Kurs

Kurs zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających (30 h)

O kursie

KURS KOŃCZĄCY SIĘ EGZAMINEM, 30 GODZINNY REALIZOWANY W CIĄGU 4 DNI.

W odróżnieniu od studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, kurs ma charakter wyłącznie praktyczny i jest prowadzony przez jednego trenera praktyka, sprawującego ścisły nadzór merytoryczny nad całością kursu.

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć ściśle praktycznych, prowadzonych metodą warsztatową, opartych na przygotowanych wcześniej wzorcowych dokumentach i przykładach praktycznych (case study).

Atutem kursu jest bardzo wysoka jakość merytoryczna zajęć gwarantowana przez prowadzącego wieloletniego pracownika organu kontroli państwowej, mającego za sobą ponad 2000 godzin szkoleń z zakresu zamówień publicznych, prowadzącego zajęcia na dwóch uczelniach (studia podyplomowe), prowadzącego szkolenia z zamówień publicznych dla administracji centralnej (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Nadzoru Finansowego, Komenda Główna Policji, Biuro Logistyki Wywiadu RP, RIO w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu i wiele innych), stałego współpracownika miesięcznika „Przetargi Publiczne”, akredytowanego eksperta KFE, autora wielu opracowań monograficznych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych (między innymi „Kontrola zamówień publicznych” Presscom 2010, „Zamówienia do 14.000 euro i tryby niekonkurencyjne” Presscom 2013, „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – komentarz do zmian w ustawie” ODDK 2012).

W ramach kursu przygotowano jeden moduł poświęcony wyłącznie rozwiązywaniu problemów indywidualnych zgłoszonych przez jego uczestników.

Materiały przygotowane dla uczestników obejmują między innymi kilkaset symulacji praktycznych wraz z rozwiązaniami omówionym w trakcie zajęć, wzorcowe specyfikacje istotnych warunków zamówienia, komplet przepisów z zakresu zamówień publicznych, orzecznictwo, stanowiska i wyjaśnienia UZP, RIO i innych organów itp

Kurs kończy się egzaminem obejmującym przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozwiązanie około 20 problemów przygotowanych przez prowadzącego, które mogą pojawić się w trakcie jego prowadzenia.
Dlaczego warto wziąć udział?

Głównym celem 30-godzinnego kursu zamówień publicznych jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do samodzielnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, ale także postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej progu kwotowego uzasadniającego stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych (zamawiający) lub sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu (wykonawcy).

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po Kursie pod kątem:

Wiedzy: Uzyskanie wiedzy nt. specyfiki rynku zamówień publicznych, oraz aktualnych podstaw prawnych systemu zamówień publicznych, praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego, korzyści i zagrożeń wynikających z udziału w rynku zamówień publicznych, systemu ochrony praw wykonawców, roli i znaczenia SIWZ ( specyfikacji istotnych warunków zamówienia ). Zaznajomienie z zasadami udzielania i ubiegania się o zamówienie publiczne, rodzajami ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych

Umiejętności: Nabycie umiejętności realizacji postępowań o udzielenie zamówienia, oraz nowych kwalifikacji cieniowanych przez pracodawców.

Postaw społecznych: Udział w szkoleniu przygotuje Zamawiających i Wykonawców do pewniejszego i skutecznego realizowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnik zdobędzie cenne i praktyczne umiejętności, dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach. Uczestnik w sposób pewniejszy i skuteczny będzie realizował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie oceny prawidłowości dokonania czynności ustalenia wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamawiającego i doboru właściwego trybu.

Kto powinien wziąć udział?

Program kursu jest przygotowany tak, aby mogły w nim uczestniczyć zarówno osoby zaczynające prace z zamówieniami publicznymi (początkujący) jak i osoby posiadające zaawansowaną wiedzę na temat zamówień publicznych. Każde zagadnienie omawiane jest bowiem od podstaw, następnie jednak poruszane są jego najbardziej szczegółowe elementy oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska organów kontroli. 

Program kursu

PAMIĘTAJ ŻE MOŻESZ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ KURSU

1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa);

 • źródła prawa wspólnotowego – charakterystyka i zakres obowiązywania w krajach członkowskich rola orzecznictwa ETS w systemie zamówień publicznych.

 • źródła prawa krajowego

 • stosowanie kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych w Prawie zamówień publicznych,

2. Zakres podmiotowy ustawy.

 • jednostki sektora finansów publicznych i ich związki

 • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

 • podmioty (instytucje) prawa publicznego

 • zamawiający sektorowi:

 • podmioty spoza sektora finansów publicznych

 • stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu zadań własnym jednostkom organizacyjnym lub własnym spółkom.

