Specjalista do spraw podatkowych- KURS- Bydgoszcz

O szkoleniu

Kurs kończy się egzaminem.
Na zakończenie kursu otrzymują Państwo certyfikat ukończenia kursu wydany na druku Polskiej Akademii Rachunkowości S.A i zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kto powinien wziąć udział?
Kurs kierowany jest do osób ,które posiadają podstawową wiedzę z zakresu podatkowego. Kurs jest traktowany jako etap w kierunku do doradcy podatkowego. Szczególny nacisk położony jest na kwestię, w jaki sposób należy poruszać się po przepisach i ustawach oraz jakie są pułapki i zagrożenia.

Program szkolenia

Program kursu
Ogólne zagadnienia prawno-podatkowe

Założenia: Ta część kursu pozwoli na przygotowanie i wprowadzenie uczestnika w tematykę zagadnień ogólnopodatkowych. Pozwala na swobodne poruszanie się w materii prawa podatkowego. Ułatwia przyswojenie wiedzy szczegółowej dotyczącej poszczególnych podatków.

1. Obowiązujący system prawa w Polsce
Przedstawienie źródeł prawa w Polsce. Prawo powszechnie obowiązujące i akty prawa miejscowego (podatki lokalne). Rola orzeczeń sądów krajowych (sądy cywilne, sądy administracyjne). Charakter prawny i znaczenie interpretacji organów podatkowych. Wzajemne relacje pomiędzy prawem krajowym a prawem wspólnotowym i międzynarodowym. Znaczenie umów i konwencji międzynarodowych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, konwencja modelowa OECD). Stosowanie prawa wspólnotowego. Wpływ orzecznictwa TSWE na prawo krajowe.
2. Działalność gospodarcza w Polsce
* Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej
* Streszczenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (zezwolenia, koncesje). Formy prowadzenia działalności gospodarczej (osoba fizyczna, spółka osobowa, spółka kapitałowa).
* Rozpoczęcie działalności gospodarczej
* Procedura i niezbędne dokumenty. Akty założycielskie konstytuujące powstanie przedsiębiorstwa. Znaczenie wpisu do KRS i do ewidencji działalności gospodarczej. Kompletność i poprawność dokumentów rejestrowych. Konsultacje przy podpisywaniu umów.
* Organizacja przedsiębiorstwa - ujęcie prawne
* Stosunki wewnętrzne przedsiębiorstwa. Rola zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej - relacje, kompetencje. Spółki dominująca i zależna (przedsiębiorstwa powiązane - znaczenie podatkowe - dokumentacja cen transferowych)
* Reprezentacja przedsiębiorstwa
* Reprezentacja łączna i rozdzielna. Ustanowienie i rola prokurenta. Prokura jedno- i kilkuosobowa (opłata skarbowa). Ważność umów podpisywanych przez pełnomocników.
* Likwidacja działalności gospodarczej
* Ogłoszenie upadłości lub likwidacji (znaczenie podatkowe). Powołanie i rola likwidatora (syndyka). Podział majątku. Obowiązek przechowywania dokumentów i ksiąg rachunkowych.
3. Zakres współpracy specjalisty ds. podatkowych z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi
* Współpraca z działem finansowo-księgowym (wstępna podatkowa kwalifikacja zawieranych umów, analiza sprawozdań finansowych, rzetelność i niewadliwość ksiąg podatkowych)
* Współpraca z doradcą podatkowym lub spółką doradztwa podatkowego (przygotowanie umów, ksiąg podatkowych, deklaracji i innych dokumentów, współpraca w trakcie kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej lub w trakcie postępowania sądowo-administracyjnego)
* Rola biegłego rewidenta - obowiązek badania ksiąg rachunkowych
* Przymus adwokacki - czynności wymagające uprawnień ustawowo chronionych - współpraca z adwokatem, radcą prawnym
4. Zakres i przesłanki odpowiedzialności poszczególnych podmiotów
* Odpowiedzialność podatkowa
* Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa pracy
* Odpowiedzialność karnoskarbowa
5. Obieg informacji w przedsiębiorstwie
* Współpraca przy tworzeniu regulaminów wewnętrznych dot. obiegu dokumentów i informacji istotnych podatkowo (protokoły odbioru, przekazania, wydania magazynowe, regulaminy dotyczące fakturowania, odbioru i doręczania dokumentów)
* Koordynowanie i kontrola przekazywania istotnych podatkowo informacji pomiędzy poszczególnymi działami

