Szkolenia Reach, CLP i GHS w całej Polsce!

 • Znajdź kurs Reach, CLP i GHS online lub szkolenie Reach i CLP
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zarejestruj się na nie online!
Rozwiń Zapoznaj się z ofertą kursów i szkoleń dotyczących rozporządzenia Reach oraz rozporządzenia CLP oraz ich praktycznego znaczenia dla biznesu. Porównaj szkolenia Reach i CLP oferowane przez różne firmy szkoleniowe, sprawdź ich program oraz ceny i znajdź szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb. Zarejestruj się na wybrany kurs lub szkolenie CLP i Reach wypełniając bezpłatny formularz rejestracji online! Zwiń

szkolenia REACH, CLP, GHS

Szkolenia REACH i CLP: 16

 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 590 zł
590 zł
Artykuł

Reach i CLP: kompendium wiedzy, kursy i szkolenia Reach i CLP.

Twoja firma prowadzi działalność, której realizacja jest związana z wykorzystaniem chemikaliów – np. w procesie produkcyjnym? Jeśli produkcja lub import substancji chemicznych przekracza tonę w ciągu roku, również Twoje przedsiębiorstwo ma obowiązek rejestracji w bazie danych REACH. Dowiedz się czym jest REACH i jakie wynikają z niego zobowiązania? Niebezpieczne chemikalia podlegają też obowiązkowemu oznakowaniu. Kwestie te reguluje rozporządzenie CLP. Dowiedz się więcej o CLP i jego założeniach. Sprawdź szkolenia Reach i CLP, które pomogą Ci działać w zgodzie z przepisami prawa!

Spis treści:

 1. Rozporządzenie REACH
 2. Jakich sytuacji dotyczy REACH?
 3. Kto podlega przepisom REACH?
 4. Szkolenia REACH
 5. Rozporządzenie CLP
 6. Procedury CLP
 7. Szkolenia CLP
 8. Gdzie znaleźć szkolenie CLP?
Rozporządzenie REACH

Co to jest Reach? Reach to skrót od angielskiej nazwy „Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals” oznaczającej „Rejestrację, Ocenę oraz Autoryzację Chemikaliów”. Z prawnego punktu widzenia jest to skrócona nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. Tak długa nazwa wynika z faktu, iż rozporządzenie REACH zastąpiło wcześniejsze wspólnotowe akty prawne regulujące kwestie związane z bezpiecznym obrotem chemikaliami – upraszczając i ujednolicając przepisy.

Warto wiedzieć, że rozporządzenie REACH obowiązuje w Polsce bezpośrednio. Oznacza to, że nie była potrzebna jego implementacja na grunt prawa polskiego. Sam akt prawny został zaś wprowadzony z myślą o poprawie bezpieczeństwa produkcji i użytkowania chemikaliów na terenie UE i wsparciu konkurencyjności działających na terenie wspólnoty przedsiębiorstw.

Jakich sytuacji dotyczy REACH?

REACH nie dotyczy wszystkich substancji chemicznych, jakie są wykorzystywane. Istnieje szeroka kategoria wykluczeń. Zasady wynikające z rozporządzenia nie obowiązują zatem w odniesieniu do:

 • substancji radioaktywnych,
 • substancji, które podlegają nadzorowi celnemu,
 • niewyodrębnionych półproduktów,
 • odpadów.

Nie stosuje się ich również w kontekście przewozu substancji. Odrębne przepisy wspólnotowe są również stosowane np. w odniesieniu do kosmetyków, środków ochrony roślin, leków czy dodatków do żywności. REACH – poza powyższymi wykluczeniami – obejmuje wszystkie substancje, mieszanki substancji oraz substancje wykorzystywane w wyrobach. Do tej grupy zalicza się zatem np. chemia budowlana, a nawet domowe detergenty. Co ważne, przepisom REACH podlegają zarówno producenci, jak również importerzy, a także dystrybutorzy oraz użytkownicy pozyskanych chemikaliów.

Kto podlega przepisom REACH?

Przepisy REACH dotyczą przedsiębiorstw, które:

 • produkują bądź importują spoza UE substancje albo mieszaniny chemiczne,
 • produkują lub importują spoza UE wyroby, które zawierają substancje wskazane w art. 57 rozporządzenia REACH (m.in. rakotwórcze) lub powodują ich uwalnianie podczas normalnych warunków stosowania.

