Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

O szkoleniu

Intensywny warsztat składający się z trzech 1-dniowych szkoleń skierowanych do osób zajmujących się sprawami kadrowymi. Podczas szkolenia uczestnicy uporządkują posiadaną wiedzę oraz zapoznają się ze zmianami w prawie pracy, które weszły w życie na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy.
Na przestrzeni ostatnich dni tematem numer 1 w prawie pracy stała się praca zdalna. Wobec ubogiej regulacji ustawowej (ustawa z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), z organizacją tej pracy wiąże się szereg wątpliwości. M. in., w jakiej formie wydać polecenie pracy zdalnej, jak nadzorować i kontrolować pracę zdalną, jak rozliczać czas pracy zdalnej, jakie zapewnić warunki bhp i kto je zapewnia przy pracy zdalnej, czy warto wprowadzić regulamin pracy zdalnej? Czy pracownik zachowuje prawo do wszystkich składników wynagrodzenia w razie pracy zdalnej? Czy pracodawca może udzielić pracownikom zaległego urlopu w okresie kwarantanny albo wysłać pracowników na urlop bezpłatny? Pandemia COVID-19 pociąga wreszcie za sobą konieczność modyfikacji lub nawet rozwiązania stosunku pracy. Czy koronawirus stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę? Jak zapatruje się na organizowanie pracy zdalnej i kwestię przymusowego kierowania na urlop wypoczynkowy Państwowa Inspekcja Pracy. Regulacja ustawy z dnia 2.3.2020 r. obejmuje również przepisy dotyczące badań lekarskich i szkoleń BHP. Jakie badania są obowiązkowe w okresie pandemii? Co z badaniami, które straciły ważność? Czy badania z zakresu medycyny pracy mogą być przeprowadzane przez innego lekarza? Omówiona zostanie również regulacja ustawy z dnia 2.3.2020 r. dotycząca zmiany systemu i rozkładu czasu pracy przewidziana w art. 15x.
Od 1.12.2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany przepisów sankcjonujących wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281 i 282 Kodeksu pracy). W związku ze zmianami Pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące regulacje związane z potrąceniami należności alimentacyjnych.
Rok 2019 przyniósł szereg istotnych zmian w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Weszło w życie nowe Rozporządzenia regulujące te kwestie. Zmianie uległy nie tylko przepisy dotyczące prowadzenia akt osobowych, zakresu karty ewidencji czasu pracy czy dokumentacji urlopowej. Od 4 maja 2019 r. stosujemy nowy wzór Kwestionariusza osobowego, a od 7 września 2019 r. zmianie uległ formularz świadectwa pracy. Również od 7 września 2019 r. mobbingowany pracownik może dochodzić odszkodowania od pracodawcy bez konieczności rozwiązania umowy o pracę.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Ważną częścią Akademii jest doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Szkolenie uwzględnia również bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Kto powinien wziąć udział?

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia

Warsztat aktualizujący i uzupełniający wiedzę w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz prowadzenia teczki osobowej dla pracownika oraz dodatkowo wyjaśniające specyfikę organizowania pracy zdalnej pracowników (polecanie takiej pracy, kontrola i nadzór pracownika przy pracy zdalnej, czas pracy zdalnej, wynagrodzenie przy pracy zdalnej, bhp przy pracy zdalnej). Przedstawione zostaną zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. (np. związane z nową strukturą teczki osobowej), zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r. (m.in. zmiana zakresu danych, których można żądać od kandydata do pracy i pracownika), zmiany w zakresie świadectw pracy od 7 września 2019 r. Wyjaśnione zostanie co niesie za sobą dla pracodawców zmiana przepisów regulujących wykroczenia przeciwko prawom pracownika, która wejdzie w życie 1.12.2020 r. Nie zabraknie tematów takich jak: optymalne zatrudnienie pracowników przy wykorzystaniu różnych rodzajów umów, ustalanie limitów zatrudnienia na czas określony, jak przygotować się do rozwiązania umowy o pracę. Omówione zostaną przepisy – regulujące prawa i obowiązki pracowników i pracodawców – ustawy z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

1. Dokumentacja pracownicza po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r.:
• Definicja dokumentacji pracowniczej w Kodeksie pracy.
• Kiedy pracodawca stosuje 10-letni, a kiedy 50-letni okres przechowywania akt osobowych?
• W jakich sytuacjach okres przechowywania dokumentacji pracowniczej ulega przedłużeniu?
• Kiedy można skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
• Jak prawidłowo wypełnić obowiązek informowania pracowników o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej?
• Ponowne zatrudnienie pracownika, a kontynuacja prowadzenia akt osobowych.
• Jakie dokumenty w części A,B i C akt osobowych po zmianach przepisów; czy trzeba dostosować akta osobowe do nowej regulacji?
• Część D teczki osobowej – zasady prowadzenia.
• Możliwość tworzenia części A1, B1, C1 i kolejnych.
• Czy dokumentacja pracownicza musi być przechowywana w „metalowej szafie”?
• Dokumentacja urlopowa – czy możliwa jest wyłącznie elektroniczna forma takiej dokumentacji, okres przechowywania.
• Dokumentacja dotycząca czasu pracy, elektroniczna czy papierowa ewidencja czasu pracy, jakie dokumenty muszą być prowadzone w formie pisemnej, okres przechowywania.
• Jaka dokumentacja jest niezbędna w przypadku monitoringu pracowników?