3. Wyłączenia przedmiotowe (art. 4 PZP)
4. Ustalanie wartości zamówienia publicznego

 • jak szacować wartość zamówienia na roboty budowlane?

 • jak szacować wartość zamówienia na na usługi i dostawy powtarzające się okresowo?

 • jak szacować wartość zamówienia na pozostałe dostawy i usługi?

 • jak zachować należytą staranność przy szacowaniu wartości zamówienia?

 • szacowanie wartości zamówienia a plan zamówień

 • zamówienia nieobjęte planem zamówień (zamówienia odrębne)

 • zamówienia udzielane w częściach

 • jak uniknąć zakazanego podziału zamówienia? (reguły interpretacyjne)

 • jak szacować wartość zamówienia na zamówienia finansowane z środków UE?

 • uwzględnianie zamówień uzupełniających i prawa opcji

5. Zamówienia, których wartość nie przekracza 30.000 euro

6. Jak właściwie wybrać i zastosować tryb postępowania

 • tryby otwarte (konkurencyjne): przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony

 • zapytanie o cenę

 • zamówienie z wolnej ręki, w tym:

- zamówienie z wolnej ręki w sytuacji gdy występuje jeden wykonawca
- zamówienie z wolnej ręki w sytuacji nadzwyczajnej potrzeby
- zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe
- zamówienie z wolnej ręki na zamówienia uzupełniające.

7. Zasada bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu

 • kiedy należy się wyłączyć z postępowania?

 • osoby podlegające wyłączeniu

 • jak i kiedy należy złożyć oświadczenie o występowaniu lub braku przesłanek wyłączenia?

 • odpowiedzialność karna

 • odpowiedzialność dyscyplinarna

 • jakie są konsekwencje wyłączenia z postępowania?

8. Zasada jawności

 • zasady udostępniania informacji o postępowaniu

 • kiedy można zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?

 • jak ocenić czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest zasadne?

9. Zasada pisemności

 • zasada pisemności a tzw. szybkie formy porozumiewania się w postępowaniu (faks, e-mail)

 • kodeksowa teoria doręczenia

9Aa.  Komunikacja między zamawiającymi a wykonawcami.
b) Elektroniczna dostępność dokumentów – jakie dokumenty należy udostępnić online?
c) Elektroniczne przekazywanie ogłoszeń
− Biuletyn Zamówień Publicznych i Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
− Strona internetowa,
− Miejsce publicznie dostępne - czy ogłoszenie musi być wyświetlane na elektronicznej tablicy?
d) Składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – przypadki umożliwiające stosowanie formy pisemnej.
e) Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych - zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie
dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
f) Umowy w sprawie zamówienia, jej aneksy oraz czynności dokumentujące pracę Zespołu do nadzoru nad udzielonym zamówieniem mają być sporządzane w formie elektronicznej?
g) Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.

h) Mini portal e-zamówienia UZP:

 1. Omówienie instrukcji użytkowania portalu,

 2. Logowanie do portalu,

 3. Kroki postępowania zamawiającego,

 4. Kroki postępowania wykonawcy,

 5. Formularze zamawiającego,

 6. Formularze wykonawcy,

 7. Szyfrowanie i deszyfrowanie plików

10. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?

 • dialog techniczny

 • jak opisać przedmiot zamienia na roboty budowlane?

- dokumentacja projektowa (zasady sporządzania, konsekwencje nieprawidłowego przygotowania)
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót – funkcje
jak opisać przedmiot zamienia w sposób nienaruszający zasady uczciwej konkurencji?
- dyskryminacja bezpośrednia
- dyskryminacja pośrednia
- wskazanie znaków towarowych, producenta, pochodzenia, patentów itp.
- jak zapewnić możliwość weryfikacji równoważności ofert w odniesieniu do wymagań zamawiającego?

 • podwykonawstwo

11. Przygotowanie kryteriów oceny ofert.

 • zasady wyboru kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego oraz przedmiotu zamówienia

 • jak właściwie zbilansować kryteria oceny ofert?

 • kryteria mierzalne oraz kryteria niemierzalne

 • jak określić zasady oceny ofert z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania specyfikacji w zakresie kryteriów oceny ofert)

 • jak ocenić oferty z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania ofert, warsztaty oceny ofert przez komisję przetargową)

12. Jak skonkretyzować warunki udziału w postępowaniu (pozytywne) oraz ocenić ich spełnianie przez wykonawców?

 • funkcja warunków udziału w postępowaniu

 • zasady wskazywania warunków udziału w postępowaniu w specyfikacji i ogłoszeniu

 • jak konkretyzować warunki udziału w postępowaniu (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu)

- uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
- wiedza i doświadczenie
- potencjał kadrowy
- potencjał techniczny
- sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy

 • wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

 • weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu

 • wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

 • zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów

 • korzystanie z zasobów innych podmiotów.

