SPC i MSA: baza szkoleń i kursów dotyczących SPC oraz MSA.

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów SPC i MSA organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online

Szkolenia SPC, MSA: 7

 • już od 2 347 zł
2 347 zł
 • już od 1 788 zł
1 788 zł
 • już od 2 000 zł
2 000 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
Artykuł

SPC – statystyczne sterowanie procesem oraz MSA – analiza systemów pomiarowych.

Na powodzenie firmy na rynku ma wpływ bardzo wiele czynników. Na część z nich zarządzający nie mają wpływu – jak np. na ekonomię światową czy politykę finansową państwa. Jednak to od sposobu działania przedsiębiorstwa zależy jakość oferowanych klientowi produktów. Jej kontrola z wykorzystaniem tradycyjnych metod może być niewystarczająca. Dlatego warto się przyjrzeć SPC i MSA, które pozwalają na lepsze zarządzanie jakością.

Czym jest SPC?
SPC to inaczej statystyczne sterowanie procesem albo statystyczna kontrola procesu. Bez względu na to, którą nazwę przyjąć, chodzi o zarządzanie jakością z wykorzystaniem narzędzi statystyki, prowadzone w sposób ciągły i na wielu etapach procesu wytwórczego.

Ta metoda jest wdrażana w zgodzie z dobrze znaną zasadą: „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Jej celem jest bowiem wykrywanie niezgodności i odchyleń od normy na jak najwcześniejszym etapie produkcji, a co za tym idzie – minimalizacja ryzyka, że gotowy produkt nie spełni wymagań. Jak pokazuje ten krótki opis, jest to jedna z metod zarządzania produkcją w duchu Total Quality Management, a celem wdrożenia jest sprawna kontrola produkcji. Jej wyróżnikiem jest fakt, że sięga do metod statystyki – opierając monitorowanie jakości na twardych, mierzalnych danych. Cel jest prosty: nieustanne podnoszenie i doskonalenie standardów produkcyjnych tak, aby wpisywać się w oczekiwania klientów.
Czym różni się SPC od tradycyjnej kontroli jakości?
Prowadzenie kontroli jakości jest standardem w świecie nowoczesnego biznesu, i to zarówno w sektorze produktów, jak i usług. Jednak w tradycyjnym ujęciu kontrola jakości polega przede wszystkim na weryfikacji końcowego efektu procesu wytwórczego. Przykładowo, oddelegowani do tego zadania pracownicy sprawdzają niezawodność mocowania pasów samochodowych, już gdy zjadą one z taśmy, gotowe do zamontowania w aucie.

Takie działania mają oczywiście sens i głębokie uzasadnienie. Niemniej jednak, jeśli okaże się, że produkt nie spełnia określonych norm docelowych, konieczne będzie albo jego zniszczenie (czyli de facto zmarnowanie zasobów), albo naprawa, która oznacza koszty w postaci straty czasu na odtworzenie procesu.

Statystyczne sterowanie procesem zakłada przyjęcie takiej strategii, która nie dopuści do powstania takiej sytuacji. Aby było to możliwe, prowadzi się dogłębne badania przebiegu procesu produkcyjnego – nie tylko metodą zwykłej obserwacji, ale zbierając precyzyjne dane liczbowe dotyczące wskaźników jakości. Zebrane w ten sposób informacje, pozwalają wykonać rozkład normalny Gaussa, a w konsekwencji – łatwo wyłapać wszelkie odchylenia od normy w przebiegu procesu produkcyjnego. Metoda SPC często współwstępuje z analizą systemów pomiarowych MSA będącą popularną częścią Six Sigma.
Na czym polega SPC w praktyce?
Chociaż SPC wydaje się bardzo teoretyczną i matematyczną metodą, jej narzędzia mają wyraźne przełożenie na praktykę działania. Jak?
 • Pierwszym krokiem jest ustalenie, jakie wskaźniki są kluczowe dla efektywności i poprawności przebiegu procesu produkcyjnego. Należy przeanalizować go i odnaleźć mierzalne aspekty wytwarzania, które można poddawać efektywnej kontroli na każdym etapie. Najlepszym rozwiązaniem jest ustalenie wymiaru krytycznego dla każdego produktu – najczęściej robi się to na podstawie rysunku technicznego.
 • Drugi krok to określenie tego, w jakich odstępach będą dokonywane pomiary kontrolne. Jest to ściśle uzależnione od specyfiki procesu produkcyjnego – może to być np. co godzinę, kilka godzin, dobę czy tydzień. Istotne jest zachowanie ciągłości pomiarów każdej próbki – ścisłe przestrzeganie regularności. Tylko wówczas można otrzymać wiążące dane, które dostarczają konkretnych informacji.
 • Trzeci krok to analiza zebranych podczas kolejnych kontroli danych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych, takich jak: histogram, diagram Pareto, karta kontrolna (absolutnie podstawowe narzędzie SPC), diagram korelacji, diagram przebiegu procesu.
 • Czwarty krok to monitorowanie, czy badania statystyczne wskazują odchylenie od normy w wynikach. Jeśli tak, konieczne jest ustalenie, czy jest to odchylenie jest wynikiem przyczyn naturalnych (np. wynikających ze stopniowej eksploatacji maszyn), czy nienaturalnych (np. błędu operatora czy złej konfiguracji urządzenia w ciągu fabrycznym).
Jeśli odchylenia wynikają z przyczyn określonych jako nienaturalne, łatwo wychwycić miejsce i powód ich pojawienia się, a co za tym idzie – podjąć sprawną reakcję, która zdusi problem w zarodku.
Szkolenia SPC