Należy wiedzieć, że obowiązki wynikające z REACH są uzależnione zarówno od miejsca firmy w łańcuchu dostaw, jak i skali, na którą wytwarza lub sprowadza chemikalia podlegające rozporządzeniu. I tak:

 • gdy produkcja lub import substancji objętych REACH przekracza 1 tonę rocznie, pojawia się obowiązek rejestracji w bazie danych REACH,
 • dystrybutorzy są zobowiązani do przekazywania informacji w łańcuchu dostaw,
 • użytkownicy dalsi nie podlegają obowiązkowi rejestracji, ale oczekuje się od nich stosowana i dostarczania mieszanin w bezpieczny sposób i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Należy podkreślić, że rejestracja w bazie REACH podlega określonym opłatom. Więcej informacji dotyczących zasad rejestracji w bazie REACH uzyskać można w trakcie profesjonalnych kursów i szkoleń REACH. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoja firma podlega przepisom o REACH i jakie są jej obowiązki wynikające z tego faktu, musisz podjąć próbę precyzyjnego zdefiniowania swojej roli w tym procesie. Aby to zrobić, najlepiej rozpocząć od stworzenia dokładnego spisu wszystkich chemikaliów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Umożliwi Ci to sprawdzenie, czy i jakim regulacjom w kontekście REACH podlega każda z nich. Warto również skonsultować się z producentem lub dystrybutorem sprowadzonych przez Ciebie substancji lub mieszanin, prosząc o potwierdzenie spełnienia przez nich wymogów REACH. Istotne jest otrzymanie kart charakterystyki każdej z nich (lub ich przygotowanie, jeśli jesteś producentem). Dodatkowe informacje na temat zasad wdrażania postanowień rozporządzenia REACH udzielają np.:

 • Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
 • Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH,
 • Europejska Agencja Chemikaliów.

Dobrym pomysłem są też szkolenia Reach.

Szkolenia REACH

W naszej bazie szkoleń i kursów REACH staraliśmy się zgromadzić najciekawsze wydarzenia poświęcone tej tematyce. Wszystkie oferty zawarte w bazie zawierają informacje o programie szkoleń, trenerach prowadzących wykłady i ćwiczenia oraz cenach kursów i szkoleń. Dzięki temu porównanie ofert szkoleń od różnych firm szkoleniowych nigdy nie było takie łatwe. Rejestracja na wybrane szkolenia REACH możliwa jest przez nasz bezpłatny formularz rejestracji online. Po jego wypełnieniu trafi on do firmy szkoleniowej, która potwierdzi rejestrację i przekaże wszelkie informacje organizacyjne. Szkolenia REACH organizowane są zarówno w firmie tradycyjnych szkoleń stacjonarnych realizowanych w sali szkoleniowej, jak i szkoleń online. Szkolenia stacjonarne znajdziemy głównie w dużych miastach, takich jak Wrocław, Warszawa, Katowice, Poznań, Łódź, Częstochowa. Często występują one jako szkolenia Reach i CLP, gdyż obydwa rozporządzania mają zbliżonych adresatów.

Rozporządzenie CLP

Co to jest CLP? W Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (ang. Classification, Labelling and Packaging, CLP), ((WE) nr 1272/2008). Wraz z nim wprowadzono nowy system postępowania z chemikaliami. Opiera się ono Globalnym Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania (GHS) i ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz zdrowia, a także jego ujednolicenie przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości oraz porównywalności. Rozporządzenie zastąpiło zasady przedstawione w dyrektywie 67/548/EWG i dyrektywie 1999/45/WE, które zostały uchylone z dnia 1 czerwca 2015 roku.

Rozporządzenie nakłada obowiązek klasyfikowania, oznakowania i pakowania w odpowiedni sposób niebezpiecznych substancji chemicznych przed wprowadzeniem ich do obrotu na wszystkich wytwórców, importerów oraz dalszych użytkowników substancji i mieszanin. Jest wiążące dla wszystkich państw członkowskich UE. Jednym z najważniejszych celów CLP jest skuteczna klasyfikacja i kategoryzacja substancji stwarzających zagrożenie (fizyczne, dla zdrowia lub środowiska oraz z kategorii innych zagrożeń) i właściwe przekazywanie informacji o tych zagrożeniach. Musi ona dotrzeć do wszystkich uczestników łańcucha dostaw, a także do docelowych odbiorców, czyli konsumentów. W tym celu stosuje się właściwe oznakowanie na etykiecie. W związku z tym rozporządzenie CLP wprowadziło system ostrzegania składający się z:

 • piktogramów,
 • haseł ostrzegawczych,
 • zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia,
 • zwrotów wskazujących środki ostrożności, określających sposoby zapobiegania, reakcje oraz sposób przechowywania i utylizacji substancji.