 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

 • warsztaty przygotowywania warunków udziału w postępowaniu

 • warsztaty przygotowania oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu

 • warsztaty oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

13. Jak stosować przesłanki wykluczenia z postępowania?

 • funkcja przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu

 • przesłanki wykluczenia nie związane z prowadzonym postępowaniem

- niewłaściwe wykonywanie zamówień
- upadłość, likwidacja,
- zaleganie z opłatami publicznymi (podatki, składaki ZUS i KRUS)
- karalność

 • przesłanki związane z danym postępowaniem

- wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania
- niewniesienie wadium
- nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania
- niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
- uczestnictwo w grupie kapitałowej

 • wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu

 • wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania

 • zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów

 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia

 • warsztaty przygotowywania specyfikacji w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania

 • warsztaty przygotowania oferty w zakresie w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania

 • warsztaty oceny spełniania przesłanek wykluczenia z postępowania

14. Wadium.

 • istota wadium, jego cele i funkcje w zamówieniach publicznych

 • formy wnoszenia

 • gwarancja ubezpieczeniowa i gwarancja bankowa – problemy praktyczne

 • kiedy i jak prawidłowo zwrócić wadium?

 • kiedy i jak prawidłowo zatrzymać wadium?

 • wadium wnoszone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

 • niewniesienie wadium jako przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania

 • kiedy i jak przedłużać ważność wadium?

 • jak zaliczyć wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

15. Ogłoszenia związane z postępowaniem.

 • ogłoszenie o zamówieniu

- jak właściwe sporządzić ogłoszenie? (warsztaty pisania ogłoszeń w oparciu o formularze wynikające z rozporządzeń)
- jak właściwie zamieścić ogłoszenie oraz udokumentować ten fakt?
- jak wyznaczyć terminy składania ofert (wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)?
- jak dokonać zmian w ogłoszenia o zamówieniu?
- konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu

 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym

- konsekwencje zamieszczenia ogłoszenia
- konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia (możliwość i terminy wniesienia odwołania, możliwość unieważnienia umowy)
- jak właściwe sporządzić ogłoszenie?

 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 • jak poprawnie przygotować treść specyfikacji?

 • jak udostępniać specyfikację?

 • jak zmieniać i wyjaśniać treść specyfikacji?

 • jak i kiedy zwołać zebranie wykonawców?

 • warsztaty pisania specyfikacji – z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia interesów zamawiającego oraz zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym:

- wskazanie terminu wykonania zamówienia
- informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
- opis sposobu przygotowywania ofert
- miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
- opis sposobu obliczenia ceny (konsekwencje wyboru sposobu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy)
- informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
- opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
- informacja o zamówieniach uzupełniających
- podwykonawcy
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
- zaliczki dla wykonawców
- możliwości unieważnienia postępowania
- przewidywane zmiany umowy
- żądania dotyczące dokumentów przedmiotowych i właściwego umocowania osób podpisujących ofertę.
- inne obligatoryjne i fakultatywne elementy specyfikacji

17. Procedura składania ofert.

 • otwarcie ofert

 • oferty złożone po terminie

 • zmiana i wycofanie oferty

 • jak właściwie wypełnić obowiązki informacyjne zamawiającego?

 • jak ocenić oferty o równej punktacji lub takiej samej cenie?

 • w jaki sposób wyciągnąć konsekwencje wobec wykonawcy uchylającego się od od zawarcia umowy?

 • powtórzenie czynności w postępowaniu (na skutek wniosku wykonawcy lub na skutek orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej)

 • przedłużenie terminu związania ofertą

18. Jak przygotować ofertę oraz jak ocenić ofertę?

 • oferta jako oświadczenie woli

 • treść i forma oferty z punktu widzenia wymagań specyfikacji

 • jak zapewnić i ocenić właściwą reprezentację wykonawcy? (pełnomocnictwo; uzupełnianie pełnomocnictw)

 • wyjaśnianie treści oferty

 • jak dokonać poprawienia omyłek w ofercie?

 • jak ocenić przesłanki odrzucenia oferty?

