Budowanie zespołu: baza szkoleń i kursów w całej Polsce!

 • Znajdź szkolenie bądź kurs z budowania zespołu online oraz stacjonarnie
 • Zapoznaj się z programem zajęć, trenerami oraz ceną uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział poprzez nasz formularz rejestracji online
 • Znajdź szkolenie bądź kurs z budowania zespołu online oraz stacjonarnie
 • Zapoznaj się z programem zajęć, trenerami oraz ceną uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział poprzez nasz formularz rejestracji online
szkolenia z budowania zespołu
Przewiń stronę

Szkolenia budowanie zespołu: 28

 • Gdańsk, 9 - 10 listopada 2020
 • już od 1480 PLN
już od 1480 PLN
 • Warszawa, 15 - 16 września 2020
 • już od 1690 PLN
już od 1690 PLN
 • Warszawa, 10 - 11 lipca 2019
 • już od 1670 PLN
już od 1670 PLN
Artykuł

Budowanie zespołu – techniki budowania zespołu

W biznesie, tak jak i w sporcie, zgrany zespół to absolutna podstawa sukcesu. Dlaczego? To proste: tylko działając wspólnie można, wykorzystując potencjał każdego z członków teamu, osiągnąć efekt synergii. Dlatego w nowoczesnych organizacjach motywowanie ludzi i budowanie zespołu są priorytetami działań podejmowanych przez menadżerów. A w jaki sposób efektywnie zintegrować pracowników – tak, aby zaangażowali się we współpracę? Oto, co warto wiedzieć na ten temat.

Budowanie zespołu a motywowanie ludzi – jak łączą się te dwa elementy?
Silnie zmotywowani pracownicy są, jak można się domyślić, najbardziej produktywni. Im wyższy ich poziom zaangażowania w działalność organizacji, tym mniejsze staje się jednocześnie ryzyko, że odejdą z pracy. Dlatego nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi koncentruje się na pozytywnym i wszechstronnym motywowaniu pracowników.

Warto pamiętać, że teorie motywacji jasną mówią, że wysokie zaangażowanie jest wypadkową wielu czynników. Poza wysokością zarobków czy perspektyw na awans zawodowy ogromną rolę odgrywa atmosfera w miejscu pracy. A ta jest dobra wyłącznie, jeśli pracownicy umieją ze sobą współdziałać i dobrze czują się w swoim towarzystwie. Właśnie dlatego budowanie zespołu do absolutny fundament tworzenia sprawnej, nieustannie rozwijającej się organizacji.
Budowanie zespołu: od czego zacząć?
Na początek najważniejsze: budowanie zespołu to wieloetapowy proces, który jest rozciągnięty w czasie. Jak długo trwa? Tego nie da się do końca przewidzieć, ponieważ wszystko zależy m.in. od specyfiki zadań powierzonych danej grupie osób, jej liczebności, indywidualnych osobowości każdego z członków, a przede wszystkim – od sprawności menedżera. To jego zadaniem jest ukierunkowanie pracy zespołu i wydobycie potencjału każdego jego członka.

Trzeba jednak pamiętać, że na powodzenie całego procesu wpływa bardzo wiele czynników, takich jak:
 • ustalenie odpowiedniej liczebności zespołu – zgodnie z badaniami naukowymi, jeden zespół nie powinien liczyć więcej niż 25 osób (większa liczba osób może powodować problemy z komunikacją bezpośrednią i koordynacją realizacji zadań), ale ich liczba powinna być dopasowana do specyfiki zadań. Zbyt mało osób może spowodować przeładowanie pracą, a co za tym idzie – konflikty. Zbyt dużo – nadmierne rozproszenie obowiązków i odpowiedzialność;
 • dobór właściwych osób do zespołu – tu ogromną rolę odgrywają nie tylko zasoby wiedzy i kompetencji poszczególnych pracowników, ale również ich osobowości. Przykładowo, zbyt dużo osób o „silnym charakterze” w małej grupie może zwiększać ryzyko powstawania konfliktów. Z drugiej strony brak wewnętrznych liderów może osłabić zaangażowanie teamu.
Etapy team buildingu
Zgodnie z klasyczną teorią budowania zespołu, autorstwa B.W. Tuckmana i M.A.C. Jensena, wyróżnia się pięć etapów team buildingu.

