Certyfikowany kurs Prawa zamówień publicznych dla początkujących

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 1290zł
Kto powinien wziąć udział?
Czy wiesz, że...
... przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych pozwalają zamawiającym ograniczać konkurencję między wykonawcami? Dowiedz się, gdzie przebiega granica pomiędzy zapisami dopuszczalnymi przez ustawę, a gdzie wymogi utrudniałyby uczciwą konkurencję.

Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy, jak zastosować podstawowe mechanizmy rządzące systemem zamówień publicznych, związane z pełną procedurą przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Odbiorcy szkolenia

Osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych i powoływane do komisji przetargowych
Pracownicy merytoryczni, dla których udział w procedurach zamówień publicznych jest dodatkowym zajęciem
Osoby, które chciałyby uzyskać kompetencje do przygotowania i przeprowadzenia całości postępowania o zamówienie publiczne
Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Po szkoleniu...
Nabędziesz umiejętność poprawnego przygotowania SIWZ, dokonania czynności oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert, a także prawidłowego udokumentowania dokonanych czynności.

Program szkolenia

Program


Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi

Co to jest zamówienie publiczne?
Kto musi stosować ustawę?
Kiedy ustawa nie ma zastosowania?

Prawidłowa organizacja procesu udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy Pzp

Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
akty wewnętrzne
kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające
zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Obowiązki pracowników Zamawiającego w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wydatków
Minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy – jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność. Jak dokumentować wybór wykonawcy
Zakres stosowania umów w formie pisemnej

Komisja przetargowa oraz osoby przygotowujące i przeprowadzające postępowanie

Obowiązki Komisji przetargowej wynikające z ustawy jak i nałożone przez Kierownika Zamawiającego
Czynności zarezerwowane wyłącznie Komisji przetargowej
Funkcje w Komisji przetargowej – czy stanowisko Przewodniczącego lub Sekretarza jest obligatoryjne?
Indywidualna odpowiedzialność konkretnej osoby za konkretne czynności
Składanie oświadczeń za art. 17 ustawy PZP – druk ZP - 1
Prowadzenie postępowania bez Komisji Przetargowej
Rola Kierownika Zamawiającego w postępowaniu – konieczność wyłączenia Kierownika Zamawiającego oraz powierzanie konkretnych czynności innym osobom
Komunikowanie się z wykonawcami

Czynności związane z przygotowaniem postępowania ze szczególnym uwzględnieniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
Dlaczego przy opisie przedmiotu zamówienia nie można używać znaków towarowych
Dopuszczalne prawem ograniczenie konkurencji, a utrudnienie uczciwej konkurencji
Błędy przy opisywaniu przedmiotu zamówienia
Ustalenie wartości zamówienia
Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, w sytuacji dopuszczenia składania ofert częściowych
Szacowanie zamówień dokonywanych w ramach jednego i kilku projektów finansowanych ze środków UE
Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000€ – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych
Opis sposobu oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców
Warunki nieproporcjonalne lub niezwiązane z przedmiotem zamówienia
Ocena Wykonawcy pod kątem jego rzetelności i efektywności
Dowody należytego wykonania zamówienia – definicja poświadczenia, możliwość i warunki złożenia przez Wykonawców innych dokumentów, zagrożenia
Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców w celu oceny ich wiarygodności do wykonania zamówieniaWspólne ubieganie się o zamówienie przez wykonawców
Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu
Wykluczenie wykonawcy

Kryteria oceny ofert

W jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny – zamówienia powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych w stanowisku doktryny oraz orzecznictwie Głównej Komisji Orzekającej i Krajowej Izby Odwoławczej
Kryteria wymierne i niewymierne – dopuszczalne granice w kryteriach niemierzalnych
Kryteria pozacenowe naruszające uczciwą konkurencję
Przypadki stosowania kilku kryteriów cenowych

Czynności podejmowane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

Wyjaśnianie treści SIWZ
Zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu
Sesja otwarcia ofert
Rażąco niska cena
Tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną ? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”
Przerzucenie ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę - sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów
Obowiązek uwzględnienia w cenie oferty kosztów pracy nie niższych od minimalnego wynagrodzenia za pracę
Przypadki obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen
Uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
Korekta oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
Korekta omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodujących istotnych zmian w treści oferty

Tryby udzielania zamówień publicznych

Przesłanki wyboru trybów nie podstawowych
Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – publikacja ogłoszenia o zamówieniu, wysłanie zaproszenia do negocjacji lub składania ofert
Przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu

Dokumentowanie postępowania

Zawartość i termin sporządzenia protokołu z postępowania o zamówienie publiczne w zależności od wybranego trybu
Wypełnianie druków ZP i najczęściej popełniane przy tym błędy - jak wykazać w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia?
Obowiązek udostępniania dokumentacji z postępowania – termin i sposób udostępniania, zakres informacji podlegający jawności oraz podmioty uprawnione do uzyskania wglądu w dokumentację

Umowy w zamówieniach publicznych

Tożsamość zakresu świadczenia wykonawcy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie
Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia
Zasady wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
Odstąpienie od umowy
Czy elementy umowy będące przedmiotem oceny w kryteriach pozacenowych (np. termin wykonania) mogą być zmieniane po zawarciu umowy?

