Znajdź szkolenie ceny transferowe: szkolenia, kursy i warsztaty!

 • Poznaj szkolenia ceny transferowe i dokumentacja cen trasakcyjnych
 • Sprawdź progeam zajęć oraz ceny dowolnego kursu lub szkolenia
 • Zgłoś swój udział wypełniając nasz formularz rejestracji online
szkolenia ceny transferowe

Szkolenia ceny transferowe: 8

 • już od 580 zł
580 zł
 • już od 390 zł
390 zł
 • już od 531 zł
531 zł
 • już od 801 zł
801 zł
 • już od 261 zł
261 zł
 • już od 750 zł
750 zł
 • już od 1 050 zł
1 050 zł
Artykuł

Kompendium wiedzy o cenach transferowych: szkolenia i kursy

Ze względu na szybko postępującą globalizację i rozwój rynków kapitałowych coraz więcej podmiotów zobowiązanych jest do sporządzania dokumentacji cen transferowych. W naszym artykule omawiamy czym są ceny transferowe, jakie przepisy obowiązują podmioty powiązane oraz jak sporządzić dokumentację cen transferowych, samodzielnie oraz dzięki szkoleniom i kursom z cen transferowych, jak też dzięki wsparciu zewnętrznych firm doradczych.

Czym są ceny transferowe?

Zgodnie z wytycznymi OECD ceny transferowe to ceny, po których podmiot przekazuje dobra niematerialne, towary oraz świadczy usługi dla podmiotów powiązanych. Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 10 Ordynacji Podatkowej cena transakcyjna (cena transferowa) to stosowana pomiędzy podmiotami powiązanymi ustalona cena dóbr, usług czy wartości niematerialnych i prawnych.

W związku ze znaczącym przyrostem liczby oraz skali działania przedsiębiorstw międzynarodowych oraz działających na międzynarodową skalę, a także rozwojem rynku kapitałowego i tworzeniem się złożonych grup kapitałowych zrodziła się potrzeba uregulowania działalności i transakcji dokonywanych przez podmioty wchodzące w skład takich grup. Nietrudno zauważyć, ze podmioty takie często dokonują transakcji (przepływ towarów, świadczenie usług itp.), które mogą znacząco wpływać na wysokość zysków lub strat wykazywanych w poszczególnych częściach grupy, a więc również na wysokość odprowadzanych podatków.

Transakcje tego typu mogą być wykorzystywane do tzw. nieuczciwej optymalizacji podatkowej, a także unikania opodatkowania lub przenoszenia zysków do rajów podatkowych (tzw. tax havens). Kraje zrzeszone w OECD podjęły w związku z tym współpracę w celu zdefiniowania zasad rozliczania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, które pozwalałyby uniknąć tzw. szkodliwej konkurencji podatkowej.

Zręby zasad w zakresie cen transferowych uregulowane zostały w dokumencie OECD „Wytyczne w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych” (z ang. „OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”). Na ich podstawie poszczególne kraje zaimplementowały równoważne bądź podobne rozwiązania prawne do lokalnych przepisów prawa.

Kto jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych (limity)?

Nie każda transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi wymaga sporządzania dokumentacji podatkowej. Dla określenia obowiązku dokumentacyjnego istotne są tzw. limity transakcyjne oraz limity rachunkowe.

Limity te ulegają okresowym zmianom. Poprzednie limity obowiązywały od 1 stycznia 2017 roku, aktualne obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym podmiotem obowiązanym do sporządzenia dokumentacji, jest podmiot podlegający przepisom ustawy CIT albo PIT, który zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi, których łączna wartość przekracza:

 • 10 mln PLN – w przypadku transakcji towarowej;
 • 10 mln PLN – w przypadku transakcji finansowej;
 • 2 mln PLN – w przypadku transakcji usługowej;
 • 2 mln PLN – w przypadku pozostałych transakcji.

