Znajdź szkolenie kontrola zarządcza, sprawdź terminy, program i ceny!

 • Poznaj terminy szkolenia kontrola zarządcza, jego program oraz ceny
 • Wybierz szkolenie kontrola zarządcza dla siebie i zapisz się przez Internet!
Rozwiń Interesuje Cię szkolenie kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych lub szkolenie kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych, szkole, szpitalu? Sprawdź naszą bazę ofert szkoleniowych obejmujących szkolenia kontrola zarządcza organizowane online oraz stacjonarnie w miastach takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Rzeszów, Lublin czy Bydgoszcz. Zapoznaj się z terminami szkoleń, programem zajęć i cenami. Wybierz szkolenie kontrola zarządcza dla siebie i zapisz się na nie przez Internet! Zwiń

szkolenia kontrola zarządcza

Szkolenia kontrola zarządcza: 12

 • już od 1 518 zł
1 518 zł
 • już od 1 550 zł
1 550 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 650 zł
1 650 zł
 • już od 1 057 zł
1 057 zł
 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 1 057 zł
1 057 zł
 • już od 1 100 zł
1 100 zł
Artykuł

Szkolenia kontrola zarządcza: wszystko co warto wiedzieć o kontroli zarządczej.

W prywatnych firmach od wielu lat funkcjonuje pojęcie audyt wewnętrzny. Nadzór w tej postaci jest prowadzony dla zapewnienia pełnej prawidłowości realizacji zadań związanych z księgowością, finansami oraz działań merytorycznych organizacji. Jego odpowiednikiem w jednostkach finansów publicznych jest kontrola zarządcza. Zobacz, czym dokładnie jest kontrola zarządcza, jakie jest jej znaczenie oraz na jakiej podstawie jest prowadzona. Dowiedz się jak sprawować kontrolę zarządczą w jednostkach budżetowych, jednostkach sektora finansów publicznych, jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach, szpitalach itp. w trakcie szkolenia kontrola zarządcza!

Spis treści:

 1. Kontrola zarządcza
 2. Kto sprawuje kontrolę zarządczą oraz jakie obowiązki nakłada kontrola zarządcza?
 3. Jaki jest cel wprowadzenia kontroli zarządczej?
 4. Szkolenia kontrola zarządcza
 5. Program szkolenia kontrola zarządcza
 6. Kto powinien rozważyć szkolenie kontrola zarządcza?
Kontrola zarządcza

Co to jest kontrola zarządcza? Kontrola zarządcza to pojęcie odnoszące się przede wszystkim do instytucji sektora finansów publicznych, a w szczególności do jednostek samorządu terytorialnego. Kontrola zarządcza została wprowadzona w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019.0.869). Definicja kontroli zarządczej zawarta jest w rozdziale 6 wskazanego aktu prawnego i mówi, że kontrola zarządcza to „ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”. Ustawodawca wskazuje, że główne cele, w jakich prowadzi się kontrolę zarządczą, to:

 • zapewnienie, że działalność organizacji odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi (zobacz też szkolenia compliance),
 • podniesienie efektywności i skuteczności prowadzonych działań,
 • nadanie wiarygodności sprawozdaniom przedstawianym przez organizację zgodnie z przepisami,
 • ochrona zasobów organizacji,
 • przestrzeganie oraz promowanie zasad etycznego postępowania,
 • podniesienie efektywności oraz skuteczności komunikacji,
 • wprowadzenie zarządzania ryzykiem.

Widać więc wyraźne analogie do wspomnianej wcześniej kontroli wewnętrznej prowadzonej w przedsiębiorstwach prywatnych.

Kto sprawuje kontrolę zarządczą oraz jakie obowiązki nakłada kontrola zarządcza?

To, kim jest osoba odpowiedzialna za wdrożenie kontroli zarządczej, jest uzależnione od tego, jaka jednostka jej podlega. W ministerstwach jest to właściwy Minister, w jednostkach samorządowych odpowiednio wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci lub przewodniczący zarządu danej organizacji. W innych instytucjach podlegających obowiązkowi prowadzenia kontroli – kierownik jednostki. Może to być np. dyrektor szkoły, dyrektor szpitala.

Organizacja, w której została wprowadzona kontrola zarządcza, musi przede wszystkim każdego roku przygotować trzy kluczowe dokumenty. Są to:

 • roczny plan działalności, z uwzględnieniem wyraźnego wytyczenia celów (mierzalnych, ze wskazaniem podzadań prowadzących do realizacji głównych celów oraz planowanych wartości),
 • sprawozdanie z wykonania planu działalności za poprzedni rok rozliczeniowy,
 • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – jest to forma samooceny organizacji i opisu działań, jakie zostały podjęte w ramach kontroli zarządczej w celu podniesienia jakości działania jednostki – tak, by funkcjonowała efektywnie, legalnie, oszczędnie oraz w terminowy sposób.