Choć wdrożenie SPC może się wydawać poważnym wyzwaniem dla organizacji, w rzeczywistości wymaga przede wszystkim uzyskania kompleksowej wiedzy o tej technice monitorowania procesu produkcyjnego. Można ją zdobyć podczas specjalistycznych kursów lub szkoleń albo skorzystać przy implementacji tego systemu z pomocy zewnętrznego eksperta.
Szkolenia z wdrażania systemów Statystycznego Sterowania Procesem dostępne są na górze strony.

MSA – analiza systemów pomiarowych

Kontrola przebiegu procesów produkcyjnych jest absolutną podstawą funkcjonowania nowoczesnego zakładu – bez względu na branżę wytwórstwa czy przyjętą metodykę zarządzania. Jednak w każdym przypadku kluczowa dla podejmowania decyzji strategicznych jest analiza „twardych” danych liczbowych, zebranych przez rozmaite systemy pomiarowe. Pytanie jednak, skąd pewność, że pokazują one właściwe wyniki? Ich wiarygodność jest weryfikowana z wykorzystaniem narzędzi MSA.

Co to jest MSA?

MSA to skrót od angielskiego określenia „Measurement Systems Analysis”, znaczącego po polsku tyle co „analiza systemów pomiarowych”. Jest to zespół narzędzi, które są wykorzystywane do zweryfikowania i poprawienia systemów pomiarowych. Celem ich stosowania jest uzyskanie pewności, że dane, które dostarczają informacji o przebiegu procesu produkcyjnego, są poprawne i prawdziwe. W przeciwnym razie decyzje podejmowane na ich podstawie byłyby błędne, co mogłoby prowadzić do generowania niepotrzebnych kosztów, a także zwiększenia ryzyka wypadku czy przestojów (zobacz szkolenia z utrzymania ruchu).

MSA obejmuje zarówno metody matematyczne, jak i eksperymentalne, których charakter jest dostosowany do specyfiki realizowanego procesu produkcyjnego. Warto podkreślić, że analiza systemów pomiarowych jest jednym z istotnych elementów metodyki Six Sigma.

Jakie warunki musi spełnić dobra MSA?

Zgodnie z teorią stojącą za analizą systemów pomiarowych, na to, czy dokonywane pomiary są poprawne, ma wpływ pięć kluczowych kategorii czynników. Należy spojrzeć na ten proces w aspektach:

 • opisu samego procesu wykonywania pomiarów – tego, czy jest on przejrzysty, jasny i zrozumiały,
 • personelu przeprowadzającego pomiary – a zwłaszcza kompetencji i doświadczenia pracowników odpowiedzialnych za wykonanie tych zadań,
 • narzędzi pomiarowych – ich poprawnej kalibracji, konfiguracji oraz dobrego stanu technicznego,
 • frekwencji pomiarów i próbie, która podlega analizie – inne wyniki może dać weryfikacja wyrywkowej partii materiału, a inne kontrola jakości całego nakładu,
 • czynników środowiskowych – a zatem tego, czy zostały zapewnione właściwe warunki pomiarowe, takie jak odpowiednia temperatura, poziom wilgotności itp.

