Szkolenia SMED: redukcja czasu przezbrojeń maszyn!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i warsztatów poświęconych SMED
 • Sprawdź program zajęć, terminy szkoleń i ich ceny
 • Wybierz szkolenie SMED dla siebie i zgłoś się na nie online!
Artykuł

SMED: Skracanie czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń

W dzisiejszych czasach, w konkurencyjnym środowisku przemysłowym, wydajność i elastyczność produkcji są kluczowe dla sukcesu każdej organizacji. Jednym z najważniejszych aspektów, które wpływają na wydajność procesów produkcyjnych, jest czas potrzebny na przezbrojenia maszyn i urządzeń. Długie czasy przezbrojeń prowadzą do przestojów, zmniejszają efektywność pracy maszyn oraz generują koszty. Dlatego też, metodyka SMED (Single Minute Exchange of Die) stała się nieodłącznym elementem Lean Manufacturing, pozwalając na skrócenie czasów przezbrojeń do jednocyfrowej liczby minut.

Czym jest SMED?

SMED, czyli Single Minute Exchange of Die, to metoda redukcji czasu przezbrojeń maszyn i urządzeń. Jej celem jest skrócenie czasu potrzebnego na przezbrojenie do jak najkrótszego okresu, tak aby możliwe było szybkie przejście do produkcji nowego wyrobu lub zmiana parametrów produkowanych elementów. SMED został stworzony przez japońskiego inżyniera Shigeo Shingo, który poświęcił wiele lat na doskonalenie tej metodyki.

Korzyści wynikające z krótkich przezbrojeń

Zastosowanie metodyki SMED przynosi wiele korzyści dla organizacji. Skracając czasy przezbrojeń, można zwiększyć wydajność produkcji, zmniejszyć koszty oraz skrócić czas postoju maszyn. Dzięki temu, urządzenia są lepiej wykorzystywane, a produkcja staje się bardziej elastyczna. Ponadto, redukcja czasów przezbrojeń pozwala na eliminację nadmiaru zapasów oraz usprawnienie produktywności.

Etapy wdrażania SMED

Implementacja metodyki SMED składa się z kilku kluczowych etapów, które prowadzą do skrócenia czasów przezbrojeń. Pierwszym etapem jest analiza obecnej sytuacji i identyfikacja czynności związanych z przezbrojeniem. Następnie, czynności te są podzielone na wewnętrzne (wykonywane podczas postoju maszyny) i zewnętrzne (wykonywane podczas pracy maszyny). Kolejnym krokiem jest przekształcenie czynności wewnętrznych w zewnętrzne poprzez optymalizację procesu przezbrojenia i lepsze zaplanowanie pracy. Wreszcie, ostatnim etapem jest usprawnienie wszystkich aspektów przezbrojenia i standaryzacja procesu.

Analiza obecnej sytuacji przezbrojeń

Przed przystąpieniem do implementacji metodyki SMED, konieczne jest dokonanie analizy obecnej sytuacji związanej z przezbrojeniami maszyn. W ramach tej analizy należy przeanalizować czasy trwania poszczególnych etapów przezbrojenia i zidentyfikować czynniki, które mają największy wpływ na czas potrzebny na przezbrojenie. Warto również zbadać, czy istnieją obszary, w których można zastosować czynności zewnętrzne, czyli takie, które można wykonywać podczas pracy maszyny.

Czynności wewnętrzne i zewnętrzne

Podczas analizy obecnej sytuacji, ważne jest zrozumienie różnicy między czynnościami wewnętrznymi a zewnętrznymi. Czynności wewnętrzne to te, które muszą być wykonane podczas postoju maszyny, takie jak demontaż i montaż formy czy wykrojnika. Natomiast czynności zewnętrzne to te, które można wykonać podczas pracy maszyny, na przykład przygotowanie narzędzi i form do wymiany. Przez przeniesienie jak największej liczby czynności wewnętrznych na czynności zewnętrzne, można skrócić czas przezbrojenia.

Przekształcenie sposobu przezbrojeń

Kolejnym krokiem w implementacji SMED jest przekształcenie sposobu przezbrojeń. W ramach tego etapu, należy dokonać przeglądu i analizy czynności wewnętrznych i zewnętrznych, aby znaleźć możliwości przeniesienia czynności wewnętrznych na czynności zewnętrzne. W ten sposób, można skrócić czas potrzebny na wykonanie przezbrojenia. Ważne jest również opracowanie harmonogramu wdrożenia nowych, usprawnionych czynności.

