Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Szkolenia CLP - rozporządzenie CLP, szkolenia w 2020 roku

Wyświetlone wszystkie (11)
1
THETA Doradztwo Techniczne

THETA Doradztwo TechniczneSzkolenia CLP - rozporządzenie CLP, szkolenia w 2020 roku Szkolenia CLP - rozporządzenie CLP, szkolenia w 2020 roku

Wyświetlone wszystkie (11)
1
Zobacz również

CLP – klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie chemikaliów

Nie da się zaprzeczyć, że właściwe oznakowanie potencjalnie niebezpiecznych chemikaliów jest bardzo ważne. W europie te kwestie reguluje wydane przez Parlament Europejski i Radę UE rozporządzenie CLP, które weszło w życie 20 stycznia 2009 roku. To dokument odnoszący się w zasadzie do wszystkich gałęzi przemysłu. Dowiedz się więcej o CLP i jego założeniach.

Czym jest CLP?

W Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (ang. Classification, Labelling and Packaging, CLP), ((WE) nr 1272/2008). Wraz z nim wprowadzono nowy system postępowania z chemikaliami. Opiera się ono Globalnym Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania (GHS) i ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia oraz środowiska, a także jego ujednolicenie przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości oraz porównywalności. Rozporządzenie zastąpiło zasady przedstawione w dyrektywie 67/548/EWG i dyrektywie 1999/45/WE, które zostały uchylone z dnia 1 czerwca 2015 roku.

Rozporządzenie CLP – główne założenia

Rozporządzenie nakłada obowiązek klasyfikowania, oznakowania i pakowania w odpowiedni sposób niebezpiecznych substancji chemicznych przed wprowadzeniem ich do obrotu na wszystkich wytwórców, importerów oraz dalszych użytkowników substancji i mieszanin. Jest wiążące dla wszystkich państw członkowskich UE. Jednym z najważniejszych celów CLP jest skuteczna klasyfikacja i kategoryzacja substancji stwarzających zagrożenie (fizyczne, dla zdrowia lub środowiska oraz z kategorii innych zagrożeń) i właściwe przekazywanie informacji o tych zagrożeniach. Musi ona dotrzeć do wszystkich uczestników łańcucha dostaw, a także do docelowych odbiorców, czyli konsumentów. W tym celu stosuje się właściwe oznakowanie na etykiecie. W związku z tym rozporządzenie CLP wprowadziło system ostrzegania składający się z
  • piktogramów,
  • haseł ostrzegawczych,
  • zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia,
  • zwrotów wskazujących środki ostrożności, określających sposoby zapobiegania, reakcje oraz sposób przechowywania i utylizacji substancji.
Zawarte są w nim również zgodne z GHS normy dotyczące pakowania, określone w celu zapewnienia bezpiecznych dostaw substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie.

CLP – główne procedury

W rozporządzeniu CLP również pewne procedury wymienione poniżej.
  • Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie (CLH) to procedura wdrożona w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania ryzykiem w całej Unii Europejskiej i polegająca na stosowaniu odpowiednich procedur klasyfikacji i oznaczania chemikaliów. Propozycje dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji oraz mieszanin nieuwzględnionych w załączniku VI CLP mogą składać zarówno państwa członkowskie, jak i wytwórcy, importerzy oraz dalsi użytkownicy.
  • Alternatywne nazwy chemiczne w mieszaninach to procedura pozwalająca na użycie alternatywnej nazwy chemicznej substancji zawartej w mieszaninie w celu ochrony poufnego charakteru swojej działalności, a przede wszystkim patentów i innych praw do własności intelektualnej.
  • Wykaz C&L zawiera przekazane przez producentów i importerów informacje na temat klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji. Umieszczanie informacji dotyczących klasyfikacji i oznakowania substancji wprowadzanych do obrotu w wykazie jest obowiązkowe.
  • Ośrodki leczenia zatruć we wszystkich państwach członkowskich otrzymują informacje o szkodliwych substancjach pojawiających się w wykazie C&L. Jednocześnie określono niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (ang. unique formula identifier, UFI), który będzie wymagany w oznakowaniu danej mieszaniny, ułatwiając wyszukanie informacji na temat danej substancji w sytuacji zagrożenia zdrowia.

CLP a GHS

GHS (Global Harmonised System) to Globalnie Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania. Zawiera on ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń oraz wymagania dotyczące informowania o zagrożeniu w postaci etykiet ostrzegawczych i kart charakterystyki. System GHS przyjęty został na Szczycie Narodów Zjednoczonych dotyczącym Zrównoważonego Rozwoju w 2002 roku, w odpowiedzi na potrzeby związane z zastosowaniem jednorodnego systemu informowania o zagrożeniach.

Rozporządzenie CLP jest sposobem na wdrożenie w Unii Europejskiej standardów wyznaczonych przez system GHS. Akt prawny wykorzystuje kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych oraz zasady ich oznakowania zgodnie z zasadami GHS. Zdecydowano się jednak w tym przypadku na wykorzystanie systemu blokowego, jakim charakteryzuje się GHS, nie wdrażając niektórych kategorii zagrożeń. W związku z tym zasady zawarte w obu dokumentach nie są całkowicie tożsame. Wdrożono m.in. 3 kategorie zagrożenia dla palnych cieczy, podczas gdy GHS określa ich 4 i 2 kategorie działania żrącego/drażniącego na skórę, podczas gdy standardy GHS wyróżniają 3.
 
Zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniami dotyczącymi opakowań, odpadów oraz szkoleniami REACH.