Ordynacja podatkowa

1. Charakterystyka systemu podatkowego w Polsce
Omówienie aktów prawnych regulujących system podatkowy (Ordynacja podatkowa, ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, i inne) oraz aktów prawnych okołopodatkowych (Ustawa o rachunkowości, Prawo pracy, ZFŚS, PFRON, Prawo dewizowe, Prawo celne i inne,).
2. Ogólne zagadnienia prawa podatkowego
* Podstawowe pojęcia (podatek, podatnik, płatnik, inkasent, obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe)
* Organy podatkowe i ich właściwość. Organy kontroli skarbowej
* Zobowiązania podatkowe - powstawanie i wygaśnięcie zobowiązań podatkowych - sposoby wygaśnięcia zobowiązań podatkowych;
* Przedawnienie - przerwanie biegu przedawnienia
* Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych (sukcesja uniwersalna i syngularna)
* Odpowiedzialność solidarna i odpowiedzialność osób trzecich w prawie podatkowym
* Zaległość podatkowa i nadpłata
* Zasady dotyczące zaliczania wpłaty na poczet różnych zobowiązań podatkowych
* Deklaracje i korekta deklaracji
* Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna- stawki odsetek za zwłokę oraz zasady ich obliczania; okresy, za które nie nalicza się odsetek za zwłokę.
* Obliczanie terminów w prawie podatkowym
3. Postępowanie podatkowe
* Zasady ogólne postępowania (strona - interes prawny)
* Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego
* Doręczenia i wezwania
* Terminy (Przywrócenie terminu)
* Udostępnianie akt - podmioty uprawnione
* Decyzje - odwołanie od decyzji - wstrzymanie wykonania decyzji
* Postanowienia - zażalenie na postanowienie
* Interpretacje w sprawie przepisów prawa podatkowego (ogólne i indywidualne, tryb wydawania, warunki formalne wniosku, skutki niedopełnienia poszczególnych warunków wniosku o wydanie interpretacji, zasada nieszkodzenia wnioskodawcy)
* Tajemnica skarbowa - przesłanki i tryb uchylenia
* Udzielanie przedsiębiorcom ulg w spłacie podatków
o Ulgi w spłacie podatków niestanowiący pomocy publicznej
o Ulgi w spłacie podatków stanowiących pomoc de minimis
o Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną
o Pomoc w ramach wyłączeń grupowych

Specjalizacja w zakresie poszczególnych podatków

Założenia: Przedstawienie szczegółowych zagadnień materialno-podatkowych.
Podatek dochodowy od osób prawnych cz. I

1. Przedmiot opodatkowania
(podmioty updop: osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jednostki nie mające osobowości prawnej, wyłączenia podmiotowe, podatkowa grupa kapitałowa, następcy prawni, utrata podmiotowości prawno-podatkowej; zwolnienia podmiotowe)
2. Dochód jako przedmiot opodatkowania
3. (wyłączenia przedmiotowe, zwolnienia przedmiotowe (bezwarunkowe i warunkowe) dochód podatkowy, wyłączenia z podstawy opodatkowania, odliczenie strat, sukcesja podatkowa a odliczenia strat, wysokość odliczanej straty, dochód w podatkowych grupach kapitałowych)
4. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
5. (opodatkowanie zagranicznych osób prawnych, których kraje nie zawarły z Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, unikanie podwójnego opodatkowania)
6. Rok podatkowy
7. (podatnicy podejmujący po raz pierwszy działalność, zmiana roku podatkowe w trakcie prowadzenia działalności, zamknięcie ksiąg rachunkowych)
8. Prowadzenie ewidencji rachunkowej
9. (znaczenie ewidencji rachunkowej przy ustalaniu podstawy opodatkowania, ustala nie dochodu (straty) w drodze oszacowania, oszacowanie dochodu osób zagranicznych, definicja "działalności hurtowej i detalicznej", dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi)
10. Dochód z udziału w zyskach osób prawnych
11. (dywidendy, umorzenie udziałów lub akcji, likwidacja osoby prawnej podwyższenie kapitału zakładowego, łączenie lub podział spółek)
12. Powiązania pomiędzy podatnikami
13. (oszacowanie dochodów, powiązania pomiędzy "podmiotem krajowym" a "podmiotem zagranicznym"; metody oszacowania dochodów podmiotów powiązanych)