- niezgodność z ustawą
- niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji
- czyn nieuczciwej konkurencji
- rażąco niska cena
- błędy w obliczeniu ceny (w tym problematyka zastosowania właściwej stawki podatku VAT)
- nieważność na podstawie odrębnych przepisów

 • dokumenty potwierdzające że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe)

 • warsztaty pisania ofert

 • warsztaty oceny ofert

19. Przesłanki unieważnienia postępowania.

20. Środki ochrony prawnej.

 • poinformowanie przez wykonawcę o czynności zamawiającego lub jego zaniechaniu dokonanym niezgodnie z prawem

 • jak złożyć odwołanie lub przystąpienie?

 • jak złożyć skargę do sądu?

 • procedura odwoławcza.

21. Umowy o zamówienie publiczne

 • forma umowy

 • jak przygotować treść umowy aby zagwarantować realizację interesów zamawiającego?

 • jak zmienić umowę o zamówienie publiczne?

 • okres na jaki może zostać zawarta umowa

 • jak egzekwować roszczenia? (kary umowne, odsetki, odszkodowania).

 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 • nieważność umowy (nieważność względna i bezwzględna, procedura, konsekwencje, kary finansowe nakładane przez KIO)

 • rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

22. Jak prawidłowo dokumentować postępowanie?

 • warsztaty sporządzania protokołu z postępowania w każdym trybie

 • załączniki do protokołu

 • jak prawidłowo przechowywać dokumentację z postępowania?

23. Sprawozdawczość o udzielonych zamówieniach publicznych.

24. Elektronizacja zamówień publicznych od 10.2018r.

 • Formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym (pisemna i elektroniczna).

 • Podpis elektroniczny.

 • Zasada pisemności w Prawie zamówień publicznych.

 • Elektronizacja zamówień publicznych w okresie przejściowym do 18.10.2018 r.

 • Elektronizacja zamówień publicznych po wejściu w życie przepisów rozdziału 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (od dnia 18.10.2018 r.).

 • Definicja środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego. Elektroniczna kopia dokumentu.

 • Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych obowiązkowe od 18.10.2018 r.:

- wymagania techniczne;

- wymagania bezpieczeństwa danych;

 • Prowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej krok po kroku:

- przesyłanie i zmiany ogłoszeń;

- wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty;

- złożenie oferty;

- złożenie oświadczeń, o których mowa w art.25a ustawy;

- złożenie dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy;

-uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy;

- wyjaśnianie treści oferty w trybie art. 87 ustawy;

-obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania (art. 92 ustawy);

-podpisanie umowy;

-faktury elektroniczne.

 • Możliwości odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej.

 • ESPD – przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego.

 • ESPD – przygotowywanie i składanie JEDZ przez wykonawców od kwietnia 2018 r..

 • Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

30 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

K. P - Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse publiczne” (autor artykułów i komentarzy eksperckich), stały wykładowca na Forum Przetargów Publicznych, największej konferencji w Polsce dotyczącej tematyki zamówień publicznych, autor monografii: „Wzorcowe Regulaminy Zamówień Publicznych z uwzględnieniem środków unijnych. Wzory dokumentów w postępowaniu. Komentarz” wyd. ODDK Gdańsk, „Nowa ustawa o finansach publicznych. Szczegółowe omówienie nowych regulacji” wyd. ODDK Gdańsk, „Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych” wyd. ODDK Gdańsk, „Kontrola zamówień publicznych” wyd. PRESSCOM, „Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych przez jednostki sektora publicznego przy realizacji zadań publicznych - komentarz, przykłady, dokumentacja" wyd. ODDK Gdańsk, „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyczny komentarz do zmian w ustawie" wyd. ODDK Gdańsk, „Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki" wyd. ODDK Gdańsk, „Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych” wyd. ODDK Gdańsk, „Nowe sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych” wyd. ODDK Gdańsk, „Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach” wyd. WOLTERS KLUWER i wiele więcej. Jest Akredytowanym Ekspertem ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011) otrzymał Certyfikaty podstawowy i zaawansowany ACL (program do wykrywania oszustw finansowych), ukończył roczny kurs finansów publicznych i rachunkowości budżetowej w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Lublinie .

Gdzie i kiedy

Lublin 24 - 27 marca 2022
Alter Sp. z o.o.

20-824 Lublin

Aleja Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Lublin 16 - 19 września 2021
Alter Sp. z o.o.

20-824 Lublin

Aleja Warszawska 102

woj. lubelskie

Zapisz się

Szkolenie stacjonarne
VAT ZW.
1400 PLN
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w Kursie zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z Kursu. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed Kursem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu - uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania Kursu zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN KURSU

1-4 dzień

 • godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
 • godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
 • godz. 13.15 - 15.30 /c.d. zajęć 3 godz./

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!