Szkolenia i kursy budżetowe w całym kraju!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów budżetowych organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia budżetowanie

Szkolenia budżetowanie: 38

 • Online, 10-11 luty 2022
 • 1 050 zł
1 050 zł
Artykuł

Budżetowanie w przedsiębiorstwie

Efektywne wykorzystanie środków finansowych firmy jest jednym z najważniejszych aspektów jej działalności. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane z uwzględnieniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dlatego należy stosować budżetowanie oparte o odpowiednie metody i narzędzia do analizy zasobów oraz ich odpowiedniej alokacji. Dowiedz się więcej o budżetowaniu, jego celach i korzyściach.

Czym jest budżetowanie?

Budżetowanie jest procesem obejmującym planowanie, tworzenie i zatwierdzanie budżetu, a także uwzględniającym jego późniejszą kontrolę. To jeden z podstawowych procesów podejmowanych przez firmy, dzięki któremu możliwa jest kontrola nie tylko środków finansowych, ale również wykonywania poszczególnych zadań. W organizacjach działających w oparciu o zdecentralizowane zarządzanie jest to również forma monitorowania działań kierowników niższego szczebla.

A czym jest budżet? To plan działania związany z alokacją zasobów obejmujący określony okres (najczęściej rok kalendarzowy podzielony np. na miesiące lub kwartały). Budżet może również dotyczyć realizacji konkretnego zadania. W praktyce firmy często stosują wiele budżetów cząstkowych, które połączone tworzą spójny budżet przedsiębiorstwa wyznaczający kierunki rozwoju i pozwalający konstruować prognozy finansowe.

Dzięki budżetowaniu uzyskuje się wzrost efektywności wykorzystania zasobów, a jednocześnie zwiększa się efektywność i wspomaga zarządzanie. Budżetowanie pozwala zobrazować najważniejsze cele firmy oraz wskazać zadania niezbędne do ich realizacji.

Funkcje budżetowania

Budżetowanie pełni kilka ważnych funkcji:

 • informacyjną – polegającą na dostarczaniu informacji o stopniu realizacji zadań w postaci okresowych budżetów;
 • koordynacyjną – polegającą na powiązaniu działań realizowanych w różnych działach i ujęciu ich w jednym spójnym budżecie;
 • motywacyjną – dzięki której pracownicy prowadzą działania zgodne z realizacją celów przedsiębiorstwa;
 • kontrolną – pozwalającą ocenić stopień realizacji zadań i ustalenia odchyleń od założonego planu.

Dobry budżet określa pewne wzorce, według których powinny być prowadzone działania firmy związane z utrzymaniem jej równowagi ekonomicznej i rozwojem. Jest podstawą do podejmowania ważnych decyzji, ale powinien być na tyle elastyczny, by możliwe było uwzględnienie zmian wynikających np. z sytuacji rynkowej.

Jak przebiega budżetowanie?

Nie tylko budżet powinien być sporządzony według określonych zasad. Również sam proces budżetowania podlega pewnym ramom. Specjaliści różnie określają jego etapy, jednak chcąc podejść do zadania kompleksowo, można przyjąć, że budżetowanie powinno obejmować kolejno:

 • opracowanie założeń do budżetu (określenie celów, zadań oraz środków niezbędnych do ich osiągnięcia),
 • jego przygotowanie,
 • uzgodnienie i zatwierdzenie,
 • realizację i kontrolę wykonania budżetu,
 • reakcję na wyniki kontroli.

Kompleksowe budżetowanie to więc nie tylko sam proces opracowywania budżetu, ale również nadzór nad jego prawidłowym wdrożeniem i zastosowaniem. Ważnym aspektem jest też podejmowanie działań korygujących.

Budżetowanie może być prowadzone według różnych metod, m.in.:

 • odgórnej – na poziomie menadżerów wyższego szczebla,
 • partycypacyjnej – uwzględniającej przygotowanie budżetów cząstkowych przez kierownictwo niższego szczebla oraz pracowników,
 • „od zera” – przygotowanie budżetu odbywa się tak, jakby był on wdrażany po raz pierwszy,
 • przyrostowej – budżet tworzony jest na podstawie danych z poprzedniego okresu,
 • sztywnej – zakładającej, że zaplanowane wielkości nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania okresu budżetowego,
 • elastycznej – odzwierciedlającej zmiany poszczególnych wielkości w porównaniu do wielkości planowanych,
 • statycznej – polegającej na tworzeniu budżetu, którego zapisy tracą ważność po upływie określonego czasu,
 • kroczącej – polegającej na tworzeniu dokładnych budżetów dla określonych okresów np. miesięcy lub kwartałów z uwzględnieniem okresu rocznego.
Korzyści z budżetowania

Odpowiednie podejście do budżetowania niesie za sobą szereg korzyści. Wśród nich można wymienić:

 • ułatwienie alokowania zasobów poprzez uwidocznienie różnych możliwości działania oraz ich wpływu na przedsiębiorstwo,
 • ułatwienie rozpoznania szans i zagrożeń związanych z planowanymi posunięciami strategicznymi,
 • zarządzanie kosztami oraz redukcję kosztów,
 • ułatwienie kontroli efektywności działań i zmian w alokacji zasobów,
 • bieżące monitorowanie rozwoju,
 • ocenę możliwości osiągnięcia celów przedsiębiorstwa i rezultatów określonych działań,
 • usprawnienie zarządzania poprzez dostarczanie informacji o realizacji celów,
 • motywowanie do osiągnięcia określonych wyników.

Ujmując te kwestie w sposób ogólny, budżetowanie zwiększa kontrolę nad finansami i pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów.

Budżetowanie a finanse publiczne

Z budżetowaniem wiąże się też pojęcie polityki budżetowej, czyli zarządzania finansami publicznymi. Tworzenie budżetu państwa (ale też np. jednostek samorządowych czy różnego rodzaju instytucji) powinno odbywać się według zasad podobnych do tych, które stosują przedsiębiorstwa. Budżetowanie w instytucjach publicznych powinno obejmować staranne sporządzanie planów finansowych, a także kontrolę realizacji celów, a wszelkie związane z nim informacje podane do powszechnej wiadomości. Dzięki temu zarządzanie finansami publicznymi (czyli de facto pieniędzmi obywateli) jest znacznie bardziej przejrzyste.

Budżetowanie w przedsiębiorstwie