Znajdź szkolenia mobbing oraz kursy przeciwdziałania mobbingowi!

 • Odszukaj terminy kursów i szkoleń poświęconych tematyce mobbingu
 • Zapoznaj się z programem szkoleń antymobbingowych oraz ich cenami
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zapisz się na nie online
szkolenia mobbing

Szkolenia mobbing: 2

 • już od 882 zł
785 zł
 • już od 840 zł
840 zł
Artykuł

Mobbing w pracy - jak chronić pracowników?

Mobbing w pracy to problem, który coraz częściej dotyka Polaków. Nie tylko negatywnie odbija się na pracowniu spotykającym się z mobbingiem, ale też negatywnie wpływa na osiągane wyniki, kulturę organizacyjną i jest źródłem znacznego ryzyka prawnego dla pracodawcy. Jak można przeciwdziałać mobbingowi i jakie procedury anty-dyskryminacyjne wdrożyć w firmie? Jak szkolenia poświęcone mobingowi mogą pomóc zmierzyć się z problemem mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy?

Spis treści:

 1. Co to jest mobbing?
 2. Co nie jest mobbingiem?
 3. Schematy reagowania na mobbing
 4. Szkolenia mobbing, kursy z przeciwdziałania dyskryminacji
 5. Szkolenia mobbing - gdzie ich szukać?
 6. Cele szkolenia z mobbingu
Co to jest mobbing?

Zgodnie z Art. 94§ 2 Kodeksu pracy (Dz.U.2019.1040) mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Mobbing to niestety coraz powszechniejsze zjawisko w pracy. Jak potwierdzają statystki, z roku na rok w Polsce coraz więcej osób pada jego ofiarą. Już z badań CBOS z 2014 wynikało, że gnębionych w miejscu pracy jest aż 17 procent pracowników. Szacuje się, że ta liczba może być obecnie znacznie większa. Z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019. Mobbing, depresja, stres w miejscu pracy” wyłaniają się niepokojące dane: aż 46 procent polskich pracowników padło kiedyś ofiarą mobbingu, a aż 14 procent z nich było ofiarami przemocy fizycznej. Dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie mobbingowi. Aby zacząć, należy wiedzieć, czym tak naprawdę jest mobbing i jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony pracownika. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nakłada na pracodawców Kodeks Pracy.

Od początku 2019 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące mobbingu, ułatwiające pracownikom sięganie po narzędzia chroniące przed mobbingiem oraz zwiększające możliwości dochodzenia odszkodowania. Przed zmianami pracownik, aby oskarżyć o mobbing i ubiegać się o odszkodowanie, musiał wcześniej zrezygnować z pracy. Obecnie nie jest to już konieczne, wg.art. 943 § 4 Kodeksu Pracy. Pracownik może się też w świetle nowych przepisów domagać odszkodowania za nierówne traktowanie, czyli dyskryminację. Kwestię mobbingu porusza też kodeks karny, a dokładnie art. 218 § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U.2019.0.1950 t.j.), według którego uporczywe naruszanie praw pracownika jest zagrożone grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności do dwóch lat.

Bardzo istotną informacją dla pracodawcy jest to, że nawet jeśli pracownika mobbinguje inny pracownik, za wszystko i tak odpowiada przed sądem pracodawca. W przypadku pozwania miejsca pracy, pracownik może domagać się od pracodawcy odszkodowania. Minimalna kwota, jaką musi otrzymać w przypadku wygranej sprawy, stanowi równowartość pensji minimalnej, jednak kwota maksymalna nie istnieje, wg. art. 943 § 4 KP. Oznacza to, że sąd tak naprawdę może zasądzić dowolną kwotę zadośćuczynienia, adekwatną do poniesionych szkód.

Ze względu na często zachodzące zmiany w prawie pracy oraz przepisach dotyczących czy to mobbingu czy ochrony sygnalistów niezwykle ważne jest, aby pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz menedżerowie przechodzili odpowiednie kursy, warsztaty i szkolenia poświęcone zmianom w prawie oraz mobbingowi. Rozumienie zjawiska mobbingu jest pierwszym krokiem do skutecznego przeciwdziałania mobbingowi oraz wdrożenia procedur antymobbingowych. Pomóc w tym mogą właśnie specjalistyczne szkolenia z mobbingu.

Co nie jest mobbingiem?