Podatek dochodowy od osób prawnych cz. II

1. Przychód
* Pojęcie przychodu (otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, różnice kursowe, przychody z tytułu nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub świadczeń) data powstania przychodów
* Przychodu z działalności gospodarczej, przychody należne; przychody z tytułu umorzenia lub przedawnienia zobowiązań, przychody z tytułu zwróconych wierzytelności, przychody z odpisów aktualizujących, obniżenie lub zwrot VAT, przychody z udziałów (akcji); przychód z nieruchomości udostępnionej nieodpłatnie, przychód z odpłatnego zbycia składników majątkowych
2. Koszty uzyskania przychodów
* Pojęcie kosztów uzyskania przychodów (koszty bezpośredni i pośrednie, poniesienie wydatków stanowiących kup, osiągnięcie przychodów jako cel poniesienia kosztów, związek kosztów z przychodami, ciężar dowodu i sposób dokumentowania poniesionych kosztów)
* Potrącalność kosztów w czasie
* Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

Podatek dochodowy od osób prawnych cz. III

1. Wybrane zagadnienia związane z amortyzacją majątku trwałego
* Środki trwałe
* Remont i ulepszenie
* Wartości niematerialne i prawne
* Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnycha
* Wartość początkowa
* Amortyzacja liniowa
* Amortyzacja degresywna
* Podwyższanie i obniżanie stawek amortyzacyjnych
2. Różnice kursowe
* rozliczanie różnic kursowych według ustawy o rachunkowości
* rozliczanie różnic kursowych według prawa podatkowego

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Zakres podmiotowy
* rezydenci i nierezydenci - nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy - miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania, wspólne opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
2. Zakres przedmiotowy - źródła przychodów
* Przychody ze stosunku pracy, nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników
* Przychody z działalności wykonywanej osobiście
* Przychody z działalności gospodarczej
* Przychodu z nieruchomości
* Przychody z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych
* Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy i nieruchomości
* Przychody z innych źródeł
3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
4. Szczególne sposoby opodatkowania
* Dochody opodatkowane ryczałtowo
* Ryczałt ewidencjonowany
* Karta podatkowa
* Szacowanie dochodów
5. Obliczanie wysokości zobowiązania podatkowego
* Podatek liniowy. Skala podatkowa
* Odliczenia od dochodu i od podatku
* Alternatywne rozliczanie składek ZUS
* Pobór podatku przez płatnika

