Szkolenia podatek PIT: szkolenia i kursy z podatku PIT!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów z podatku PIT organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program warsztatów, kursów i szkoleń PIT oraz ich ceny
 • Zarejestruj się przez nasz bezpłatny formularz rejestracji online
kursy i szkolenia PIT

Szkolenia PIT: 25

 • już od 369 zł
369 zł
 • już od 390 zł
390 zł
 • już od 350 zł
350 zł
 • już od 320 zł
320 zł
 • już od 144 zł
144 zł
 • już od 390 zł
390 zł
 • już od 390 zł
390 zł
Artykuł

Podatek dochodowy PIT: szkolenia i kursy z podatku PIT.

Każdy obywatel jest zobowiązany do odprowadzania podatków na rzecz państwa – zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Najpowszechniejszym podatkiem bezpośrednim jest PIT, a więc podatek dochodowy od osób fizycznych. Czym dokładnie jest podatek PIT? Jak oblicza się podstawę do jego odprowadzenia? I jakie obowiązki związane z PIT dotyczą przedsiębiorców? Sprawdź nasz poradnik oraz szkolenia i kursy z podatku PIT organizowane online i stacjonarnie.

Czym dokładnie jest podatek dochodowy PIT?

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Sam skrót, którym powszechnie go określamy, pochodzi od angielskiej nazwy „Personal Income Tax” – która oznacza właśnie podatek od osiąganych osobiście dochodów. PIT jest podatkiem bezpośrednim, co oznacza, że bezpośrednio obciąża on podatnika i to on ma obowiązek odprowadzania go do odpowiedniego organu.

Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie związane z PIT jest Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350), jednak zapisy dotyczące tego tematu można znaleźć również w Konstytucji RP, jak również traktatach międzynarodowych.

Z jakich tytułów płaci się podatek dochodowy PIT?

Zgodnie z nazwą, podatek dochodowy jest uiszczany z tytułu przychodów, jakie osoba fizyczna uzyskała za dany rok rozliczeniowy. Jest zobowiązana do ich przedstawienia w deklaracji podatkowej – termin jej złożenia przez podatnika przypada na 30 kwietnia roku następującego po okresie rozliczeniowym.

Przychody, które są obejmowane podatkiem PIT, można podzielić na te związane z pracą oraz z majątkiem. Najważniejsze z nich to przychody:

 • ze stosunku służbowego – tj. stosunku pracy,
 • ze świadczeń rentowo-emerytalnych,
 • z działalności wykonywanej osobiście (tj. np. związanej z wykonywanymi umową zlecenia czy umową o dzieło),
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej osobiście,
 • z określonych obszarów działalności rolnej,
 • z wejścia w posiadanie nieruchomości lub ich części,
 • z najmu, podnajmu, dzierżawy lub pokrewnej umowy, która była źródłem dochodu,
 • z kapitałów pieniężnych oraz praw majątkowych,
 • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części.

Co do zasady, w Polsce obowiązuje tzw. zasada rezydencji, co oznacza, że podatnik mieszkający na terenie kraju jest zobowiązany do odprowadzaniu tutaj podatków ze wszystkich źródeł przychodu, także tych spoza państwa. Również osoby, które nie są rezydentami w Polsce, ale uzyskują tutaj przychód, są zobowiązane do odprowadzania podatku PIT.

Istnieje także szereg przedmiotowych oraz podmiotowych zwolnień z podatku – ulgi przysługują m.in. małżonkom.

Jakie są stawki podatku PIT w Polsce?

Podatek PIT w Polsce ma charakter progresywny, co oznacza, że jego stawka jest uzależniona od wysokości przychodów. Wprowadzona w ubiegłym roku nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym wprowadziła dodatkowo próg wiekowy, zgodnie z którym osoby poniżej 26. roku życia osiągające przychody poniżej I progu podatkowego (tj. mniej niż 85 528 zł brutto w roku podatkowym) są zwolnione z konieczności płacenia PIT.

Gdy zaś chodzi o skalę podatkową, w Polsce obowiązują dwa progi: 17% oraz 32%.

 • podatek PIT w wysokości 17% odprowadzają osoby, u których suma przychodów w roku podatkowym nie przekroczyła 85 528 zł brutto,
 • stawka 32% obowiązuje na przychody powyżej 85 528 zł brutto – warto podkreślić, że wyższy podatek jest naliczany wyłącznie od kwoty powyżej tej wartości.