Istotne jest to, aby móc rozróżnić mobbing od innych zachowań, które nękaniem nie są. Nie każde zachowanie, które nie odpowiada pracownikowi jest mobbingiem.

 • Nie jest nim na pewno jednorazowe nieodpowiednie zachowanie. Mobbing to nękanie lub zastraszanie, które się powtarza. Często przez długi okres czasu.
 • Mobbing musi być skierowany do danej osoby i wskazywać ewidentną dyskryminację. Jeśli przełożony mówi do wszystkich podwładnych nieprzyjemnym tonem, mimo że jest to przejawem jego niskiej kultury osobistej, niekoniecznie można to uznać za przejaw mobbingu.
 • Mobbingiem nie jest też egzekwowanie obowiązków pracownika ani rzetelna krytyka jego pracy.
 • Mobbingiem także nie jest konflikt między pracownikami, chyba, że łączy się z nękaniem.

Niezwykle istotne jest jednak to, aby pracodawca każdy przypadek potraktował poważnie i skrupulatnie go przeanalizował. Lekceważenie może bowiem okazać się dla niego bardzo kosztowne. Nie tylko w przypadku podania do sądu przez pracownika i wygrania przez niego sprawy. Ignorowanie przypadków mobbingu może powodować utratę zaufania do pracodawcy w całej organizacji, dobrego wizerunku, a w przypadku rozniesienia się informacji o jego podejściu do problemu, także na rynku pracy.

Schematy reagowania na mobbing

Najważniejszym, który został wspomniany wyżej, jest niezwłoczne zareagowanie przez pracodawcę na oskarżenia o mobbing i przeprowadzenie analizy sytuacji w firmie. Takie działanie jest narzucone na pracodawcę prawnie - gdy dotrą do niego informacje o mobbingu ma on obowiązek mu przeciwdziałać, zgodnie z artykułem 943 §1 KP (Dz.U.2019.1040 t.j). Pracodawca powinien wówczas najpierw ustalić, czy odczucia pracownika są zgodne z rzeczywistością, czyli czy to, co mówi, naprawdę ma miejsce. Powinny zostać przeprowadzone rozmowy z pracownikami, a następnie udokumentowane w formie raportów. W przypadku rozstrzygnięcia sytuacji na korzyść poszkodowanego, wobec mobbingującego pracownika pracodawca może zastosować naganę, pozbawić go premii lub innych bonusów, przenieść na inne stanowisko lub wypowiedzieć umowę.

Aby takie działania przebiegały sprawnie, każda firma powinna mieć dopisaną do regulaminu adnotację antymobbingową i antydyskryminacyjną. Powinna zostać też stworzona procedura szczegółowego działania w przypadku mobbingu - na przykład powołanie komisji złożonej z określonej liczby osób, w której znajdzie się też na przykład psycholog. Jest to istotne nie tylko ze względu na pracownika i podtrzymania jego zaufania do organizacji, ale brak takich wytycznych i zapisków może być pogrążający dla pracodawcy w przypadku potencjalnej rozprawy sądowej. Przeciwdziałanie mobbingowi powinno być integralną częścią zarządzania zasobami ludzkimi, ale obowiązki związane z tym powinny być częścią pracy wszystkich człnków kadry menedżerskiej.

Szkolenia mobbing, kursy z przeciwdziałania dyskryminacji

Jednym z najlepszych sposobów przeciwdziałania mobbingowi są szkolenia i edukowanie się pracodawców w kwestii mobbingu. Powinien je przejść każdy pracodawca, aby wiedzieć, jak szybko wyłapać sygnały świadczące o mobbingu, odróżnić zachowania mobbingujące od innych, a także jakie wsparcie udzielić poszkodowanym pracownikom. Równie ważne jest też edukowanie pracowników, aby wiedzieli, jak współpracować w zespole i które zachowania z ich strony są niedopuszczalne i należy ich unikać.
Adresatem szkoleń z mobbingu są głównie osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie lub instytucji za procesy personalne i zarządzające zespołami, w szczególności menedżerowie komórek organizacyjnych, przedstawiciele działu kadr, HR, menadżerowie różnych działów, wyższa kadra zarządzająca, członkowie komisji antymobbingowych.
Szkolenie antymobbingowe dla pracodawców i kadry zarządzającej powinno opierać się na „Wielkiej 5 dyskryminacji i mobbingu”. Pracodawcy powinny po nim umieć bez problemu wyróżnić:

