Znajdź kurs zarządzania ryzykiem lub szkolenie zarządzanie ryzykiem!

 • Zapoznaj się z ofertą szkoleń i kursów poświęconych zarządzaniu ryzykiem
 • Poznaj trenerów prowadzących zajęcia oraz program zajęć
 • Poznaj cenę i zarejestruj się na wybrane szkolenie online

Szkolenia zarządzanie ryzykiem: 1

 • już od 1 500 zł
1 500 zł
Artykuł

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie - jak identyfikować, oceniać i kontrolować ryzyko?

Prowadzenie działalności biznesowej zawsze niesie za sobą określone ryzyko. Bez względu na to, w jakiej branży i na jaką skalę oferujesz swoje produkty czy usługi, musisz liczyć się z tym, że może się zdarzyć coś, co zagrozi bezpieczeństwu funkcjonowania Twojej firmy. Właśnie dlatego zarządzenie ryzykiem jest stałym elementem polityki nowoczesnych organizacji. Zobacz, czym jest zarządzanie ryzykiem i jakie ma znaczenie. Poznaj rożne ryzyka biznesowe: ryzyko finansowe, ryzyko operacyjne...

Co to jest zarządzanie ryzykiem i jakie ma znaczenie?

Zarządzanie ryzykiem w firmie jest procesem, który ma na celu identyfikację, ocenę, monitorowanie i kontrolę ryzyka, które mogą wpłynąć na osiągnięcie celów organizacji. Istnieje wiele obszarów, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania ryzykiem w firmie. Oto najważniejsze z tych obszarów:

 1. Identyfikacja ryzyka: pierwszym krokiem w zarządzaniu ryzykiem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń i szans, które mogą wpłynąć na działalność firmy. Proces ten obejmuje zarówno ryzyka wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

 2. Ocena ryzyka: po zidentyfikowaniu ryzyka konieczna jest ocena ich wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia. Pomaga to w określeniu, które ryzyka są najważniejsze i wymagają pilnego zarządzania.

 3. Planowanie zarządzania ryzykiem: ma podstawie oceny ryzyka firma opracowuje strategie zarządzania ryzykiem. Proces ten uwzględnia określenie, jakie kroki zostaną podjęte, aby zmniejszyć ryzyko lub wykorzystać szanse.

 4. Monitorowanie i kontrola ryzyka: po wdrożeniu strategii zarządzania ryzykiem konieczne jest ciągłe monitorowanie sytuacji i kontrolowanie ryzyka. Firmy muszą być gotowe na zmiany i reagować na nowe zagrożenia.

Najczęstsze obszary podlegające zarządzaniu ryzykiem

Możemy wyróżnić przynajmniej kilka obszarów, na których z reguły koncentruje się zarządzanie ryzykiem w organizacji:

 1. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Ryzyko finansowe, takie jak ryzyko kursowe, ryzyko rynkowe i ryzyko kredytowe, jest kluczowym obszarem zarządzania ryzykiem, szczególnie dla firm działających na rynkach międzynarodowych.

 2. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Ryzyko operacyjne związane jest z procesami, procedurami i ludźmi w firmie. Obejmuje to ryzyko związanym z błędami, awariami technicznymi, oszustwami i innymi nieprzewidywalnymi zdarzeniami.

 3. Zarządzanie ryzykiem związanym z dostawcami. Firmy często zależą od dostawców i muszą zarządzać ryzykiem związanym z dostępnością surowców, usług i partnerstw biznesowych.

 4. Zarządzanie ryzykiem związanym z rynkiem. Rynek może być podatny na zmiany, które wpłyną na popyt, konkurencję i inne czynniki. Firmy muszą monitorować rynek i być gotowe na zmiany w otoczeniu biznesowym.

 5. Zarządzanie ryzykiem prawnym. Firmy muszą śledzić i przestrzegać przepisów i regulacji, które mogą wpływać na ich działalność.

 6. Zarządzanie ryzykiem związanym z reputacją. Reputacja firmy ma ogromne znaczenie, a ryzyko związanym z nią może mieć poważne konsekwencje. Firmy muszą dbać o swoją reputację i być gotowe na zarządzanie kryzysami wizerunkowymi.

Zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym i dynamicznym, który wymaga zaangażowania zarządu i personelu na wszystkich szczeblach organizacji. Skuteczne zarządzanie ryzykiem może pomóc firmie osiągnąć swoje cele, zminimalizować straty i wykorzystać szanse na rynku. Chcąc wdrożyc skuteczne zarządzanie ryzykiem warto zaczeć od uświadomienia organizacji i poszczególnym jej członkom, że firma nie działa w „próżni”, ale w dynamicznym otoczeniu rynkowym. W określonej lokalizacji, niszy biznesowej oraz w konkretnych warunkach klimatycznych. A to oznacza, że na jej powodzenie ma wpływ ogrom czynników – wewnętrznych i zewnętrznych. Dlatego nieustannie pojawiają nowe szanse na rozwój, ale i zagrożenia. Co stanie się na przykład, kiedy firma będąca głównym dostawcą surowca do Twojego przedsiębiorstwa nagle upadnie? Co, jeśli z Twojego przedsiębiorstwa zwolni się nagle duża część załogi? Jak poradziłoby sobie po poważnej awarii sprzętu?

