ZMIANY W PRAWIE PRACY I UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH – PRAKTYCZNE ASPEKTY I ORZECZNICTWO

O szkoleniu

CELEM SZKOLENIA JEST:
-Przekazanie niezbędnej wiedzy o prawidłowym stosowaniu instrumentów prawnych w zarządzaniu pracą pracowników,
–Doskonalenie i rozwijanie umiejętności w praktycznym stosowaniu przepisów kodeksu pracy w działalności przedsiębiorstwa,
-Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym – w tym w szczególności z najnowszymi zmianami w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do : do kadry kierowniczej i specjalistów działów kadrowo-płacowych, księgowości ,prawnych, firm zajmujących się obsługą i outsourcingiem kadrowym, osób prowadzących sprawy pracownicze w firmach.

Program szkolenia

I. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – istota, zakres i funkcje:
- podstawy funkcjonowania ZFŚS,
- istota i zakres pomocy socjalnej,
- podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych: pracownicy, członkowie rodzin, emeryci i renciści w świetle najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów i Izb Skarbowych,
- prawa i obowiązki stron stosunku pracy z zakresie pomocy socjalnej.

2. Obowiązek tworzenia funduszu świadczeń socjalnych - zwolnienia wynikające z obowiązującego prawa i orzecznictwa:
- obowiązek tworzenia ZFŚS,
- podmioty zwolnione z utworzenia funduszu.

3. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
- regulamin jako podstawa funkcjonowania ZFŚS,
- zasady finansowania ZFŚS.
- zasady dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zasady obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych w danym
zakładzie pracy.

4. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem - a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS – w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów i ZUS – SKŁADKI ZUS W ŚWIETLE WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 16.09.200R. (I UK 121/09):
- bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, „gruszka”, bilety do kina/teatru – zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień Izb Skarbowych i kontroli ZUS,
- zasady przeprowadzania kontroli ZUS w firmie,
- świadczenia socjalne, a składki ZUS – wyrok SN z 16.09.2009r.,
- zasady obrony firm przed niekorzystnymi ustaleniami kontroli ZUS.

II. ZMIANY W PRAWIE PRACY I UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH 2011/2012R. – W ŚWIETLE EXPOSE PREMIERA I USTAWY Z DNIA 16.09.2011R. O REDUKCJI NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW.

I. Ustawa z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców – data wejścia w życie 01.01.2012r.:
- zmiana w zaległych urlopach – do 30 września roku następnego,
- zmiana w terminie przedawnienia składek ZUS,
- zmiana obowiązku przechowywania deklaracji i raportów imiennych,

III. ZMIANY W ZASADACH WYSTAWIANIA ŚWIADECTW PRACY I BADAŃ WSTĘPNYCH DLA PRACOWNIKÓW - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 2011r., nr 36, poz. 18):
- zmiana art. 97 Kodeksu Pracy - obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy obejmującego zakończone okresy zatrudnienia – termin 24 m-ce,
- omówienie zasad prawidłowego i terminowego wydawania świadectwa pracy,
- zmiana art. 229 Kodeksu Pracy - badania wstępne osób przyjmowanych ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach prac,
- zasady prawidłowego i terminowego kierowania pracowników na badania wstępne i okresowe – W ŚWIETLE KONTROLI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY.
- data wejścia w życie obu zmian: 21 marzec 2011r.

IV. NOWE ZASADY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW – OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW W ŚWIETLE ZMIAN I KONTROLI PIP W W/W ZAKRESIE:
- definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- świadczenia obligatoryjne i fakultatywne dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe – urlopy szkoleniowe dla pracowników,- umowa szkoleniowa – zasady zawierania i obowiązek „odpracowania” przez pracowników,
- sposoby rozwiązania kwestii podnoszenia kwalifikacji przez pracowników – w świetle obowiązującego prawa.

V. REWOLUCJA W EMERYTURACH: WYDŁUŻENIE i ZRÓWNANIE WIEKU EMERYTALNEGO DO LAT 67, EMERYTURY CZĘŚCIOWE.
I. Ustawa o nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz innych ustaw – data wejścia w życie: 01.01.2013r.:
- stopniowe zrównanie i wydłużanie wieku emerytalnego DO LAT 67 i zapoznanie z tabelą zmian,
- omówienie nowych zasad przechodzenia na emeryturę po 01.01.2013r.,
- omówienie zasad i warunków przechodzenia na tzw. emerytury częściowe.
II. USTAWA z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – NOWE ZASADY PRZELICZANIA EMERYTUR
- omówienie nowych zasad przeliczania emerytur od 01.10.2011r.
III. Ustawa o emeryturach pomostowych z 19 grudnia 2008 r. – zasady przyznawania i wypłaty emerytur pomostowych:
- prawo do emerytury pomostowej,
- uprawnieni do emerytur pomostowych – katalog zawodów,
- zasady obliczania wysokości emerytury pomostowej,
- zasady wypłaty emerytur pomostowych.
IV. Renta z tytułu niezdolności do pracy – zasady orzekania przez ZUS o niezdolności do pracy – PLANOWANE ZMIANY W SPOSOBIE PRZYZNAWANIA I NALICZANIA WYSOKOŚCI:
- prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
- ZMIANY W SPOSOBIE NALICZANIA WYSOKOŚCI RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY,
- wniosek i niezbędna dokumentacja do renty z tytułu niezdolności do pracy (prawidłowe wypełnianie, praca na drukach i wzorach),
- orzekanie o niezdolności do pracy – Komisje Lekarskie ZUS,
- Odwoławcza Komisja Lekarska – jako instancja odwoławcza od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS – zasady wnoszenia sprzeciwu,
- okresy pobierania i rodzaje niezdolności do pracy,
- zasady wnoszenia odwołań od decyzji odmawiającej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy – praca na dokumentach
- zasady dorabiania na rencie z tytułu niezdolności do pracy.
V. Art. 29 i art. 46 ustawy o emeryturach i rentach z FUS – prawo do emerytury na starych zasadach – obowiązujących do 31.12.2008r.
- omówienie ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw – obowiązek rozwiązaniu stosunku pracy lub zawieszenia emerytury przez pracującego emeryta,
- omówienie zasad wnoszenia odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w przypadku zawieszenia od 01.10.2011r. emerytury przez ZUS z urzędu.
VI. Kadry – zasady prawidłowego prowadzenia akt osobowych w firmie:
a. teczka kadrowca,
b. pracownik od przyjęcia do zwolnienie (wzory druków),
c. urlop wypoczynkowy pracownika,
d. ubezpieczenie społeczne,
e. rozliczanie czasu pracy i godzin nadliczbowych,
f. karty ewidencji czasu pracy,
g. warunki zatrudnienia.

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wyższych Uczelniach i Polskiej Akademii Nauk, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków. Doświadczony trener
od wielu lat prowadzący szkolenia oraz doradztwo dla przedsiębiorstw oraz konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1 890
Cena zawiera:
  • pobyt: od 12.12.2012(kolacja) do 15.12.2012 r.(obiad), zakwaterowanie w pokojach 2-os. (do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT), pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie i fakturę wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!