Dyrektywa SUP w przepisach polskich. Nowe obowiązki przedsiębiorców od 24.05.2023 r. wynikające z dyrektywy plastikowej

O szkoleniu

24 maja 2023 roku weszła w życie zmiana przepisów, która implementuje do polskiego prawa tzw. dyrektywę plastikową. Oznacza to, że wprowadzono nowe wymagania wynikające z single-use plastics (SUP) dla opakowań i produktów objętych ustawą, w zakresie:

 • zakazów wprowadzania
 • konieczności oznakowania
 • opakowań zastępczych
 • nowych opłat pobieranych od konsumentów końcowych, jak i podmiotów wprowadzających
 • ewidencji i sprawozdawczości w bazie BDO
 • obowiązkowej terminowej rejestracji w BDO
 • kary za nierealizowanie nowych obowiązków

Zapraszamy na szkolenie, które przybliża zagadnienia dotyczące ograniczeń i nowych wymagań dla opakowań i produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użycia.

Dyrektywa SUP (Single Used Plastics) została wdrożona do polskich przepisów, co pociągnęło za sobą wiele nowych obowiązków zarówno dla producentów, dystrybutorów jak i podmiotów wprowadzających takie wyroby do obrotu. Wymagany jest odpowiedni wpis w rejestrze BDO, a podmioty zobowiązane są do prowadzenia stosownej ewidencji i sprawozdawczości. Produkty i opakowania jednorazowe z tworzyw sztucznych zostały objęte również obowiązkami opłatkowymi pobieranymi od użytkowników końcowych lub ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Nowe przepisy dotyczą między innymi produktów takich jak: kubeczki na napoje, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka, opakowania na żywność, butelki na napoje do 3 litrów, artykuły higieniczne, wyroby tytoniowe i inne.

Nowym przepisom podlegają podmioty prowadzące:

 • jednostki handlu detalicznego
 • jednostki handlu hurtowego
 • jednostki gastronomiczne
 • dystrybutorzy
 • producenci
 • oferujący i pakujący za pomocą urządzeń vendingowych oraz 
 • producenci i importerzy produktów

Nowe przepisy dotyczą w szczególności branży gastronomicznej, spożywczej, handlowej, HORECA, wyrobów higienicznych oraz tytoniowych.

Cele szkolenia:

 • Omówienie przepisów wprowadzających dyrektywę Single-Use Plastics (SUP) do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.
 • Przedstawienie zmian w bazie BDO w zakresie nowych obowiązków, system opłat, ewidencja i obowiązki rejestrowe.
 • Przekazanie wiedzy w zakresie kompleksowego wdrożenia aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie SUP. 
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Uzyskanie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących SUP.
 • Umiejętność właściwej kwalifikacji produktów pod względem podlegania pod nowe obowiązki.
 • Praktyczna umiejętność dokonywania wpisów i aktualizacji w rejestrze BDO.
 • Udział w praktycznych warsztatach umożliwiających prawidłową realizację obowiązków w zakresie ewidencji oraz pobierania i naliczania opłat.
 • Możliwość konsultowania indywidualnych zagadnień podczas szkolenia.
Kto powinien wziąć udział?
 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach (producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów i producenci opakowań)
 • producenci, sprzedawcy i dystrybutorzy (jednostki handlu detalicznego i hurtowego, restauracje, sprzedawcy żywności na wynos, sklepy) opakowań jednorazowego użytku takich jak: talerze, sztućce, kubki, opakowania na żywność, mieszadła do napojów, słomki, kubki na napoje itp.
 • producenci, sprzedawcy i dystrybutorzy produktów zawierających tworzywa sztuczne takie jak: artykuły higieniczne, wyroby tytoniowe z filtrami z tworzyw sztucznych
 • Organizacje Odzysku Opakowań
 • Branżowe Organizacje Odzysku
 • administracja publiczna, w szczególności pracownicy Urzędów Marszałkowskich

Program szkolenia

Dyrektywa SUP – cel wprowadzenia, kierunki zmian przepisów na poziomie UE i kraju, przyczyny zakazów, konieczność znakowania oraz dodatkowych opłat, kierunek

Omówienie przepisów ustawy zmieniającej o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzających przepisy dyrektywy Single-Use Plastics (SUP): 

 • wprowadzenie – opis zmian w polskim prawie i harmonogram wrażania nowych obowiązków
 • omówienie definicji w szczególności tworzywa sztucznego, polimerów naturalnych, produktów jednorazowego użycia, terminów wprowadzenia do obrotu, opakowań zastępczych, użytkownika końcowego 
 • kwalifikacja opakowań - czy opakowanie podlega pod przepisy SUP (warsztat, analizy kryteriów)
 • zakaz wprowadzania wybranych produktów, termin realizacji obowiązku, odstępstwa 
 • znakowanie produktów, obowiązkowe terminy, wzory oznakowań, odstępstwa
 • obowiązki związane z pobieraniem opłat od użytkownika końcowego, rodzaje produktów i opakowań podlegających pod opłatę, obowiązkowa ewidencja, wysokość opłat, sposób pobierania i wpłacania, sprawozdawczość w tym zakresie
 • obowiązki podmiotów wprowadzających do obrodu produkty podlegające pod SUP, rodzaje produktów i opakowań podlegających pod opłatę, obowiązkowa ewidencja, wysokość opłat, sposób odprowadzania opłat, kampanie edukacyjne, sprawozdawczość w tym zakresie
 • rejestr BDO, wpisy/aktualizacje wpisów w zakresie nowych obowiązków – warsztat w BDO
 • praktyczne ćwiczenia, omówienie studium przypadków dla poszczególnych branż oraz produktów w kontekście podlegania i zakresu nowych obowiązków 
 • kary za brak aktualnego wpisu w rejestr BDO, brak umieszczania numeru BDO na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością 
 • kary za brak realizacji nowych obowiązków w tym między innymi: wprowadzanie produktów objętych zakazem lub bez wymaganych oznakowań, nieprowadzenie wymaganej ewidencji, niepobieranie i niewnoszenie wymaganych opłat

Gospodarka opakowaniami wynikająca z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn. zm.). Omówienie obowiązków nowych obowiązków wprowadzanych przez przepisy wdrażające dyrektywę SUP:

 • omówienie obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów - udział tworzywa z recyklingu, przymocowanie zakrętek, obowiązki osiągnięcia poziomów zbierania
 • kary związane z brakiem realizacji wymaganych obowiązków 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw – wdrażanie systemu kaucyjnego:

 • rodzaje planowanych opakowań objętych systemem kaucyjnym, zasady systemu, placówki objęte systemem, finansowanie systemu

Pytania i odpowiedzi, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości uczestników.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • możliwość skorzystania z indywidualnej godzinnej konsultacji z trenerem po szkoleniu w dogodnym ustalonym terminie
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!