Działania usprawniające przezbrojenia

Ostatnim etapem implementacji SMED jest wprowadzenie działań usprawniających przezbrojenia. W ramach tych działań, należy identyfikować czynności, które mają na celu usprawnienie dotychczasowych działań na maszynie. Mogą to być na przykład zmiany w kolejności wykonywania czynności, wprowadzenie nowych narzędzi czy technik ułatwiających przezbrojenie. Wszystkie te działania mają na celu skrócenie czasu przezbrojenia i usprawnienie procesu produkcyjnego.

Standaryzacja procesu

Aby utrzymać wypracowane metody i zapewnić ciągłość usprawnień, ważne jest wprowadzenie standaryzacji procesu przezbrojenia. Standaryzacja pozwala na utrzymanie ustalonych metod i procedur, co ułatwia przyszłe przezbrojenia i zapobiega powstawaniu błędów. Dzięki standaryzacji, można również łatwiej monitorować i mierzyć efektywność procesu przezbrojenia.

Szkolenie SMED: skuteczne redukowanie czasu przezbrojeń maszyn

Czas przezbrojenia maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych stanowi istotny czynnik wpływający na efektywność i wydajność przedsiębiorstw. Dlatego też, metodyka SMED (Single Minute Exchange of Die) została opracowana, aby umożliwić skuteczną redukcję tego czasu do wartości poniżej 10 minut. Metodologia ta, stworzona przez japońskiego inżyniera Shigeo Shingo, opiera się na odpowiednim przygotowaniu procesu oraz szkoleniu pracowników. Wdrożenie SMED pozwala na zwiększenie jakości, wydajności i elastyczności produkcji, uproszczenie procedur oraz zmniejszenie zapasów. Dlatego też, coraz więcej firm decyduje się na szkolenia z zakresu SMED, aby wprowadzić tę metodologię do swoich procesów.

Cele szkolenia SMED

Głównym celem szkolenia SMED jest zapoznanie uczestników z metodologią Single Minute Exchange of Die oraz umożliwienie im praktycznego zastosowania tej metodyki w swojej organizacji. Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego przeprowadzania procesów przezbrojenia maszyn i urządzeń. Uczestnicy szkolenia będą mieć możliwość nauki technik redukcji czasu przezbrojenia, organizacji pracy oraz skutecznego zarządzania tym procesem.

Korzyści wynikające ze szkolenia SMED

Udział w szkoleniu SMED przynosi wiele korzyści zarówno dla uczestników, jak i dla samej organizacji. Dzięki szkoleniu, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat metodyki SMED i będą w stanie zastosować ją w swojej pracy. Korzyści dla uczestników obejmują poznanie metody SMED, umiejętność ukierunkowania działań organizacji na doskonalenie procesu przezbrojeń oraz nabycie umiejętności prowadzenia projektów doskonalących SMED w organizacji.

Dla organizacji, skuteczne wdrożenie SMED przynosi wiele korzyści. Redukcja czasu przezbrojenia pozwala na skrócenie cykli pracy maszyn, zwiększenie wydajności produkcji i elastyczności, redukcję kosztów robocizny oraz lepsze dostosowanie się do produkcji wielowariantowej. Szybkie przezbrojenia maszyn przyczyniają się do optymalizacji kosztów produkcji oraz zwiększenia marż.

Metodyka szkolenia SMED

Szkolenie SMED jest przeprowadzane w formie warsztatowej, co pozwala uczestnikom na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Program szkolenia składa się z części teoretycznej, podczas której omawiane są podstawy teoretyczne metodyki SMED oraz prezentowane są wybrane metody i techniki pomocnicze. Następnie, uczestnicy przechodzą do części praktycznej, podczas której mają możliwość analizy rzeczywistych przypadków przezbrojeń maszyn i urządzeń.

Podczas szkolenia omawiane są m.in. etapy przygotowania operacji, fazy wdrożenia metodyki SMED oraz fundamentalne zasady SMED. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat druków i formularzy używanych w procesie SMED, analizy czynności w procesie przezbrojenia oraz zasad standaryzacji przezbrojeń.

Program szkolenia SMED

Program szkolenia SMED obejmuje wiele tematów, które są istotne w kontekście redukcji czasu przezbrojenia maszyn i urządzeń. Poniżej przedstawiamy przykładowy program szkolenia:

Wprowadzenie do Lean Manufacturing/Kaizen

 • Omówienie podstawowych zasad Lean Manufacturing i Kaizen
 • Znaczenie redukcji czasu przezbrojenia w kontekście Lean Manufacturing

Podstawy metodyki SMED

 • Wyjaśnienie pojęcia SMED i jego znaczenia w kontekście redukcji czasu przezbrojenia
 • Przedstawienie korzyści wynikających z wdrożenia SMED

Etapy przygotowania operacji

 • Omówienie etapów przygotowania operacji w procesie przezbrojenia
 • Wprowadzenie do pojęć przestawienia zewnętrznego i wewnętrznego

