Dokumentacja pracownicza 2017 r.- Gdynia

O szkoleniu

Udział w szkoleniu pozwoli usystematyzować, poszerzyć i zaktualizować wiedzę dotyczącą prowadzenia nie tylko samych akt osobowych, lecz również pozostałej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców.

W ciągu kilku godzin uczestnicy otrzymają prawdziwe kompendium wiedzy oraz gotowe i pewne – bo oparte na stanowiskach urzędowych (MRPiPS, PIP, GIODO i ZUS) – propozycje rozwiązania problemów.

W trakcie szkolenia prowadzący w przystępny i praktyczny sposób przedstawi m.in.:

poszczególne dokumenty gromadzone w aktach osobowych pracownika, począwszy od nawiązania, poprzez zmianę, aż po ustanie stosunku pracy i wydanie świadectwa pracy,
szczególną uwagę zwróci na dokonane w 2016 i 2017 r. zmiany w zasadach zawierania umowy o pracę, wydawania świadectwa pracy oraz ich treści,
zakres dokumentacji wymaganej przy zatrudnieniu cywilnoprawnym,
projektowane zmiany umożliwiające digitalizację akt osobowych oraz skracające okres ich archiwizowania.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do wszystkich odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji pracowniczej, niezależnie od stanu posiadanej wiedzy i doświadczenia. W szczególności zapraszamy do udziału osoby zatrudnione w działach personalnych lub aspirujące do tej pracy, jak również pracodawców.

Program szkolenia

1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych, dokumentacji czasu pracy, płacowej i urlopowej)

Dokumenty tworzone indywidualnie dla każdego pracownika oraz obejmujące ogół załogi.
Złagodzenie od 2017 r. obowiązku utworzenia wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (tj. regulaminu pracy, wynagradzania i ZFŚS).
Dopuszczalność i zakres prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.
Zasady porządkowania dokumentacji pracowniczej (np. w razie zatarcia kary porządkowej lub ponownego zatrudnienia po przerwie).
Zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji firmy.
Obecny i projektowany okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Odpowiedzialność pracodawcy i osób prowadzących sprawy kadrowe za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników.
2. Nawiązanie stosunku pracy.

Zakres dokumentów i informacji uzyskiwanych od osób kandydujących do pracy.
Dopuszczalność żądania od kandydatów do pracy przedstawienia zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia o stosunku do służby wojskowej.
Dopuszczalność gromadzenia i przechowywania CV, listów motywacyjnych i innych dokumentów przesyłanych w procesie rekrutacyjnym.
Możliwość przechowywania w aktach osobowych kserokopii dowodów osobistych.
Ryzyko dyskryminacji w rekrutacji.
3. Pozostawanie w zatrudnieniu

Termin potwierdzenia pracownikowi rodzaju umowy oraz jej warunków.
Dokumenty, co do których pracownik potwierdza zapoznanie się z nimi na piśmie.
Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Obowiązki pracodawcy w zakresie badań lekarskich i szkoleń BHP wobec osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Ograniczenia w zatrudnieniu terminowym.
Okoliczności uzasadniające zawarcie umowy terminowej niepodlegającej ograniczeniom co do liczby umów i łącznego czasu ich trwania.
Dokumenty w aktach osobowych, które zawsze sprawdza inspektor pracy.
Sposoby dokonywania zmian w umowach o pracę (porozumienia, aneksy, wypowiedzenia zmieniające).
4. Ustanie zatrudnienia

Sposoby rozwiązania umów o pracę.
Niezbędne elementy wypowiedzenia, porozumienia stron, czy zwolnienia dyscyplinarnego.
Skuteczność ustnego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
Sposoby usunięcia wady prawnej wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia złożonego elektronicznie.
Skuteczność wypowiedzenia/rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, którego pracownik odmówił odbioru.
Nowe zasady wystawiania świadectw pracy.
Zasady wystawiania, korygowania i duplikowania świadectwa pracy (np. dla pracowników, którzy zakończyli pracę kilka lat temu).

Czas trwania

9.00-16.00

Prelegenci

Karol Lankamer
– prawnik, specjalizujący się w prawie pracy, absolwent podyplomowych Studiów Europejskich oraz studiów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
W latach 2007 – 2010 pracownik merytoryczny Działu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy.

W okresie zatrudnienia udzielił przeszło 40 tyś. ustnych i pisemnych porad z zakresu prawa pracy. Współautor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, w tym książek:

„Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze, komentarze, przykłady kompletna dokumentacja”,
„Podróże służbowe, zasady rozliczania, czas pracy, ubezpieczenia społeczne, opodatkowanie”,
„Świadczenia na rzecz pracowników, prawo pracy, konsekwencje podatkowe, prawo ubezpieczeń społecznych”,
„Zatrudnianie, czas pracy i wynagradzanie pracowników podmiotów leczniczych według nowej ustawy o działalności leczniczej” oraz
„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, prawa i obowiązki stron, wzory dokumentów, konsekwencje podatkowe”.
Doświadczony szkoleniowiec.
Aktualnie wspólnik w firmie doradczo – szkoleniowej „Pogotowie Kadrowe Lankamer – Prasołek Sp. J”.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Blick

Gdynia

Jana z Kolna 6

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
Cena-397 zł zw. z VAT.- dla opłacających szkolenie ze środków publicznych.
488
Cena zawiera:
  • -udział w szkoleniu -materiały szkoleniowe -imienny certyfikat ukończenia szkolenia -przerwy kawowe oraz poczęstunki -indywidualne konsultacje u wykładowcy szkolenia
Zapisz się

Organizator

Ekspert Sp. z o.o.
77-100 Bytów
Udorpie 83C
woj. pomorskie
Nie sprzedajemy szkoleń. My realizujemy Twoje marzenie bycia najlepszym w branży. Ekspert Sp. z o.o. jest firmą szkoleniowo doradczą. Stanowimy zespół doświadczonych organizatorów szkoleń i konferencji. W ramach naszej działalności, poprzez ć...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy poprzez wypełnienie z naszej strony: www.szkoleniaekspert.pl formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub word i przesłanie mailem bądź faksem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ekspert Sp. z o.o.
77-100 Bytów Udorpie 83C
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!