Szkolenia sprawozdanie finansowe: baza szkoleń w 2020 r.

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
Przewiń stronę

20

 • Online, 6 - 7 października 2021
 • już od 1500 PLN
już od 1500 PLN
 • Warszawa, 8 - 10 kwietnia 2014
 • już od 1590 PLN
już od 1590 PLN
już od 1890 PLN
Artykuł

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiający sytuację finansową firmy. Sporządza się go w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych – najczęściej na koniec danego roku obrotowego. To niezwykle ważny raport obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących tzw. pełną księgowość. Musi on przyjąć określoną formę i być sporządzony z najwyższą rzetelnością. Dowiedz się więcej o obowiązkach firm w związku ze sprawozdaniem finansowym.

Czym jest sprawozdanie finansowe i kogo dotyczy obowiązek jego złożenia?

Sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz jego wyniki w poprzednim roku obrotowym poprzez zestawienia liczbowe. Sporządzane jest na dzień bilansowy dla jednostki gospodarczej. Jeżeli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dzień bilansowy jest ostatnim dniem roku kalendarzowego. Według Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorstw rozliczających się w oparciu o Księgi Handlowe, czyli tzw. pełną księgowość.
 
Wiele przedsiębiorstw prowadzi rachunkowość w oparciu o standardy międzynardowe, m.in. MSR/MSSF cy też US GAAP.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Jak już wspomniano, sprawozdanie finansowe musi być sporządzone według określonego schematu. Z czego składa się raport o wynikach i sytuacji finansowej firmy?
 • Bilans to zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Sporządzany jest na początek okresu sprawozdawczego (tzw. bilans otwarcia) oraz na koniec okresu sprawozdawczego (tzw. bilans zamknięcia) według zasad pełnej rachunkowości. To część, która informuje o zasobach kontrolowanych przez firmę oraz źródłach pochodzenia środków gospodarczych. Bilans musi być kompletny, rzetelny, sprawdzalny, ciągły i przejrzysty.
 • Rachunek zysków i strat jest kolejnym podstawowym elementem sprawozdania finansowego. Informuje on o poszczególnych rodzajach działalności oraz wyniku finansowym organizacji poprzez porównanie kosztów i przychodów, a także pokazanie zdolności do generowania zysków.
 • Informacja dodatkowa to ogólna nazwa kolejnej obowiązkowej części dokumentu. Powinna ona zawierać wprowadzenie do sprawozdania finansowego określające przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego oraz wszelkie dodatkowe objaśnienia pomagające zrozumieć treść dokumentu.

Dodatkowe elementy sprawozdania finansowego

W zależności od tego, przez kogo jest sporządzane, sprawozdanie finansowe może również wymagać rozszerzenia o dodatkowe elementy. Są one wymagane zwykle ze względu na konkretny rodzaj prowadzonej działalności lub wielkość przedsiębiorstwa.
 • Rachunek przepływów pieniężnych dokumentuje przepływ pieniędzy w firmie z uwzględnieniem ich wykorzystania, a także źródeł. Sporządza się go w celu pokazania zmian w aktywach i pasywach. Jednocześnie dzięki zestawieniu możliwa jest ocena stopnia płynności finansowej firmy, a także zdolności do regulowania zobowiązań i ściągania należności. Rachunek przepływów pieniężnych uwzględnia przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. (zobacz szkolenia cash flow)
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym przedstawia zmiany w strukturze tych elementów, które składają się na kapitał własny, a także ich kierunek. Dostarcza więc dokładnych informacji o sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego poprzez pokazanie zmian w przychodach i kosztach bezpośrednio związanych z kapitałem zakładowym.

Załączniki do sprawozdania finansowego

Aby sprawozdanie finansowe było kompletne, należy do niego dołączyć również określone załączniki:
 • sprawozdanie z działalności – jeśli jest wymagane,
 • uchwałę zatwierdzającą,
 • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • opinię lub sprawozdanie biegłego rewidenta – jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu.

Gdzie i w jaki sposób złożyć sprawozdanie finansowe?

Dokument składa się w KRS – obecnie wyłącznie drogą elektroniczną. Tym samym sposobem dostarcza się instytucji oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania dotyczące spółek jawnych lub spółek partnerskich, które mają przychody mniejsze niż równowartość 2 mln euro.

Raport musi być sporządzony w określonej formie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Obowiązujące struktury i format sprawozdań finansowych dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS można znaleźć na stronach rządowych, pamiętając, że niewłaściwie sporządzone dokumenty nie będą przyjmowane.

Sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli od dnia kończącego rok obrotowy i złożone 15 dni od jego zatwierdzenia. Jeśli więc rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, sprawozdanie musi być złożone do 15 lipca danego roku. W spółkach organ zatwierdzający stanowią wspólnicy. Jeśli nie uda się zatwierdzić dokumentu w terminie, należy go złożyć mimo to w ciągu 15 dni po upływie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Gdy sprawozdanie zostanie zatwierdzone, należy złożyć je ponownie – w ciągu 15 dni. Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

Dostęp do sprawozdań finansowych firm

Sprawozdania finansowe są dokumentami powszechnie dostępnymi. Od marca 2018 roku działa serwis internetowy, w którym można bez trudu wyszukać interesujący nas raport. Wystarczy podać numer KRS firmy, by obejrzeć jej sprawozdanie wraz z dodatkowymi dokumentami.
Sprawozdanie finansowe