Podatek od towarów i usług - cz.I

1. Podatek VAT - istota, zasady
Omówienie podstawowych zasad i pojęć funkcjonujących w ramach wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
2. Zakres przedmiotowy:
* Dostawa towarów, Świadczenie usług
o określenie daty sprzedaży i momentu wykonania usługi, - określenia miejsca wykonania czynności przy dostawie towarów, - ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntów - analiza, czynności niepodlegające systemowi VAT
* Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług oraz nieodpłatnego przekazania lub zużycia towarów w świetle uregulowań podatku VAT (szczegółowo vide dzień 12)
* Transakcje wewnątrzwspólnotowe:
o rejestracja podatnika jako podatnika VAT UE przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów, warunki obowiązkowej rejestracji, - inne przypadku rejestracji VAT UE, - system wymiany informacji VIES
+ zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - WDT
o moment powstania obowiązku podatkowego, - podstawa opodatkowania, - kiedy stawka 0%, - zasady dokumentowania, - rabaty, - korekty, - kursy walut, obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze, - faktury, - rozliczanie zaliczek, itp.
* zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - WNT
o określenie miejsca opodatkowania, - moment powstania obowiązku podatkowego, - podstawa opodatkowania, - zasady wystawniania faktur i dokumentowania,- informacje podsumowujące, - przypadki nie rozliczania WNT, pomimo przywozu towaru z innego państwa członkowskiego, - zwroty reklamacyjne a WNT
* Wewnątrzwspólnotowa Transakcja Trójstronna - zasada ogólna i procedura uproszczona
* Sprzedaż wysyłkowa - szczególna procedura (teoria i praktyka)
3. Import towarów:
* procedury celne, - wartość celna towarów, - moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania (rabaty, korekty, kursy walut), - zasady potrącania podatku naliczonego, - powrotny wywóz towarów za granicę (np. w ramach reklamacji) a zasady korekty podatku VAT, - import towarów otrzymanych w drodze darowizny, - import części w ramach napraw gwarancyjnych
4. Eksport towarów:
* eksport bezpośredni i pośredni, - obowiązek podatkowy, - podstawa opodatkowania, - zasady stosowania stawki 0%, - dokumentowanie, - obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze, - rozliczanie zaliczek
5. Przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice kraju - kontrahentom z innych krajów członkowskich lub z krajów trzecich
6. Międzynarodowe transakcje szeregowe
7. Import usług
* moment powstania obowiązku podatkowego, - kurs waluty, - import usług związanych z WNT i importem towarów
8. Usługi wykonywane poza granicami RP
* moment powstania obowiązku podatkowego, - podstawa opodatkowania, dokumentowanie, - zasady zastosowania stawki 0%,(m.in. usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów, naprawa i uszlachetnianie towarów, usługi transportu międzynarodowego, itp.)
9. Zasady opodatkowania usług niematerialnych (na i poza terytorium UE)
10. Zasady opodatkowania usług transportowych (WUTT oraz UTM)

Podatek od towarów i usług - cz.II

1. Podatnik VAT
- pojęcie działalności gospodarczej, osoba fizyczna jako podatnik VAT, opodatkowanie likwidacji działalności, zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
2. Obowiązek podatkowy w VAT
* - zasady szczególne, - moment wystawienia faktury VAT a powstanie obowiązku podatkowego, - refakturowanie usług - podstawy prawne, orzecznictwo i praktyka, - rozliczanie zaliczek
3. Podstawa opodatkowania
* - rabaty, - premie pieniężne, - dotacje, - zastosowanie właściwego kursu waluty w transakcjach międzynarodowych
4. Stawki podatkowe w VAT
* kiedy 0%, 3%, 7% - Klasyfikacje statystyczne a podatek VAT (PKWiU)
5. Podatek naliczony - odliczenia, zwroty
* Prawo do odliczenia
* Termin odliczenia
* Rozliczanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - termin zwrotu VAT
* Wydatki nie dające prawa do odliczenia podatku naliczonego
6. Odliczanie częściowe. Korekta VAT
* - czynności z prawem do odliczenia i bez prawa do odliczenia, - wstępne określenie proporcji, - wyłączenia przy obliczaniu proporcji, dotacje w strukturze sprzedaży, - szacunkowe określenie proporcji, - przypadki niestosowania odliczania proporcjonalnego
* Korekta rozliczenia podatku po zakończeniu roku:
o ogólna zasada i przesłanki korygowania, sposób ujęcia w deklaracjach,
o korekta w przypadku nabycia składników majątku trwałego,
o korekta w przypadku zbycia lub zmianie przeznaczenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
o korekta podatku a wartość początkowa składników majątku trwałego,
o korekta przy zbyciu przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),
o korekta w związku likwidacją, utratą środków trwałych,
o korekta odliczenia częściowego od wydatków inwestycyjnych,
o zaniechane inwestycje a korekta podatku naliczonego,
o korekta w związku z ulepszeniem, modernizacją środków trwałych,
o aport ŚT do spółki a korekta podatku naliczonego,
o korekta VAT - skutki w podatku dochodowym, rozliczenie różnic,

