Znajdź szkolenie gospodarka odpadami online lub stacjonarne!

 • Sprawdź terminy szkoleń poświęconych odpadom i gospodarce odpadami
 • Zapoznaj się z programem i cenami szkoleń i wybierz ofertę dla siebie
 • Zarejestruj się na wybrany kurs wypełniając nasz formularz rejestracji online
szkolenia gospodarka odpadami

Szkolenia gospodarka odpadami: 60

 • już od 669 zł
669 zł
 • już od 1 750 zł
1 750 zł
 • już od 1 990 zł
1 990 zł
 • już od 1 750 zł
1 750 zł
 • już od 1 250 zł
1 250 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 1 736 zł
1 736 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 640 zł
640 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 1 115 zł
1 115 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
Artykuł

Szkolenia z gospodarka odpadami w firmie: naucz się narządzać odpadami w zgodzie z prawem!

Z uwagi na dynamiczny rozwój przemysłu oraz postęp technologiczny na świecie z roku na rok przybywa odpadów – w tym tworzyw sztucznych, czy sprzętu elektronicznego, które w nieprzetworzonej postaci rozkładają się setki lat, wydzielając do środowiska szkodliwe substancje. Między innymi dlatego na przestrzeni lat zaostrzały się przepisy związane z gospodarowaniem odpadami. Jak wyglądają dzisiaj z perspektywy biznesowej? Oto przegląd najważniejszych zagadnień obejmujących obowiązki przedsiębiorcy w tym zakresie.

Czym są odpady?

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), mianem odpadu określa się „każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany” .Jak widać, jest to zatem definicja bardzo szeroka. Można do niej zaliczyć m.in. odpady komunalne, pozostałości pobudowlane, odpady elektroniczne, spożywcze, z przemysłu garbarskiego i tekstylnego, oleje odpadowe i wiele więcej. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206) wyróżnia łącznie aż 20 różnych ich kategorii. Można je też klasyfikować ze względu na stopień zagrożenia, jaki generuje dla człowieka i środowiska naturalnego i wiele innych sposobów.

W związku z tym, że zdecydowaną większość odpadów można dzisiaj poddawać powtórnemu przetworzeniu, a więc recyklingowi, istnieją konkretne regulacje prawne, które nakładają ten obowiązek na przedsiębiorców.

Przedsiębiorstwa a gospodarka odpadami: najważniejsze zasady

Gospodarką odpadami określa się wszystkie działania, które są związane ze zbieraniem, transportem, odzyskiwaniem oraz unieszkodliwianiem ich. Pojęcie to uwzględnia również nadzór nad ich przemieszczaniem oraz miejscami składowania i przetwarzania (zobacz szkolenia gospodarka magazynowa). Najczęściej mówi się o tej kwestii w kontekście zasad segregacji śmieci, które spoczywają na firmach i użytkownikach prywatnych. Warto jednak wiedzieć, że na przedsiębiorcy spoczywa znacznie więcej obowiązków wynikających z Ustawy o odpadach.

Restrykcyjne zasady dotyczą przede wszystkim wytwórców odpadów – to zarówno firmy produkcyjne, jak i realizujące działalność usługową. Nadrzędną zasadą ich działania, bez względu na branżę jest dążenie do maksymalnego ograniczenia wytwarzania odpadów oraz stosowanie tam, gdzie to możliwe, materiałów o jak najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko naturalne. Dodatkowe zasady są uzależnione od tego, ile i jakich odpadów w ciągu roku produkuje wytwórca. I tak:

 • gdy ilość odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne przekracza 1 tonę rocznie lub gry produkowanych jest ponad 5 ton odpadów zwykłych, wytwórca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • przy powyżej 0,1 t odpadów niebezpiecznych konieczne jest przedstawienie planu gospodarki odpadami (a więc sposobu ich składowania i drogi, jaką przejdą do odzysku / zneutralizowania) z 2-miesięcznym wyprzedzeniem i uzyskanie jego zatwierdzenia,
 • przy generowaniu mniej niż 0,1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 t odpadów zwykłych rocznie konieczne jest sporządzanie raportu o ilości wytwarzanych odpadów i sposobie gospodarowania nimi.
Ewidencja posiadacza / wytwórcy odpadów

Przedsiębiorcy wytwarzający odpady i zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji, a także ci, którzy realizują produkcję opakowań albo wprowadzają do Polski produkty w opakowaniach lub inne odpady (np. oleje smarowe, sprzęt elektroniczny czy akumulatory) są zobowiązani do dokonania wpisu w Rejestrze BDO prowadzonego przez właściwego marszałka województwa.