Formowanie się zespołu

Ten etap zaczyna się, gdy osoby mające ze sobą pracować – czy to przy realizacji konkretnego projektu, czy w ramach jednej komórki organizacyjnej – spotykają się ze sobą po raz pierwszy. Początkowe wrażenie, jakie na sobie wywierają, może się przekładać na późniejsze relacje. Na tym etapie menadżer musi zadbać o to, aby poszczególne jednostki zaczęły identyfikować się z grupą, a więc zaczęły myśleć w kategoriach „my”, a nie „ja”.

Docieranie się” zespołu

To najbardziej burzliwy okres działalności zespołu, w którym pojawia się coraz silniejszy konflikt interesów, a jednocześnie członkom towarzyszą zniechęcenie i pesymistyczne nastroje. Pojawia się też często bunt i spory. Menadżer musi się wykazać umiejętnością zarządzania konfliktem oraz doprowadzić do tego, by napięcie doprowadziło do konstruktywnych wniosków dla dalszej organizacji pracy.

Normalizacja

Konflikt przeradza się w konstruktywną rozmowę o zasadach organizacji zespołu. Są wypracowywane wewnętrzne „reguły gry”. Członkowie zespołu coraz lepiej poznają się nawzajem, nabierają do siebie zaufania. Lider na tym etapie powinien stanąć nieco z boku, pozwalając swoim ludziom się zorganizować.

Wykonanie

To moment, w którym zespół jest całkowicie ukształtowany i pracuje z najwyższą efektywnością.

Piąty etap – zamknięcie – odnosi się jedynie do zespołów powoływanych do wykonania jednego, konkretnego zadania.
Co sprzyja budowaniu silnych zespołów?
Menadżer, którego interesuje skuteczne motywowanie ludzi do wspólnej pracy, powinien zadbać o:
 • wyznaczenie jasnego celu działania, do którego będzie dążył zespół,
 • partnerską współpracę i konsultacyjny model zarządzania – z uwzględnieniem zdania poszczególnych członków zespołu,
 • zapewnienie członkom teamu odpowiedni poziom autonomii, który zbuduje poczucie współodpowiedzialności za realizację celów,
 • efektywny podział ról i obowiązków – tak, aby wykorzystać potencjał każdego pracownika,
 • przejrzystą komunikację, a zwłaszcza sprawne rozwiązywanie konfliktów.
Szkolenia z budowania zespołów w 2020 roku
Jak zatem wynika z powyższego, to właśnie rola, którą sprawuje lider, jest kluczowa w procesie team-buildingu. Dlatego menadżerowie chętnie korzystają ze szkoleń w tym obszarze, nieustannie poszerzając kwalifikacje związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w skali zespołu, komórki czy działu. Wiele szkoleń menedżerskich dotyczących czy to budowania zespołu czy kierowania już istniejącym zespołem, motywowania, a także rekrutacji pracowników dostępne są w formule tzw. szkoleń otwartych. Oznacza to, że menedżer może dołączyć do grupy otwartej i uczestniczyć w jej zajęciach, co zresztą pozwala uczyć się nie tylko od trenera, ale też innych uczestników. Każda osoba w sposób naturalny dysponuje bowiem pewnym stylem komunikacji interpersonalnej i podejściem do zarządzania ludźmi. Uczestnictwo w szkoleniu otwartym pozwala obserwować rozmaite style menedżerskie oraz przećwiczyć zdobytą wiedzę w praktyce. Co ważne, szkolenia otwarte z budowania zespołów finansowo są znacznie bardziej dostępne w porównaniu do szkoleń zamkniętych.
Budowanie zespołu – techniki budowania zespołu