Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dokumentacja-pracownicza-2017-r-gdynia-68743-id415

Informacje o szkoleniu

 • Dokumentacja pracownicza 2017 r.- Gdynia


  ID szkolenia: 68743
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Blick
  Jana z Kolna 6
  Gdynia
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Ekspert Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Udział w szkoleniu pozwoli usystematyzować, poszerzyć i zaktualizować wiedzę dotyczącą prowadzenia nie tylko samych akt osobowych, lecz również pozostałej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców.

W ciągu kilku godzin uczestnicy otrzymają prawdziwe kompendium wiedzy oraz gotowe i pewne – bo oparte na stanowiskach urzędowych (MRPiPS, PIP, GIODO i ZUS) – propozycje rozwiązania problemów.

W trakcie szkolenia prowadzący w przystępny i praktyczny sposób przedstawi m.in.:

poszczególne dokumenty gromadzone w aktach osobowych pracownika, począwszy od nawiązania, poprzez zmianę, aż po ustanie stosunku pracy i wydanie świadectwa pracy,
szczególną uwagę zwróci na dokonane w 2016 i 2017 r. zmiany w zasadach zawierania umowy o pracę, wydawania świadectwa pracy oraz ich treści,
zakres dokumentacji wymaganej przy zatrudnieniu cywilnoprawnym,
projektowane zmiany umożliwiające digitalizację akt osobowych oraz skracające okres ich archiwizowania.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji pracowniczej, niezależnie od stanu posiadanej wiedzy i doświadczenia. W szczególności zapraszamy do udziału osoby zatrudnione w działach personalnych lub aspirujące do tej pracy, jak również pracodawców.

Program szkolenia:

1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych, dokumentacji czasu pracy, płacowej i urlopowej)

Dokumenty tworzone indywidualnie dla każdego pracownika oraz obejmujące ogół załogi.
Złagodzenie od 2017 r. obowiązku utworzenia wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (tj. regulaminu pracy, wynagradzania i ZFŚS).
Dopuszczalność i zakres prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.
Zasady porządkowania dokumentacji pracowniczej (np. w razie zatarcia kary porządkowej lub ponownego zatrudnienia po przerwie).
Zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji firmy.
Obecny i projektowany okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Odpowiedzialność pracodawcy i osób prowadzących sprawy kadrowe za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników.
2. Nawiązanie stosunku pracy.

Zakres dokumentów i informacji uzyskiwanych od osób kandydujących do pracy.
Dopuszczalność żądania od kandydatów do pracy przedstawienia zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia o stosunku do służby wojskowej.
Dopuszczalność gromadzenia i przechowywania CV, listów motywacyjnych i innych dokumentów przesyłanych w procesie rekrutacyjnym.
Możliwość przechowywania w aktach osobowych kserokopii dowodów osobistych.
Ryzyko dyskryminacji w rekrutacji.
3. Pozostawanie w zatrudnieniu

Termin potwierdzenia pracownikowi rodzaju umowy oraz jej warunków.
Dokumenty, co do których pracownik potwierdza zapoznanie się z nimi na piśmie.
Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Obowiązki pracodawcy w zakresie badań lekarskich i szkoleń BHP wobec osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Ograniczenia w zatrudnieniu terminowym.
Okoliczności uzasadniające zawarcie umowy terminowej niepodlegającej ograniczeniom co do liczby umów i łącznego czasu ich trwania.
Dokumenty w aktach osobowych, które zawsze sprawdza inspektor pracy.
Sposoby dokonywania zmian w umowach o pracę (porozumienia, aneksy, wypowiedzenia zmieniające).
4. Ustanie zatrudnienia

Sposoby rozwiązania umów o pracę.
Niezbędne elementy wypowiedzenia, porozumienia stron, czy zwolnienia dyscyplinarnego.
Skuteczność ustnego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
Sposoby usunięcia wady prawnej wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia złożonego elektronicznie.
Skuteczność wypowiedzenia/rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, którego pracownik odmówił odbioru.
Nowe zasady wystawiania świadectw pracy.
Zasady wystawiania, korygowania i duplikowania świadectwa pracy (np. dla pracowników, którzy zakończyli pracę kilka lat temu).

Informacje o prelegentach:

Karol Lankamer
– prawnik, specjalizujący się w prawie pracy, absolwent podyplomowych Studiów Europejskich oraz studiów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
W latach 2007 – 2010 pracownik merytoryczny Działu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy.

W okresie zatrudnienia udzielił przeszło 40 tyś. ustnych i pisemnych porad z zakresu prawa pracy. Współautor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, w tym książek:

„Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze, komentarze, przykłady kompletna dokumentacja”,
„Podróże służbowe, zasady rozliczania, czas pracy, ubezpieczenia społeczne, opodatkowanie”,
„Świadczenia na rzecz pracowników, prawo pracy, konsekwencje podatkowe, prawo ubezpieczeń społecznych”,
„Zatrudnianie, czas pracy i wynagradzanie pracowników podmiotów leczniczych według nowej ustawy o działalności leczniczej” oraz
„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, prawa i obowiązki stron, wzory dokumentów, konsekwencje podatkowe”.
Doświadczony szkoleniowiec.
Aktualnie wspólnik w firmie doradczo – szkoleniowej „Pogotowie Kadrowe Lankamer – Prasołek Sp. J”.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 488,31 zł brutto Cena-397 zł zw. z VAT.- dla opłacających szkolenie ze środków publicznych.

Cena zawiera:

-udział w szkoleniu -materiały szkoleniowe -imienny certyfikat ukończenia szkolenia -przerwy kawowe oraz poczęstunki -indywidualne konsultacje u wykładowcy szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy poprzez wypełnienie z naszej strony: www.szkoleniaekspert.pl formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub word i przesłanie mailem bądź faksem.

Wydarzenie: Dokumentacja pracownicza 2017 r.- Gdynia