Sama ewidencja jest prowadzona w cyklu rocznym, a dokumenty, jakie należy sporządzić i złożyć, to:

 • karta przekazania odpadów – potwierdza, że odpady zostały skierowane do recyklingu lub, gdy nie było takiej możliwości, do neutralizacji w miejsce, które ma odpowiednie uprawnienia,
 • karta ewidencji odpadów – tu podaje się ilość odpadów i ich typy.

Sprawozdania powinny być złożone w terminie do 15 marca właściwemu marszałkowi województwa.

Warto podkreślić, że dodatkowe regulacje ciążą również na przedsiębiorstwach, które zajmują się przewozem oraz utylizacją odpadów. Przykładowo, pojazdy specjalistyczne, które są wykorzystywane do zbierania odpadów, są obowiązkowo wyposażone w system nawigacji GPS rejestrujący każdą trasę przejazdu, a pojazdy przewożące materiały niebezpieczne powinny spełniać wymogi umowy ADR. Dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców nakłada Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1447 ze zm.). Zgodnie z jej przepisami każdy podmiot emitujący gazy cieplarniane oraz inne substancje zobowiązany jest składać coroczne sprawodzdanie KOBiZE. Każdy więc przedsiębiorca posiadający pojazdy czy też na przykład korzystający z klimatyzacji obowiązany jest do złożenia raportu do KOBiZE do końca lutego danego roku kalendarzowego za rok poprzedni!

Szkolenia gospodarka odpadami i przepisy o odpadach

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń z gospodarki odpadami i przepisów regulujących obowiązki przedsiębiorców i administracji publicznej w zakresie odpadów. Wszystkie przedstawione kursy i szkolenia gospodarka odpadami zawierają informacje o terminie i miejscu realizacji szkolenia, program zajęć, informacje o sylwetkach prelegentów, trenerów i innych osób prowadzących zajęcia, a także ceny uczestnictwa w szkoleniu lub kursie. Rejestracji na wybrane szkolenie dotyczące gospodarki odpadami i odpadów dokonają Państwo z użyciem formularza rejestracji online. Po jego wypełnieniu trafia on bezpośrednio do organizatora szkolenia, warsztatów lub kursu, który potwierdza przyjęcie zgłoszenia mailowo.

Szkolenia i kursy gospodarka odpadami organizowane są online oraz stacjonarnie, głównie w miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Toruń, Katowice, Rzeszów, Lublin oraz Łódź.

Najpopularniejsze warsztaty, kursy i szkolenia dotyczące gospodarki odpadami:

 • BDO, czyli baza danych o odpadach, sprawozdawczość do BDO,
 • nowoczesna gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie: obowiązki w zakresie gospodarki odpadami, wytwarzanie, zbieranie, transport, magazynowanie i przetwarzanie odpadów, wymagania dotyczące prowadzenia profesjonalnej działalności z zakresu gospodarowania odpadami, prawo o odpadach,
 • gospodarka odpadami komunalnymi: odpady komunalne i gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie porządku i czystości w gminach i jednostkach samorządu terytorialnego, ustawa o odpadach,
 • transport odpadów i transgraniczne przemieszczanie odpadów,
 • odpady medyczne i gospodarowanie odpadami medycznymi w świetle zmian w przepisach prawa,
 • gospodarowanie odpadami budowlanymi i odpadami w branży budowlanej i remontowej,
 • opakowania i odpady opakowaniowe w świetle przepisów prawa,
 • odpady eklektyczne i elektroniczne w świetle ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Kursy, szkolenia i warsztaty z gospodarki odpadami - dla kogo?

Szkolenia, kursy i warsztaty z odpadów i gospodarki odpadami polecane są przede wszystkim dla:

 • pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za ochronę środowiska i gospodarkę odpadami: w tym przedstawicieli samorządu (gminy, powiaty, miasta) oraz zakładów komunalnych,
 • pracowników przedsiębiorstw prywatnych wytwarzających, zbierających, transportujących, magazynujących i przetwarzających odpady,
 • pracowników przedsiębiorstw zajmujących się opakowaniami i wprowadzających opakowania do obrotu,
 • specjalistów ds. ochrony środowiska, specjalistów ds. gospodarki odpadami, a także inne osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe.
Szkolenia z gospodarka odpadami w firmie: naucz się narządzać odpadami w zgodzie z prawem!
Szkolenia odpady, szkolenia i kursy gospodarka odpadami

Zostaw swój e-mail, aby raz w tygodniu otrzymywać powiadomienia o nowych kursach odpady i szkoleniach z gospodarki odpadami!