MSR/MSSF w praktyce

O szkoleniu

-
Kto powinien wziąć udział?
-

Program szkolenia

Dzień I

Sprawozdania finansowe - prezentacja, ujawnienia, zagadnienia ogólne

1. Część opisowa sprawozdania - największe wyzwania (MSR 1):
* Opis zasad wyceny
* Kluczowe założenia i niepewność szacunków
* Zarządzanie kapitałem własnym
2. Klasyfikacja kosztów i przychodów - co jest kosztem finansowym a co operacyjnym
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7)
4. Czym się różni sprawozdanie z pełnego dochodu od sprawozdania ze zmian w kapitale (MSR 1)
5. Sprawozdawczość śródroczna (MSR 34)
6. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym (MSR 10)

Majątek trwały i utrata wartości

1. Środki trwałe i wartości niematerialne - wycena początkowa, późniejsze zwiększenia wartości, amortyzacja, części składowe (MSR 16)
2. Nieruchomości Inwestycyjne ujęcie początkowe, wycena na dzień bilansowy, przeniesienia do środków trwałych i odwrotnie, zbycie nieruchomości, ujawnienia (MSR40)
3. Utrata wartości - zespół generujący przepływy pieniężne, budowa modelu, wycena spółki a wycena składników majątkowych, ujęcie w księgach (MSR 36)

Dotacje, Działalność zaniechana, Przychody

1. Dotacje do aktywów, dotacje do przychodów, moment rozpoznania, wycena (MSR 20)
2. Wycena przychodu ze sprzedaży dóbr, świadczenia usług, ustalenie momentu ujmowania przychodu, rabaty, ujawnienia (MSR 18)
3. Kontrakty budowlane(MSR11) - jak zastosować wycenę w praktyce, występujące najczęściej problemy, ujawnienia

Dzień II

Instrumenty finansowe, akcje własne, leasing

1. Definicje, klasyfikacja i wycena ,definicje, określenie kategorii instrumentu finansowego w dniu nabycia lub powstania , zasady wyceny na dzień bilansowy oraz utrata wartości, wbudowane instrumenty pochodne, rachunkowość zabezpieczeń:
* zabezpieczenie wartości godziwej,
* zabezpieczenie przepływów pieniężnych,
* zabezpieczenie inwestycji netto
* dokumentacja (MSR 39)
2. Ujawnienia i prezentacja :kapitały a zobowiązania finansowe, opis zasad wyceny, znaczenie instrumentów finansowych dla oceny pozycji finansowej i wyniku, kategorie ryzyka i zakres niezbędnych ujawnień (MSR 32)
3. Leasing rodzaje i znaczenie umów leasingowych, zasady kwalifikacji leasingu, prezentacja leasingu finansowego i operacyjnego, problemy związane z księgowaniem leasingu, leasing zwrotny (MSR 17)
4. wieczyste użytkowanie gruntów - problemy z klasyfikacją

Rezerwy, Zapasy, koszty finansowania zewnętrznego, Dotacje, Podatek dochodowy, świadczenia pracownicze

1. Kryteria ujęcia rezerw, wycena rezerw, zobowiązania warunkowe, aktywa warunkowe, ujawnienia, (MSR 37),
2. Ujęcie i wycena początkowa zapasów, wycena na dzień bilansowy, ujawnienia (MSR 2)
3. Koszty finansowania zewnętrznego - co się zmieniło, zasady kapitalizacji, ujawnienia, różnice do polskich zasad rachunkowości (MSR 23)
4. Zasady ujmowania i ujawnienia podatku dochodowego (MSR 12)
5. Rodzaje świadczeń pracowniczych, krótkoterminowe świadczenia pracownicze, świadczenia po okresie zatrudnienia, inne świadczenia długoterminowe, świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy , ujawnienia (MSR 19)

Połączenia jednostek gospodarczych, konsolidacja, transakcje z podmiotami powiązanymi

1. Techniki konsolidacji, (MSR 27)
2. inwestycje w jednostki stowarzyszone (MSR 28)
3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach (MSR 31)
4. Ujawnienia informacji na temat podmiotów powiązanych (MSR 24)
5. Skutki zmian kursów walut- przeliczanie sprawozdań podmiotów zagranicznych( MSR 21)

Czas trwania

2 dni = 16 godzin szkoleniowych

Prelegenci

Agnieszka Kowalczuk

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

-

Poznań

-

woj. wielkopolskie

-

Katowice

-

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
-
850
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków
ul. Zielony Most 8
woj. małopolskie
Intencją powołania Spółki ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. (członek Grupy ECDDP)) było połączenie Państwa potrzeb szkoleniowych z najlepszą praktyką dostępną na ogólnopolskim rynku. Od 2006 roku czerpiąc doświadczenie i zaplecze merytoryczne z pozostał...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na ecddp.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków ul. Zielony Most 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!