Wszystkie te dokumenty muszą zostać obowiązkowo podane do wiadomości publicznej – poprzez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki.

Jaki jest cel wprowadzenia kontroli zarządczej?

Jak pokazuje powyższy opis, kontrola zarządcza nie koncentruje się wyłącznie na poprawności dokumentacji i zgodności działalności organizacji z przepisami prawa. Cel wprowadzenia takiego rozwiązania jest zgoła inny i zgodny z nowoczesną filozofią zarządzania. Chodzi o szeroko pojęte podniesienie jakości działania jednostki publicznej – tak, aby jeszcze lepiej realizowała ona swoje zadania. Właśnie dlatego urzędnicy odpowiedzialni za jej prowadzenie mają dużo swobody w wyznaczaniu celów w planie działalności oraz doboru środków do ich realizacji. Przykładowo, jeśli z raportów za poprzednie lata wynika, że problemem organizacji jest terminowa realizacja zadań, a za jej przyczynę uznano nadmiar biurokracji – działania mogą skupiać się na jej ograniczeniu lub zwiększeniu efektywności obiegu dokumentów. Skuteczne wdrożenie kontroli zarządczej przynosi zatem organizacji wymierne korzyści. Pozwala bowiem:

 • zidentyfikować kluczowe obszary działalności jednostki, które wymagają poprawy,
 • zoptymalizować obowiązujące procedury – tak, aby usprawnić jej funkcjonowanie,
 • wyeliminować zbędne punkty decyzyjne i niepotrzebne procedury,
 • docelowo poprawić jakość zarządzania i rezultaty funkcjonowania jednostki.

Zważywszy na to, jak istotną rolę pełnią jednostki finansów publicznych i jak duży jest ich wpływ na codzienne życie Polaków, działania związane z kontrolą zarządczą powinny być prowadzone rzetelnie i z najwyższą starannością. Dlatego urzędnicy odpowiedzialni za ich realizację często korzystają ze specjalistycznych szkoleń, które pozwalają wdrożyć sprawdzone rozwiązania zgodne z wymogami prawnymi.

Szkolenia kontrola zarządcza

Szkolenie kontrola zarządcza, a także warsztaty i kursy poświęcone kontroli zarządczej znajdziemy w całej Polsce, zarówno w formule szkoleń i kursów online, jak i typowych szkoleń i warsztatów stacjonarnych. Są one realizowane głównie w dużych miastach, takich jak Poznań, Kraków, Łódź, Warszawa, Katowice, Wrocław, Lublin, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz czy Rzeszów. Terminy szkoleń kontrola zarządcza znaleźć można na górze strony, wraz z informacjami o miejscu organizacji szkolenia, programie zajęć oraz warunkach i cenach uczestnictwa w szkoleniu. Po wybraniu szkolenia kontrola zarządcza, które najlepiej spełnia nasze potrzeby mamy możliwość zapisania się na zajęcia przez Internet, za pośrednictwem formularza elektronicznej rejestracji.

Program szkolenia kontrola zarządcza

W programie typowego szkolenia kontrola zarządcza omawiane są zagadnienia takie jak:

 • pojęcie kontroli zarządczej w systemie finansów publicznych, 
 • organizacyjne usytuowanie kontroli zarządczej,
 • odpowiedzialność i standardy kontroli zarządczej, 
 • jak wyznaczać cele, jakie stosować mierniki, jak monitorować osiąganie celów, 
 • ryzyko, identyfikowanie i analiza ryzyka, 
 • dokumentacja związana ze sprawowaną kontrolą zarządczą.
Kto powinien rozważyć szkolenie kontrola zarządcza?

Szkolenie kontrola zarządcza przeznaczone jest dla osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie wdrażania systemu kontroli zarządczej w danej jednostce samorządu terytorialnego bądź jednostce administracji publicznej, a także osoby biorące udział w określaniu celów i mierników, zarządzaniu ryzykiem oraz ocenie kontroli zarządczej. Grupą docelową jest kierownictwo jednostki i kierownicy komórek organizacyjnych, główni księgowi, koordynatorzy kontroli zarządczej w jednostce, audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy oraz inni urzędnicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w podmiocie. Warto rozważyć też inne szkolenia dla urzędników, które mogą pomóc w zapewnieniu efektywności działania jednostek sektora finansów publicznych.

Szkolenia kontrola zarządcza: wszystko co warto wiedzieć o kontroli zarządczej.
Szkolenie kontrola zarządcza

Zostaw swój e-mail i otrzymuj powiadomienia zawsze, gdy pojawi się nowe szkolenie kontrola zarządcza!