2. Badania lekarskie i szkolenia z zakresu bhp pracowników:
• Rodzaje badań lekarskich i uwarunkowania wynikające z Kodeksu pracy (wstępne, kontrolne, okresowe).
• Kiedy można skorzystać z badań lekarskich wykonanych u innego pracodawcy?
• Czy można udzielić pracownikowi urlopu po długiej chorobie?
• Skierowanie na badania lekarskie (kto wypełnia, czy może zawierać PESEL, adres zamieszkania).
• Czy badania z zakresu medycyny pracy można zrobić w dowolnej placówce?
• Czy osoba sporadycznie prowadząca pojazd w ramach pracy powinna przejść badania niezbędne w przypadku kierowcy?
• Czy za czas badań wykonanych poza godzinami pracy należy się pracownikowi rekompensata?
• Co zmienia w regulacji dotyczącej badań lekarskich ustawa z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
• Szkolenia BHP – uwarunkowania wynikające z Kodeksu pracy.
• Co zmienia w regulacji dotyczącej badań lekarskich ustawa z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

3. Umowy o pracę – limitowanie oraz wypełnianie:
• Rodzaje umów o pracę, czy i kiedy warto poprzedzać zatrudnienie na czas nieokreślony innymi rodzajami umowy o pracę, kiedy można ponownie zatrudnić na okres próbny?
• Poprzedzenie zatrudnienia na umowę o pracę umową cywilnoprawną.
• Umowa przedwstępna czy wcześniejsze podpisanie umowy z osobą zatrudnioną u innego pracodawcy.
• Pomocniczy wzór umowy o pracę, gdzie można znaleźć, kiedy podpisać pierwszą i kolejną umowę o pracę, jak poprawnie określić wynagrodzenie aby nie spotkać się z zarzutem dyskryminacji w zakresie wynagradzania, jak poprawnie określić miejsce pracy, umowa o pracę niepełnoetatowca a obowiązki dot. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
• Zawieranie terminowych umów o pracę – stosowanie limitu ilościowego i czasowego w praktyce (jak liczyć terminy w prawie pracy),czy limity obowiązują także przy zatrudnieniu pracownika po kilkuletniej przerwie? przypadki uzasadniające odstąpienie od limitów dla umowy terminowej – w tym budząca wątpliwości klauzula „przyczyn obiektywnych”, procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia.
• Umowa na zastępstwo z uwagi na zatrudnienie osoby zastępującej „zastępcę” oraz aktualny wyrok SN dotyczący zatrudnienia na zastępstwo w sytuacji, gdy pracownik zastępowany jest obecny w pracy, ale pracodawca powierzył mu wykonywanie innych obowiązków.
• Umowa o pracę zawarta z pracownikiem, którego praca jest uzależniona od warunków atmosferycznych.
• Zakaz konkurencji w umowie o pracę.

4. Praca zdalna:
• Praca zdalna a przepisy prawa pracy.
• Praktyczne wskazów na temat pracy zdalnej (polecenie pracy zdalnej, kontrola i nadzór nad pracownikiem wykonującym pracę zdalną, bhp a praca zdalna, regulamin pracy zdalnej).
• Praca zdalna – stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy.

5. Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy:
• Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
• Wypowiedzenie terminowej umowy o pracę – w tym ustalanie okresu wypowiedzenia.
• Co pomaga, a co przeszkadza w rozwiązywaniu umów z pracownikami (system ocen, zakres obowiązków, kary porządkowe, rozmowy dyscyplinujące, obniżenie premii jako forma zwrócenia uwagi, plan naprawczy).
• Utrata zaufania, częste nieobecności, konfliktowość i inne przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
• Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – zasady i forma.
• Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
• Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy.
• Porozumienie zmieniające.
• Wypowiedzenie zmieniające.
• Porozumienie stron przewidziane w ustawie z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

6. Świadectwo pracy zasady wydawania i niuanse wypełniania poszczególnych rubryk:
• Zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu a świadectwo pracy,
• Termin wystawiania świadectwa pracy przypadający na sobotę,
• Wypełnianie rubryk dotyczących okresu zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę.
• Uwarunkowania prawne dot. sprostowania świadectwa pracy obowiązujące od 7 września 2019 r.

7. Zmiany Kodeksu pracy od 1.12.2020 r.:
• Zmiany Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej pracodawcy.
• Zajęcie wynagrodzenia pracownika – przegląd obowiązków pracodawcy.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Trener Akademii MDDP

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Kraków

woj. małopolskie

brak danych

Katowice

woj. śląskie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Kraków

woj. małopolskie

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!