Dopiero w sytuacji, gdy zostały spełnione powyższe kryteria graniczne, możliwe jest przeprowadzenie pomiarów tak, aby ich wyniki miały przełożenie na rzeczywistość i nie wykazywały dużych odchyleń.

Kiedy spełni się te wymagania, możliwa jest rzetelna analiza systemów pomiarowych. Wówczas można przejść do drugiej fazy, która polega na sprawdzeniu, czy zastosowany w organizacji system pomiarowy zachowuje odpowiednie dla niego właściwości statystyczne. Należy zatem wówczas sprawdzać, czy uzyskiwane dane są poprawne i precyzyjne w ujęciu matematycznym.

Jak mierzona jest jakość systemu pomiarowego?

Analiza systemów pomiarowych wymaga sięgnięcia po precyzyjne dane matematyczne i obliczenia z obszaru statystyki. Kluczowe parametry, które podlegają badaniu, to najczęściej:

 • błąd systematyczny (określa się go również mianem dokładności),
 • stabilność,
 • liniowość,
 • powtarzalność,
 • odtwarzalność.

To dwa ostatnie z wymienionych parametrów są najczęściej w centrum uwagi, kiedy korzysta się z testu MSA R&R (Gage Repeatability and Reproducibility).

Test R&R można inaczej określić jako weryfikację zdolności procesu pomiarowego. W praktyce zazwyczaj przeprowadza się go, wykonując 10 testów przez trzech operatorów w dwóch bądź też trzech próbach, choć istnieją również inne wariacje.

W trakcie przeprowadzania takiego testu:

 • operatorzy powinni przeprowadzić każdą z prób niezależnie,
 • operatorzy nie powinni się ze sobą porozumiewać i wymieniać spostrzeżeń co do wyników testów,
 • konieczne jest upewnienie się, że przyrządy pomiarowe zostały prawidłowo skalibrowane.
Szkolenia MSA, kursy z MSA

Aby skorzystać z możliwości, jakie daje analiza systemów pomiarowych, warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów: albo własnych, po odpowiednim przeszkoleniu, albo zewnętrznych, w ramach usług o charakterze audytu. Rynek szkoleniowy oferuje szereg szkoleń MSA pozwalających podnieść wiedzę zespołu z zakresu wdrażania systemów pomiarowych oraz praktycznego wykorzystania metodologii MSA w zapewnieniu jakości i niezawodności procesów produkcyjnych. Szkolenia tego typu to dobry wstęp do efektywnej kontroli produkcji. Listę szkoleń i kursów MSA znajdą Państwo na górze strony. Na liście zgromadziliśmy szkolenia i kursy MSA od wielu firm szkoleniowych, zarówno w formule online, jak i tradycyjnych szkoleń stacjonarnych organizowanych głównie w miastach takich jak: Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków czy Gdańsk.

Co dają szkolenia z MSA oraz wdrożenie MSA?

Przeprowadzenie warsztatów, kursów i szkoleń MSA, a następnie poprawne wdrożenie procedur związanych z analizą systemów pomiarowych pozwal przedsiębiortswu:

 • zagwarantować, że jakość danych dostarczanych przez systemy jest wysoka, co przekłada się na rzetelność informacji wpływających na podejmowane przez zakład decyzje w obszarze zarządzania produkcją,
 • zoptymalizować systemy pomiarowe stosowane w przedsiębiorstwie – ich weryfikacja umożliwia wprowadzenie usprawnień i unowocześnień tam, gdzie jest to niezbędne,
 • porównać ze sobą działanie różnych systemów pomiarowych – np. urządzeń wykorzystywanych do zbierania danych, w celu określenia, które z nich działa bardziej efektywnie.

Dlatego na skorzystanie z narzędzi MSA decyduje się coraz więcej nowoczesnych zakładów. Wdrażanie MSA warto rozpocząć od profesjonalnych szkoleń i kursów gwarantujących odpowiedni poziom wiedzy w zespole odpowiedzialnym za wdrożenie.

SPC – statystyczne sterowanie procesem oraz MSA – analiza systemów pomiarowych.