Choć snucie czarnych wizji może się wydawać „zaklinaniem losu”, w rzeczywistości jest kluczowym elementem strategicznego podejścia do długofalowego rozwoju organizacji. Jego celem nie jest wcale obniżenie motywacji do działania, a przygotowanie gotowych strategii, które pomogą uniknąć problemów i destabilizacji. Dlatego już w latach 90-tych zarządzanie ryzykiem do swojej strategii wpisały największe światowe korporacje. Dziś ich śladami podążają zarówno mniejsze, jak i większe firmy na całym globie – w tym w Polsce. Warto przy tym pamiętać, że samo ryzyko w teoriach zarządzania może być rozumiane jako:

 • operacja, której wykonanie może się zakończyć porażką, rozumianą jako niezrealizowanie celu lub możliwość straty,
 • opcja, której rezultat wdrożenia jest nieznany i może być pozytywny lub negatywny.

Można więc powiedzieć, że zarządzanie ryzykiem to przygotowanie na „nieznane”.

Co można osiągnąć dzięki sprawnemu zarządzaniu ryzykiem?

Zarządzanie ryzykiem pozwala:

 • przygotować się na ewentualne niepowodzenie planów biznesowych,
 • ograniczyć skutki negatywnych wydarzeń o genezie zewnętrznej lub wewnętrznej,
 • zminimalizować szanse na pojawienie się sytuacji kryzysowej – poprzez wprowadzanie działań zmniejszających potencjał pojawienia się negatywnych konsekwencji.

Osiągnięcie takich celów jest jednak możliwe jedynie wówczas, gdy przedsiębiorstwo wdroży spójny i obiektywny system zarządzania ryzykiem. System zarządzania ryzykiem może obejmować różne rodzaje ryzyk. Najczęściej dotyczy on ryzyka finansowego oraz ryzyka operacyjnego.

Zarządzanie ryzykiem: jednorazowy audyt czy działania systemowe?

Jeszcze jakiś czas temu na kwestie związane z zarządzaniem ryzyka patrzyło się przez pryzmat audytów dotyczących tego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa. I rzeczywiście, korzystanie z zewnętrznych usług konsultingowych w takim zakresie jest nadal ważnym elementem, ale nie jedynym. Nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem zakłada potraktowanie tego elementu jako integralnej części polityki firmy.

Chodzi o wypracowanie strategii krótko- i długofalowych, które nieustannie będą prowadziły do ograniczania ryzyka do minimum. Warto jednak pamiętać, że jej wdrożenie wymaga stworzenia odpowiednich struktur pozwalających na szybkie skorzystanie z wypracowanych rozwiązań.

Kluczowe elementy procesu zarządzania ryzykiem

Chcąc sprawić, że zarządzanie ryzykiem stanie się integralną częścią strategii firmy, należy wdrożyć ten system wieloetapowo. Standardy w tym zakresie wytyczył Project Management Institute (PMI) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca kierowników projektów. Zgodnie z tą, wykorzystywaną globalnie strategią, wdrażanie zarządzania ryzykiem powinno obejmować:

 • zaplanowanie zarządzania ryzykiem – stworzenie projektu badań oraz planu postępowania w celu wdrożenia spójnego i efektywnego systemu,
 • identyfikację ryzyk – zespół ekspertów (najlepiej, gdy siły połączą członkowie organizacji i zewnętrzni specjaliści) analizuje stan faktyczny i tworzy listę potencjalnych czynników mogących być źródłem zagrożenia – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych;
 • analizę jakościową ryzyka – chodzi o wskazanie istotności poszczególnych ryzyk dla ciągłości działania organizacji, co w efekcie pozwoli ustalić priorytety,
 • analizę ilościową ryzyka – na tym etapie określa się prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z ryzykownych zdarzeń,
 • planowanie środków przeciwdziałania – chodzi o wypracowywanie konkretnych scenariuszy, które minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz niwelują skutki wówczas, gdy „czarny scenariusz” się spełni,
 • systematyczny monitoring oraz kontrolę ryzyka – istotą jest przeprowadzanie regularnych audytów, które zweryfikują zarówno poziom ryzyka, jak i efektywność zapobiegania mu.

