Akademia MSR/MSSF

O szkoleniu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu systemu MSSF/MSR i jego zastosowania w praktyce. Szkolenie polecane dla wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania oraz wyceny aktywów i pasywów w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości. Szczególnie zapraszamy księgowych i głównych księgowych oraz menedżerów z firm, które są notowane lub rozpatrują możliwości wejścia na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi, stosującymi MSSF.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
księgowi, główni księgowi oraz menedżerowie firm notowanych lub ubiegających się o wejście na giełdę,
księgowi, główni księgowi oraz menedżerowie firm kooperujących z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF,
księgowi, główni księgowi oraz menedżerowie firm będących oddziałami firm międzynarodowych,
osoby chcące zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania i wyceny aktywów i pasywów w świetle przepisów międzynarodowych.

Program szkolenia

Moduł I – sprawozdanie finansowe według MSSF
1. Wprowadzenie – zastosowanie standardów rachunkowości w Polsce i na świecie:
Wymogi zastosowania MSSF w Polsce
Podstawy prawne tworzenia MSSF/MSR oraz mechanizm wdrażania standardów do porządku prawnego UE
Konwergencja MSSF i US GAAP oraz dalsza ekspansja MSSF na świecie
Aktualne i przewidywane zmiany w MSSF

2.Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdania finansowego :
Prezentacja sprawozdań finansowych (MSR 1);
Zmiany szacunków, zmiany polityki rachunkowości i błędy (MSR 8);
Zdarzenia po dniu bilansowym (MSR 10);
Sprawozdawczość segmentów działalności (MSSF 8);
Śródroczna sprawozdawczość finansowa (MSR 34),
zysk na akcję (MSR 33)
zastosowanie MSSF po raz pierwszy


Moduł II - Aktywa trwałe według MSSF/MSR (18 h):
Rzeczowe aktywa trwałe (MSR 16),
Wartości niematerialne (MSR 38),
Nieruchomości inwestycyjne (MSR 40),
Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana (MSSF 5)
Utrata wartości aktywów (MSR 36)


Moduł III Instrumenty finansowe (18 h):
Instrumenty finansowe: prezentacja (MSR 32)
Instrument finansowe: ujmowanie i wycena (MSR 39),
Instrumenty finansowe: ujawnianie (MSSF 7)
Instrumenty finansowe (MSSF 9)


Moduł IV – aktywa obrotowe i elementy rachunku zysków i strat cz I
Zapasy (MSR 2) i umowy o budowę (MSR 11)
Koszty finansowania zewnętrznego (MSR 23)
Przychody (MSR 18),
Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej (MSR 20)
Świadczenia pracownicze (MSR19) oraz płatności w akcjach własnych (MSSF 2)


Moduł V – aktywa obrotowe i elementy rachunku zysków i strat cz I oraz rachunek przepływów pieniężnych
Rezerwy, aktywa i zobowiązania warunkowe (MSR 37)
Różnice kursowe (MSR 21),
Podatek dochodowy (MSR 12)
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7)


Moduł VI Połączenia jednostek gospodarczych i skonsolidowane sprawozdania finansowe (18 h):
Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. (MSR 27)
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych (MSR 28)
Udziały we wspólnych przedsięwzięciach (MSR31)
Połączenia jednostek gospodarczych ( MSSF 3).
Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (MSR 24).

Czas trwania

108 godzin

Prelegenci

Specjaliści - praktycy

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

40-005 Katowice

ul. Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
za całość
4 140
Cena zawiera:
  • autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, słodki poczęstunek.
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie przez stronę internetową:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/515/akademia-msrmssf-katowice

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!