Obowiązkowi przygotowania dokumentacji cen transferowych podlegają również:

 • transakcje kosztowe,
 • umowy wspólnego przedsięwzięcia,
 • umowy spółek,

których stronami są podmioty mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w krajach lub terytoriach stosujących tzw. „szkodliwą konkurencję podatkową”, potocznie określane pojęciem rajów podatkowych. Przy czym również dla tych transakcji obowiązuje limit w wysokości 100 000 złotych. Liczne zmiany w zasadach dokumentowania cen transferowych oraz przepisach podatkowych podowują, że powstał witalny rynek szkoleń i kursów z cen transferowych, które pomagają firmom dostosować działalność do obowiązujących przepisów prawa.

Jakie są obowiązki podatników w zakresie cen transferowych?

Podstawowym obowiązkiem podatników jest przygotowanie dokumentacji cen transferowych. Obowiązek ten wynika z treści artykułu 9a ust. 2-3c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub z treści artykułu 25a ust. 2-3c, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niemalże każdego roku w przepisach dotyczących cen transferowych pojawiają się zmiany, stąd niezbędne jest śledzenie aktualnego stanu prawnego, co umożliwiają liczne portale dotyczące prawa podatkowego, jak też szeroka oferta szkoleń, kursów i warsztatów z cen transferowych.

Aktualnie na większości szkoleń omawiany jest stan prawny obowiązujący do końca roku 2016, następnie stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 roku oraz stan prawny od 1 stycznia 2019 roku, co pozwala kompleksowo zapoznać się z zagadnieniami prawnymi w tym zakresie.

Od stycznia 2019 roku podatników obowiązuje nowy elektroniczny formularz TP-R oraz obowiązek zastosowania analizy porównawczej (w praktyce stosowane jest zmienne nazewnictwo, np. benchmark study, analiza porównawcza, benchmark, analiza zgodności itp.). Należy również pamiętać, że za rok 2019 obowiązkowe jest również złożenie oświadczenia zarządu o zgodności zastosowanych cen transferowych z warunkami rynkowymi, a nie jak to miało miejsce wcześniej o samym fakcie przygotowania dokumentacji TP. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnoskarbowej. W zależności od ociągniętych limitów podatnik może być zobowiązany do przygotowania tzw. local file, jak też maser file.

Terminy złożenia oświadczeń oraz formularza TPR pozostają bez zmian, tj. podatnicy zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji cen transferowych do końca 9-tego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, co w przypadku większości przedsiębiorstw przypada na 30 września. Warto jednak pamiętać, że podatnicy których rok podatkowy nie kończył się wraz z rokiem kalendarzowym, powinni sporządzić dokumentację z zachowaniem terminu 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Metody dokumentowania cen transferowych

W praktyce prawnej wykształcił się szereg metod dokumentowania cen transakcyjnych. Trzy podstawowe metody kalkulacji cen transferowych co metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odsprzedaży oraz metoda rozsądnej marży. W przypadku, gdy zastosowanie jednej z powyższych metod nie jest możliwe można zastosować metody uzupełniające, tzw. metody zysku transakcyjnego, czyli metodę podziału zysków oraz metodę marży transakcyjnej netto.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi zasadami funkcjonowania poszczególnych metod warto sięgnąć po liczne szkolenia z cen transferowych organizowanych w całej Polsce. Pozwalają one zapoznać się z aktualnym stanem prawa podatkowego oraz praktyką stosowania poszczególnych metod, jak też metodami pozyskiwania danych wykorzystywanych w analizie porównawczej. Dane takie mogą bowiem pochodzić zarówno ze źródeł wewnątrz organizacji, jak też ze źródeł zewnętrznych, np. komercyjnych baz transakcji powiązanych oraz z analizy danych zawartych w eKRS.