Podatek od towarów i usług - cz.III

1. Samochód w firmie a VAT Odliczenia VAT przy nabyciu samochodu, odliczanie VAT przy nabyciu paliwa do pojazdu samochodowego,
2. Fakturowanie
* Istota i znaczenie faktury, podmioty obowiązane do wystawiania faktur, obowiązek wystawiania faktur w ustawie VAT, dokumentowanie transakcji w obrocie gospodarczym, podmioty obowiązane do wystawiania faktur, Wystawianie faktur przez nabywcę, Podmioty na rzecz których wystawiane są faktury, Przypadki braku obowiązku wystawiania faktur, -Wystawianie faktur na podstawie paragonu fiskalnego
* Rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą VAT
* Podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur
* Termin wystawiania faktur a obowiązek podatkowy w VAT
* Treść i forma faktury, - Zasady wystawiania faktur, - Rodzaje i zawartość dokumentów, -Niezbędne dane, -Dokumenty uznawane za fakturę
* E-faktury
* Faktura korygująca
* Nota korygująca
* Duplikat faktury
* Anulowanie faktur
* Faktury zaliczkowe - termin wystawiania faktur zaliczkowych
* Refakturowanie - możliwość i zakres zastosowania
* Faktury wystawiane w obcej walucie - fakturowanie transakcji międzynarodowych
* "Pusta faktura" - konsekwencje podatkowe
3. Deklaracje i zapłata podatku
4. Ewidencje
5. Sankcje
6. Kasy rejestrujące
* - zwolnienia przedmiotowe, - zwolnienia podmiotowe, - zwrot wydatków na zakup
7. Nieściągalność wierzytelności - "ulga na złe długi"

Zagadnienia kompleksowe cz. I

Działania marketingowe - zagadnienia CIT i VAT

1. Reprezentacja i reklama
* a)Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:
o zasady rozliczania i dokumentowania, ustalenie podstawy opodatkowania,
o wydatki na reprezentację i reklamę niepodlegające VAT,
o przekazanie a zużycie towarów na cele reprezentacji i reklamy,
o prezenty o małej wartości, próbki, materiały reklamowe i informacyjne,
o import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowych, zasady rozliczenia towarów nabytych i przekazywanych nieodpłatnie,
o zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy,
o refakturowanie zakupionych usług,
o import usług reklamowych, usługi reklamowe nie podlegające VAT,
o zasady potrącania podatku naliczonego, w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy.
2. Wydatki na reprezentację i reklamę w świetle ustawy o podatku dochodowym CIT:
* zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów,
* klasyfikacja wydatków jako wydatki na reklamę lub reprezentację,
* zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, w tym: upominki i poczęstunki dla kontrahentów, posiłki w trakcie konferencji i szkoleń, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych itd,
* podatek VAT należny i naliczony a koszty uzyskania przychodów - zasady zaliczania,
* organizacja szkoleń o charakterze reklamowym i instrukcyjnym,
* reklama a marketing/oferta sprzedaży/informacja handlowa - skutki podatkowe,
* tablice reklamowe, degustacje, upominki reklamowe, plakaty, udział w targach i konferencjach itp. - zasady rozliczeń podatkowych,
3. Premie pieniężne
* Stanowisko Ministerstwa Finansów / organów skarbowych, -Stanowisko sądów krajowych WSA/NSA oraz Trybunału Sprawiedliwości WE w Luksemburgu (ETS)
* Skutki dla podatku VAT oraz podatku dochodowego od 1 stycznia 2008 r.
* Metody optymalizacji
4. Sponsoring
* Rozliczenie sponsoringu na gruncie ustawy VAT.
* Opodatkowanie podatkiem dochodowym stron umowy sponsoringu:
o zasady dokumentowania i zaliczania wydatków sponsora do kosztów uzyskania przychodów,
5. Udział w targach i imprezach reklamowych
6. Organizacja konkursów i turniejów - skutki podatkowe
7. Sprzedaż promocyjna
* Zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT:
o warunki uznania sprzedaży za sprzedaż premiową,
o możliwość potrącania podatku naliczonego,
o przypadki niewystępowania VAT należnego,
o rabaty.
* Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych:
o upominki premiowe, nagrody w konkursach i losowaniach opodatkowanie zwycięzców konkursów i promocji - obowiązki płatników - opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Leasing w ujęciu podatkowym - zagadnienia CIT i VAT

