Przygotowanie do zmian w prawie pracy

O szkoleniu

Obecnie trwające prace legislacyjne, które wprowadzą do Kodeksu pracy pracę zdalną, badanie stanu trzeźwości pracowników, zmiany w umowach o pracę oraz w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem wymagają od pracodawcy opracowania od kilku do kilkudziesięciu nowych dokumentów kadrowych. Szkolenie zapewni każdemu uczestnikowi:

  • kompletną checklistę procedur, polityk, zasad i wniosków, które każdy pracodawca powinien opracować przed wejściem w życie nowych przepisów
  • uczestnik otrzyma gotowe wzory dokumentów (m.in. wniosek o udzielenie zwolnienia ze względu na siłę wyższą, wniosek o urlop opiekuńczy, zaktualizowana umowa o prace) bądź zostanie przeprowadzony warsztat opracowania propozycji zapisów ze wskazaniem treści obligatoryjnych oraz takich, które warto uwzględnić w dokumentach kadrowych ( m.in. polityka szkoleniowa, procedura awansu, zasady kontroli pracownika świadczącego pracę zdalną)
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów jednostek, dyrektorów administracyjno-prawnych, pracowników działu prawnego, kadr i płac oraz służb BHP.

Program szkolenia

I. Dyrektywa 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE
  1. Aktualizacja informacji o równym traktowaniu w zatrudnieniu – wzór
  2. Nowe treści umowy o pracę – wzór
  3. Nowy wzór informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – warsztat
      a) zasady pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią zasady dotyczące
          przechodzenia ze zmiany na zmianę
     b) zasady przemieszczania się miedzy miejscami wykonywania pracy
     c) procedura rozwiązania stosunku pracy
4. Polityka szkoleniowa pracodawcy – warsztat
5. Informacja dla pracownika skierowanego do świadczenia pracy za granicą – wzór, termin, forma
6. Wniosek pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywalnych warunków zatrudnienia (w 
    pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony)
    a) wzór
    b) warunki złożenia wniosku
    c) obowiązek uwzględnienia, możliwość odmowy
    d) odpowiedź pracodawcy na wniosek – wzór, termin, forma
7. Procedura awansu – warsztat (nowy dokument wymagany proponowanym brzmieniem art. 942 KP
II. Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i 
    opiekunów
1. Zwolnienie z powodu siły wyższej
    a) warunki udzielenie zwolnienia, kalkulacja wynagrodzenia,
    b) wniosek – wzór, forma, termin złożenia.
2. Urlop opiekuńczy
   a) warunki udzielenia urlopu
   b) wniosek – wzór, forma, termin złożenia
3. Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
   a) co to jest elastyczna organizacja pracy
   b) kto może złożyć wniosek
   c) korzyści złożenia wniosku
   d) wniosek – wzór, forma, obowiązek uwzględnienia przez pracodawcę
   e) informacja pracodawcy o (nie)uwzględnieniu wniosku o elastyczną formę zatrudnienia – wzór, termin, forma
4. Aktualizacja zgód rodzica dziecka do 8 roku życia (praca w godzinach nadliczbowych i w porze
    nocnej) – wzór, miejsce przechowywania.
5. Wnioski związane z rodzicielstwem (urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski)
   a) planowane zmiany
   b) wzory
   c) forma i termin złożenia
   d) planowane przepisy przejściowe
III. Praca zdalna
1. Planowane zmiany w KP
2. Wprowadzenie pracy zdalnej do zakładu pracy krok po kroku
3. Dokumentacja pracy zdalnej – checklista dokumentów do opracowania
4. Porozumienie / regulamin pracy zdalnej – warsztat
    a) treści obligatoryjne – jak sformułować:
        - zasady rozliczenia zwrotu kosztów, ekwiwalentu, ryczałtu
        - zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem
        - zasady kontroli
    b) treści fakultatywne
5. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) –dodatkowe zapisy dla pracownika 
    wykonujące pracę zdalną – warsztat, wzór, forma, termin.
6. Procedura ochrony danych osobowych:
    a) treści obligatoryjne i fakultatywne - warsztat,
    b) wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z procedurą.
7. Współpraca z BHPowcem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać od
    BHPowca?
    a) ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej,
    b) informacja zawierająca zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej.
8. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją
    zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej: 
   a) termin,
   b) forma,
   c) wzór.
9. Współpraca z informatykiem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać przy
    opracowaniu zasad instalacji, konserwacji i serwisu powierzonych narzędzi pracy.
10. Umowa o pracę – zapisy dodatkowe dla pracownika świadczącego pracę zdalną - warsztat.
11. Polecenie pracodawcy świadczenia pracy zdalnej – warsztat:
    a) termin,
    b) forma,
    c) opracowanie wzoru polecenia.
12. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania
      pracy zdalnej – wzór.
13. Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej:
       a) wzór,
       b) forma,
       c) obowiązek uwzględnienia , przyczyny odmowy uwzględnienia.
14. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej – wzór, forma, termin, obowiązek
      uwzględnienia.
15. Wniosek o świadczenie pracy zdalnej okazjonalnej - wzór, forma, termin, obowiązek pracodawcy
       uwzględnienia.
IV. Kontrola trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu.
1. Planowane zmiany w KP.
2. Wprowadzenie kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do
    alkoholu do zakładu pracy – krok po kroku.
3. Dokumentacja– checklista dokumentów do opracowania.
4. Zapisy regulaminu pracy / obwieszenia - warsztat:
        a) treści obligatoryjne,
        b) treści fakultatywne.
5. Oświadczenie pracownika o poinformowaniu o zasadach kontroli:
        a) wzór,
        b) forma,
        c) miejsce przechowania.
6. Dokumentacja przeprowadzonej kontroli wzór, treść, forma, gdzie przechowywać.
7. Wpis do ewidencji czasu pracy okresu niedopuszczenia pracownika do pracy:
        a) wynik wskazujący na alkohol / środki działające podobnie do alkoholu,
        b) wynik wskazujący na brak alkoholu  środków działających podobnie do alkoholu.
8. Obwieszenie dla zleceniobiorców – treść, wzór.

Czas trwania

09:00-15:00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu
MS Teams

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
390
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa
Szpitalna 1
woj. mazowieckie
Zadaniem Instytutu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i finansowo – księgowej, wyznaczanie standardów sprawozdawczości finansowej, kreowanie zmian w prawie bilansowym i podatkowym, upowszechnianie dobrych praktyk w biz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa Szpitalna 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!