Warto pamiętać, że polityka związana z zarządzaniem ryzykiem powinna być wypracowana indywidualnie dla każdej organizacji. Specyfika i zakres podejmowanych działań muszą być bowiem dostosowane do konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa, jego pozycji i innych zmieniających się elementów środowiska biznesowego. Pomóc w tym mogą odopowiednie szkolenia z zarządzania ryzykiem pozwalające zbudować odpowiedni poziom wiedzy i umijejętości wśród menedżerów odpowiedzialnych z wdrożenie systemów minimalizacji ryzyka.

Jak podnieść poziom zarządzania ryzykiem w firmie?

Jednym z powszechnie wykorzystywanych sposobów na zbudowanie w organizacji świadomości konieczności zarządzania ryzykiem, a następnie wyposażenia jej członków w wiedzę czym jest ryzyko i jak można nim zarządzać, są szkolenia, warsztaty i kursy z zarządzania ryzykiem. 

Szkolenia i kursy z zarządzania ryzykiem są programami edukacyjnymi, które mają na celu przygotować uczestników do efektywnego identyfikowania, oceny, monitorowania i zarządzania ryzykiem w organizacjach. Są one skierowane do różnych grup zawodowych, w tym menedżerów, specjalistów ds. ryzyka, pracowników finansowych, audytorów, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności związanych z zarządzaniem ryzykiem. Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniach z zarządzania ryzykiem obejmują:

 1. Zrozumienie koncepcji i teorii. Szkolenia z zarządzania ryzykiem dostarczają uczestnikom wiedzy teoretycznej dotyczącej różnych rodzajów ryzyka, metod identyfikacji i oceny ryzyka, strategii zarządzania ryzykiem oraz narzędzi i technik stosowanych w praktyce.

 2. Umiejętność identyfikacji ryzyka. Szkolenia uczą uczestników, jak identyfikować potencjalne zagrożenia i szanse w organizacji. To pomaga w unikaniu niespodziewanych problemów i wykorzystywaniu korzystnych okazji.

 3. Ocena ryzyka. Kursy pomagają uczestnikom w zrozumieniu procesu oceny ryzyka, włączając w to mierzenie wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Pozwala to na priorytetyzację ryzyka i określenie, które z nich wymagają uwagi.

 4. Strategie zarządzania ryzykiem. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat różnych strategii zarządzania ryzykiem, w tym unikania, ograniczania, przenoszenia i akceptowania ryzyka. Kursy pomagają w wybieraniu odpowiednich strategii w zależności od rodzaju ryzyka i celów organizacji.

 5. Narzędzia i techniki. Szkolenia prezentują praktyczne narzędzia i techniki, które można wykorzystać do zarządzania ryzykiem, takie jak analiza SWOT, analiza scenariuszy, modelowanie ryzyka, mapy ryzyka itp.

 6. Skuteczne komunikowanie ryzyka. Zarządzanie ryzykiem często wiąże się z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną. Szkolenia uczą, jak efektywnie komunikować ryzyko interesariuszom i zainteresowanym stronam.

 7. Zgodność i regulacje. Szkolenia zazwyczaj omawiają kwestie związane z przepisami i regulacjami dotyczącymi zarządzania ryzykiem, co jest istotne w przypadku branż regulowanych prawem. Ich celem jest zapewnienie zgodności działania organizacji z prawem, czyli tzw. compliance.

 8. Praktyczne studia przypadków. Często kursy zawierają studia przypadków i ćwiczenia praktyczne, które pozwalają uczestnikom stosować zdobytą wiedzę w rzeczywistych sytuacjach.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniach z zarządzania ryzykiem obejmują:

 • Poprawę umiejętności i wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem.
 • Zwiększenie efektywności w identyfikowaniu, ocenie i zarządzaniu ryzykiem.
 • Zmniejszenie potencjalnych strat i zwiększenie możliwości wykorzystania korzystnych okazji.
 • Podniesienie kompetencji i konkurencyjności zawodowej.
 • Poprawienie zdolności do podejmowania skutecznych decyzji w kontekście ryzyka.

Szkolenia z zarządzania ryzykiem są dostępne w różnych formach, w tym jako kursy online, warsztaty, seminaria i programy certyfikacyjne. Wybór odpowiedniego programu zależy od indywidualnych potrzeb i celów zawodowych uczestnika. Dla osób planujących zawodowe zajęcie się obszarem risk management zalecane jest wybieranie szkoleń i kursów, które pozwalają uzyskać certyfikat zawodowy bądź inne potwierdzenie nabytych umiejętności, które może być przydatne w trakcie poszukiwania zatrudnienia czy awansu.

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie - jak identyfikować, oceniać i kontrolować ryzyko?
Szkolenia z zarządzania ryzykiem

Zostaw swój e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o nowych szkoleniach opublikowanych na tej podstronie.