Realizacja i rozliczanie projektów B+R współfinansowanych ze środków FENG w perspektywie finansowej 2021-2027

O szkoleniu

Beneficjenci projektów badawczo-rozwojowych nierzadko natrafiają na trudności w związku ze startem nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Ustanawia ona nowe podejście do zasad realizacji przedsięwzięć B+R. Zmienione reguły finansowania wymagają zatem zmiany dotychczasowej praktyki w zarządzaniu tego typu przedsięwzięciami i aktualizacji dotychczasowych procedur. Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli uporządkować te kwestie.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest  przygotowanie do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów B+R współfinansowanych ze środków unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027, w tym:

 • poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych,
 • skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowanie,
 • zmniejszenie ryzyka negatywnych wyników kontroli projektu przez instytucje programowe i aparat skarbowy,
 • uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji,
 • podniesienie efektywności zarządzania zespołem/personelem projektu,
 • podniesienie potencjału w realizacji kolejnych projektów i zwiększenie możliwości absorpcji dodatkowych środków pomocowych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • nabycie umiejętności rozliczeń środków publicznych na badania i rozwój,
 • poznanie zasad skutecznego wypełniania zobowiązań zawartych w Umowie o dofinansowanie,
 • opanowanie zasad dokumentacji i rozliczania kosztów osobowych i rzeczowych w projektach B+R,
 • weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej projektu,
 • zapoznanie się z przykładami naruszeń zasad rzetelnej i przejrzystej gospodarki finansowej projektu,
 • podniesienie efektywności w zakresie zarządzania zespołem administracyjnym i badawczym projektu.
Kto powinien wziąć udział?
 • członkowie kadry administracyjnej projektów unijnych (koordynatorzy/kierownicy projektów, specjaliści ds. rozliczeń, specjaliści ds. administracji i promocji),
 • członkowie kadry merytorycznej projektów unijnych (członkowie zespołów projektowych i badawczych, inżynierowie, konsultanci merytoryczni, doradcy),
 • kadra zarządzająca i administracyjna Beneficjenta (służby księgowe, kierownicy jednostek, służby kadrowe),
 • audytorzy i kontrolerzy projektów unijnych,
 • opiekunowie, konsultanci i doradcy w zakresie rozliczania i zarządzania projektami UE.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Zasady wsparcia działalności B+R w ramach programu FENG

 • Charakterystyka programu
 • Rodzaje projektów
 • Typy Beneficjentów
 • Rodzaj i wielkość wsparcia
 • Kryteria kwalifikacji

Zasady realizacji działań B+R przy wsparciu ze środków UE na lata 2021-2027

 • Formy działań badawczo-rozwojowych
 • Wymogi dla kwalifikowalności projektu
 • Zasady pomocy publicznej na badania i rozwój
 • Wymagana struktura instytucjonalna Beneficjenta oraz konsorcjum

Kwalifikowalność wydatków w projektach B+R w ramach programu FENG

 • Dokumenty określające kwalifikowalność wydatków w projektach
 • Ramy czasowe kwalifikowalności
 • Zasięg geograficzny kwalifikowalności.
 • Ocena kwalifikowalności projektu w ramach projektu
 • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe
 • Zakaz podwójnego finansowania

Personel w projektach B+R

 • Zasady kwalifikowalności wynagrodzeń
 • Definicja personelu projektu
 • Wymagane zapisy Regulaminu wynagrodzeń w kontekście rozliczeń kosztów zatrudnienia
 • Właściwe zapisy umów o pracę zawieranych na potrzeby projektu
 • Zasady oddelegowywania personelu do pracy w projekcie w ramach istniejącego stosunku pracy
 • Dodatki do wynagrodzeń, premie i nagrody – reguły stosowania
 • Zasady monitorowania czasu pracy
 • Stosowanie kart czasu pracy
 • Zasady rozliczeń umów cywilno-prawnych

DZIEŃ II

Główne zobowiązania w zakresie realizacji i rozliczenia projektu B+R przy wsparciu z programu FENG

 • Obowiązek realizacji Projektu z należytą starannością zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa i procedurami w ramach Programu
 • Obowiązek i formy prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (Formy księgowości wyodrębnionej dla nakładów ponoszonych w projektach badawczych, Wymagane i sugerowane zapisy polityki rachunkowości, Zasady wyodrębniania kont księgowych oraz metoda kodu księgowego, Zasady prowadzenia ewidencji pozabilansowej)
 • Obowiązek i terminy archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu
 • Zasady promocji projektów finansowanych ze środków FENG oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Zasady opisywania dowodów księgowych i dokonywania płatności za operacje w projekcie (nazwy transakcji, rodzaje rachunków bankowych, kwestia zaliczkowania, koszty pośrednie oraz wydatki ryczałtowe)
 • Obowiązek ujawniania wszystkich dochodów powstałych w związku z realizacją projektu
 • Obowiązek i formy wdrożenia i utrzymania efektów projektu

Zamówienia publiczne w projektach badawczych realizowane w oparciu o zasadę konkurencyjności

 • Zasady ustalania i właściwego szacowania wielkości zamówienia
 • Procedura udzielania zamówień zgodnie z regułą konkurencyjności
 • Możliwe odstępstwa od obowiązku stosowania trybów konkurencyjnych w zamówieniach
 • Obsługa Bazy konkurencyjności

Wniosek o płatność i zasady rozliczania projektu B+R

 • Okres sprawozdawczy i terminy składania Wniosku o płatność
 • Rodzaje i funkcje Wniosków o płatność
 • Postęp rzeczowy – wskaźniki, rezultaty, problemy w realizacji
 • Postęp finansowy – dokumenty, ryczałt, korekty i źródła finansowania
 • Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe
 • Załączniki do Wniosku o płatność

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez Uczestników, dyskusje, podsumowanie szkolenia

Czas trwania

10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Specjalista w dziedzinie finansów i pozyskiwania dotacji unijnych dla przedsiębiorstw. W ramach pracy zawodowej pozyskał i rozliczył ponad 2000 projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Od 2002 r. prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Unii Europejskiej, Zarządzania Finansami oraz pozyskiwania Kapitału.

W latach 1996-2002 jego życie zawodowe było związane z bankowością̨. Pełnił funkcje związane z kredytowaniem działalności gospodarczej, sprzedażą̨ usług bankowych, a także pracował w pionie odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem kredytowym.

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń́ w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu a także studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) we Wrocławiu. Kwalifikacje zawodowe podnosił również̇ na licznych kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania i finansów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!