1. Umowa leasingu w Kodeksie Cywilnym
* a) Rodzaje umów leasingu,
* b) Strony, cechy i forma prawna umowy, prawa i obowiązki stron,
2. Leasing w podatku VAT
* Klasyfikacja umów leasingu - świadczenie usług czy dostawa towarów,
* Moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania - w leasingu finansowym i operacyjnym,
* Leasing a prawo do odliczenia VAT naliczonego przez finansującego,
* Szczegółowe zasady dotyczące leasingu samochodów:
o u leasingodawcy,
o u leasingobiorcy,
* Skutki podatkowe sprzedaży samochodu będącego przedmiotem leasingu
* Leasing w obrocie międzynarodowym - leasing jako usługa transgraniczna,
* Wartość początkowa w leasingu finansowym u podatnika zwolnionego z podatku VAT
3. Leasing a CIT
* Pojęcie umowy leasingu,
o Strony i przedmiot umowy leasingu w ujęciu podatkowym,
o Podstawowy okres umowy,
o Rzeczywista i hipotetyczna wartość netto,
o Spłata wartości początkowej przedmiotu umowy,
* Kryteria umowy leasingu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
* Kryteria umowy leasingu gruntów i podlegających amortyzacji środków trwałych,
* Leasing finansowy
o wartość początkowa,
o ogólne zasady kwalifikowania przychodów oraz kosztów, zasady amortyzowania u korzystającego,
o wygaśnięcie, rozwiązania, zmiana umowy,
o skutki podatkowe sprzedaży przedmiotu leasingu,
* Leasing operacyjny
o ogólne zasady kwalifikowania przychodów oraz kosztów, zasady amortyzowania u finansującego,
o sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy,
o kontynuacja umowy,
* Leasing gruntów - zasady opodatkowania w podstawowym okresie umowy,
* Cesja wierzytelności leasingowych - umowa forfaitingu lub factoringu,
* Leasing samochodów osobowych a koszty uzyskania przychodów,
* Nieodpłatne przeniesienie własności przedmiotu umowy,
* Podatkowe skutki wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy leasingu.
* Umowy niespełniające warunków podatkowej umowy leasingu - najem i dzierżawa - zasady opodatkowania.

