Szkolenia i kursy REACH z całej Polski!

Zapoznaj się z ofertą kursów i szkoleń dotyczących rozporządzenia REACH i jego praktycznego znaczenia dla biznesu. Znajdź szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb i zgłoś uczestnictwo online przez eventis.pl!

Zapoznaj się z ofertą kursów i szkoleń dotyczących rozporządzenia REACH i jego praktycznego znaczenia dla biznesu. Znajdź szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb i zgłoś uczestnictwo online przez eventis.pl!

szkolenia REACH
Przewiń stronę

Szkolenia REACH: 10

Artykuł

REACH - kompendium wiedzy

Twoja firma prowadzi działalność, której realizacja jest związana z wykorzystaniem chemikaliów – np. w procesie produkcyjnym? Jeśli produkcja lub import substancji chemicznych przekracza tonę w ciągu roku, również Twoje przedsiębiorstwo ma obowiązek rejestracji w bazie danych REACH. Czym ono jest REACH i jakie wynikają z niego zobowiązania? Oto wszystkie najważniejsze informacje na ten temat.

Czym jest REACH?
REACH to skrót od angielskiej nazwy „Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals” oznaczającej „Rejestrację, Ocenę oraz Autoryzację Chemikaliów”. Z prawnego punktu widzenia jest to skrócona nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Tak długa nazwa wynika z faktu, iż rozporządzenie REACH zastąpiło wcześniejsze wspólnotowe akty prawne regulujące kwestie związane z bezpiecznym obrotem chemikaliami – upraszczając i ujednolicając przepisy.

Warto wiedzieć, że rozporządzenie REACH obowiązuje w Polsce bezpośrednio. Oznacza to, że nie była potrzebna jego implementacja na grunt prawa polskiego. Sam akt prawny został zaś wprowadzony z myślą o poprawie bezpieczeństwa produkcji i użytkowania chemikaliów na terenie UE i wsparciu konkurencyjności działających na terenie wspólnoty przedsiębiorstw.
 
Jakich sytuacji dotyczy REACH?
REACH nie dotyczy wszystkich substancji chemicznych, jakie są wykorzystywane. Istnieje szeroka kategoria wykluczeń. Zasady wynikające z rozporządzenia nie obowiązują zatem w odniesieniu do:
 • substancji radioaktywnych,
 • substancji, które podlegają nadzorowi celnemu,
 • niewyodrębnionych półproduktów,
 • odpadów.
Nie stosuje się ich również w kontekście przewozu substancji (zobacz szkolenia ADR). Odrębne przepisy wspólnotowe są również stosowane np. w odniesieniu do kosmetyków, środków ochrony roślin, leków czy dodatków do żywności.

REACH – poza powyższymi wykluczeniami – obejmuje wszystkie substancje, mieszanki substancji oraz substancje wykorzystywane w wyrobach. Do tej grupy zalicza się zatem np. chemia budowlana, a nawet domowe detergenty.

Co ważne, przepisom REACH podlegają zarówno producenci, jak również importerzy, a także dystrybutorzy oraz użytkownicy pozyskanych chemikaliów.
 
Kto podlega przepisom REACH?
Przepisy REACH dotyczą przedsiębiorstw, które:
 • produkują bądź importują spoza UE substancje albo mieszaniny chemiczne,
 • produkują lub importują spoza UE wyroby, które zawierają substancje wskazane w art. 57 rozporządzenia REACH (m.in. rakotwórcze) lub powodują ich uwalnianie podczas normalnych warunków stosowania.
Należy wiedzieć, że obowiązki wynikające z REACH są uzależnione zarówno od miejsca firmy w łańcuchu dostaw, jak i skali, na którą wytwarza lub sprowadza chemikalia podlegające rozporządzeniu. I tak:
 • gdy produkcja lub import substancji objętych REACH przekracza 1 tonę rocznie, pojawia się obowiązek rejestracji w bazie danych REACH,
 • dystrybutorzy są zobowiązani do przekazywania informacji w łańcuchu dostaw,
 • użytkownicy dalsi nie podlegają obowiązkowi rejestracji, ale oczekuje się od nich stosowana i dostarczania mieszanin w bezpieczny sposób i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Należy podkreślić, że rejestracja w bazie REACH podlega określonym opłatom.
 
Gdzie szukać informacji o REACH?
Jeśli masz wątpliwości, czy Twoja firma podlega przepisom o REACH i jakie są jej obowiązki wynikające z tego faktu, musisz podjąć próbę precyzyjnego zdefiniowania swojej roli w tym procesie.

Aby to zrobić, najlepiej rozpocząć od stworzenia dokładnego spisu wszystkich chemikaliów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Umożliwi Ci to sprawdzenie, czy i jakim regulacjom w kontekście REACH podlega każda z nich. Warto również skonsultować się z producentem lub dystrybutorem sprowadzonych przez Ciebie substancji lub mieszanin, prosząc o potwierdzenie spełnienia przez nich wymogów REACH. Istotne jest otrzymanie kart charakterystyki każdej z nich (lub ich przygotowanie, jeśli jesteś producentem).

Dodatkowe informacje na temat zasad wdrażania postanowień rozporządzenia REACH udzielają np.:
 • Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
 • Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH,
 • Europejska Agencja Chemikaliów.
Możliwe jest również odbycie szkoleń bądź skorzystanie z usług konsultingowych w zakresie związanych z produkcją i użytkowaniem chemikaliów. Warto również zapoznać się z listą szkoleń CLP podejmujących tematykę rozporządzenia CLP, czyli zasad klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych.
 
REACH - kompendium wiedzy