Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/adr-przewozy-drogowe-towarow-niebezpiecznych-66341-id17740

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELEM SZKOLENIA JEST:
Zapoznanie słuchaczy z zagrożeniami występującym podczas przygotowania do przewozu a następnie transportu towarów niebezpiecznych, a także z działaniami zapobiegawczymi oraz z czynnościami, które należy podjąć po wypadku, aby z zachować własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób i środowiska.

JAKIE PRZYKŁADOWE KORZYŚCI ZAPEWNI UCZESTNICTWO W SZKOLENIU::
- możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy,
- możliwość podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia się przed roszczeniami powstałymi wskutek nałożonych kar administracyjnych,
- uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
- „świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne,
- możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych,
- okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz interpretacjami,
- możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykami.

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich osób odpowiedzialnych za transport towarów niebezpiecznych.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:
1. ZAGROŻENIA STWARZANE PRZEZ TOWARY NIEBEZPIECZNE.
- Informacje ogólne.
- Podstawy prawne przewozów towarów niebezpiecznych.
- Podstawowe definicje.
- Struktura Umowy ADR.
- Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne.
- Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom.

2. WYŁĄCZENIA Z PRZEPISÓW ADR.
- Wyłączenia z przepisów ADR wynikające z charakteru operacji, z wynikające z przepisów szczególnych, wynikające z limitów ilościowych na opakowanie.
- Wyłączenia z wynikające z pakowania w wyłączonych ilościach lub z ograniczonych ilości przewożonych w jednostce transportowej.

3. KLASYFIKACJA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH.

4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU (NADAWCA, ZAŁADOWCA, PRZEWOŹNIK, ODBIORCA).
- Opakowania.
- Definicja i wymagania stawiane opakowaniom ADR.
- Kategorie i rodzaje opakowań.
- Grupy i symbole opakowań.
- Instrukcje pakowania.
- Oznakowanie opakowań.

5. OZNAKOWANIE SZTUK PRZESYŁEK.
- Definicja sztuki przesyłki.
- Sposoby oznakowania sztuk przesyłek w poszczególnych klasach towarów niebezpiecznych.
- Nalepki ostrzegawcze i informacyjne ich rodzaje i przeznaczenie.

6. DOKUMENTY WYMAGANE W PRZEWOZACH ADR.
- Rodzaje dokumentów wymaganych w przewozach towarów niebezpiecznych.
- Dokumenty kierowcy i pojazdu.
- Dokument przewozowy i jego wypełnianie.
- Instrukcja pisemna dla kierowcy, zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy, dokumenty tożsamości członków załogi, świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

7. POJAZDY W PRZEWOZACH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH.
- Oznakowanie pojazdów.
- Tablice i nalepki ostrzegawcze i informacyjne.
- Oznakowanie pojazdów w przewozach w sztukach przesyłki, luzem i w cysternach.
- Wyposażenie pojazdów.
- Gaśnice i wyposażenie awaryjne.
- Konstrukcja pojazdów.

8. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY.
- Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
- Raport powypadkowy.
- Działania ratunkowe służb ratowniczych.
- Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna za szkody wyrządzone.

9. PODSUMOWANIE.
- Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

PONADTO:
Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów do wykorzystania w praktyce + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – płytę CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, przykładowe wyroki sądów, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet) .

Informacje o prelegentach:

Inspektor transportu drogowego (dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dyplom uznania od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego).

Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego.Certyfikatowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007.

Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR)doradców DGSA ADR, kandydatów na doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji i kontroli przewozów regularnych, komunikacji miejskiej, publicznego transport zbiorowego.

Prowadzi szkolenia w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), szkolenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.

Wydarzenia towarzyszące:

Zabezpieczenie ładunków w transporcie drogowym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 690 Cena promocyjna do dnia 28.06.2016
  • 790 Cena po okresie promocji.

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, płyta CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:

  • 10 Przy zapisie 2 osób.
  • 15 Przy zapisie 3 osób.
  • 20 Przy zapisie 4 osób.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki uczestnictwa w szkoleniu: prosimy o przesłanie faksem lub mailem formularza zgłoszenia, dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100% ceny szkolenia do 7 dni przed szkoleniem, przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty. Zwrotu zaliczki dokonujemy na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej nie później niż 7 dni przed szkoleniem. Po upływie tego terminu zgłaszający zobowiązuje się do zapłaty 100% podanej kwoty. W przypadku nie uczestniczenia w szkoleniu i braku pisemnej rezygnacji obciążamy Państwa 100% kosztami szkolenia. Możliwe jest uczestnictwo innej osoby niż zgłoszonej.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto: ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o.o., PKO BP XLIII o/W-wa 93 1020 1169 0000 8102 0014 8999

Wydarzenie: ADR. Przewozy drogowe towarów niebezpiecznych.