 r.

Wyświetlone wszystkie (211)
1
Zobacz również

Rachunkowość

Sukces prowadzonego przedsiębiorstwa jest uzależniony nie tylko od tego, jak innowacyjne i dopasowane do potrzeb klienta są oferowane przez nie produkty. Równie istotna jest dobra organizacja pracy – zwłaszcza w odniesieniu do kwestii finansowych. Dlatego prawidłowo prowadzona rachunkowość jest niezbędna nie tylko z uwagi na wymogi prawne. Dobrze prowadzone księgi to również gwarancja przejrzystości tego, jak realizowane są wszelkie operacje gospodarcze. Zobacz, czym dokładnie jest rachunkowość.

Czym jest rachunkowość?

Choć z pojęciem rachunkowości czy księgowości spotkał się każdy – nawet osoby, które nie prowadzą działalności biznesowej – gdy poprosić o jej zdefiniowanie, pojawia się problem. I rzeczywiście, naukowcy wyjaśniają to pojęcie na wiele różnych sposobów – albo w ujęciu teorii, albo jako działania praktyczne.

Niemniej jednak, rachunkowość można ogólnie zdefiniować jako system ewidencji, który wprowadza się w celu zobrazowania sytuacji majątkowej danej organizacji. Dane są gromadzone przez rachunkowość w sposób systematyczny i ciągły, służąc do analizy, syntezy i prezentacji danych ekonomiczno-finansowych, zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

System rachunkowy:
 • pozwala na wyrażenie wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w konkretnej, mierzalnej wartości pieniężnej,
 • opiera się na „twardych danych” – gromadzonych na podstawie dokumentów źródłowych potwierdzających dokonanie konkretnych operacji (np. przelewów bankowych, faktur, rachunków itp.),
 • musi być prowadzony w oparciu o obowiązujące w kraju przepisy prawa – tak, aby organizacja mogła zachować zdolność do rozliczania się z fiskusem i innymi instytucjami.

Co obejmuje rachunkowość?

W ujęciu ogólnym rachunkowość w przedsiębiorstwie obejmuje wszystkie procesy gospodarcze. Jednak składa się na nie wiele elementów. Oto lista tych najważniejszych.

Księgowość

Choć księgowość bywa utożsamiana z rachunkowością, jest jedynie jej częścią składową. Mówiąc dokładniej – to dział rachunkowości, który koncentruje się na kwestiach związanych z ewidencją zdarzeń gospodarczych. Celem prowadzenia księgowości jest odzwierciedlenie stanu majątkowego organizacji oraz ich zmiany. To księgowość zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych w zgodzie z przyjętą przez organizację formą rozliczenia.

Rachunek kosztów

Ta dziedzina koncentruje się na zarządzaniu kosztami i analizowaniu kosztów działania organizacji – zarówno w obszarze ewidencyjnym, jak i analitycznym. Ten dział rachunkowości obejmuje również budżetowanie, a więc planowanie przyszłych wydatków przedsiębiorstwa.

Sprawozdawczość finansowa

To jej narzędzia są głównym źródłem informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa – głównie jeśli ma ono osobowość prawną. Wiele raportów trafia do szerokiego grona odbiorców – np. współwłaścicieli czy inwestorów, a także instytucji finansowych.

Przygotowane sprawozdania finansowe obejmują: bilans, rachunek zysków i strat, cash flow (informacje o przepływie pieniędzy) czy zestawienie zmian w kapitale własnym organizacji.

Jakie są najważniejsze rodzaje rachunkowości?

Poza rozróżnieniem poszczególnych działów rachunkowości, dziedzinę tę można podzielić pod względem merytorycznym na kilka kluczowych obszarach. W tej perspektywie główne odmiany rachunkowości to:
 • rachunkowość finansowa – to z nią najczęściej jest utożsamiana rachunkowość w ogóle; chodzi o system ewidencji gospodarczej, który odzwierciedla procesy gospodarcze, a zwłaszcza finansowe, które zachodzą w organizacji. Można ją prowadzić zgodnie z polskim prawem w systemie uproszczonym lub pełnym, w zależności od formy organizacyjnej działalności;
 • rachunkowość zarządcza – jej zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i dostarczanie danych ekonomicznych i finansowych o działalności przedsiębiorstwa na jego potrzeby wewnętrzne. Celem ich pozyskiwania jest wsparcie działań zarządczych i ułatwienie podejmowania decyzji strategicznych;
 • rachunkowość podatkowa – obejmuje ewidencję gospodarczą w kontekście rozliczeń podatkowych. Jej zadaniami są głównie kalkulowanie i ewidencjonowanie podatków oraz wszelkie operacje związane z tym aspektem działalności,
 • rachunkowość bankowa – jest prowadzona w wyłącznie w bankach,
 • rachunkowość budżetowa – jest prowadzona w sektorze administracji publicznej.
Podstawy prawne rachunkowości

Wszystkie zadania z obszaru rachunkowości są ściśle regulowane przez przepisy prawa – krajowego, a także międzynarodowego, w tym prawo podatkowe. Kluczowe akty prawne, które muszą być znane osobie odpowiedzialnej za prowadzenie działań rachunkowych, a zwłaszcza księgowych i podatkowych, to:
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. nr 121, poz. 591),
 • rozporządzenia oraz komunikaty wydawane przez Ministra Finansów,
 • uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w postaci Krajowych Standardów Rachunkowości,
 • MSR, czyli Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
 • przepisy z zakresu cen transferowych.
Należy mieć na uwadze, że przepisy z roku na rok ulegają zmianom – dostosowując się do aktualnych wymogów rynkowych. Dlatego warto na bieżąco szkolić się z ich zakresu, aby wykonywać obowiązku z obszaru rachunkowości w zgodzie z obowiązującymi regulacjami.