Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych dla Zaawansowanych

O szkoleniu

cena: 1290 zł netto + 23% VAT
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
1161 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 9 listopada 2015
Kto powinien wziąć udział?
Czy wiesz, że...
...ponad połowa uwzględnionych odwołań przez KIO jest konsekwencją nieumiejętnej obrony własnych zapisów SIWZ przez Zamawiającego?

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest poznanie kluczowych elementów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z jednoczesnym nauczeniem się mechanizmów pozwalających zgodnie z ustawą zabezpieczać interes Zamawiającego.

Odbiorcy szkolenia

Specjaliści ds. zamówień publicznych
Osoby pracujące w komisjach przetargowych
Pracownicy merytoryczni
Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Po szkoleniu...
Zamawiający, poprzez właściwe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będzie potrafił zabezpieczyć swój interes.

Program szkolenia

Program
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Formy wsparcia Zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej,
biegły w zamówieniach publicznych,
doradztwo w drodze dialogu technicznego:
Wszczęcie dialogu technicznego,
Zasady prowadzenia dialogu technicznego,
Obowiązki zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało poprzedzone dialogiem technicznym.


Opis przedmiotu zamówienia

Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji;
Znak towarowy, patent lub pochodzenie w opisie przedmiotu zamówienia – ustawowe przesłanki stosowania; obowiązki Wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego;
Opis przedmiotu zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych;
Opis przedmiotu zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert wariantowych;
Opis przedmiotu zamówienia w przypadku przewidywania możliwości udzielania zamówień uzupełniających;
Techniczne systemy odniesienia oraz kolejność ich stosowania przy opisie przedmiotu zamówienia;
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – pojęcie; struktura klasyfikacyjna; rola CPV przy opisie przedmiotu zamówienia;
Pojęcie dostaw i usług powtarzających się okresowo;
Prawo opcji w postępowaniu na dostawy i usługi;
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – wymagania dotyczące formy i zakresu dokumentacji projektowej oraz STWiOR; zakres dokumentacji projektowej w zależności od formy ustalonego wynagrodzenia;
Wymagania związane z realizacją zamówienia oparte na kryteriach społecznych:

Wymóg zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
Wymagania dotyczące zatrudniania osób do wykonania zamówienia na umowę o pracę.


Ustalenie wartości zamówienia

Podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia:

Ustalenie wartości zamówienia na dostawy i usługi jednorazowe;
Ustalenie wartości zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo;
Ustalenie wartości zamówienia na dostawy i usługi finansowe;
Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane.
Zasady szacowania wartości zamówienia przy umowach ramowych i tworzeniu systemu zamówień dynamicznych;
Zasady szacowania wartości zamówień udzielanych w częściach.

Udzielanie zamówień na częściach

Identyfikacja zamówienia – zasady agregacji zamówień; planowanie zamówień;
Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części;
Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych;
Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części,
Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 € – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych.

Tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Zastanawiamy się nad aspektem określenia swoich oczekiwań dotyczących wiarygodności Wykonawców:

Warunki określane przez przepisy prawa:
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania wynikające z art. 24 ustawy Pzp.
Warunki podmiotowe określane przez zamawiającego w odniesieniu do:
Rzetelności,
Kwalifikacji,
Efektywności,
Doświadczenia;
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu na przykładzie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjów);
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Dokumentowanie udostępniania zasobów przez podmiot trzeci.
Odpowiedzialność podmiotu udostępniającego zasoby,
Zatrudnianie podwykonawców przy realizacji zamówienia,
Zmiana podwykonawcy lub podmiotu udostępniającego swoje zasoby w trakcie wykonywania zamówienia.

Opis sposobu przygotowywania ofert – znamy już swoje oczekiwania dotyczące przedmiotu zamówienia, zastanawiamy się teraz w jaki sposób uzyskać potwierdzenie zrozumienia tych oczekiwań od Wykonawców:

Oczekiwania Zamawiającego dotyczące treści oferty;
Oczekiwania Zamawiającego dotyczące formy oferty;
Dokumenty i oświadczenia, jakich zamawiający może żądać od Wykonawcy w celu potwierdzenia, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich znaczenia oraz sposób oceny ofert – ustalamy swoje oczekiwania co do elementów oferty podlegających ocenie:

Podstawowe ustalenie: wybrać ofertę najtańszą, czy najkorzystniejszą ekonomicznie;
Poprawny dobór kryteriów oceny ofert;
Opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych;
Skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów.


Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert

Ustalanie zaistnienia przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
Wykluczenie wykonawców przygotowujących postępowanie o udzielenie zamówienia
Wykluczenie wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej:

Pojęcie tej samej grupy kapitałowej,
Procedura wyjaśniająca istniejące powiązania pomiędzy wykonawcami,
Uzyskiwanie informacji na temat grupy kapitałowej;

Zasady wezwania do ponownego złożenia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw;
Błędy polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, których korekta nie powoduje istotnych zmian w treści oferty;
Błędy w obliczeniu ceny i oczywiste omyłki rachunkowe – różnica, zakres możliwych korekt;
Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe;
Co to znaczy „treść oferty nie odpowiada treści SIWZ”?;
Rażąco niska cena w stosunku do przedmiotu zamówienia – zasady ustalania;
Złożenie oferty czynem nieuczciwej konkurencji.

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Grzegorz Czaban

• Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
• Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!