Zagadnienia kompleksowe cz. II

1. Rozliczenia podróży służbowych - zagadnienia CIT i VAT
2. Pojęcie podróży służbowych:
* przepisy prawa pracy,
* rozporządzenie regulujące problematykę delegacji krajowych,
* rozporządzenie regulujące problematykę delegacji zagranicznych
3. Rodzaje wyjazdów służbowych.
4. Krajowe podróże służbowe i ich kwalifikacja podatkowa:
* czas pracy a podróż służbowa,
* przychód pracownika z tytułu otrzymanych diet: koszty przejazdu, dojazdów, noclegów oraz inne wydatki
* kwalifikacja podatkowa rozliczania kosztów podróży służbowej: pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów zlecenia lub o dzieło,
* samochód a problematyka podróży służbowych:
o samochody prywatne używane do celów służbowych - jazdy lokalne i wyjazdy służbowe
o delegacje samochodem firmowym,
5. dokumentacja krajowych podróży służbowych,
6. Rodzaje należności pracowniczych przy zagranicznych podróżach służbowych i ich kwalifikacja podatkowa,
* rozliczenie kosztów: czas pracy, diety, dojazdy, noclegi, wyżywienie, zakup paliwa, koszty leczenia i inne,
* należności za czas podróży służbowej a różnice kursowe,
* podróże osób nie będących pracownikami (zatrudnionych na podstawie kontraktów menedżerskich, umów zlecenia)
* delegacje zagraniczne dla prowadzących działalność gospodarczą,
* dokumentacja zagranicznych podróży służbowych,
o Oddelegowanie pracownika,
o Wyjazdy pracowników kierowanych przez pracodawców na szkolenia oraz osób innych niż pracownicy,
o Wydatki na rzecz pracowników - zagadnienia CIT i VAT
o Świadczenia na rzecz pracowników w świetle regulacji podatkowych (zagadnienia ogólne):
+ zaliczanie wydatków do kosztów
+ przychód pracownika w świetle regulacji ustawy podatkowej
+ świadczenia na rzecz pracowników w podatku od towarów i usług - VAT należny i VAT naliczony
* Moment zaliczania do kosztów podatkowych wynagrodzeń i wydatki z nimi związane w świetle najnowszych zmian w ustawach o podatkach dochodowych
o Świadczenia finansowane ze środków obrotowych pracodawcy:
+ posiłki i napoje dla pracowników, w tym między innymi posiłki profilaktyczne, dopłaty do posiłków, bony, talony, kupony
+ zakwaterowanie pracowników na koszt pracodawcy
+ dofinansowanie do wynajmu mieszkań
+ ryczałty za używanie samochodu nie stanowiącego własności pracodawcy
+ samochody służbowe do celów prywatnych
+ używanie służbowych telefonów komórkowych do celów prywatnych
+ bony i inne upominki gwiazdkowe
+ upominki reklamowe
+ bale i inne imprezy integracyjne
+ dofinansowanie dokształcania pracowników
+ świadczenia medyczne na rzecz pracowników - zmiany
+ pozostałe świadczenia dla pracowników
* Świadczenia finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
o pożyczki mieszkaniowe z funduszu świadczeń socjalnych
o zapomogi
o imprezy rekreacyjne dla pracowników i ich rodzin
o inne świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych
* Świadczenia rzeczowe dla emerytów i rencistów

Pozostałe obciążenia podatkowe

1. Podatek akcyzowy
* Harmonizacja akcyzy w Unii Europejskiej.
* Wyroby akcyzowe zharmonizowane i niezharmonizowane.
* Składy podatkowe i procedura zawiedzenia poboru akcyzy.
* Rozliczenie podatku akcyzowego przez zarejestrowanego i niezarejestrowanego handlowca. Dokumenty towarzyszące procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz procedurze z zapłaconą akcyzą (ADT, UDT).
* Organy podatkowe oraz rozliczenie podatku akcyzowego.
* Zawiadomienie o planowanym nabyciu wyrobów akcyzowych.
* Stawki.
* Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania.
* Zwolnienia akcyzowe.
* Zabezpieczenia.
* Znaki akcyzy.
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych
* Katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podstawa prawna ich opodatkowania.
* Zależności pomiędzy opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od towarów i usług.
* Obowiązek podatkowy.
* Podstawa opodatkowania (umowa sprzedaży, umowa darowizny, przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania).
* Zwolnienia przedmiotowe.
* Płatnicy.
3. Podatek od nieruchomości
* Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
* Zwolnienia z podatku od nieruchomości.
* Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
* Zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości
4. Podatek od środków transportowych
* Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych.
* Zasady deklarowania obowiązku podatkowego oraz zasady wpłaty podatku od środków transportowych.
* Zasady ustalania stawek w podatku od środków transportowych.
* Podstawa opodatkowania podatkiem od środków transportowych.

Czas trwania

Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele, w trybie co dwa tygodnie w godzinach 09.00 do 15.45 lub do 16.30.
Dokładne terminy spotkań:
19-20 marzec 2011
2-3 kwiecień 2011
16-17 kwiecień 2011
14-15 maj 2011
28-29 maj 2011
18-19 czerwiec 2011

Prelegenci

Eksperci, praktycy Polskiej Akademii Rachunkowości

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Bydgoszcz

-

woj. kujawsko-pomorskie

Rejestracja

Cena 1
PLN
3 677
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Zapisz się

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kursu
Od 1 stycznia cena kursów i szkoleń wzrasta o 23% VAT!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!