Szkolenia ceny transferowe 2020 r. - kursy, warsztaty, szkolenia z cen transferowych
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Szkolenia ceny transferowe 2020 r. - kursy, warsztaty, szkolenia z cen transferowych

Wyświetlone wszystkie (24)
1
Akademia Biznesu MDDP

Akademia Biznesu MDDP
BDO Sp. z o.o.

BDO Sp. z o.o.

Szkolenia ceny transferowe 2020 r. - kursy, warsztaty, szkolenia z cen transferowych Szkolenia ceny transferowe 2020 r. - kursy, warsztaty, szkolenia z cen transferowych

Wyświetlone wszystkie (24)
1
Zobacz również

Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe (z angielskiego: Transfer Pricing) – cena transakcyjna stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności w ramach jednej grupy kapitałowej.

Od czasu, gdy światowa gospodarka wkroczyła w erę globalizacji coraz częściej mamy do czynienia z tworzeniem przedsiębiorstw międzynarodowych oraz złożonych grup kapitałowych. Wiele firm wchodzących w skład tego typu grup czy przedsiębiorstw jest ze sobą powiązana kapitałowo bądź osobowo. Podmioty te prowadzą między sobą, na skalę masową, operacje i transakcje (przepływ towarów, świadczenie usług itp.), które mogą mieć zasadniczy wpływ na wysokość zysków lub strat w poszczególnych częściach grupy, a co za tym idzie na wysokość płaconych przez nie podatków. Operacje tego typu często wykorzystywane były do nielegalnej optymalizacji podatkowej, unikania opodatkowania lub przenoszenia zysków do rajów podatkowych, stąd aktywne zainteresowanie instytucji publicznych tą tematyką oraz rozległe i stale rozwijające się prawodawstwo określające, w jaki sposób należy rozliczać transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Ustalone pomiędzy powiązanymi kapitałowo bądź osobowo stronami transakcji ceny, po których jeden podmiot powiązany przekazuje drugiemu towary, dobra niematerialne lub też świadczy usługi, nazywane są cenami transferowymi. Dodatkowo cenami transferowymi są również ceny stosowane w transakcjach zawieranych z podmiotami, które mają swoją siedzibę w tzw. rajach podatkowych, z ang. tax heaven), czyli krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Regulacje dotyczące cen transferowych rozwijały się niezależnie w różnych krajach, zwłaszcza zachodnich. Aktualnie prawodawstwo w tym zakresie wciąż rożni się, jest trochę odmienne w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych czy Chinach, ale powszechne jest dążenie do uwspólniania reguł, zwłaszcza pod egidą OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) ze wsparciem Banku Światowego, która opracowała „Wytyczne w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych” (z ang. „OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”), które ustanowiły międzynarodowe standardy w dziedzinie rozwiązań prawnych dotyczących cen transferowych. Polskie przepisy podatkowe dotyczące omawianej tematyki w znacznym stopniu opierają się o zasady wypracowane przez OECD, której członkiem jest również Polska. Więcej o cenach transferowych w OECD i UE na portalu Podatki.gov.pl

Co decyduje o rynkowym charakterze cen zastosowanych w transakcji?

Podstawową zasadą sporządzania cen transferowych jest zasada ceny rynkowej – oznacza to, że transakcja została przeprowadzona z użyciem cen transferowych, jakie obowiązują w porównywalnych transakcjach zawieranych na rynku przez podmioty niepowiązane. Duża część starań działów księgowo-finansowych w podmiotach powiązanych jest więc ukierunkowana na zbadanie czy transakcja odbywa się po cenach rynkowych oraz udokumentowaniu tego faktu.

Ze względu na złożoność tej tematyki, trudności związane z przygotowaniem poprawnej i wyczerpującej dokumentacji cen transferowych oraz wysokie sankcje karno-skarbowe w przypadku stwierdzenia braku bądź niepoprawności w dokumentacji na rynku rozwinęły się liczne podmioty wspierające firmy, zarówno w szkoleniu pracowników działów podatkowych zajmujących się przygotowaniem dokumentacji, jak i podmioty doradcze, dostarczające m.in. danych do sporządzania analizy porównawczej. Listę kursów i szkoleń z cen transferowych znajdą Państwo powyżej. Zachęcamy również do zapoznania się z listą szkoleń podatkowych oraz szkoleń VAT.

Jakie są metody weryfikacji i dokumentacji cen transferowych?

Główną metodą weryfikacji, że transakcja została przeprowadzona z użyciem cen rynkowych jest analiza danych porównawczych (tzw. analiza benchmark) z zastosowaniem określonych metod kalkulacji ceny rynkowej (rynkowego przedziału cen). Możliwe jest wykorzystanie metod tradycyjnych, np.: metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej, rozsądnej marży (koszt plus) oraz ceny odsprzedaży bądź też metod zysku transakcyjnego, np.: metoda podziału zysku, metoda marży transakcyjnej netto.

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi przeprowadzona analiza powinna być ujęta w postaci formalnej dokumentacji cen transferowych, przygotowana do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, a urząd skarbowy zawiadomiony stosownym oświadczeniem o jej sporządzeniu.

Szkolenia ceny transferowe 2020 i dokumentacja cen transferowych

Wymogi w zakresie dokumentowania cen transferowych zmieniają się dosyć często, ostatnie zmiany weszły w życie z 1 stycznia 2019 roku, a ich celem było zmniejszenie obowiązków dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Z aktualnym stanem prawnym, obowiązkami dotyczącymi dokumentowania cen transferowych oraz zmianami wchodzącymi w życie w 2020 roku mogą się Państwo szczegółowo zapoznać w trakcie jednego z profesjonalnych szkoleń i warsztatów dla specjalistów ds. cen transferowych. Listę tego typu szkoleń i kursów dostępnych w całej Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Rzeszów, Katowice, Gdańsk, Łódź, Wrocław...) znajdą Państwo powyżej. 

Ceny transferowe - szkolenia 2020