Należy pamiętać, że ostateczna kwota do zapłaty jest pomniejszona o elementy zmniejszające wymiar podatku.

PIT z perspektywy przedsiębiorcy – o czym warto wiedzieć?

Przedsiębiorcy odprowadzają zaliczek na podatek dochodowy w imieniu swoich pracowników, jak również zleceniobiorców. Odpowiadają „z urzędu” za ich prawidłowe wyliczenie, pobranie i odprowadzenie, przez co stają się w efekcie płatnikiem.

Pracodawca ma do wyboru:

 • miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy pracowników (PIT 4),
 • miesięczną zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy pracowników (PIT 8).

Rozliczenie musi nastąpić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odprowadzana jest zaliczka.

Pracodawca jest również zobowiązany:

 • do 31 stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym przesłać do urzędu skarbowego deklarację PIT-11 za każdego pracownika oraz zleceniobiorcę,
 • do końca lutego przekazać PIT-11 pracownikowi / zleceniobiorcy – możliwe jest dokonanie tego również drogą elektroniczną, jednak warto postarać się o potwierdzenie odbioru, które w razie wątpliwości będzie stanowiło dowód.

Wyliczenie prawidłowej składki PIT nie jest, wbrew pozorom, łatwym zadaniem, ponieważ należy uwzględnić w tym procesie wiele czynników. Dlatego większość przedsiębiorstw powierza to zadanie specjalistom z obszaru księgowości. Ci zaś na bieżąco poszerzają i aktualizują wiedzę, aby nie umknęła im żadna zmiana w prawie podatkowym. Osoby takie łączą wiedzę o podatku PIT z wiedzą z zakresu podatku CIT, podatku VAT czy też zasad prowadzenia kontroli podatkowej.

Szkolenia z podatku PIT, kursy podatek PIT

Ze względu na często zmieniające się przepisy dotyczące rozliczeń podatku PIT warto rozważyć jest odpowiednie szkolenia z rozliczania podatku PIT i obowiązków przedsiębiorstw wynikających z prawa podatkowego dla pracowników działów finansowo-księgowych i płacowych. Szkolenia z podatku PIT są powszechnie dostępne w całej Polsce we wszystkich większych ośrodkach miejskich. Przy wyborze szkolenia czy kursu z podatku PIT warto kierować się dopasowaniem programu szkolenia do naszych potrzeb, ale również analizą ofert wielu różnych firm szkoleniowych. Różnice w cenach kursów i szkoleń z podatku PIT są znaczące – warto jest więc wybrać ofertę dopasowaną do naszych potrzeb oraz atrakcyjną finansowo. Zmiany w podatkach są codzienną praktyką działów finansowych, warto jest wesprzeć je w jak najlepszym wypełnianiu obowiązków.

Szkolenia z podatku PIT mają na celu:

 • zapoznanie uczestników z obowiązującymi ustawami podatkowymi i przepisami z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podnieść kwalifikacje w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • zapoznać uczestników ze zmianami w ustawie PIT,
 • przedstawić obowiązki płatnika związane z rozliczeniem z urzędem skarbowym,
 • zapoznać uczestników z zagadnieniami specjalistycznymi takimi jak koszty uzyskania przychodu, opodatkowanie drobnych umów, opodatkowanie dochodów nierezydentów itp.
 • omówić wybrane zwolnienia przedmiotowe, zasady stosowania i rozliczania ulg podatkowych,
 • przeanalizować najważniejsze interpretacje podatkowe z zakresu podatku PIT.

Wybierając szkolenie czy kurs PIT warto zwrócić uwagę czy szkolenie prowadzone są przez praktyków posiadających doświadczenie w obszarze związanym z prawem podatkowym, księgowością, kadrami i płacami. Aktualnie w ofercie znajdziemy zarówno szkolenia PIT stacjonarne, organizowane w największych miastach w Polsce, jak też szkolenia i kursy PIT online - zarówno realizowane na żywo, jak tez w formule kursów video. Najszerszą ofertę szkoleń PIT znajdziemy w miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin i Rzeszów.

Podatek dochodowy PIT: szkolenia i kursy z podatku PIT.