Szkolenia z cen transferowych, kursy poświęcone cenom transferowym

Niestety realia prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków ulegają stałym i licznym zmianom. Niemalże każdego roku pojawiają się nowe regulacje dotyczące cen transferowych. Na szczęście na rynku wykształcił się szereg firm szkoleniowych specjalizujących się w przygotowywaniu kursów, szkoleń oraz praktycznych warsztatów z cen transferowych. Szkolenia ta pozwalają zapoznać się z listą zmian, metodami dokumentowania cen transferowych, jak i praktyczną stroną przygotowania dokumentacji, formularza TPR czy oświadczeń zarządu.

Szkolenia z cen transferowych są dobrą metodą zapewnienia firmie dostępu do sprawdzonej wiedzy, zwłaszcza że ich oferta jest szeroka – w roku 2021 szkolenia takie planowane są m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Szczególnie dużo szkoleń z cen transferowych realizowanych jest online, w formie zajęć na żywo z wykładowcą. Są one również stosunkowo dostępne pod względem cenowym. Analiza dokonana w pierwszym kwartale 2020 roku pokazuje, że przeciętne szkolenie z cen transferowych kosztuje od 600 do 1200 zł za jeden dzień szkoleniowy od osoby. Wydaje się, że inwestycja taka jest uzasadniona biorąc pod uwagę wysokość ewentualnych sankcji karnoskarbowych związanych z brakiem bądź nieprawidłową dokumentacją cen transferowych.

W 2021 roku warto wybierać szkolenia, które omawiają ostatnie zmiany, tj.:

 • nowy sposób identyfikowania transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu,
 • rozszerzenie definicji powiązań i podmiotów powiązanych (zarówno kapitałowych, jak i osobowych),
 • regulacje w zakresie grupowej dokumentacji cen transferowych (master file),
 • wprowadzenie dodatkowych sankcji (dodatkowe zobowiązanie podatkowe od 10 do 30%),
 • wyłączenie obowiązku dokumentowania niektórych transakcji krajowych ,
 • zastosowanie uproszczonych form czyli, tzw. „safe harbours”.
Program kursów i szkoleń z cen transferowych

Program każdego szkolenia, warsztatów czy kursu poświęconego cenom transferowym czy dokumentacji cen transferowych różni się w zależności od organizatora, czasu trwania zajęć merytorycznych czy przyjętych założeń. Najczęściej omawiane zagadnienia w trakcie szkoleń "transfer procing" to:

 • Przepisy w zakresie cen transferowych: definicja ceny transferowej, transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym i ich identyfikacja, obowiązki dokumentacyjne (local file, analiza porównawcza, master file, analiza zgodności)...
 • Podmioty powiązane: znaczący wpływ, powiązania kapitałowe, powiązania osobowe, powiązania z rajami podatkowymi...
 • Transakcje specyficzne a obowiązek dokumentacyjny: restrukturyzacja, podział kosztów, umowa spółki osobowej, umowa o współpracy, cash pooling...
 • Metody szacowania cen transferowych: metody porównywalne ceny niekontrolowanej, metoda ceny odprzedaży, metoda koszt plus, metoda podziału zysków, metoda transakcji netto...
 • Dokumentacja cen transferowych: local file, master file...
 • Wyłączenia w cenach transferowych: ze stosowania przepisów TP, z obowiązku sporządzania dokumentacji TP...
 • Safe harbours: pożyczki, kredyty, obligacje...
 • Obowiązki sprawozdawcze i raportowe: CIT-8, oświadczenie o dokumentacji TP, TP-R, informacje podatkowe (ORD-U/ORD-TK/ORDW1/IFT-2R), obowiązki w zakresie raportowania CBC, TP a schematy podatkowe (MDR)...
 • Kontrola i sankcje: sankcje materialne, sankcje karno-skarbowe, kontrola podatkowa...

Ceny transferowe - szkolenia 2021

Kompendium wiedzy o cenach transferowych: szkolenia i kursy
Szkolenia ceny transferowe

Zostaw e-mail i odbierz powiadomienie, gdy pojawi się nowe szkolenie ceny transferowe!