Fazy wdrożenia metodyki SMED

 • Przedstawienie kolejnych faz wdrożenia metodyki SMED
 • Omówienie korzyści wynikających z każdej z faz

Metodyka SMED - usprawnienie metod pracy

 • Przedstawienie wybranych metod i technik usprawniających proces przezbrojenia
 • Omówienie przykładów zastosowania tych metod i technik w praktyce

Fundamentalne zasady SMED

 • Wyjaśnienie fundamentalnych zasad metodyki SMED
 • Omówienie znaczenia tych zasad dla skutecznego wdrożenia SMED

Druki i formularze w procesie SMED

 • Przedstawienie różnych druków i formularzy używanych w procesie SMED
 • Omówienie sposobów ich wykorzystania i znaczenia dla efektywnego zarządzania procesem przezbrojenia

Analiza czynności w procesie SMED

 • Omówienie technik analizy czynności w procesie przezbrojenia
 • Przedstawienie sposobów identyfikacji czynności "zewnętrznych" i "wewnętrznych"

Kaizen w procesie SMED

 • Wyjaśnienie znaczenia podejścia Kaizen w kontekście procesu przezbrojenia
 • Przedstawienie technik Kaizen stosowanych w procesie SMED

Symulacja procesu przestawienia – warsztat

 • Praktyczne ćwiczenia związane z symulacją procesu przestawienia
 • Opracowanie planu doskonalenia metody przezbrojenia

Analiza operacji przezbrajania

 • Przedstawienie technik analizy operacji przezbrajania
 • Omówienie sposobów identyfikacji i eliminacji nieefektywnych czynności

Plan wdrażania usprawnień

 • Przedstawienie planu wdrażania usprawnień w procesie przezbrojenia
 • Omówienie znaczenia standaryzacji przezbrojeń i kontroli wyników

Harmonogram i koszt szkolenia SMED

Szkolenie SMED trwa zazwyczaj 2 dni, podczas których uczestnicy mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat metodyki SMED i jej praktycznego zastosowania. Szczegółowy harmonogram szkolenia może różnić się w zależności od organizatora.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu SMED może również się różnić w zależności od organizatora i zakresu szkolenia. Warto prześledzić oferty zgromadzone powyżej. Najczęściej cena szkolenia wynosi od 1300 zł do 2100 zł od osoby. Warto jednak pamiętać, że koszt szkolenia jest inwestycją, która może przynieść wiele korzyści dla organizacji w postaci redukcji czasu przezbrojenia i poprawy efektywności produkcji.

Szkolenia i warsztaty SMED

Szkolenie SMED jest niezwykle wartościowym narzędziem dla organizacji, które chcą skutecznie redukować czasy przezbrojeń maszyn i urządzeń. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu procesu oraz umiejętnościom zdobytym podczas szkolenia, organizacje mogą zwiększyć wydajność, elastyczność i jakość produkcji. Szkolenie SMED umożliwia skuteczne wdrożenie metodyki Single Minute Exchange of Die oraz dostarcza uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania procesem przezbrojenia. Warto zainwestować w szkolenie SMED, aby osiągnąć lepsze wyniki produkcyjne i zwiększyć konkurencyjność organizacji.

Eventis.pl dostarcza informacje o nadchodzących szkoleniach i warsztatach poświęconych SMED. Baza umożliwia:

 • znalezienie szkoleń i warsztatów SMED oferowanych przez wiele firm szkoleniowych,
 • zapoznanie się z terminami i miejscami, w których realizowane są te szkolenia,
 • sprawdzenie i porównanie programu zajęć, aby możliwe było wybranie oferty dopasowanej do potrzeb,
 • zapoznanie się z sylwetkami trenerów, warunkami uczestnictwa, w tym cenami szkoleń,
 • zarejestrowanie się na wybrane szkolenie, kurs, warsztaty czy konferencję.

Eventis umożliwia również znalezienie szkoleń i kursów na tematy pokrewne:

Podsumowanie

Metodyka SMED jest niezwykle ważnym narzędziem w Lean Manufacturing, pozwalającym na skrócenie czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń. Implementacja SMED wymaga analizy obecnej sytuacji, identyfikacji czynności wewnętrznych i zewnętrznych, przekształcenia sposobu przezbrojeń, wprowadzenia działań usprawniających oraz standaryzacji procesu. Dzięki zastosowaniu SMED, organizacje mogą zwiększyć wydajność produkcji, zmniejszyć koszty oraz stać się bardziej elastycznymi w reagowaniu na zmiany rynkowe.

SMED: Skracanie czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń
Szkolenie SMED

Zostaw swój e-mail, aby otrzymać powiadomienie, gdy pojawi się nowe szkolenie SMED!