Kwalifikowalność kosztów i Rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020 – aspekty praktyczne

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom pełnego wachlarza przepisów, wytycznych i ich najnowszych interpretacji, które są niezbędne, aby móc z powodzeniem przygotować oraz co istotniejsze zrealizować projekt i zminimalizować ryzyko zwrotu pieniędzy w całym okresie przechowywania dokumentów. Warsztaty prowadzone są w oparciu o praktyczne przykłady problemów, z którymi spotykają się podmioty realizujące projekty oraz instytucje pośredniczące/wdrażające, począwszy od momentu podpisania umowy aż po otrzymanie refundacji za ostatni wniosek o płatność. Podczas interaktywnych zajęć zostaną przedstawione propozycje rozwiązywania tych problemów oraz zapobiegania im.
Kto powinien wziąć udział?
Osoby pozyskujące fundusze unijne dla administracji publicznej, w tym dla JST/jednostek podległych JST oraz planujące ich rozwój
Pracownicy uczelni wyższych i jednostek naukowych, zajmujący się pozyskiwaniem funduszy i planowaniem rozwoju instytucji
Pracownicy przedsiębiorstw planujący przedsięwzięcia rozwojowe - Specjaliści ds. środków unijnych w firmach
Pracownicy instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy UE, odpowiedzialni za nabór i wdrażanie projektów, tworzenie procedur i wytycznych
Przedstawiciele NGO
Pracownicy zespołów projektowych
Zainteresowani korzystaniem z dofinansowania z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1: 10.00 – 17.15
Dzień 2: 9.00 – 16.15


Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie
Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania
Kwalifikowalność kosztów w perspektywie 2014-2020
o Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności projektów

Zasięg geograficzny kwalifikowalności
Ocena kwalifikowalności projektu
Trwałość projektu
o Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków

Ramy czasowe kwalifikowalności
Ramy czasowe kwalifikowalności, a zwrot kwot zatrzymanych
Ramy czasowe ponoszenia wydatków w przypadku instrumentów
finansowych
Ocena kwalifikowalności wydatku
Wydatki niekwalifikowalne
Zasada faktycznego poniesienia wydatku
Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
- Ogólne warunki realizacji zamówień publicznych
- Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z ustawą Pzp
- Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności

Uproszczone metody rozliczania wydatków
- Możliwe do stosowania uproszczone metody rozliczania wydatków
- Weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą

Zakaz podwójnego finansowania
Cross-financing
Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu (do czasu jego ukończenia)
Wkład niepieniężny
Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu
Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- Leasing i inne techniki finansowania nie powodujące przeniesienia prawa własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności

Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
Koszty pośrednie
Koszty związane z angażowaniem personelu
- Stosunek pracy
- Stosunek cywilnoprawny
- Osoby samozatrudnione
- Inne formy angażowania personelu projektu

Rozliczanie efektów projektu
Projekty partnerskie
Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych
- Wydatki kwalifikowalne
- Wydatki kwalifikowalne w przypadku łączenia instrumentów finansowych z dotacjami
- Wydatki kwalifikowalne w ramach kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie
- Kryteria kwalifikowalności w ramach wsparcia przedsiębiorstw

Projekty grantowe
o Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności

Zasięg geograficzny kwalifikowalności dla EFRR oraz FS
Dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu
Projekty generujące dochód po ukończeniu realizacji
Zakup nieruchomości
- Wydatki związane z nabyciem nieruchomości

Wydatki operacyjne
o Szczegółowe warunki i procedury kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Społecznego

Zasięg geograficzny kwalifikowalności dla EFS
Kwalifikowalność uczestników projektu
Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektu finansowanego ze środków EFS
Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS
Zlecanie usług merytorycznych w projektach finansowanych ze środków EFS
Pozostałe uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS
- Stawki jednostkowe
- Kwoty ryczałtowe
o Cross-financing w projektach finansowanych ze środków EFS
o Dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią w projektach finansowanych ze środków EFS
o Reguła proporcjonalności
o Projekty innowacyjne i ponadnarodowe

Wniosek beneficjenta o płatność w systemie teleinfomatycznym

o Część dotycząca postępu finansowego
o Część dotycząca przebiegu realizacji projektu
o Prawidłowe opisywanie dokumentów
o Weryfikacja wniosku o płatność

Formalna
Merytoryczna
Finansowa
Kontrola projektów


o Kontrole doraźne i problemowe na miejscu
o Na co zwracają uwagę kontrolujący?
o Kto może kontrolować projekt realizowany przy udziale unijnych środków?
o Jak często spodziewać się kontroli?
o Sankcje za nieprawidłowości
o Procedury przetargowe i ich kontrola
o Jaką dokumentację i jak długo należy przechowywać?

Promocja projektów

Czas trwania

Dzień 1: 10.00 – 17.15
Dzień 2: 9.00 – 16.15

Prelegenci

Michał Rutkowski

Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej.
Przeprowadził ponad 350 kursów dla przedstawicieli administracji publicznej z zakresu funduszy unijnych.
Posiada praktyczną znajomość procesów przygotowawczych do absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kraków

31-532 Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
netto +VAT
980
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, ciastka)
Zapisz się

Organizator

Europoint
31-532 Kraków
ul. Grzegórzecka 33
woj. małopolskie
Firma Szkoleniowo-Doradcza EUROPOINT powstała w 2003 roku i od początku swojej działalności zajmuje się organizacją szkoleń o tematyce unijnej oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Oferta szkoleniowa została następnie rozbudo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą faxu lub na adres:
EUROPOINT Group
31-532 Kraków

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Europoint
31-532 Kraków ul. Grzegórzecka 33
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!