Zawarte są w nim również zgodne z GHS normy dotyczące pakowania, określone w celu zapewnienia bezpiecznych dostaw substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie. GHS (Global Harmonised System) to Globalnie Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania. Zawiera on ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń oraz wymagania dotyczące informowania o zagrożeniu w postaci etykiet ostrzegawczych i kart charakterystyki. System GHS przyjęty został na Szczycie Narodów Zjednoczonych dotyczącym Zrównoważonego Rozwoju w 2002 roku, w odpowiedzi na potrzeby związane z zastosowaniem jednorodnego systemu informowania o zagrożeniach. Rozporządzenie CLP jest sposobem na wdrożenie w Unii Europejskiej standardów wyznaczonych przez system GHS. Akt prawny wykorzystuje kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych oraz zasady ich oznakowania zgodnie z zasadami GHS. Zdecydowano się jednak w tym przypadku na wykorzystanie systemu blokowego, jakim charakteryzuje się GHS, nie wdrażając niektórych kategorii zagrożeń. W związku z tym zasady zawarte w obu dokumentach nie są całkowicie tożsame. Wdrożono m.in. 3 kategorie zagrożenia dla palnych cieczy, podczas gdy GHS określa ich 4 i 2 kategorie działania żrącego/drażniącego na skórę, podczas gdy standardy GHS wyróżniają 3.

Procedury CLP

W rozporządzeniu CLP również pewne procedury wymienione poniżej.

 • Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie (CLH) to procedura wdrożona w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania ryzykiem w całej Unii Europejskiej i polegająca na stosowaniu odpowiednich procedur klasyfikacji i oznaczania chemikaliów. Propozycje dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji oraz mieszanin nieuwzględnionych w załączniku VI CLP mogą składać zarówno państwa członkowskie, jak i wytwórcy, importerzy oraz dalsi użytkownicy.
 • Alternatywne nazwy chemiczne w mieszaninach to procedura pozwalająca na użycie alternatywnej nazwy chemicznej substancji zawartej w mieszaninie w celu ochrony poufnego charakteru swojej działalności, a przede wszystkim patentów i innych praw do własności intelektualnej.
 • Wykaz C&L zawiera przekazane przez producentów i importerów informacje na temat klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji. Umieszczanie informacji dotyczących klasyfikacji i oznakowania substancji wprowadzanych do obrotu w wykazie jest obowiązkowe.
 • Ośrodki leczenia zatruć we wszystkich państwach członkowskich otrzymują informacje o szkodliwych substancjach pojawiających się w wykazie C&L. Jednocześnie określono niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (ang. unique formula identifier, UFI), który będzie wymagany w oznakowaniu danej mieszaniny, ułatwiając wyszukanie informacji na temat danej substancji w sytuacji zagrożenia zdrowia.
Szkolenia CLP

Zapoznanie się z wymogami rozporządzeń REACH oraz CLP możliwe jest między innymi na specjalistycznych szkoleniach i kursach realizowanych stacjonarnie oraz online. Większość szkoleń stacjonarnych poświęconych tematyce CLP realizowanych jest w dużych miastach, prym wiodą zwłaszcza: Warszawa, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Kraków, Łódź oraz Płock. Szkolenia i kursy z CLP mają z reguły postać wykładów i prezentacji, trwają około 6-8 godzin roboczych, a ich cena waha się od około 450 do 1 500 zł od osoby w zależności od organizatora oraz typu szkolenia. Zwyczajowo szkolenia realizowane online są przystępniejsze cenowo.

Gdzie znaleźć szkolenie CLP?

Bazę szkoleń CLP znaleźć można na górze strony. Baza zawiera szkolenia CLP planowane w najbliższych tygodniach i miesiącach, zarówno stacjonarne, jak i zdalne, realizowane przez Internet. W bazie znajdziemy szkolenia CLP i kursy CLP wraz z informacją o terminie spotkań, programie zajęć, sylwetkach trenerów prowadzących wykłady i ćwiczenia oraz cenami. Zebranie w jednym miejscu szkoleń i kursów z CLP organizowanych przez wiele różnych firm szkoleniowych pozwala dużo szybciej znaleźć interesujące nas szkolenie, porówać jego program i ceny z innymi ofertami i dokonać rejestracji udziału w szkoleniu przez nasz bezpłatny formularz rejestracji online.

Zachęcamy również do zapoznania się ze:

Reach i CLP: kompendium wiedzy, kursy i szkolenia Reach i CLP.
Szkolenie Reach i CLP

Subskrybuj powiadomienia o nowych szkoleniach Reach i CLP!