Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/organizacja-pracy-szefa-biura-zarzadu-69392-id7

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja pracy szefa biura zarządu


  ID szkolenia: 69392
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum szkoleniowe
  sala szkoleniowa
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
  I dzień - 10.00 - 17.00
  II dzień - 9.00 - 16.30
 • Organizator szkolenia:

  EMPRIZ Group
  Chłodna 29
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
EMPRIZ Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy oraz rozwój praktycznych umiejętności podnoszących efektywność pracy szefa biura zarządu.
Odpowiemy m.in. na pytania:
* jaką rolę pełni biuro szefa zarządu w strukturze organizacyjnej firmy?
* na czym polega sprawna organizacja pracy szefa biura zarządu?
* jakie są zasady obiegu, sporządzania oraz archiwizowania dokumentacji biurowej?
* czym jest etykieta w biurze szefa zarządu i jak ją wykorzystywać w pracy zawodowej?
* jakie zadania stoją przed szefem biura zarządu w reprezentacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy? - kreowanie wizerunku
* jak interpretować najważniejsze wskaźniki sprawozdania finansowego, istotne z punktu widzenia zarządu i rady nadzorczej?
* co o funkcjonowaniu zarządu i rady nadzorczej szef biura zarządu wiedzieć powinien?
* jakie są zasady zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał przez zarząd lub radę nadzorczą?
* jak organizować i przygotowywać zgromadzenia wspólników/walne zgromadzenia?
* jakie są obostrzenia przy sporządzaniu dokumentacji wewnątrz-korporacyjnej?

Szkolenie skierowane jest do:

Warsztaty adresujemy do:
* szefów biur zarządów
* asystentek/sekretarek
* zarówno doświadczonych, chcących podnieść swoje kwalifikacje, jak i dopiero przygotowujących się do nowej roli zawodowej pragnących sprostać zadaniom współczesnego biura zarządu
* pracowników działu administracyjnego
* wszystkich osób chcących zdobyć nowe umiejętności oraz profesjonalnie i kompetentnie wykonywać prace biurowo-kancelaryjne

Program szkolenia:

Program szkolenia:

BIURO ZARZĄDU „WIZYTÓWKĄ ORAZ SERCEM’’ ORGANIZACJI
o miejsce biura zarządu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
o rola biura zarządu w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
o zakres odpowiedzialności i kompetencji osób zarządzających biurem zarządu
o na czym polega profesjonalizm funkcjonowania biura zarządu?

PLANOWANIE ORAZ ORGANIZACJA PRACY SZEFA BIURA ZARZĄDU
o zarządzanie czasem pracy
o organizacja czasu pracy biura szefa zarządu
o ustalanie hierarchii ważności zadań, czyli identyfikowanie priorytetów
o rozpoznanie i eliminacja „pożeraczy” czasu
o obieg oraz efektywne zarządzanie informacją
o źródła pozyskiwania informacji
o zasady udzielania informacji
o biuro szefa zarządu jako „centrum informacyjne” firmy

ETYKIETA W PRACY SZEFA ZARZĄDU FIRMY
o autoprezentacja oraz kreowanie wizerunku w biznesie
o biurowy savoir-vivre na co dzień
o reguły przyjmowania interesantów oraz gości
o powitanie, przedstawienie, tytułowanie
o zasady pierwszeństwa

ROLA I ZADANIA SZEFA BIURA ZARZĄDU W KONTAKTACH Z OTOCZENIEM WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM
o współpraca szefa zarządu z pozostałymi komórkami w przedsiębiorstwie
o reprezentowanie spraw zarządu w firmie
o główni odbiorcy działań szefa biura zarządu
o zadania szefa biura zarządu w sytuacjach kryzysowych
o działania w sytuacjach kryzysowych
o szef biura zarządu w kreowaniu wizerunku firmy
o wewnętrzne i zewnętrzne public relation

DOKUMENTACJA W BIURZE
o zasady obiegu dokumentów w firmie
o tworzenie dokumentów dla poszczególnych organów
o korespondencja biurowa
o rodzaje korespondencji biurowej
o ewidencja dokumentów
o zasady redagowania pism
o treść oraz układ graficzny korespondencji biurowej
o archiwizacja dokumentacji firmowej
o metody przechowywania dokumentów
o czas przechowywania poszczególnych dokumentów
o nadzór nad zbiorami dokumentów

CO O FINANSACH SZEF BIURA ZARZĄDU WIEDZIEĆ POWINIEN?
o czym są finanse w przedsiębiorstwie?
o o czym informuje sprawozdanie finansowe?
o rola sprawozdania finansowego w działalności przedsiębiorstwa
o sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa
o czym jest bilans oraz rachunek zysków i strat i jakie informacje zawierają?
o sprawozdanie zarządu
o jak ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa?

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH I ICH ORGANÓW
o normy prawne funkcjonowania
o wybrane zapisy występujące w umowach spółek
o uchwały organów spółek
o regulaminy organów spółek
o regulaminy organizacyjne

ZASADY PROWADZENIA DOKUMANTACJI WEWNĄTRZKORPORCYJNEJ
o zmiany w umowach spółki, statutach
o księga udziałów i księga akcyjna
o księga protokołów
o prokura i inne pełnomocnictwa

CO O ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ SZEF BIURA ZARZĄDU WIEDZIEĆ POWINIEN?
o podstawy prawne pełnienia funkcji i znaczenie wpisu w rejestrze
o skład zarządu oraz rady nadzorczej
o zasady powoływania jej członków
o kadencja i mandat członków zarządu i rad nadzorczych
o kompetencje zarządu i rady nadzorczej
o osobiste prawo kontroli wspólników sp. z o.o.

CO O ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW I WALNYM ZGROMADZENIU SZEF BIURA ZARZĄDU WIEDZIEĆ POWINIEN?
o zwoływanie zgromadzeń
o rodzaje (zwyczajne, nadzwyczajne)
o sposób
o terminy
o podmioty uprawnione i zobowiązane
o prawo uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu
o podejmowanie uchwał bez konieczności odbycia zgromadzenia
o zasady organizacji i przygotowania zgromadzeń

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Informacje o prelegentach:

Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 890 netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu w okresie rabatowym.
 • 1090 netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po okresie rabatowym.

Cena zawiera:

Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!


Wydarzenie: Organizacja pracy szefa biura zarządu