Kontrola zarządcza: baza szkoleń i kursów z kontroli zarządczej!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów poświęconych prowadzeniu kontroli zarządczej
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia z kontroli zarządczej
Przewiń stronę

Szkolenia kontrola zarządcza: 43

 • Warszawa, 27 - 28 września 2021
 • już od 1285 PLN
już od 1285 PLN
 • Warszawa, 22 - 23 września 2021
 • już od 1285 PLN
już od 1285 PLN
 • Warszawa, 4 - 5 października 2021
 • już od 1285 PLN
już od 1285 PLN
Artykuł

Kontrola zarządcza: podstawy, kursy i szkolenia

W prywatnych firmach od wielu lat funkcjonuje pojęcie audyt wewnętrzny. Nadzór w tej postaci jest prowadzony dla zapewnienia pełnej prawidłowości realizacji zadań związanych z księgowością, finansami oraz działań merytorycznych organizacji. Jego odpowiednikiem w jednostkach finansów publicznych jest kontrola zarządcza. Zobacz, czym dokładnie jest, jakie jest jej znaczenie oraz na jakiej podstawie jest prowadzona.

Co to jest kontrola zarządcza?

Kontrola zarządcza to pojęcie odnoszące się przede wszystkim do instytucji publicznych, a w szczególności do jednostek samorządowych. Zostało wprowadzone w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019.0.869). Tą nazwą określa się w rozdziale 6 wskazanego aktu prawnego „ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”.
Ustawodawca wskazuje, że główne cele, w jakich prowadzi się kontrolę zarządczą, to:

 • zapewnienie, że działalność organizacji odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi (zobacz też szkolenia compliance),
 • podniesienie efektywności i skuteczności prowadzonych działań,
 • nadanie wiarygodności sprawozdaniom przedstawianym przez organizację zgodnie z przepisami,
 • ochrona zasobów organizacji,
 • przestrzeganie oraz promowanie zasad etycznego postępowania,
 • podniesienie efektywności oraz skuteczności komunikacji,
 • wprowadzenie zarządzania ryzykiem.

Widać więc wyraźne analogie do wspomnianej wcześniej kontroli wewnętrznej prowadzonej w przedsiębiorstwach prywatnych.

Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie kontroli zarządczej?

To, kim jest osoba odpowiedzialna za wdrożenie kontroli zarządczej, jest uzależnione od tego, jaka jednostka jej podlega. W ministerstwach jest to właściwy Minister, w jednostkach samorządowych odpowiednio wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci lub przewodniczący zarządu danej organizacji. W innych instytucjach podlegających obowiązkowi prowadzenia kontroli – kierownik jednostki. Może to być np. dyrektor szkoły.

Jakie obowiązki wynikają z wprowadzenia kontroli zarządczej?

Organizacja, w której została wprowadzona kontrola zarządcza, musi przede wszystkim każdego roku przygotować trzy kluczowe dokumenty. Są to:

 • roczny plan działalności, z uwzględnieniem wyraźnego wytyczenia celów (mierzalnych, ze wskazaniem podzadań prowadzących do realizacji głównych celów oraz planowanych wartości),
 • sprawozdanie z wykonania planu działalności za poprzedni rok rozliczeniowy,
 • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – jest to forma samooceny organizacji i opisu działań, jakie zostały podjęte w ramach kontroli zarządczej w celu podniesienia jakości działania jednostki – tak, by funkcjonowała efektywnie, legalnie, oszczędnie oraz w terminowy sposób.

Wszystkie te dokumenty muszą zostać obowiązkowo podane do wiadomości publicznej – poprzez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki.

Jaki jest cel wprowadzenia kontroli zarządczej?

Jak pokazuje powyższy opis, kontrola zarządcza nie koncentruje się wyłącznie na poprawności dokumentacji i zgodności działalności organizacji z przepisami prawa. Cel wprowadzenia takiego rozwiązania jest zgoła inny i zgodny z nowoczesną filozofią zarządzania. Chodzi o szeroko pojęte podniesienie jakości działania jednostki – tak, aby jeszcze lepiej realizowała ona swoje zadania.

Właśnie dlatego osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie ma de facto pełną swobodę w wyznaczaniu celów w planie działalności oraz doboru środków do ich realizacji. Przykładowo, jeśli z raportów za poprzednie lata wynika, że problemem organizacji jest terminowa realizacja zadań, a za jej przyczynę uznano nadmiar biurokracji – działania mogą skupiać się na jej ograniczeniu lub zwiększeniu efektywności obiegu dokumentów.

Skuteczne wdrożenie kontroli zarządczej przynosi zatem organizacji wymierne korzyści. Pozwala bowiem:

 • zidentyfikować kluczowe obszary działalności jednostki, które wymagają poprawy,
 • zoptymalizować obowiązujące procedury – tak, aby usprawnić jej funkcjonowanie,
 • wyeliminować zbędne punkty decyzyjne i niepotrzebne procedury,
 • docelowo poprawić jakość zarządzania i rezultaty funkcjonowania jednostki.

Zważywszy na to, jak istotną rolę pełnią jednostki finansów publicznych i jak duży jest ich wpływ na codzienne życie Polaków, działania związane z kontrolą zarządczą powinny być prowadzone rzetelnie i z najwyższą starannością. Dlatego osoby odpowiedzialne za ich realizację często korzystają ze specjalistycznych szkoleń, które pozwalają wdrożyć sprawdzone rozwiązania zgodne z wymogami prawnymi.

Kontrola zarządcza - szkolenia i kursy

Szkolenia, warsztaty i kursy poświęcone kontroli zarządczej znajdziemy w całej Polsce, zarówno w formule szkoleń i kursów online, jak i typowych szkoleń i warsztatów stacjonarnych. Są one realizowane głównie w dużych miastach, takich jak Poznań, Kraków, Łódź, Warszawa, Katowice, Wrocław, Lublin, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz czy Rzeszów.

Program szkoleń z kontroli zarządczej

W programie typowego szkolenia kontrola zarządcza omawiane są zagadnienia takie jak:

 • pojęcie kontroli zarządczej w systemie finansów publicznych, 
 • organizacyjne usytuowanie kontroli zarządczej,
 • odpowiedzialność i standardy kontroli zarządczej, 
 • jak wyznaczać cele, jakie stosować mierniki, jak monitorować osiąganie celów, 
 • ryzyko, identyfikowanie i analiza ryzyka, 
 • dokumentacja związana ze sprawowaną kontrolą zarządczą.
Szkolenia z kontroli zarządczej - dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie wdrażania systemu kontroli zarządczej w danej jednostce samorządu terytorialnego bądź jednostce administracji publicznej, a także osoby biorące udział w określaniu celów i mierników, zarządzaniu ryzykiem oraz ocenie kontroli zarządczej. Grupą docelową jest kierownictwo jednostki i kierownicy komórek organizacyjnych, główni księgowi, koordynatorzy kontroli zarządczej w jednostce, audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy oraz inni pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w podmiocie.

Kontrola zarządcza: podstawy, kursy i szkolenia