Podatek CIT - baza szkoleń i kursów poświęconych podatkowi dochodowemu CIT!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów z CIT organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia z podatku CIT

Szkolenia podatek CIT: 69

 • Online, 1 czerwiec 2022
 • 550 zł
550 zł
Artykuł

Podatek CIT – podatek dochodowy od osób prawnych

W Polsce funkcjonuje kilkanaście rodzajów podatków, w tym dwa rodzaje podatku dochodowego – od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT). O ile z tym pierwszym jest w pewnym stopniu zaznajomiony każdy obywatel, który odnotowuje dochody, o tyle CIT jest dla wielu znacznie bardziej enigmatycznym pojęciem. Dowiedz się więcej o tym, kogo dotyczy podatek CIT, w jaki sposób jest naliczany i jakie przepisy się z nim wiążą.

Czym jest podatek CIT?
CIT to skrót od anglojęzycznych słów Corporate Income Tax. Oznacza on podatek dochodowy od osób prawnych. W Polsce przepisy dotyczące CIT zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) z dnia 15 lutego 1992 r. i do dziś pozostaje on podstawowym aktem prawnym regulującym te kwestie. Ponadto zastosowanie mają różnego rodzaju rozporządzenia wydawane przez Ministra Finansów. Po raz pierwszy w naszym kraju podatek ten wprowadzono w 1989 roku.
 
Kogo obowiązuje podatek CIT?
Rozliczać się z Urzędem Skarbowym zgodnie z zasadami CIT muszą wszystkie firmy będące osobami prawnymi. Ponadto podatnikami objętymi podatkiem CIT są:
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek osobowych (cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych);
 • podatkowe grupy kapitałowe – składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, które mają osobowość prawną i funkcjonują w związkach kapitałowych (zobacz też szkolenia z cen transferowych);
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
Obowiązują jednak pewne wykluczenia. Zgodnie z przepisami prawa wyłączone z opodatkowania CIT są:
 • fundusze inwestycyjne,
 • fundusze emerytalne,
 • organizacje pożytku publicznego,
 • organizacje kościelne,
 • spółki prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.
Ponadto zwolnieniu podlegają:
 • przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej,
 • przychody z gospodarki leśnej,
 • przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem umowy prawnie skutecznej,
 • przychody (dochody) przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym.
Przedmiot opodatkowania – co objęte jest podatkiem CIT?
Prawo podatkowe dokładnie określa również, co objęte jest podatkiem CIT. Są to dochody, czyli przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Źródła dochodów podzielone są na dwie grupy, niekiedy traktowane rozdzielnie:
 • zyski kapitałowe,
 • inne źródła przychodów.
Ponadto, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają przychody, podatnik odnotował stratę. Wówczas w kolejnych 5 latach podatkowych może obniżyć swój dochód stanowiący podstawę opodatkowania o wysokość straty – z tym, że wysokość tego obniżenia nie może jednorazowo przekroczyć 50% kwoty straty. W przypadku podatku CIT obowiązek podatkowy może być:
 • nieograniczony – dotyczy całości osiągniętych dochodów każdego podatnika, który ma siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
 • ograniczony – polega na opodatkowaniu wyłącznie dochodów osiągniętych na terytorium Polski i dotyczy podatników, którzy nie mają w Polsce siedziby lub zarządu.
Wysokość podatku CIT – stawki podatkowe
Podatek CIT w przypadku podatników objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym może być rozliczany według jednej z dwóch stawek:
 • podstawowej 19%,
 • preferencyjnej 9% dla małych przedsiębiorstw, których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku 1,2 mln euro oraz dla firm w pierwszym roku działalności (z wyjątkami).
Podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym obowiązują jednak inne stawki:
 • 20% – dla dochodów z odsetek, należności licencyjnych, usług niematerialnych oraz świadczonych w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej,
 • 10% – dla dochodów z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych.
Obniżoną stawkę 9% wprowadzono wraz z 1 stycznia 2019 roku, kiedy to weszły w życie liczne zmiany w podatkach dochodowych. Prawo podatkowe w Polsce ulega również dalszym zmianom, dlatego przedsiębiorcy muszą nieustannie śledzić nowe regulacje i zmiany w podatkach, by uniknąć sankcji wynikających ich niedotrzymania.
 
Rozliczanie podatku CIT – obowiązki przedsiębiorcy i terminy
Zaliczki na podatek dochodowy CIT należy odprowadzać miesięcznie lub kwartalnie, a zeznanie roczne podatku dochodowego od osób prawnych składa się w terminie 3 miesięcy, licząc od końca roku podatkowego danego podmiotu (formularz CIT-8). W tym terminie należy również wpłacić różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą wpłaconych zaliczek. Jak już wspomniano, wysokość podatku oblicza się od dochodu, to znaczy przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Następnie podatnik musi dostarczyć urzędowi również swoje sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.
 
Podatek CIT - szkolenia i kursy online i stacjonarnie
Ze względu na dużą złożoność przepisów z zakresu podatku CIT oraz częste zmiany w podatkach i prawie podatkowym warto rozważyć szkolenie złużb finansowo-podatkowych w firmie z rozliczania tego podatku. Na rynku dostępnych jest cały szereg szkoleń i kursów o tej tematyce, które odbywają się w głównych miastach w Polsce, m.in.: Warszawa, Wrocław, kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, Katowice. Dostępne są również szkolenia wyjazdowe w Zakopanem, Krynicy Górskiej czy Mikołajkach. Warto połączyć intensyne zajęcia merytoryczne z odpoczynkiem. Polecamy Państwu również szkolenia z podatku VAT oraz inne szkolenia podatkowe. Przy wyborze szkolenia warto kierować się zarówno programem merytorycznym, renomą organizatora, jak też przyjrzeć się i porównać ceny szkoleń oferowanych przez poszczególnych organizatorów.
Podatek CIT – podatek dochodowy od osób prawnych