Ostatnie zmiany w PZP

Ocena oferty z odwróconym VAT-em
Zmiana zasad stosowania klauzul waloryzacyjnych w przypadku umów długoterminowych (jak tworzyć klauzule umowne)

Pytania i zagadnienia zgłaszane przez uczestników

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Program


Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi

Co to jest zamówienie publiczne?
Kto musi stosować ustawę?
Kiedy ustawa nie ma zastosowania?

Prawidłowa organizacja procesu udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy Pzp

Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
akty wewnętrzne
kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające
zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Obowiązki pracowników Zamawiającego w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wydatków
Minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy – jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność. Jak dokumentować wybór wykonawcy
Zakres stosowania umów w formie pisemnej

Komisja przetargowa oraz osoby przygotowujące i przeprowadzające postępowanie

Obowiązki Komisji przetargowej wynikające z ustawy jak i nałożone przez Kierownika Zamawiającego
Czynności zarezerwowane wyłącznie Komisji przetargowej
Funkcje w Komisji przetargowej – czy stanowisko Przewodniczącego lub Sekretarza jest obligatoryjne?
Indywidualna odpowiedzialność konkretnej osoby za konkretne czynności
Składanie oświadczeń za art. 17 ustawy PZP – druk ZP - 1
Prowadzenie postępowania bez Komisji Przetargowej
Rola Kierownika Zamawiającego w postępowaniu – konieczność wyłączenia Kierownika Zamawiającego oraz powierzanie konkretnych czynności innym osobom
Komunikowanie się z wykonawcami

Czynności związane z przygotowaniem postępowania ze szczególnym uwzględnieniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
Dlaczego przy opisie przedmiotu zamówienia nie można używać znaków towarowych
Dopuszczalne prawem ograniczenie konkurencji, a utrudnienie uczciwej konkurencji
Błędy przy opisywaniu przedmiotu zamówienia
Ustalenie wartości zamówienia
Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, w sytuacji dopuszczenia składania ofert częściowych
Szacowanie zamówień dokonywanych w ramach jednego i kilku projektów finansowanych ze środków UE
Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000€ – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych
Opis sposobu oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców
Warunki nieproporcjonalne lub niezwiązane z przedmiotem zamówienia
Ocena Wykonawcy pod kątem jego rzetelności i efektywności
Dowody należytego wykonania zamówienia – definicja poświadczenia, możliwość i warunki złożenia przez Wykonawców innych dokumentów, zagrożenia
Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców w celu oceny ich wiarygodności do wykonania zamówieniaWspólne ubieganie się o zamówienie przez wykonawców
Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu
Wykluczenie wykonawcy

Kryteria oceny ofert

W jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny – zamówienia powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych w stanowisku doktryny oraz orzecznictwie Głównej Komisji Orzekającej i Krajowej Izby Odwoławczej
Kryteria wymierne i niewymierne – dopuszczalne granice w kryteriach niemierzalnych
Kryteria pozacenowe naruszające uczciwą konkurencję
Przypadki stosowania kilku kryteriów cenowych

Czynności podejmowane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

Wyjaśnianie treści SIWZ
Zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu
Sesja otwarcia ofert
Rażąco niska cena
Tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną ? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”
Przerzucenie ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę - sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów
Obowiązek uwzględnienia w cenie oferty kosztów pracy nie niższych od minimalnego wynagrodzenia za pracę
Przypadki obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen
Uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
Korekta oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
Korekta omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodujących istotnych zmian w treści oferty

Tryby udzielania zamówień publicznych

Przesłanki wyboru trybów nie podstawowych
Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – publikacja ogłoszenia o zamówieniu, wysłanie zaproszenia do negocjacji lub składania ofert
Przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu

Dokumentowanie postępowania

Zawartość i termin sporządzenia protokołu z postępowania o zamówienie publiczne w zależności od wybranego trybu
Wypełnianie druków ZP i najczęściej popełniane przy tym błędy - jak wykazać w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia?
Obowiązek udostępniania dokumentacji z postępowania – termin i sposób udostępniania, zakres informacji podlegający jawności oraz podmioty uprawnione do uzyskania wglądu w dokumentację

Umowy w zamówieniach publicznych

Tożsamość zakresu świadczenia wykonawcy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie
Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia
Zasady wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
Odstąpienie od umowy
Czy elementy umowy będące przedmiotem oceny w kryteriach pozacenowych (np. termin wykonania) mogą być zmieniane po zawarciu umowy?

Ostatnie zmiany w PZP

Ocena oferty z odwróconym VAT-em
Zmiana zasad stosowania klauzul waloryzacyjnych w przypadku umów długoterminowych (jak tworzyć klauzule umowne)

Pytania i zagadnienia zgłaszane przez uczestników

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Dostęp do EDUstrefy Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!