 • 5 najpowszechniejszych form dyskryminacji - dyskryminację bezpośrednią, pośrednią, molestowanie, zachęcanie do dyskryminacji, molestowanie seksualne.
 • 5 rodzajów dyskryminacji - dyskryminację płacową, wielokrotną, przez asocjację, przez asumpcję lub poprzez działania odwetowe.
 • 5 obszarów chronienia przed dyskryminacją - podczas rekrutacji i selekcji, nawiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkoleń czy rozwiązywania stosunku pracy.
 • 5 składowych mobbingu - konkretne działania lub zachowania, stosunek zachowań do pracownika, długotrwałość oraz uporczywość, nękanie oraz wywołanie konkretnych skutków.
Szkolenia mobbing - gdzie ich szukać?

Szkolenia mobbing, kursy antymobbingowe mogą Państwo znaleźć na górze strony wraz z informacjami o terminie i miejscu realizacji. Zachęcamy do zapoznania się z programem poszczególnych szkoleń, porównania ich zakresu oraz warunków uczestnictwa, w tym oczywiście cen szkoleń, a następnie wybranie najlepszej dla Państwa oferty i zgłoszenia udziału w wybranym kursie dotyczącym mobbingu przez nasz bezpłatny formularz rejestracji online. W ofercie znajdą Państwa szkolenia z mobbingu stacjonarne, realizowane głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Łódź czy Katowice, jak też kursy i szkolenia z mobbingu online. Dostępność szkoleń online jest coraz większa, co sprawia, że zyskujemy dostęp do sprawdzonej wiedzy bez względu na miejsce zamieszkania czy zatrudnienia. 

Cele szkolenia z mobbingu

Najważniejszymi celami szkoleń antymobbingowych i kursów z mobbingu jest przede wszystkim:

 • nabycie wiedzy o mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy,
 • zapoznanie z najważniejszymi przepisami prawa w zakresie dyskryminacji, mobbingu i ochrony dóbr osobistych w miejscu pracy,
 • zapoznanie z różnicami pomiędzy konfliktem w miejscu pracy, a mobbingiem i nabycie umiejętności odróżniania tych sytuacji,
 • wyposażenie w wiedzę jak skutecznie reagować na zachowania niepożądane, dyskryminację i mobbing,
 • przedstawienie zasad systemowego i proceduralnego zapewnienia przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z fałszywymi oskarżeniami o mobbing z perspektywy pracodawcy oraz menedżera.
Mobbing w pracy - jak chronić pracowników?
Mobbing

Artykuły, newsy, poradniki

Sygnalista i ochrona sygnalistów - kto to jest sygnalista i jakiej ochronie podlega?
13 lipca 2022
Sygnalista i ochrona sygnalistów - kto to jest sygnalista i jakiej ochronie podlega?

Dyrektywa o sygnalistach nakłada szereg obowiązków z zakresu ochrony sygnalistów - zarówno na firmy, jak też urzędy, oświatę i inne jednostki publiczne. Dowiedz się kim jest sygnalista, na czym polega ochrona sygnalistów i jak ją wdrożyć?

Czytaj więcej
Mobbing i dyskryminacja w pracy
7 czerwca 2021
Mobbing i dyskryminacja w pracy

Mobbing, czyli m.in. zastraszanie, poniżanie, ośmieszanie, izolowanie lub dążenie do wyeliminowania pracownika z zespołu to zmora wielu przedsiębiorstw. Dowiedz się czym jest mobbing i jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy?

Czytaj więcej
Stres w pracy - na czym polega zarządzanie stresem w miejscu pracy?
15 lipca 2021
Stres w pracy - na czym polega zarządzanie stresem w miejscu pracy?

Stres motywuje, jednakże jego nadmiar kończy się poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi, a dla pracodawcy znacznym spadkiem wydajności zespołu. Jak przeciwdziałać stresowi w miejscu pracy?

Czytaj więcej
Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?
4 czerwca 2024
Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?

Zakup followersów na Instagramie to coraz popularniejsza strategia wśród osób pragnących szybko zwiększyć swoją widoczność na tej platformie. Czy warto to robić?

Czytaj więcej
Szkolenia mobbing, kursy mobbing

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych kursach i szkoleniach dotyczących mobbingu!